Zapisnik redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 28. 2007 ob 18. uri V zbornici Osnovne šole IgYüklə 21,59 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü21,59 Kb.
#66852

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ig

z dne 28. 3. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Urška Intihar, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Alojz Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant.
Ostali prisotni: Darinka Virant (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Natalija Skok, Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, Franci Dovč, Marica Zupan, Marjana Župec, Ivan Žagar (SVS Iška vas), Tone Modic (SVS Kot), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Robert Glavan (SVS Škrilje), Matjaž Zupan (SVS Ig).
Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda

 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje in 3. izredne seje Občinskega sveta

 3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007

 4. Obravnava Poročila o nadzoru financiranja izgradnje kanalizacije v naselju Ig

 5. Seznanitev s finančnimi poročili o porabi sredstev političnih strank za volilne kampanje (Lokalne volitve 2006)

 6. Poučevanje verouka v prostorih PŠ Golo

 7. Vprašanja in pobude svetnikov


K točki 1

Dnevni red je bil soglasno potrjen.


K točki 2

Gospod župan poda zapisnika 4. redne seje in 3. izredne seje Občinskega sveta v razpravo.

Gospod Kobal pove, da naj se beseda Brest popravi v Tomišelj.

Gospod Usenik poda pripombe na zapisnik 3. izredne seje: na 5. str. 35 % popraviti na 30 %, na 7. str. Usenik pove predlog dodati: v skladu z volilnim izidom, na 8. str. na oba predloga, tu se doda: ki jih je predlagala koalicija, na 11. str. odstraniti ali zamenjati besedo ironično. Pove tudi, naj se zapisnike za objavo v glasilu Mostiščar bolj temeljito jezikovno popravi.


Z 10 glasovi ZA je bil zapisnik 4. redne seje in 3. izredne seje Občinskega sveta s popravki potrjen.
K točki 3

Gospod župan pove, da v času javne razprave ni bilo pripomb na predlagani Odlok o proračunu. Na sejah delovnih teles Občinskega sveta je bila podana ena pripomba v obliki amandmaja, ki se nanaša na civilno zaščito – nakup opreme. Svetniški skupini SDS Ig in Izziv 2006 sta podali 4 amandmaje. Glede amandmajev pove in razloži, koliko in v kakšen namen so predvidena načrtovana sredstva, ter odpre razpravo.

Gospod Usenik o prvem amandmaju meni, da je ob rojstvu otrokom najpomembneje nameniti denarna sredstva.

Gospod Toni pove, da 59 otrokom ni zagotovljeno varstvo, zato naj se podpre izgradnja novega vrtca na Igu. Pove tudi, da je svetniška skupina 21. marec proti amandmaju.

Gospod župan poda predlog amandmaja številka ena (iz proračunske postavke zimska služba se na postavki darilo ob rojstvu otrok zagotovi dodatnih 12.000 evrov) na glasovanje.
Z 1 glasom ZA in 9 PROTI ni bil sprejet amandma številka ena.
Seji se pridruži Alenka Jeraj.
Gospa Jeraj pove, da je podkrimski karneval že deseti, tudi dvodnevna konjeniška prireditev je vsako leto, torej sta obe prireditvi že tradicionalni. Meni, da ni sprejemljivo, da se mora organizator obeh prireditev vsako leto prijaviti na javni razpis za izredno prireditev, in pravi, da pravilnik ni dober. Drugi razlog je problem z nakazilom finančnih sredstev, ki je v mesecu juniju.

Gospod župan poda predlog amandmaja številka dve (postavka razpisi – prireditve se razdeli na: podkrimski pustni karneval 5.425,00 EUR, dvodnevna konjeniška prireditev 5.425,00 EUR, tekoči transferi neprofitnim organizacijam 8.637,56 EUR) na glasovanje.


Z 2 glasovoma ZA in 9 PROTI ni bil sprejet amandma številka dve.
Seji se pridruži Tone Krnc.
Gospa Jeraj pove, da bi se ustanovilo podružnico glasbene šole Grosuplje, saj kar nekaj otrok hodi v Trnovo, na Škofljico in Rakovnik, in stroški so okvirno določeni.

Gospod Usenik pove, da na Golem že poučuje neka gospa, saj je interes velik.

Gospod župan pove, da je preveril dejstva na glasbeni šoli Grosuplje, glede interesa bo potrebno povprašati starše in izvesti anketo ter se pogovoriti z gospo ravnateljico šole.

Gospod župan poda predlog amandmaja številka tri (iz proračunske postavke zimska služba se pri poglavju o izobraževanju doda sredstva za glasbeno šolo v višini 1.000,00 EUR) na glasovanje.


Z 3 glasovi ZA in 9 PROTI ni bil sprejet amandma številka tri.
Gospa Jeraj predlaga, da se pri postavki promocija občine Ig doda radio Veseljak.

Gospod Toni predlaga, da se nameni in razporedi sredstva v ta namen, in podpira amandma.

Gospod župan poda predlog amandma številka štiri (v proračunski postavki obveščanje domače javnosti naj se poleg Radia Zeleni val namenja sredstva tudi za Radio Veseljak, ki bistveno več oglašuje turistične prireditve) na glasovanje.
Z 4 glasovi ZA in 8 PROTI ni bil sprejet amandma številka štiri.
Gospod župan predlaga, da se amandma civilna zaščita – nakup opreme upošteva in sredstva ustrezno prerazporedi, in predlog poda na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA je bil sprejet amandma civilna zaščita – nakup opreme.
Seji se pridruži Stanislav Ostanek.
Razprava o Odloku o proračuna Občine Ig za leto 2007

Gospa Jeraj pove, da se pri kulturi financira pevske skupine, ki ne prirejajo letnih koncertov. Uporabnikov je vedno več, zato se mora sredstva razdeliti, pravilnik pa je potrebno spremeniti. Društvo Fran Govekar Ig je v letu 2006 samo za uporabo dvorane ŠD Mokerc porabilo več kot 150.000,00 SIT.

Gospod Toni pove, da se mora sredstva na kulturi pravilno razporediti, razdeliti med društva.

Gospod župan pove, da je potrebno delati kvalitetne prireditve in pobirati vstopnino.

Gospoda Usenika zanima gradnja ceste Podgozd in pove, da je proračun dobro pripravljen.

Gospod župan pove, da je cesto gradil investitor, zato se mora zagotoviti sredstva v letu 2007.

Gospoda Krnca moti plan SVS Sarsko za ceste, ki do danes niso urejene, vsaj škarpo gospoda Čudna bi odstranili zaradi pluženja, cesta proti Dragi – Rebolj ni urejena, in pove, da je proračun dobro pripravljen.

Gospod župan poda Predlog Odloka o proračunu Občine Ig na glasovanje


Z 10 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007.
Z 10 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Občinski svet sprejel Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2007.
K točki 4

Gospa Virant pove, da je Nadzorni odbor oktobra 2006 opravil pregled vodenja in nadzorovanja investicije izgradnje sanitarne in meteorne kanalizacije v naselju Ig. Na podlagi ugotovitev priporoča k pogodbi o prenosu investitorstva in financiranja izgradnje kanalizacije v naselju Ig sklenitev aneksa za prenos investicije na JP Vodovod-Kanalizacija in priporočilo kontrole izvajanja gradbenih del ter istočasno vzpostavitev evidence.


K točki 5

Gospod župan pove, da je točka seznanitev Občinskega sveta in se o tej točki ne razpravlja.


K točki 6

Gospod Toni predsednik Odbora za zdravstvo, šolstvo in predšolsko vzgojo pove, da so obravnavali predlog in Občinskemu svetu predlagali sklep, da se najemnina ne zaračunava.


Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da se Župniji Ig za poučevanje verouka v POŠ Golo ne zaračunava najemnine.
Seji se pridruži Zdravko Grmek.
K točki 7

 • Gospoda Celarca zanima problem vodovoda Iška vas.

Gospod župan pove, da so težave zaradi tehnične napake na črpalki in velike porabe vode čez vikende. Vode je dovolj, le črpalko se bo poglobilo in zamenjalo z močnejšo, trenutno je na poti s Švedske, doplačalo se bo samo razliko.

 • Gospoda Usenika zanima dokumentacija glede prizidka PŠ Golo.

Gospa Skledar pove, da se pridobiva soglasja na JP VO-KA, Elektro in za promet.

 • Gospod Modic (SVS Kot) pove, da je radio Veseljak veliko sodeloval z društvi na področju občine Ig, vendar se ga niti omenilo ni na posamezni prireditvi.

 • Gospod Glavan (SVS Strahomer) vpraša, kaj narediti z letnim kopališčem na Iški, kakšne so možnosti za dodatne zabojnike.

Gospod župan pove, da možnosti so in mora biti možen dostop s tovornjakom JP Snaga.

 • Gospod Krnc poda pobudo za proslave, prireditve, ki jih prireja Občina Ig, glede protokola, gospe Kseniji Benedetti je bilo poslano pismo, odgovor prebere in vpraša, kdaj bo ustanovljen uredniški odbor glasila Mostiščar in zakaj ni bil objavljen celoten članek o karnevalu.

Gospod župan pove, da je vse goste pozdravil, glede članka pove, da nikoli ni rekel, da bo karneval organiziran znotraj občinske uprave, ne more pa se objaviti laži.

Gospa Jeraj pove, da mora urednica v primeru spreminjanja članka obvestiti avtorja. • Gospoda Ostanka zanima dopis, ki so ga dobila gospodinjstva glede zbiranja denarja za nakup gasilskega vozila.

Gospod župan pove, da ni pravi naslov, vprašati je treba PGD Ig.

 • Gospoda Krnca zanima, kdaj bo na dnevnem redu točka, ki meče slabo luč na stranko.

Gospod župan pove, da je rok za pritožbe potekel in bo podana na dnevnem redu.

Gospod župan pove, da je imenoval podžupanjo gospo Urško Intihar, podžupana gospoda Francija Strleta in podžupana gospoda Franca Tonija.

 • Gospod Ostanek vpraša, ob kateri uri bodo potekale seje Občinskega sveta glede na to, da je v Poslovniku zapisano ob 19. in 20. uri.

Gospod župan pove, da je danes izjemoma ob 18. uri.

 • Gospod Toni se v imenu podžupanje, podžupana in svojem imenu zahvaljuje za zaupanje županu, tako županu kot Občinskemu svetu bodo pomagali v največji meri.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:

Marjana ŽupecŽupan:

Janez CimpermanKataloq: wp-content -> uploads -> arhiv-zapisnikov-sej-obcinskega-sveta-2006-2010
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
arhiv-zapisnikov-sej-obcinskega-sveta-2006-2010 -> Zapisnik redne seje občinskega sveta občine ig z dne, 30. 11. 2006, ob 19. 00 uri V zbornici Osnovne šole Ig

Yüklə 21,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə