Yapi müteahhiDİ yetki belgesi numarasi yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Nedir?Yüklə 68,42 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü68,42 Kb.
#22248
növüYazı

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Nedir?

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası,“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”de tanımlanan yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili hanesine yazılacak olan numaradır.

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarasının alınması zorunlu mudur?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesine istinaden hazırlanan 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şeflerinin Kayıtları ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” uyarınca her yapı müteahhidinin Yetki Belgesi Numarası alması ve yapım işlerinde Şantiye Şefi ile Yetki Belgeli Usta çalıştırılması zorunludur. Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi için, her müteahhidin 01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Yetki Belgesi numarası alması zorunludur.

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvurusu nasıl yapılır?

Yapı müteahhitliği yapmak üzere Yetki Belgesi Numarası almak isteyen;

Gerçek kişi;

Müracaat yılı içinde alınmış Ticaret Odasına Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği ve

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Ön Müracaat Formu,

Tüzel kişi;

Ticaret Odasına Kayıt Belgesi,

Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini ve

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Ön Müracaat Formu İle birlikte;Bağlı bulunulan İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurur.http://www.22dakika.org/imaj/dkamoy/8-istock-7411665-xsmall-cancel-delete-icon.jpg

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası hangi hallerde Geçici olarak İptal Edilir?

Yetki Belgesi Numarası; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde BEŞ YIL, Ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi hâlinde ON YIL, Yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hâllerinde BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE, Bakanlıkça geçici olarak iptal edilmektedir. Belge Numarası iptal edilen müteahhitlere sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi numarası verilmez.
1


 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi müracaatlarında gerçek ve tüzel kişiler başvuruyu hangi ilden yapmalıdır?

Gerçek ve tüzel kişiler başvurularını adres kayıt sisteminde kayıtlı oldukları ilden yapmalıdırlar.

 • Adi Ortaklık” ve “Ortak Girişim”lerin Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası müracaatlarında başvurularına esas Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi gerekli midir?

HAYIR. Gerekli değildir.

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası ve Geçici Ustalık Belgesi kayıt işlemleri adı altında alınan hizmet bedeli nereye yatırılmalıdır?

 • Türkiye Halk Bankası’nın ‘‘118 Gelir Kod’’ lu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatırılmalıdır.

 • Vakıf, dernek ve bunların iktisadi işletmeleri Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi alabilir mi?

İlgili Yönetmelikte bu yönde düzenleme bulunmamaktadır.

 • Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi (MÜBİS)’in YAMBİS Modülündeki sistem uygulamaları ve kullanım detayları için hangi mercii ye başvurulur?

MÜBİS ile ilgili başvuru mercii Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı olup, sözkonusu Daire Başkanlığına yazılı olarak veya Daire Başkanlığının 0 312 410 7857 ve 0 312 410 7858 numaralı telefonları aracılığıyla gerekli iletişim sağlanabilir.
GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

 • Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası kimlere verilir?

Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapılarda, yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.

ŞANTİYE ŞEFLERİ VE GEÇİCİ YETKİ BELGELİ USTALAR

 • Şantiye Şefliği görevini kimler üstlenebilir?

Yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere , ‘‘ Mimar veya Mühendis”’ olması şarttır.

2


 • Şantiye Şefinin üstlendiği yapım işi sayısı ne kadar olmalıdır?

Şantiye şefi, toplam 30.000 m2 sınırını aşmamak kaydıyla aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işini üstlenebilir.

 • Şantiye Şefliği uygulamasında sorumluluk sınırı nedir?

Şantiye Şefi, görev yaptığı İl sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Yönetmelik’in “Şantiye şefliği” başlıklı 10 ncu maddesine göre “ Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30.000m2 yi geçemez. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde 30.000m2 yi geçmeme şartı aranmaz.” 01/01/2012 tarihinden sonra üstlenilen en fazla 5 adet yapının toplamı da dâhil olmak üzere şantiye şefi olarak görev üstlenilen yapıların inşaat alanları toplamı 30.000m2 yi geçemez; tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olan yapılarda birden fazla bina-blok söz konusu olsa bile bunların bir tek blok olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 • Şantiye Şefinin yapım işine dair görev süresi nedir?

Yapı Ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp, Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınmasıyla son bulmaktadır.

 • Yetki Belgeli Usta’’ tanımı nedir?

İnşaat ve tesisat işlerini bağımsız olarak yürütebilme sorumluluğu olan, “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in Geçici 1’inci maddesinde tanımlanan kurum ve kuruluşlarca düzenlenen Yeterlilik Belgesini haiz kişiyi ifade eder.

Yetki Belgeli Ustalara; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde ve Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde ustalık belgesi verilmektedir. Ayrıca, eğitimler sonucu edinilmiş, diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi,  kalfalık belgeleri de bu kapsamda yetki belgesi olarak kabul edilmektedir. • Geçici Ustalık Belgesi başvuruları, şahsın ikamet ettiği ilden mi yapılmalıdır?

HAYIR

 • Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği 01/01/2012 tarihinden önce üstlenilmiş Şantiye Şefliği görevi; m2 (metrekare) ve sayı sınırlamasına tabi midir?

12-01/01/2012 tarihinden önce üstlenilmiş olan Şantiye Şefliği sayısı dikkate alınmamalıdır.

 • Geçici Ustalık Yetki Belgesi nedir?

İnşaat ve tesisat müteahhidi yanında usta olarak çalışıldığına dair yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince düzenlenen belgelerdir. • Geçici Ustalık Belgesi hangi branşlarda düzenlenir?

Geçici Ustalık Belgesi, (YAMBİS) de tanımlanan meslek branşlarına göre düzenlenmektedir.

 • Yapım işlerinde çalışan ustalarda yetki belgesi ne zamandan itibaren aranacaktır?

09/12/2009 kabul tarih ve 5940 sayılı Kanun ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28 inci Maddesinde belirtilen “Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz.” hükmü gereğince inşaat ve tesisat işlerinde çalışacak ustalardan 01/01/2012 tarihinden itibaren yetki belgesi aranacaktır.

 • Ustalık belgesi başvuruları hangi ilden yapılmalıdır?

Geçici Ustalık belgesi başvuruları herhangi bir ilden yapılabilir.

KIYMETLENDİRME RAPORLARI

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelere karne ile girilmediği halde Bakanlığımızca ilgili kurumlardan Gizli “Müteahhit Kıymetlendirme Raporları” neden istenmektedir?

Bakanlığımızca düzenlenmekte olan Yurtiçi Müteahhitlik Karnesi, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi, İmar Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi ve Harita Müteahhitlik Karnesi işlemlerinde kullanılmak üzere Kıymetlendirme Raporu istenir. Ayrıca Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde istenmektedir. Bitirilen işlere ait Kıymetlendirme Raporları Yeterlilik Belgesi yada karne grup yükseltmelerinde dikkate alınmaktadır.

PLAN MÜELLİFLERİ

 • Mekânsal Planlama hizmetini verecek olan plan müelliflerinde aranacak nitelikleri düzenleyen Bakanlığımız birimi hangisidir?

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı

 • Bakanlığımızca düzenlenen kamu ve özel sektör Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi kaç yıldır?

3 yıldır.

 • İdare tarafından yapılacak planlarda aranan temel hangisidir?

Planlama ekibinin plan yapım sürecinde ve planlama biriminde kadrolu olarak istihdamı • Hangi türdeki ve ölçekteki planlar Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi uygulamasına tabidir?

Her tür ve ölçekli planlar

 • Plan müellifinin gerekçeli görüşü hangi durumlarda alınır?

Her tür ve ölçekli plan revizyonu ve tadilatlarında

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yetki sınırlarında hangi yeterlilik belge grubu aranmaktadır?

A Grubu

 • Kamu kurum ve kuruluşları çalışanları için Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi verilmekte midir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, çalıştıkları kurum tarafından başvurmaları ve planlama birimlerinde ve kadrolu çalıştıklarını belgelemeleri halinde, idare adına plan yapım işini üstlenmek üzere yerleşmelerin planlama alan grubuna kadar Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

 • Yerleşmelerin Planlama Alan Grupları nasıl belirlenmektedir?

“Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ”in 5’inci maddesine bakınız.

 • Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 31.07.2012 tarihinde yapılan değişiklik uygulamada plan müelliflerinin yerleşme alanı grubundan aranması konusunda bir değişiklik getirdi mi?

HAYIR. Kamu ve özel sektör Plan Müelliflerinin plan yapımı işini üstlenebilmesi için planın yapılacağı yerleşmenin alan grubundan yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA İZİNLERİ

 • Yabancıların çalışma izin başvuruları hangi Bakanlığa yapılmaktadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Yabancıların çalışma izin başvurularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın rolü nedir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 13.maddesi ve kanunun uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince ülkemizde çalışmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurtdışı / yurtiçi çalışma izin başvuruları olan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarına Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce mesleki yeterlilik görüşü verilmektedir.YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK

 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi kaç grupta verilmektedir?

Yapı, tesis, bakım, onarım işleri, Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri, İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje, mühendislik, müşavirlik işleri olmak üzere dört grupta yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmektedir.

 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi alabilme alt sınırları ne kadardır?

Firmaların belge alabilme alt sınırları:

Yapı, tesis, bakım, onarım işlerinde 40 milyon A.B.D. Doları

Sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işlerinde 15 milyon A.B.D. Doları

İşletme, yönetim, bakım ve idame işlerinde 5 milyon A.B.D. Doları

Proje mühendislik, müşavirlik işlerinde taban sınırı aranmamaktadır.


 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi 3 yıl süre ile geçerlidir.

 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi kimlere verilebilir?

T.C. menşeli Gerçek kişi ve firmalarına verilebilir.

 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi devredilebilir mi?

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi devredilemez, geçek kişi ve firmalar sadece bitirdikleri işler ile belge alabilirler.

 • Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi kimlere verilebilir?

Taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurtdışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için verilir.

 • Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ne kadar süre ile verilmektedir?

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle verilmektedir. • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ücreti ne kadardır?

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ücreti 2013 yılı için 2.000.-TL (ikibinlira) dir.

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ücreti ne kadardır?

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ücreti 2013 yılı için 600.-TL (altıyüzlira) dir. • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ve Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ücretinin ödeneceği banka hesap numarası nedir?

Türkiye Halk Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kurumsal Tahsilat

Hesabına, “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” olarak

yatırılacaktır. Hesap Kodu: Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri, (115) Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleridir.


 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ve Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin müracaat adresi nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2179 Sokak No:5 Kat 11 Çankaya/ANKARA • İlk kez Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi almak için istenilen evraklar nelerdir?

İlk kez Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi almak için istenilen evraklar aşağıda tanımlanmıştır:

1)  Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)    

2)  a )  Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil

asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,

b ) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, 

c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt  Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

    b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya Noterlikçe tasdikli sureti.

 ( Başvuru yılı tarihli)

c) Vergi Levhası Fotokopisi

4) Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun, işveren idareden alınacak

a ) İş Deneyim Belgesi aslı,

b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı,

c ) İhale Kararı veya  Sözleşme aslı,

d ) İlk  ve  Son Hakediş Raporlarının aslı veya işveren idare (Resmi Kurum) tarafından “aslının aynıdır” onaylı birer fotokopileri,

5)  Yurtdışında bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

7

a )  İşin Alındığına Dair Belge aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)  

b )  Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli


 1. İş Deneyim Belgesi aslı ,

 2. ii)  Sözleşme aslı ,

 3. iii) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı

c) Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;

i) İş Deneyim Belgesi Türkçe Tercüme aslı ,

ii)  Sözleşme Türkçe Tercüme aslı ,

iii) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının Türkçe Tercüme aslı

6) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.

 • Yurtdışı Müteahhitlik Belgesini yenilemek için istenilen evraklar nelerdir?

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesini yenilemek için istenilen evraklar aşağıda tanımlanmıştır:

1)  Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)    

2)  a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt  Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

     b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya Noterlikçe tasdikli sureti.

 ( Başvuru yılı tarihli)

c) Firmanın ticaret sicili gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil

asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,

d) Vergi Levhası Fotokopisi

3) Mevcut Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi aslının iadesi,

4) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.

Soru

47- İlk kez Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi almak için istenilen evraklar nelerdir?

Cevap

47- İlk kez Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi almak için istenilen evraklar aşağıda tanımlanmıştır:

1)  Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)    

2)  a )  Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil

     asılları veya Noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,

     b ) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, 

     c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt  Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

    b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya Noterlikçe tasdikli sureti.

 ( Başvuru yılı tarihli)

c) Vergi Levhası Fotokopisi

4) a )  İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)  

     b)  Sözleşme Aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli,

8

c)  Sözleşme Türkçe Tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;

5) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.

 • Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin süresini uzatmak için istenilen evraklar nelerdir?

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin süresini uzatmak için istenilen evraklar aşağıda tanımlanmıştır:

1)  Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)    

2)  a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt  Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

     b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya Noterlikçe tasdikli sureti.

 ( Başvuru yılı tarihli)

c) Vergi Levhası Fotokopisi

3)  Mevcut Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin süresini uzatmak isteyenler ise;

a) Sözleşme süresi dolmadığı halde Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi süresi dolmuş ise;

Firmanın ticaret sicili gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri

b) Sözleşme süresi dolmuş ise;

Firmanın ticaret sicili gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri,

      i) Yeni süreye göre düzenlemiş İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)  ii)  Süre Uzatım Sözleşmesi / Yazısı Aslı Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli,

iii)  Sözleşme Türkçe Tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;

9) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.
Yüklə 68,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin