Zapisnik redne seje občinskega sveta občine ig z dne, 30. 11. 2006, ob 19. 00 uri V zbornici Osnovne šole IgYüklə 28,78 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü28,78 Kb.
#66851

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG

z dne, 30.11.2006, ob 19.00 uri v zbornici Osnovne šole Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Urška Intihar, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Alojz Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Robert Glavan (SVS Škrilje), Tone Modic (SVS Kot), Mirko Čampa (SVS Gornji Ig), Anton Doles (SVS Gornji Ig), Marjan Debevec (SVS Visoko-Rogatec), Jože Kraševec (SVS Tomišelj), Matjaž Zupan (SVS Ig), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Matej Mahkovec (SVS Brest).
Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda

 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta

 3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta

 4. Obravnava in potrditev osnutka Statuta občine Ig

 5. Obravnava in potrditev osnutka Poslovnika občinskega sveta

 6. Mnenje o kandidatki za direktorico Knjižnice Prežihov Voranc

 7. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2007

 8. Vprašanja in pobude svetnikov


K točki 1

Dnevni red je bil soglasno potrjen.


K točki 2

Gospod župan poda zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta v razpravo. Na zapisnik ni bilo pripomb.


Z 12 glasovi ZA je bil zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta potrjen.
K točki 3

Gospod župan poda zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta v razpravo.

Gospa Jeraj pove, da je potrebno popraviti priimek gospoda Staneta Baluha.
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta s popravkom potrjen.
K točki 4

Gospod župan pove, da so svetniki prejeli kot dodatno gradivo popravek osnutka Statuta občine Ig, ki se nanaša na 24. člen, 26. člen, 68. člen, 69. člen, 70. člen in 80. člen ter popravek osnutka Statuta poda v razpravo. Na popravek osnutka Statuta občine Ig v navedenih členih ni bilo pripomb.


Z 12 glasovi ZA je bil popravek osnutka Statuta občine Ig potrjen.
Splošna razprava o osnutku Statuta občine Ig.

Gospod Virant predlaga, da se glede na pobudo vaščanov v 2. členu doda Vaška skupnost Suša.

Gospod župan se strinja, da se v 2. členu doda Vaška skupnost Suša.

Gospod Miklič pove, da se tudi v 66. členu doda Suša.


Seji se pridruži Alojz Kobal.
Gospoda Grmeka zanima, zakaj sta Odbor za šport in kulturo združena kot je navedeno v 25. členu.

Gospod župan pove, da zaradi lažjega poslovanja in namena delovanja.

Gospa Jeraj meni, da nista združljiva zaradi financiranja po določenih merilih in pravilnikih ter, da bodo nastali problemi glede same vsebine delovanja, aktivnosti in sklepčnosti.

Gospod župan pove, da mora odbor za šport vedeti kaj se dela v odboru za kulturo saj se delo in člani prepletajo po odborih ter poda na glasovanje predlog 25. člen glede združitve Odbora za šport in kulturo.


Z 10 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA je potrjena sprememba v 25. členu Statuta občine Ig glede združitve Odbor za šport in kulturo.
Gospoda Usenika zanima zakaj v 75. členu zbor občanov imenuje in razrešuje člane vaških odborov ter meni, da se lahko zgodi, da se poleg vaške skupnosti ustanovijo še odbori.

Gospod Miklič pove, da ima lahko vaški svet zbor občanov na pobudo občanov in po dogovoru oblikovane odbore.

Gospod župan pove, da vaški odbor na zboru občanov lahko predlaga vaškemu svetu, da se ustanovi na primer odbor za turizem ali gradbeni odbor.

Gospoda Usenika zanima zakaj v osnutku Statuta ni predloga po ustanovitvi krajevne skupnosti, saj je bil v predhodnem, v 65. členu, napisan.

Gospod župan pove, da ni bilo nobenih skupnih potreb občanov, da se ustanovijo krajevne skupnosti. Pove še, da se velikih projektov ne more razdeliti na manjše dele zaradi proračuna, v bistvu pa to pomeni državo v državi. Na zahtevo občanov se Statut lahko popravi kadarkoli med letom.

Gospoda Usenika zanima ali so predsedniki Vaških svetov dobili gradivo za sejo.

Gospod župan pove, da bodo Statut dobili ko bo sprejet in objavljen v Uradnem listu RS in predlaga, da se osnutek Statuta občine Ig spremeni v predlog Statuta občine Ig
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da se osnutek Statuta občine Ig spremeni v Predlog Statuta občine Ig.
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu Statuta občine Ig.
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel Statut občine Ig.
Seji se pridruži Stanislav Ostanek.
K točki 5

Gospod župan pove, da so svetniki prejeli kot dodatno gradivo popravek osnutka Poslovnika občinskega sveta občine Ig, ki se nanaša na 14. člen, 24. člen, 51. člen, 52. člen in115. člen

ter popravek osnutka Poslovnika poda v razpravo.

Na popravek osnutka Poslovnika občinskega sveta občine Ig v navedenih členih ni bilo pripomb.


Z 14 glasovi ZA je bil popravek osnutka Poslovnika občinskega sveta občine Ig potrjen.
Splošna razprava o osnutku Poslovnika občinskega sveta občine Ig.

Gospod Usenik pove, da se tudi v Statutu popravi imenovanje tajnik v ime direktor.

Gospa Jeraj meni, da bi bilo bolje določiti v odborih število članov neparno kot parno, kar lahko posledično pomeni neizglasovano zadevo.

Gospod župan pove, da se določi glede na težo aktivnosti in težo proračuna, predvidenih je manj odborov z večjim številom članov zaradi sklepčnosti.

Gospoda Usenika zanima koga si je Občinska uprava predstavljala v odborih.

Gospod župan pove, da je Občinska uprava predlagala samo število članov, glede na potrebe iz preteklega obdobja.

Gospod Usenik predlaga, da se Odbor za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja poveča iz sedanjih 11 članov na 13 članov.

Gospod župan pove, da je polovica članov iz občinskega sveta druga polovica so zunanji člani in poudari, da je Odbor delovno telo Občinskega sveta, del zakonodajnega organa.

Gospa Jeraj meni, da bodo težave pri sklepčnosti, saj je več kot polovica oseb iz občinskega sveta v vsakem odboru.

Gospod župan da na glasovanje predlog da se v Odboru za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja poveča število članov iz 11 članov na 13 članov.Z 7 glasovi ZA in 7 PROTI ni bil sprejet predlog da se poveča število članov iz 11 članov na 13 članov v Odboru za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja.
Gospod župan predlaga, da se osnutek Poslovnika občinskega sveta občine Ig spremeni v Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Ig.
Z 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da se osnutek Poslovnika občinskega sveta občine Ig spremeni v Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Ig.
Gospod župan poda Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Ig v razpravo.

Gospod Usenik meni, da naj predsedniki turističnih društev glede na številna turistična društva ne bi bili v Odboru za turizem. Odbor za komunalo ima enako težo oziroma je bolj pomemben, zato bi moralo biti v odboru za turizem 13 članov in v odboru za komunalo 13 članov.


Gospod župan ponovno poda na glasovanje predlog da je v Odboru za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja 13 članov.
Z 7 glasovi ZA in 7 PROTI ni bil sprejet predlog da je v Odboru za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja 13 članov.
Gospoda Ostanka zanima v čem je bistvo, da se odbor za komunalo ne poveča na 13 članov. Pove še, da je že sodeloval v odborih zato predlaga, da naj bi odbor ne glede na število članov imel večjo težo in bil vključen oziroma bolj seznanjen s pripravo proračuna v fazi priprave pred obravnavo osnutka ali sprejemanjem proračuna.

Gospod župan pove, da bi bilo dobro še bolj skrčiti odbore, vendar zaradi velikega dela in prepletanja članov v odborih predvsem pred sprejemanjem proračuna, to ni mogoče. Zakon določa, da proračun pripravi župan, za kar tudi odgovarja, odbori pa lahko porazdelijo sredstva.

Gospoda Usenika zanima zakaj svetniki niso glasovali za povečanje števila članov, kajti ob pripravi proračuna so na sejo odbora za komunalo vabljeni tudi svetniki, pa čeprav niso člani le tega in nimajo pravice glasovanja. Pove še, da na sejo Odbora za turizem ni prišel nikoli noben svetnik, ki ni član.

Gospod župan pove, da se Poslovnik lahko popravi tudi med letom oziroma naknadno.

Gospod Toni pove, da v Statutu občine Ig piše za komisije in odbore od 5 do 13 članov.

Gospo Jeraj zanima ali bo poleg 7 svetnikov še 6 zunanjih članov iz turističnih društev ter meni, da ne more biti na primer v odboru za kulturo nekdo ki se s kulturo sploh ne ukvarja.

Gospod župan pove, da predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov, ki so jih posredovale politične in neodvisne liste, ki so zastopane v občinskem svetu.

Gospod Krnc meni, da je Odbor za komunalo po teži najtežji v proračunu, zato predlaga 13 članov.

Gospod Tegelj pove, da se je glede na prejšnji mandat pozitivno povečalo tudi število članov.

Gospod župan poda Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Ig na glasovanje.


Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu Poslovnika občinskega sveta občine Ig.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Poslovnik občinskega sveta občine Ig.
Gospa Bojana Lenaršič zapusti sejo.
K točki 6

Gospod župan pove, da svet Knjižnice Prežihov Voranc prosi za podajo pisnega mnenja o kandidatki za direktorico Knjižnice Prežihov Voranc, gospe Mileni Pinter.

Gospod župan meni, da je dosedanje sodelovanje s knjižnico in njeno direktorico korektno, predvsem zelo dobro vodi enoto Knjižnica Ig zato predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju gospe Milene Pinter za direktorico Knjižnice Prežihov Voranc za mandatno obdobje 2006-2011.
Z 13 glasovi ZA je Občinski svet podal pozitivno mnenje k imenovanju gospe Milene Pinter za direktorico Knjižnice Prežihov Voranc za mandatno obdobje 2006-2011.
K točki 7

Gospod župan pove, da Občinska uprava predlaga povišanje vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Ig za leto 2007 glede na leto 2006 za 4,7 %. Predlagana vrednost točke v letu 2007 znaša 0,515475 sit.

Gospoda Usenika zanima koliko denarja je dejansko prišlo v občino Ig.

Gospod župan pove, da trenutno ni natančnih podatkov je pa znano, da 40% občanov ne plačuje NUSZ kar pomeni 14 mio sit primanjkljaja.

Gospa Jeraj pove, da se zato vzpostavljajo evidence popisov nepremičnin.

Gospod Celarc opozori na evro kot denarno sredstvo, ki bo veljalo od 1.1.2007.


Gospod župan poda Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2007 na glasovanje.
Z 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2007.
K točki 8

 • Gospod Toni pove, da dnevno vozi čez »Krčonov most pod gavgami«, med občino Škofljica – Ig, težek tovor 40 ton, most ima nosilnost 6 ton. Predlaga, da se postavi znak iz smeri Občine Ig, ker ga trenutno ni.

Gospod župan pove, da je o zadevi že obveščena Policija, ki naj preveri kaj se dogaja in prepreči vožnjo čez novo obnovljeni most.


 • Gospod Toni pove, da so ponudbe podjetja Komunalnih gradenj za izvedbo priklopa na kanalizacijo v dolini Drage zelo visoke.

Gospod župan pove, da Občina Ig s tem nima nič, saj občani lahko izberejo katerokoli najugodnejšo ponudbo ali izvajalca, pomembna je kontrola pooblaščenca s strani JP VO-KA.


 • Gospoda Krnca zanima zakaj Občina Ig ni odgovorila oziroma izdala soglasja za potujočo trgovino - razvoz kruha Pekarni Blatnik.

Gospod župan pove, da je Pekarna Blatnik dobila v letu 2005 soglasje z opozorilom, da v krogu 2 km, kjer ima občina trgovine ne sme prodajati. Soglasje se izda eni potujoči trgovini, poziv pa domačim trgovinam, da se zbudijo in začno razmišljati tudi v tej smeri razvoja. Tržna inšpekcija, pravi, da je to zadeva lokalne skupnosti.

Gospod Krnc pove, da ima delavec ki opravlja razvoz od svojih kupcev več kot 2000 podpisanih soglasij, pekarna pa nima soglasja od Občine Ig.

Gospod župan pove, da ni nič narobe, če se vozi po oddaljenih vaseh, kjer ni trgovin.

Gospod Usenik pove, da je to velik problem in predlaga naj Občina Ig pripravi ustrezen odlok.

Gospod župan pove, da Občina Ig nima nobene pravne podlage kaznovati, če prodaja izven dogovorjenega, lahko pa se omeji z visoko takso.

Gospod Kobal pojasni, da ne prodajajo samo kruh ampak tudi druge izdelke, na kar opozarja trgovina v Brestu kar pomeni, da bo prisiljena zapreti trgovino.

Gospod župan predlaga, da Občinska uprava pripravi ustrezen odlok s točno določeno mejo do kje se lahko prodaja v nasprotnem primeru sledi velika kazen.


 • Gospod župan predlaga, da se trgovca z ribami prestavi na novi trg v središču Iga zaradi prometne varnosti.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.


Zapisala

Marjana Župec


Janez Cimperman

ŽUPAN
Kataloq: wp-content -> uploads -> arhiv-zapisnikov-sej-obcinskega-sveta-2006-2010
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
arhiv-zapisnikov-sej-obcinskega-sveta-2006-2010 -> Zapisnik redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 28. 2007 ob 18. uri V zbornici Osnovne šole Ig

Yüklə 28,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə