ÜLFƏT İsmayil qızı BƏDƏLBƏYLİYüklə 41,63 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü41,63 Kb.
#82706

ÜLFƏT İSMAYIL qızı BƏDƏLBƏYLİ

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor


c:\users\user\downloads\ülfət xanım 001.jpg
Dünya ədəbiyyatı kafedrasnın professoru

İş telefonu: 012-539-04-12

İmeyl: nadira.badalbayli@gmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu il dekabrın 27-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1947-1957-ci illərdə Bakı şəhəri 6 №-li tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1957-1962-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda təhsil alıb.

 • 1962-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasında çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987-ci ildə «Şekspir irsi Azərbaycan ədəbiyyatında» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

 • 1994-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2004-cü ildən «İngilis İntibahında Şərq motivləri» adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edib və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2010-cu ildə professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1982-ci illərdə BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

 • 1982-1987-ci illərdə BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim.

 • 1987-1994-cü illərdə BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim.

 • 1994-2005-ci illərdə BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.

 • 2006-2010-cu illərdə BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında professor əvəzi.

 • 2010-cu ildən BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Dünya ədəbiyyatı

 • Ədəbi əlaqələr

 • Dünya ədəbiyyatının ən yeni dövrü (postmodernizm)

 • ABŞ ədəbiyyatı

 • Çin ədəbiyyatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbi əlaqələr

 • Dünya ədəbiyyatı

 • İngilis ədəbiyyatı

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1982, Bakı, Azərbaycan. Şekspir inqilabdanəvvəlki Azərbaycan tənqidində // ADU nəşri, Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının V Respublika elmi konfransı

 • 1982, Bakı, Azərbaycan. Erkən italiya İntibahı və Şərq // Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı, BDU nəşriyyatı

 • 1983, Bakı, Azərbaycan. Şekspir Azərbaycan sovet tənqidində (20-ci illər) // ADU nəşri, Azərbaycan sovet tənqidinin problemləri, Elmi nəzəri konfrans

 • 1991, Bakı, Azərbaycan. Şekspir faciələrində Şərq folkloru // Azərbaycan folklorunun aktual problemləri. Elmi konfransının materialları, Bakı, BDU nəşri

 • Bakı, Azərbaycan. Nizami irsi İngilis İntibahı ədəbiyyatında. („Leyli və Məcnun“ və „Romeo və Cülyetta“) // İkinci Bakı Beynəlxalq simpoziumu. BBS-95, Bakı.

 • 1996, Ankara, Türkiyə. Türk folkloru rus araşdırmalarında // V uluslararası xalq kulturu konqressi

 • 1997, Bolu, Türkiyə. „Köroğlu“ Avropada // Bolu və „Köroğlu“ simpoziumu, Abant İzzət Baysal Universiteti

 • 1998, Bakı, Azərbaycan. İngilis klassik dramaturgiyası Azərbaycanda // IV Bakı Beynəlxalq simpoziumu

 • 2000, Eskişehir, Türkiyə. Yunus Emrenin İngilis sentimental poeziyası ilə səsləşməsi // VIII uluslarası türk xalq ədəbiyyatı seminarı

 • 2001, Eskişehir, Türkiyə. Meracnamə və Dantenin „İlahi komediyası“ // VII uluslarası türk xalq ədəbiyyatı seminarı

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. „Obramlyonnaya povest“ janrının Şərq kökləri // „Ənənə və qloballaşma“. Beynəlxalq elmi simpozium. AMEA, (qrifli nəşr)

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. Antik ədəbiyyatda Şərq // „Context“ Azərbaycan-Avropa ədəbi mədəni əlaqələri mərkəzi.

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. Концепция Востока в творчестве Шекспира, Şərq İntibah ədəbiyyatının bəzi nəzəri problemləri, Azərbaycanın görkəmli alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş „Şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika Elmi Konfransı

 • 2009, Ankara, Türkiye. Mevlanə Cəlaləddin Rumi. „Çağrı“ kültür, Sanat, Folklor Dergisi. Sayı 591

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. "Tomas Mann və Şekspir” Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş filologiyanın aktual problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. "Yusif və onun qardaşları. Allah, zaman və insan haqqında pritça”. Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. " Şekspir Yaponiyada". Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1993, Şekspir Azərbaycanda. Bakı (rus dilində)

 • 2000, İngilis İntibahı və Şərq. Bakı, BDU nəşri.

 • 2009, Müasir İngilis ədəbiyyatının oçerkləri. Bakı. (qrifli nəşr)

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 1983, Şekspir. Metodik göstəriş. ADU

 • 2005, Dünya ədəbiyyatı tədris proqramı (rus dilində). V hissə.( (bakalavr və magistr pilləsi üçün proqram)

 • 2016, Dünya ədəbiyyatı (klassik dövr). (proqram)

 • 2016, Dünya ədəbiyyatı (müasir dövr). (proqram)

 • 2018, Dünya ədəbiyyatının ən yeni dövrü (postmodernizm) (magistratura pilləsi üçün proqram)

Məqalələr

 • 1984, Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında klassik ənənələrin rolu (Şekspir və Cabbarlı)

 • 1996, Avropa kələkbaz romanının Şərq kökləri // Dil və ədəbiyyat bölümü, Bakı, BDU nəşriyyatı

 • 1999, Puşkin və Şekspir // A.S.Puşkin – 200. Bakı “Bakı “Nafta-Press”

 • 2000, Şekspir yaradıcılığında “Vücudnamə” motivləri // “Türksoy” Türk dünyası; kültür, sənət və araşdırma dərgisi, №5

 • 2001, İ.V.Qete və islam // Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi, Bakı

 • 2002, İngilis İntibah ədəbiyyatında türk mövzusu. (Kristofer Marlonun “Böyük Teymur” əsəri) // “Elmi araşdırmalar”, EA Ədəbiyyat İnstitutu, 95 (az), E46. III buraxılış, Bakı, (qrifli nəşr)

 • 2003, İngilis İntibahı ədəbiyyatında Şərq motivləri // “Dil və ədəbiyyat”, İSSN, 1038, 1(35), elektron versiyasi, BDU

 • 2003, Nizami motivləri Avropa ədəbiyyatında // “Dil və ədəbiyyat”, İSSN, 1038, 1(35), elektron versiyasi, BDU

 • 2003, Utopiyanın tipologiyasına dair // “Filologiya məsələləri”, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirliyi, (qrifli nəşr), №1

 • 2003, “Otello” faciəsində Şərq folkloru // “Filologiya məsələləri”, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirliyi, (qrifli nəşr), №1

 • 2003, Şekspir dramaturgiyasında Şərq motivləri // “Dil və ədəbiyyat”, İSSN, 1038, №3(37), elektron versiyasi, BDU

 • 2003, Şekspirin “Venesiya taciri” komediyasında Şərq motivləri // “Elmi araşdırmalar”, AMEA, 1-2, V buraxılış, (qrifli nəşr), Bakı

 • 2003, Şekspirin “şərq” sonetləri // “Elmi araşdırmalar”, AMEA, 1-2, V buraxılış, (qrifli nəşr), Bakı

 • 2004, «Nizami yaradıcılığında Hindistan mövzusu» // Ədəbi əlaqələr. Toplu8.AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu. “Xarici ölkələr ədəbiyyatı və ədəbi əlaqələr şöbəsi”. Bakı, “Qartal” (qrifli nəşr)

 • 2004, Azərbaycanda ingilisdilli ədəbiyyatın öyrənilmə və inkişaf perspektivləri // Azərbaycan şünasların müstəqil birliyi. Beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransının məruzələr məcmüası.Bakı

 • 2004, Об английской утопии // “Elmi araşdırmalar”, AMEA, VII buraxılış. (qrifli nəşr)

 • 2008, «Somerset Moemin «Şərq hekayələri» // Ədəbi əlaqələr. Toplu 3, Bakı, səh. 336-342

 • 2009, Türkiyə. "Şair Jerar de Nervalin yaradıcılığında Şərq mövzusu" // "Kumru" jurnalı, Tarih, mədəniyyət, sənət,ədəbiyyat dərgisi. LSSN.1309-8608, № 2, s.34-36

 • 2009, "Chaucer və Şərq" // "Dil və ədəbiyyat" Beynəlxalq Emi-nəzəri jurnal. №4 (58), s.98-99.

 • 2009, "Şou və Şekspir » // Bakı Universitetinin xəbərləri, ISSN. 1609-0586, humanitar elmlər seriyası, Bakı, № 4, s.31-35

 • 2010, "Şərqdə çay mərasimi". Folklor və etnoqrafiya // Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №1, s.40-45

 • 2011, “Ketrin Mensfildin qısa hekayələri” // Dil və Ədəbiyyat, №2 (82), s.130-132

 • 2011, ”Alman maarifçiləri Şekspir haqqında” // Filologiya məsələləri jurnalı, AMEA-nın M.Füzuli adına əlyazmaları institutu, Bakı, № 6.

 • 2012, "Umberto Eko - 80» // Filologiya məsələləri, №9. s.329-333.

 • 2013, Роман Джоно Фаулза «Коллекционер» // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 4 (88) Bakı, səh.183 -184

 • 2015, Yaponiya Rusiya poeziyasının "gümüş dövrü” şairlərinin yaradıcılığında // Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 3 (95), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı.

 • 2015, Latın Amerika və Azərbaycan nəsrində XX əsrdə Fantastik reallıq Dünyası” // Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 2 (94), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı.

İCTİMAİ FƏAİYYƏTİ  

 • 2002-2010-cu illərdə ADU-da Elmi Müdafiə Şurasının üzvü olub.

 • 2017-ci ildən AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda Elmi Şuranın üzvü.

 • 2004-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü.


Yüklə 41,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə