Çanakkale liman başkanliği gemi SİCİl memurluğunca yapilacak iŞlemlerde istenecek evraklara ait formYüklə 35,43 Kb.
tarix28.11.2017
ölçüsü35,43 Kb.
#33219

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI

GEMİ SİCİL MEMURLUĞUNCA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENECEK EVRAKLARA AİT FORM


Dok. No

DNM.17.LB01.FR.01 ÇLB.01

Yür. Tarihi

18.03.2009

Rev. Tar.

28.09.2010

Rev. No

01

Sayfa No

/


AMAÇ : Gemi sicil Memurluğunca Yapılacak işlemlerde İstenecek Evrakların

Belirlenmesini Sağlamak.KAPSAM : Gemi Sicil Memurluğunca Yapılacak Tüm İşlemleri Kapsar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR :


 • 6762 Sayili Türk Ticaret Kanunu.

 • 8250 Sayili Gemi Sicili Nizamnamesi.

 • Denız Tıc.Genel Müdürlüğü Yönerge Ve Genelgeleri.

 • Ötv Genel Tebliği (Seri NO:1) 30.07.2002 tar.24831 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:2) 26.10.2002 tar.24918 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:3) 30.01.2003 tar.25009 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:4) 12.08.2003 tar.25197 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:6) 31.12.2003 tar.25333 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:7) 05.08.2004 tar.25544 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:9) 10.08.2005 tar.25902 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:10) 20.04.2006 tar.26145 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:11) 07.09.2006 tar.26282 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:12) 28.12.2006 tar.26360 res.g.say.

 • DNM.17.LB01.PRD.02

 • DNM.17.LB01.İAŞ.07

 • DNM.17.LB01.İAŞ.08

 • DNM.17.LB01.İAŞ.09

 • DNM.17.LB01.İAŞ.10

 • DNM.17.LB01.İAŞ.11

 • DNM.17.LB01.İAŞ.12


FORM DETAYI:
ÖTV SİZ YAKIT UYGULAMASI İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER : • Dilekçe,

 • Gemi tasdiknamesi, (aslı ve fotokopisi),

 • Tonilato belgesi, (aslı ve fotokopisi),

 • DEB, (aslı ve fotokopisi),

 • SURT, (sadece balıkçı gemilerinden istenir, fotokopisi Su Ürünleri İl Müdürlüğünce onaylı ),

 • Donatana ait Nüfus Cüzdan fotokopisi (gerçek kişi ise),

 • İmza sirküleri (tüzel kişi ise),

 • Vergi levhası fotokopisi,

 • İmzalı taahhütname,

 • Kira sözleşmesi, (kiralık gemilerden istenir),

 • ÖTV’siz yakıt kullanacak gemi Düzenli hatta sefer yapacak ise düzenli hat izni belgesi,

 • ÖTV’siz yakıt kullanacak gemi Toplu Yakıt Alım Kapsamında ise Toplu Yakıt Alım Kapsamında olduğunu gösterir bir belge.


SATIŞ İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

A-YURT İÇİNDE GEMİ ALIM / SATIMINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1- Alıcıdan İstenilecek Belgeler :

 • Dilekçe,

 • Gerçek kişilerde, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Senedi, TC.Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Tüzel kişilerde, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi(Son üç ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri, Vergi Levhası, Vergi Numarası, Ortakların Vergi Numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerde, payların çoğunu Nama yazılı ve bir başkasına devri Şirket Yönetim Kurulunun kararına bağlı olduğunu gösteren belge,

 • Şahıs veya şirket yetkilisinin yetki belgesi, nüfus cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve Fotoğrafı

 • Tonilato/ Tonaj Belgesi,

 • İsim onayı(alıcının isim değişikliği talebi varsa),

 • Gerçek kişi veya şirket adına yetkili şahsın nüfus cüzdan sureti, fotoğrafı,ikametgah senedi ve yetki belgesi.2-Satıcıdan İstenilecek Belgeler :

 • Dilekçe,

 • Gerçek kişilerde, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Senedi, TC.Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Tüzel kişilerde, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi(Son üç ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri, Vergi Levhası, Vergi Numarası, Ortakların Vergi Numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerde, payların çoğunu Nama yazılı ve bir başkasına devri Şirket Yönetim Kurulunun kararına bağlı olduğunu gösteren belge,

 • Gemi maliki veya şirketi temsile yetkili kişinin yetki belgesi,nüfus cüzdanı sureti,vatandaşlık numarası,ikametgah senedi ve vesikalık fotoğraf,

 • Vergi Dairesinden gemi il ilgili vergi borcu olmadığına dair belge,

 • Takdir Komisyon kararı. • Kaptan Talimatnamesinin teslimi(Kaptan Talimatnamesinin mevcut olması halinde) ,

 • Gemi satış faturası veya onaylı sureti,

 • Tonilato/Tonaj belgesi,

 • Tasdikname,

 • ÖTV indirilmiş yakıt alım defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi.B-GEMİLERİN YURT DIŞINA SATIŞINDA İSTENİLECEK BELGELER :


 • Satış dilekçesi,

 • Bill of sale ve tercümesi(Apostilli aslı ve tercümesi,yoksa noter veya konsolosluk tasdikli sureti ve tercümesi),

 • Gemi Tasdiknamesi(Gemi Sicil Memurluğuna terkin dosyasına konulmak üzere iadesi),

 • Tonilato belgesi(satış işlemi yapıldıktan sonra belge üzerinde gerekli düzeltmeler yapılıp yeni bayrak devleti donatanı veya temsilcisine verilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iade edilecektir,

 • Gümrük Çıkış Beyannamesi(İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış olacak ve ihraç işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 hafta içinde verilecektir),

 • DAB(Döviz Alım Belgesi),

 • Yönetim Kurulu kararı noter tasdikli(gemi maliki veya yetkili temsilcinin kararı),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi(satışa engel olmadığına dair),

 • Vergi Dairesinden satıcının gemi ile ilgili borcu olmadığına dair,Vergi Borcu Yoktur Belgesi,

 • Denize elverişlilik Belgesi (Gemi Sicil Memurluğundaki terkin dosyasına konulmak üzere),

 • Fatura fotokopisi,

 • Gemi üzerinde takyidat varsa kaldırıldığına dair belge,

 • ÖTV indirilmiş yakıt alım defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi,

 • Satıcı ve alıcının nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, fotoğrafı, vatandaşlık numaraları ve ikametgah senedi,

 • Şirket adına yetkili olan şahsın yetki belgesi, fotoğrafı, nüfus cüzdan sureti,ikametgah senedi, imza sirküsü,

 • Kaptan Talimatnamesinin Teslimi (Kaptan Talimatnamesinin mevcut olması halinde ).TERKİN İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :


 • Talep Dilekçesi,

 • Gemi Tasdiknamesinin iadesi(iptali için),

 • Gemi üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) bulunması halinde kaldırıldığına dair resmi belgenin aslı,

 • Vergi Dairesinden gemi ile ilgili vergi borcu olmadığına dair belge,

 • Terkin sebebi ile ilgili rapor (GSK tarafından düzenlenmiş),

 • Kaptan Talimatnamesi olması halinde Gemi Sicil Memurluğuna İadesi,

 • Gemi isminin iptali,

 • Telekominikasyon Bölge Müdürlüğünce telsiz ruhsatının iptal edildiğine dair belge,

 • Tonilato Belgesi(Gemi Sicil Memurluğunca Terkin dosyasına konulmak üzere),

 • ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi.


18 Grostondan Küçük Tekneler için:

 • Dilekçe,

 • Üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) var ise kaldırıldığına dair belgenin aslı,


TESCİL İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

MGS (Milli Gemi Sicilindeki) İşlemler
İlgili şirket veya vatandaş gemi tasdiknamesi veya bayrak şahadetnamesi almak için gerekli evrakları hazırlayarak Gemi Sicili Dairesine başvuruda bulunur.Bu evraklar;

A-İnşası tamamlanmış gemilerin MGS’ye tescili için gerekli belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise,nüfus cüzdanı sureti,ikametgah senedi,T.C. vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise,imza sirküleri,Faaliyet Belgesi(son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış),Ticaret Sicil Gazetesi,varsa Tadil gazeteleri(adres,isim,ortak değişimi,sermaye artırımı gibi),vergi levhası,vergi numarası,ortakların vergi numarası ve T.C. vatandaşlık numarası,

 • Tonilato/Tonaj Belgesi,

 • Gemi inşa belgesi(2a Gemi İnşa Şahadetnamesi,2b Gemi Yapı Bildirisi),

 • Teşvikli gemilerde;Teşvik belgesi(noter tasdikli örneği),

 • İpotekli gemilerde;ipotek mukavelesi(aslı veya noter tasdikli örneği),

 • Özel yatlarda taşıt alım vergisinin yatırıldığına dair belge,

B- İnşa Halindeki Gemilerin/Deniz Araçlarının İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile

Tescili İçin Gerekli Belgeler:


 • Tescil talep dilekçesi(TTK’nın 858,859,860 mdlerine uygun),

 • Bölge Müdürlüğü GSK Başkanlığınca yapının TTK’nın 941.mdsine uygun olduğuna dair rapor,

 • Gemi İnşa Sözleşmesi(Tersane tarafından yapının sahibini belirtmek için düzenlenen noter tasdikli beyanname),

 • Yapının sahibi şahıs ise,nüfus cüzdanı sureti,ikametgah senedi,T.C. vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise,imza sirküleri,Faaliyet Belgesi(son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış),Ticaret Sicil Gazetesi,varsa Tadil gazeteleri(adres,isim,ortak değişimi,sermaye artırımı gibi),vergi levhası,vergi numarası,ortakların vergi numarası ve T.C. vatandaşlık numarası

 • Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine dair yazı(TTK’nın 858 ve 859.mdleri gereğince),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi(Noter tasdikli).


C- İthal Edilen Gemilerin Türk Gemi Siciline Tescilinde İstenilecek Belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise,nüfus cüzdanı sureti,ikametgah senedi,T.C. vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise,imza sirküleri,Faaliyet Belgesi(son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış),Ticaret Sicil Gazetesi,varsa Tadil gazeteleri(adres,isim,ortak değişimi,sermaye artırımı gibi),vergi levhası,vergi numarası,ortakların vergi numarası ve T.C. vatandaşlık numarası

 • Tonilato/Tonaj Belgesi

 • Yeni inşa olmayan gemilerde satış belgesi(Bill of Sale)Apositilli aslı yoksa Noter veya Konsolosluk tasdikli Türkçe tercümesi,

 • Yeni inşa olmayan gemilerde Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi(orijinal ve noter tasdikli Türkçe tercümesi),

 • Yeni inşa olmayan gemilerde Teslim Tesellüm Protokolü aslı ve Türkçe tercümesi (Konsolosluk veya noter tasdikli sureti),

 • İpotekli gemilerde İpotek mukavelesi aslı ve Türkçe tercümesi (Konsolosluk veya noter tasdikli sureti),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi(Noter tasdikli),

 • Gümrük giriş Beyannamesi (aslı veya noter tasdikli sureti),

 • Bayrak Şahadetnamesi

 • Yeni İnşa(Bulding) sertifikası ve yeminli tercümesi,

 • İsim onayı,

 • 02.04.2002 Tarih ve 24714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren gemilerden,bu yönetmelik gereği üreticiler arafından Yönetmelik ek15’e göre hazırlanan “Yazılı Uygunluk Beyanı”nın bir sureti.D- Deniz Araçlarının MGS’ye Tescili için İstenilecek Belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise,nüfus cüzdanı sureti,ikametgah sen edi,T.C. vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise,imza sirküleri,Faaliyet Belgesi(son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış),Ticaret Sicil Gazetesi,varsa Tadil gazeteleri(adres,isim,ortak değişimi,sermaye artırımı gibi),vergi levhası,vergi numarası,ortakların vergi numarası ve T.C. vatandaşlık numarası,

 • Tonilato/Tonaj Belgesi,

 • Deniz Aracına ait Fatura veya İnşa Belgesi,

 • İthal edilen deniz araçları için Satış Senedi veya Faturası,

 • İthal edilen deniz araçları için bayrak ülkesinin Terkin Belgesi,

 • İthal edilen deniz araçları için Gümrük Giriş Beyannamesi (Aslı veya Tasdikli Sureti),

 • İthal edilen deniz araçları için Bayrak Şahadetnamesi,

 • Teşvikli deniz araçlarında Teşvik Belgesi,

 • Denize Elverişlilik Belgesi.
Hazırlayan Birim

Kalite Sistem Onayı

Yönetim Temsilcisi

İmza

İmza

İmza

Yüklə 35,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə