Yeralti suyu derin sondaj kuyusuYüklə 29,61 Kb.
tarix10.02.2018
ölçüsü29,61 Kb.
#42617

DENİZLİ BELEDİYESİ ESKİHİSAR BÖLGESİ SULAMA


SUYU AMAÇLI SONDAJ
KUYUSU AÇMA İŞİNE AİT ÖZEL VE TEKNİK
ŞARTNAME

DENİZLİ BELEDİYESİ SULAMA SUYU AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇMA İŞİNE AİT ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME


MADDE 1- Sondaj kuyuları genel hatlarıyla “ DEVLET SU İŞLERİ SONDAJ KUYUSU AÇMA TEKNİK ŞARTNAMESİ” ne göre açılacaktır. İş bu teknik şartname, bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince ön projesine uygun su sondaj kuyusunun inşaatı ve bu kuyulara ait plan, form ve raporların tanzimi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasından ibarettir.
MADDE 2- KUYU YERLERİ:

Sondaj kuyusunun açılacağı yer ön projede kroki şeklinde verilmiştir. Bu yerin arazide bulunup işaretlenmesi yer teslim tutanağının imzalanması esnasında belirlenir. Kontrollük inşa edilen kuyunun ön proje değerlerini tutmaması, geçici teçhizle yapılan su verim tecrübesinin ön projeye uygun sonuç vermemesi yada gerek gördüğü her durumda kuyuyu iptal ettirmeye veya yerini değiştirmeye yetkilidir. bu duruma hiçbir şekilde itiraz edemez. Bu hallerde yükleniciye yapmış olduğu iş miktarı kadar teklif ettiği birim fiyatlarla masrafları ödenir.


MADDE 3- KUYUNUN İNŞAASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE KONTROLU:

  1. Kuyu Derinliği ve Çapları :

a) Sondaj yapılacak sahalara ve son su veren tabakaların yaklaşık derinlik ve kalıpları ile sondajla delinecek çap ve bu çaplara karşılık gelecek derinlikler hidrojeolojik etüt raporu ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilmiştir. Buna göre sondaj kuyuları 10-20m gibi ( kontrollüğün yazılı talimatı gereğince ) 26” delinip 20” demir boru ile borulanarak çimento ile tecrit edilecektir. Sondaj kuyusu delik çapı tabana kadar 171/ 2 de delinecek olup kuyuya tabana kadar 200 mm’lik 300 metre derinliğe kadar dayanımlı özel plastlik sondaj borusu indirilecektir.

b) Su veren tabakaların hakiki derinlik ve kalıpları ön projede belirtilenden farklı olabilir. Bundan dolayı sondaj esnasında dikkatli bulunmak ve su veren tabakaların başlangıç ve bitiş seviyelerini doğru bir şekilde tespit etmek zorundadır. Bunun için sondaj kuyusu önce dar çaplarda pilot kuyu olarak açılacak ( örneğin 8” - 10” 1/2 çapta ) ve kuyu derinliği, formasyon yapısına göre kontrollüğün belirlediği derinlikte genişletilerek inşa edilecektir. Ödeme teçhizi yapılan derinlik üzerinden yapılacaktır.

c) Su veren tabakaların derinlik ve kalınlıkları ön projede belirtilenden farklı olması halinde kuyu çap ve derinliklerinin de gerçek duruma uygun şekilde revize edilmesi gereklidir. Yüklenici bu durumu yazılı olarak kontrollüğe aksettirecek, kontrollüğünün lüzum görüldüğü ve yazılı olarak istediği değişiklikleri yerine getirecektir.

d) Kuyu sonuç derinliği ön projede belirtilen son su tabakasının tabanına kadardır. Ölçmeler ve alınan numunelerin incelenmesi sonucu kontrollük kuyunun derinliğinin artırılmasını makine kapasitesini göz önüne alarak talep edebilir.


B- Kuyunun Düşeyliği:

Kuyunun eğri delinmemesi için gerekli sondaj ekipmanını kuyu yerinde bulunduracaktır. makine yataylılığını kontrol için su düzeci, kuyu düşeyliliğini kontrol için bir boru master takımını daima sondaj mahallinde bulunduracaktır. Düşeyden kaçma sebebiyle kuyuya yukarıda belirtilen master indirilemez, teçhiz edilemez, pompa indirilemez veya yıkama ve inkişaf takımları indirilemezse kuyu kabul olunmaz ve bedeli ödenmez.


C- Sondaj Sirkülasyon Çamuru :

Sirkülâsyon sıvısı yüklenici tarafından kuyu başında devamlı kontrol edilerek delme işleminin en iyi şekilde yapılması ve sondaj sıvısı yoğunluğunun gerektiğinden fazla olmamasını sağlayacaktır. Kontrolluk gerek gördüğü anda sondaj sıvısını kontrol ederek gerektiğinde tamamen değiştirilmesini isteyebilecektir. Sondaj çamurunun katı maddesi de (TSE belgeli kil, bentonit vs.) kontrollukça muayene ve gerektiğinde reddedilecektir. Ayrıca kil veya bentonit için nakliye bedeli ödenmeyecektir.
D - Numune Alma:

Sondaj ilerlemesi esnasında geçilen tabakaların sıhhatli tespit edilmesi için her tabaka değişiminde ve her metrede bir sediman numune örneği alınarak standart numune sandıklarında iş bitimine kadar korunacaktır. Sondaj başlamadan önce numune sandıkları kuyu yerinde bulundurulacaktır.Tabaka değişimleri idareye bildirilecektir.


E - Jeofizik Etüdleri:

Kontrolluk gerek gördüğü takdirde kuyunun kabulüne kadar dilediği zaman yükleniciden jeofizik etütleri yapılmasını isteyebilir. Bedeli yükleniciye aittir.( Kuyu açılmadan satıh jeofiziği ve kuyu açıldıktan sonra kuyu jeofiziği (SP, R, Gammoray ) yapılacaktır )


F – Teçhiz:

Delme işlemi bitiminde kontrollüğün müsaadesiyle kuyu borulama işlemine geçilecektir. Su veren tabakaların derinlik, kalınlık ve verimlerinin ön projeden farklı olması halinde, kontrollük ön projede gerek gördüğü değişiklikleri yapabilecektir.


G – Borulama:

Kuyunun kullanılacak techiz borusunun tipi, çapları, özellikleri ile kullanılma derinlikleri kuyunun delme işlemi bittikten sonra yükleniciye kontrollük tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Kuyuda kullanılacak teçhiz boruları 200 mm’lik 300 metre derinliğe kadar dayanımlı özel plastlik sondaj borusu olacaktır. TSE Standartlarına uygun olacaktır.Kuyuda kapalı ve filitreli borular kullanılacaktır. Kuyuya plastik veya demir boru indirilmesine idare karar verecektir. Ayrıca boru nakliye bedeli ödenmeyecektir.


H – Tecrit:

Evsaf bakımından kullanılmaya elverişli olmayan su ihtiva eden boru ve çimento ile tecrit edilecektir. ( Sondaj kuyusunun 0-20 m arası, bu derinlik kuyu yerine göre kontrollukca azaltılıp artırılabilir.) Basınçlı yeraltı suyu ihtiva eden tabakalarda basınçlı suyun üst akifere kaçmasını engel olmak üzere üst tabaka tecrit edilecektir. Tecrit malzemesinin hazırlanması ve kuyuya indirilmesi kontrollüğün yazılı isteğine göre yürütülecektir.


I – Çakıllama:

Kuyu alttan itibaren çakıllanacaktır. Kuyuda suni çakıllama yapılacaktır. Kullanılacak çakıl; erime, dağılma, kolayca parçalanma özelliği olmayan sert kayaçlardan türemiş olacaktır. Yumurtamsı veya küremsi şekilde yuvarlak olacak, köşeli olmayacaktır. ( Yani kırma taş kesinlikle kullanılmayacak, dere çakılı kullanılacaktır.) Yıkanmış ve elenmiş olan bu çakılların çapı 7mm – 15mm ebatlarında olacaktır. Çakıllar kontrolluğun uygun görmesi halinde kuyuya indirilecektir. Kuyu cidarı ile teçhiz borusu arasındaki boşluğa kontrollüğün öngördüğü çap ve derinlikte çakıl ikmal borusu konacaktır.

Çakıl zarfı hacmi her kuyuda hesap edilecek, kuyuya atılan çakıl miktarı, hesaplanan çakıl miktarının %80’inden az olduğu takdirde ve inkişaf ile pompajda berrak siltsiz su alınamadığında kuyudan teçhiz boruları çekilecek, kuyu taranacak ve teçhiz işlemi ile çakıllama yenilenecektir. Bu mümkün olmadığında yüklenici tarafından yeni kuyu inşa edilecektir.
J- Yıkama (Lavaj):

Rotary sondaj makinesi ile delinen ve sirkülâsyon sıvısı cidarına kaplanacak olan kuyu çakılamadan önce temiz su ile yıkanacaktır.Daha sonra yıkama çakılama ile birlikte devam edecektir. Ve kuyudan berrak su gelinceye kadar sürdürülecektir. Ancak yıkama süresi hiçbir şekilde 8 saatten az, yıkama suyu miktarı 50 m3 ten az olmayacaktır. Kontrollük yükleniciden yıkamanın uzatılmasını veya tekrarını isteyebilir.Ancak ilave hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Yıkama, tijlerin içinden ve çamur pompası ile su basmak suretiyle olacaktır. Su basılma sırasında dizi kelli boyunca hareket ettirilecek ve akiferin her seviyesinin yıkanmasını temin gayesiyle diziye tij ilaveleri yapılacaktır. Yıkama esnasında fışkırtıcı jet veya çalkalama pistonu kullanılacaktır.


K-Kuyu Ağzı:

Sondaj kuyusunu ortalayacak şekilde 3mx3mx0,5 m ebadında beton dökülecektir. Sondaj daimi teçhiz borusu beton üst seviyesinden 30 cm çakıl ikmal borusu ise beton üst seviyesinden 20 cm yukarıda kalacaktır. Beton dökülmesini müteakip en az üç gün beklenecektir. Daha sonra kuyu geliştirmesi ve su verim tecrübeleri yapılacaktır.


L-Kuyu Geliştirilmesi:

Kuyu geliştirilmesi kompresörle veya kontrollüğün istemi halinde asitle, dinamitle, çalkalama pistonu, jet veya aşırı pompajla yapılacaktır. Geliştirme başlangıcında ve bitiminde su verimi ve su seviyeleri dikkatli olarak ölçülecek ve kaydedilecektir. Geliştirme işlemine kuyudan berrak su gelinceye kadar devam edilecektir. Ancak bu iş sekiz ( 8 ) saatten az olmayacaktır. Kontrollüğün istemesi halinde süre uzatılabilecektir. Kuyu geliştirme işlemleri inkişaf formuna işlenecektir. İdare kuyu inkişafı ( Geliştirilme ) yaptırıp, yaptırmamakta serbesttir.


M- Su Verim Tecrübesi:

Su verim tecrübeleri yüklenici tarafından D.S.İ. pompa tecrübeleri teknik şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Bu iş için elektrikli metre, düdüklü metre, orifis takımı, 5 Ton kapasiteli Careskal ve 6.maddede belirtilen yardımcı makine ve cihazlar kullanılacaktır. Su verim tecrübesi kontrollüğün isteğine göre sabit debili veya kademe düşümlü olarak yapılacak ve pompa tecrübe formlarına işlenecektir. Su verim tecrübesi en az 24 saat olacak, kontrollük isterse bu süreyi uzatabilecektir. Kuyunun artezyen yapması halinde su verim tecrübesi yapılacaktır. Tecrübe sonunda kuyuda biriken kumlar, beyler kovası ile temizlenecektir. Pompa tecrübesinde düşümlere bağlı olarak kontrollüğün istemesi halinde kuyu verimine uygun yüksek debi çekim kapasitesine sahip pompaların kullanılması istenilebilecektir. Yüklenici firma istenen kapasitedeki pompaları temin etmekle yükümlüdür.


MADDE 4- KUYULARDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMİ:

Kuyunun muayene ve kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre idarece yapılacaktır. Kabul komisyonu oluşturulmasında ilgili Kamu kurumlarından yardım alınabilir.


MADDE 5-PLAN, FORM-RAPORLARIN TANZİMİ VE TESLİMİ:

  1. İşyeri teslim tutanağı Kontrol Mühendisi ve yüklenici tarafından iş yeri görülerek birlikte imzalanacaktır.

  2. Sondaj faaliyet raporu doldurarak hazırlanacak ve ilgili yerini kontrol mühendisine onaylatılacaktır.

  3. Borulama ve çakıllama bitirildikten sonra kompresörle inkişaf raporu doldurulacak ve onaylatılacaktır.

  4. Kompresörle inkişafın bitiminde kuyudan sabit debili veya kademe düşümlü pompa deneyi yapılacak pompa tecrübe formu tanzim edilecektir.

  5. Kuyudan alınacak su örneği tahlil edilmek üzere üzeri etiketlenmiş olarak Bölge Laboratuarına teslim edilecektir. ( Bedeli yüklenici tarafından ödenecektir.)

  6. Kuyu işlemleri bitiminde kuyu başında tutulan dökümanlar ve bunlardan yararlanılarak hazırlanacak olan “Kuyu Logu” aydıngere çizilmiş ve 8 adet ozalit çekilmiş olarak kuyu devir - teslim işleminden en geç onbeş gün sonra kontrollüğe teslim edilecektir.

.
MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER:

1- İdarenin tayin edeceği kontrol mühendisi ( ilgili kurumdan yardım alınabilecektir.) çalışanları her an izlemeye, bilgi almaya, gerektiğinde şartnameye uymayan ve eksik yapılan işleri durdurmaya yetkilidir.

2- Yüklenici çalışmalar sırasında su, elektrik ve benzeri ihtiyaçlarını, masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Sondaj kuyusuyla ilgili her türlü malzeme giderleri yükleniciye aittir.

3- Sondaj kuyusunun açılacağı yerlerde yüklenici gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacak ve uzak mesafelerden göze çarpacak şekilde bariyer, ikaz işaret levhaları bulunduracaktır. Bulundurmadığı takdirde doğacak tüm maddi ve manevi zararlar yükleniciye aittir.

4- Açılan ve inşa edilen kuyularda inkişaf ve pompaj safhasında çekilen suyun çevreye zarar vermeden ve pompaj sonuçlarını etkilemeyecek şekilde uzaklaştırılması işi yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. Suyun uzaklaştırılması sırasında çevre zarar görürse bunun tazmini de yükleniciye aittir.

5- Çalışmaların tamamlanmasından sonra şantiye alanının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

6- Kuyu açılacak yer ile ilgili herhangi bir aksaklık ya da önceden bilinmeyen teknik nedenler gibi yüklenicinin tutumundan kaynaklanmayan sebepler oluşursa; İdare işi her aşamada durdurabilir.

Bu durumda işin durdurulduğu ana kadar yapılan iş miktarı, yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlara göre ödenir. Yüklenici başka bir hak, menfaat ve tazminat talebinde bulunamaz.

7- Yüklenicinin kusuru nedeniyle, yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir ödeme yapılmaz ve varsa yapılan ödemeler geriye alınır. Bu gibi durumlarda yüklenici aynı şartlarda yeni bir kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için gerekli görüldüğü takdirde süre uzatımı verilebilir.

8- Açılan kuyunun özgül veriminin civarda bulunan ve daha önceden açılmış kuyuların özgül verimlerine kıyasla kabul edilebilecek bir toleranstan daha düşük olması halinde özgül verimdeki düşüklük;


  1. Akiferin özelliklerindeki olumsuz değişiklerden ileri geliyorsa, kuyunun bedeli aynen ödenir.

  2. Yüklenicinin kusurundan kaynaklanıyorsa kuyu ile ilgili hiçbir ödeme yapılmaz. Yüklenici aynı şartlarla kuyuyu yenilemeye mecburdur. İdarece bildirilen süre içinde yeni kuyunun inşasına başlamadığı takdirde sözleşmenin feshine gidilir.

9- İnşası tamamlanan kuyudan pompajla alınan suda 25 mgr/lt’den daha fazla ince malzeme (silt, kum vs.) bulunduğunda kuyu teslim alınmayacak ve yükleniciye hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Varsa yapılan ödemeler geri alınacaktır.

10- Açılan kuyuda su veren tabakaların bulunmadığı anlaşılır, bulunan su yetersiz veya içmeye elverişli olmaz ise kuyu terk edilir. Bu durumda yükleniciye yapılan iş miktarı, teklif ettiği birim fiyatlara göre ödenir.

11- Kuyu tamamlandıktan sonra (Kuyu açımı, techiz ve çakıllama dahil) hakediş yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR


İBRAHİM HALİL KIRGİL ŞULE VARDAR
JEOLOJI MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ

ONAY


PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜYüklə 29,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə