Usul ve esaslarYüklə 47,24 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü47,24 Kb.
#59494


DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE DAĞITIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin, organize sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakati durumunda organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyetinde bulunmalarına ilişkin ilke ve kuralların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; doğal gaz dağıtım şirketlerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirecekleri dağıtım faaliyetine yönelik usul ve esaslara ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;


 1. Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dâhil ilgili teçhizatı,

 2. Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

 3. Dağıtım bölgesi: Dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetini gerçekleştirebilmek için yetkili kılındığı bölgeyi,

 4. Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,

 5. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

 6. İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

 7. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

 8. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 9. Mahallî gaz boru hattı: Şehir içi doğal gaz dağıtımı yapacak olan dağıtım şirketinin inşa edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını,

 10. Muvafakatname: OSB sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinin ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesinin kabul edildiğine dair OSB genel kurulunca alınan kararla onaylanan belge,

 11. OSB Dağıtım Hizmeti Sözleşmesi: OSB genel kurul kararı ve muvafakatname kapsamında OSB ile dağıtım şirketi arasında imzalanan karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği anlaşmayı,

 12. OSB Kanunu: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,

 13. Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

ifade eder.


(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

OSB’nin Talebi, Dağıtım Şirketinin Değerlendirmesi, OSB Genel Kurul Kararı, Dağıtım Şirketine Muvafakat Verilmesi ve OSB Dağıtım Hizmeti Sözleşmesi İmzalanması

OSB’nin talebi ve dağıtım şirketinin değerlendirmesine ilişkin ilkeler
MADDE 5- (1) Doğal gaz dağıtım bölgesi sınırları içerisinde yer alan OSB, OSB sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinin ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi talebiyle bulundukları dağıtım bölgesinde yetkili dağıtım şirketine yazılı olarak başvurabilir.

(2) OSB talep yazısında, doğal gaz dağıtım faaliyetini gerçekleştirmesini talep ettiği yetkili dağıtım şirketinin ilgili mevzuat kapsamında OSB içerisinde dağıtım şebekesini inşa edip işleteceğini, bağlantı hatlarını yapabileceğini, yapılan tüm dağıtım şebekesi ve bağlantı hatlarının mülkiyetinin dağıtım şirketine ait ve mahallî gaz boru hattının mütemmim cüz’i olacağını ve doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere nakli ve perakende satış yetkisinin dağıtım şirketinde olacağını kabul ettiğini açık şekilde belirtir.


(3) OSB içerisinde yürütülecek dağıtım faaliyeti şebeke inşasını ve işletmesini içeren bir bütündür. OSB sadece dağıtım şebekesinin inşası veya sadece dağıtım şebekesinin işletilmesi talebiyle dağıtım şirketine başvuramaz.
(4) OSB talep yazısında potansiyel toplam doğal gaz tüketim miktarının dağıtım şirketi tarafından tespitini teminen, OSB’deki üretime geçen ya da üretime geçecek olan işletmelerin yakıcı cihaz kapasiteleri üzerinden hesaplanacak doğal gaz taleplerine ilişkin bilgiler ile üretime geçen işletmelerin işyeri açma belgelerini sunar. Dağıtım şirketinin potansiyel toplam doğal gaz tüketim miktarının tespiti için ihtiyaç duyacağı diğer bilgi ve belgeler OSB tarafından temin edilir.

(5) Dağıtım şirketi, OSB’nin talebini teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda kendisine muvafakatname verilmesi ve OSB dağıtım hizmeti sözleşmesi imzalanması için OSB’ye yazılı bildirimde bulunur. Talebi uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibi OSB’ye bildirir.


(6) Talep sahibi OSB’de üretime geçmiş katılımcıların tahmini tüketim miktarının, OSB’nin potansiyel toplam doğal gaz tüketim miktarının %50’sinden fazla olması halinde OSB’nin talebi reddedilemez.
(7) Talebi reddedilen OSB, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak OSB sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinin ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi talebinin teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Dağıtım şirketi ve OSB Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır.
OSB Genel Kurul Kararı ve dağıtım şirketine muvafakat verilmesi
MADDE 6- (1) OSB sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinin dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilebilmesi için OSB Genel Kurulu tarafından; OSB içerisindeki doğal gaz dağıtım faaliyetinin ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesine izin verildiğine, bu kapsamda OSB içerisindeki doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti doğal gaz dağıtım şirketine ait olmak üzere inşası, işletmesi, bakım ve onarımı, kaçak tarama, acil müdahale ve ilgili mevzuatta tanımlanan dağıtım faaliyeti kapsamındaki diğer tüm hizmetler ile yetkilerin sadece ve süresiz olarak dağıtım şirketine ait olacağına ve dağıtım lisansının iptali, sona ermesi veya şebekenin satışı durumu da dahil olmak üzere OSB’nin herhangi bir hak talebinin söz konusu olamayacağına dair, bu doğrultuda hazırlanan muvafakatnamenin de onaylandığı, bir karar alınır.

(2) OSB Genel Kurulu tarafından alınmış Karar ve muvafakatnamenin noter onaylı sureti yetkili dağıtım şirketine gönderilerek OSB dağıtım hizmeti sözleşmesi imza aşaması başlatılır.


OSB dağıtım hizmeti sözleşmesi imzalanması
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesi kapsamındaki işlemlerin tamamlanması sonucunda, OSB içinde ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından yürütülecek dağıtım faaliyetine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren OSB dağıtım hizmeti sözleşmesi, OSB ile dağıtım şirketi arasında imzalanır.
(2) OSB ile dağıtım şirketi arasında imzalanacak OSB dağıtım hizmeti sözleşmesinde yer alacak hususlar ile karşılıklı hak ve yükümlülükler asgari olarak;


 1. OSB Genel Kurulu tarafından alınmış Karar ve muvafakatnamenin OSB dağıtım hizmeti sözleşmesinin ayrılmaz parçası olması,

 2. Dağıtım şirketinin OSB içerisinde inşa edeceği dağıtım şebekesi ve OSB içinde yer alan müşterilere doğal gaz arzına ilişkin tüm uygulamaların ilgili mevzuat kapsamında belirlenmiş olan hak ve yükümlülükler dahilinde dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi,

 3. Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere nakli ve perakende satış yetkisinin sadece dağıtım şirketinde olması,
 1. Dağıtım şirketi tarafından inşa edilecek OSB içindeki dağıtım şebekesinin mülkiyetinin dağıtım şirketine ait ve mahallî gaz boru hattının mütemmim cüz’i olması,

 2. İlgili mevzuat kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerin OSB içerisindeki işletmeler için de geçerli olması,

 3. Dağıtım şirketi tarafından OSB içerisindeki müşterilere Kurul tarafından belirlenen tarifelerin uygulanması,

 4. Dağıtım şirketinin yürüteceği dağıtım faaliyeti kapsamında OSB’nin herhangi bir hak iddia etmemesi ve doğal gaz kullanan işletmelerden doğal gaza ilişkin herhangi bir ad altında bir bedel talep etmemesi,

 5. OSB’nin, dağıtım şirketi tarafından yürütülecek olan dağıtım faaliyeti kapsamındaki her tür iş ve işlemlerin kesintisiz olarak yürütülmesinin sağlanması ve gerekli her türlü işbirliğinin yapılması,

 6. Dağıtım şirketinin talebi halinde OSB içerisinde işletme binası yapılabilecek yer tahsisinin bedelsiz olarak yapılması,

 7. OSB’nin, dağıtım şirketi tarafından istenmesi halinde OSB’de faaliyette bulunan ya da faaliyete geçecek olan işletmelerin projelendirmeye esas teşkil edecek olan doğal gaz taleplerine ilişkin bilgileri, OSB içerisindeki şebekenin projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye ait her türlü harita parselasyon çizimleri ile yapılmış ve/veya yapılacak her türlü altyapı tesisine ait projelerin birer kopyasını ve dağıtım faaliyetinin gerektirdiği, ihtiyaç duyulan diğer bilgileri dağıtım şirketine verilmesi,

 8. OSB tarafından yer altı ve yer üstü tesisleri için kira bedeli veya benzeri adlar altında herhangi bir bedel talep edilmemesi ve tüm tesislerin imar planına işlenmesi, yüzey kaplamalarının OSB tarafından yapılması,

koşulları çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla taraflar arasında serbestçe belirlenir.


OSB’nin dağıtım bölgesi sınırları dışında olması
MADDE 8- (1) Herhangi bir doğal gaz dağıtım bölgesi sınırları içerisinde yer almayan OSB, OSB’de doğal gaz dağıtım faaliyetinin ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi talebiyle bulundukları yerin bağlı olduğu ilde yetkili dağıtım şirketine, 5 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde, yazılı olarak başvurabilir.

(2) Aynı il içerisinde farklı dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti yapması durumunda, öncelikle dağıtım şebekesine bağlantı açısından en uygun mesafede olan dağıtım şirketine başvurulur. Bağlantı açısından en uygun mesafenin tespitinin mümkün olmadığı yerlerde lisansına konu dağıtım bölgesinin tamamındaki toplam abone sayısı daha fazla olan dağıtım şirketine başvurulur. İlk başvuru yapılan dağıtım şirketinin başvuruya olumsuz cevap vermesi halinde, diğer dağıtım şirketi/şirketlerine yine aynı kriterler çerçevesinde başvuru yapılabilir. Bir başvuru reddedilmeden müteakip başvuru yapılamaz.

(3) Dağıtım şirketi, OSB’nin talebini en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda, sorumluluk alanı dışına dağıtım şebekesi yapılmasına izin verilmesi veya genişleme talebiyle Kuruma başvurur. Talebi uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibi OSB’ye bildirir.

(4) OSB’nin bulunduğu yerin dağıtım bölgesinin genişlemesi kararı ile dağıtım bölgesine dâhil edilmesi veya Kurul tarafından dağıtım şirketinin sorumluluk alanı dışına dağıtım şebekesi yapmasına izin verilmesi halinde, 6 ncı ve 7 nci madde hükümleri uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mevcut Uygulamaların Düzenlenmesi
OSB içerisinde doğal gaza ilişkin yürütülen faaliyetler ile tarafların hak ve yükümlülükleri
MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce OSB içerisinde dağıtım şirketleri tarafından doğal gaza ilişkin yürütülen faaliyetler, OSB ve dağıtım şirketi tarafından bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bu Usul ve Esaslara uygun hale getirilir.
(2) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülkiyeti ve işletmesi OSB’ye ait olan şebekenin mülkiyet ve işletmesi, tarafların mutabakatı halinde OSB’nin içinde yer aldığı dağıtım bölgesinde faaliyette bulunan dağıtım şirketine bir bütün halinde bedelsiz olarak devredilebilir.
(3) OSB Kanunu hükümleri çerçevesinde doğal gaza ilişkin faaliyetlerin OSB tarafından yürütülmesi durumunda, bu faaliyetlere ilişkin proje onay, kontrol, bakım, onarım ve acil müdahale de dâhil olmak üzere tüm yetki ve sorumluluk OSB’ye aittir. OSB tarafından şebekenin mülkiyet ve işletmesi ilgili dağıtım şirketine devredilmedikçe, bu hizmetler dağıtım bölgesinde faaliyette bulunan dağıtım şirketinden sağlanamaz. OSB’nin kendi mülkiyet ve işletmesinde bulunan şebekede ve bu şebekeye bağlı kullanıcıların iç tesisatında meydana gelen doğal gaz kaçağı ve kazalarından doğabilecek can kaybı, zarar ve ziyandan dağıtım şirketleri sorumlu tutulamaz.
(4) OSB’nin kurulduğu veya kurulacağı yer, OSB’nin kuruluşundan önce 4646 sayılı Kanun kapsamında belirlenmiş bir doğal gaz dağıtım bölgesi içerisinde kalıyorsa, OSB’nin tanımlı bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti sadece 4646 Sayılı Kanun kapsamında dağıtım bölgesinde lisans alarak yetkilendirilmiş dağıtım şirketi tarafından yapılır ve söz konusu şebeke unsurları devre konu edilemez. Sonradan ihtisas sanayi bölgesi veya OSB’ye dönüştürülen yerler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(5) OSB’nin sınırlarının değişmesi veya genişlemesi sonucunda OSB sınırları içerisinde kalan dağıtım şirketinin mülkiyet ve işletmesindeki şebeke unsurları, tarafların mutabakatı halinde OSB’ye devredilebilir.

(6) OSB içerisinde yer alan tüketiciler, doğal gaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere OSB mülkiyetindeki şebekeyi kullanabilecekleri gibi, bu Usul ve Esaslar çerçevesinde tesislerinin dağıtım lisansı kapsamındaki bir dağıtım bölgesi içinde veya dışında olması durumuna göre dağıtım şebekesine veya iletim şebekesine de bağlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler
Yatırım harcamaları ve işletme giderleri

MADDE 10- (1) Dağıtım şirketleri tarafından bu Usul ve Esaslara uygun olarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları ve işletme giderleri tarifelerinde dikkate alınır.
(2) OSB Kanunu’ndan doğan yetkileri çerçevesinde doğal gaz alt yapısı kurma ve işletmesini OSB’nin kendisinin yapmak istemesi halinde, bağlantı hattı dahil her türlü yatırım maliyetleri OSB tarafından karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 11- (1) 11/01/2005 tarihli ve 419 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa /Yüklə 47,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə