1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 300.89 Kb.
səhifə3/4
tarix20.05.2018
ölçüsü300.89 Kb.
1   2   3   4

154. Müəyyən növ məhsulun qiymətinin bazarın konyukturasının təsiri altında

formalaşması hənsı amilin təsiri altında baş verir?

A) iqtisadi amil

B) strateji və ictimai

C) taktiki amil

D) təbii amil və süni amillər

E) demoqrafik amil və tələb155. Qiymətin neçə funksiyası vardır?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


156. Müxtəlif növ məhsulların istehsalına və istehlakına qiymətin hansı funksiyası vasitəsi

ilə təsir edilir?

A) qiymətin həvəsləndiriji funksiyası

B) qiymətin bölgü funksiyası və tələb

C) qiymətin uçot funksiyası

D) qiymətin informasiya funksiyası və istehlakçı tələbi

E) qiymətin tələb və təklifin balanslaşdırılması funksiyası157. Məhsula qiymət qoyulması neçə mərhələni əhatə edir?

A) 7


B) 5

C) 4


D) 6

E) 8


158. Qiymət siyasətinin hazırlanmasına təsir edən əsas amil hansıdır?

A) marketinq konsepsiyası

B) rəqabət formaları və gəlirlər

C) bazar konyukturası

D) istehlakçıların reaksiyası və istehlakçı davranışı

E) rəqabət159. Qiymətin dinamikasına təsir edən əsas amillər hansıdır?

A) əmtəənin unikal keyfiyyətləri

B) məqsədli bazarların seçilməsi

C) rəqabət mühiti və müəssisənin gəlirləri

D) strateci və taktiki əmtəənin bazarda mövqeyi

E) rəqabət formaları və işçilərin əmək haqqı160. Satışın həjminə təsir edən ən mühüm amil

A) ölkənin və ya regionun iqtisadi inkişaf səviyyəsi

B) əhalinin sıxlığı səviyyəsi

C) ərazinin sahəsi və əhalinin sayı

D) müəssisənin marketinq strategiyası və daxili mühiti

E) satışın həvəsləndirilməsi metodları və üsulları161. İpoteka krediti üzrə əməliyyatlar harada aparılır?

A) ipoteka bazarında

B) maliyyə bazarında və banklarda

C) əmtəə bazarında

D) mənzil bazarında və banklarda

E) qiymətli kağızlar bazarında və banklarda162. Torqlarda və digəllərində qoyulan əmlakın reallaşdırılmasına ipoteka kreditinin verilməsində gəlir predmeti olan, daşınmaz əmlak obyektlərinin müstəqil peşəkar qiymətləndirilməsi üzrə şirkətlər necə adlanır?

A) firma və müəssisələr

B) qiymətləndirici şirkətlər

C) səhmdar cəmiyyəti və xüsusi müəssislər

D) birgə müəssisə

E) sığorta şirkəti və banklar163. Bazarın digər iştirakçısının tapşırığı ilə daşınmaz əmlakın satıcılarının peşəar vasitəiləri?

A) investorlar

B) kreditorlar və banklar

C) debitorlar və sifarişçilər

D) borcalanlar və podratçılar

E) rielter təşkilatları164. Torpağın satın alınmasından tikintisi başa çatdırılanadək, yəni gəlir verməsi anınadək dövriyyədən çıxarılır məbləği əks etdirən göstərici necə adlanır?

A) torpağın bərpa dəyəri

B) smeta dəyəri və xalis gəlir

C) torpağın qalıq dəyəri

D) balans dəyəri və maya dəyəri

E) xalis gəlir165. Firma və müəssisələrdə köhnəlmiş əsas fondların bərpası və yeniləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan amortizasiya ayırmaları hesabına yaradılan maliyyə mənbəyi?

A) bərpa dəyəri və istismar xərcləri

B) amortizasiya norması

C) qalıqdəyəri və bank kreditləri

D) amotizasiya fondu

E) amortizasiya yığımı və ilkin kapital qoyuluşu166. Vahid qiymətlər özündə hansı xərcləri birləşdirir?

A) fəhlələrin əsas əmək haqqı üzrə xərcləri

B) üstəlik xərclər və dolayı xərclər

C) material xərcləri və maya dəyəri

D) işin vahidi üçün düzünə xərclər

E) maşın mexanizm xərcləri və əlavə xərcləri167. Franko – obyektyanı anbar smeta qiymətləri neçə element özündə birləşdirir?

A) dörd


B) iki

C) bir


D) beş

E) üç


168. Smeta sənədləri hansı prosesində tərtib olunur?

A) müsabiqələr keçirilən prosesdə

B) layihələndirilmə prosesində

C) tikintinin başa çatdırıldığı prosesdə və satış zamanı

D) sifarişçi ilə podratçı arasında hesablaşmalar və istismar prosesində

E) tikintinin maliyyələşdirilməsi həllolunma prosesində169. Tikintidə maya dəyərinin neçə növü vardır?

A) üç


B) dörd

C) beş


D) iki

E) bir


170. Tikinti məhsulunun qiyməti əsasən haralarda formalaşır?

A) tikinti sənaye müəssisələri və obyektlərdə

B) tikinti təşkilində

C) tikinti meydançasında

D) layihə təşkilatlarında və tikinti müəssisələrində

E) torqlarda171. «Tam hazır obyekt» üzrə hesablaşmada sifarişçinin funksiyası kimə verilir?

A) texniki nəzarətçiyə və sifarişçiyə

B) əlavə podratçıya

C) layihə institutuna və nəzarətçi

D) baş podratçıya

E) maliyyə-sənaye qrupuna172. Tikinti məhsulunun qiymətini xarakterizə edin:

A) dəyər və birbaşa xərclər

B) avadanlığa çəkilən xərc

C) smeta dəyəri

D) bina və qurğuların tikintisinə çəkilən xərc

E) maya dəyəri və xalis gəlir173. Konyunkturaya təsir göstərən amil:

A) kortəbii hadisələr

B) elmi – texniki tərəqqi

C) sosial ziddiyyət və strateji planlaşdırma

D) möhtəkirlik amilləri və strateji siyasət

E) daxili və beynəlxalq siyasi böhran174. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasına istehsal daxili texniki –iqtisadi amillər təsir göstərir:

A) istehsal olunan məhsulun strukturunun yaxşılaşdırılması və istehsalın texniki səviyyəsinin artırılması

B) istehsalın texniki səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

C) təbiət resursların səmərəli istifadəsi və istehsal xərclərinin azalması

D) təbii xammalın keyfiyyətinin və tərkibinin dəyişilməsi

E) istehsalın yerləşməsinin dəyişilməsi və müəssisənin xalis gəliri175. Yüksək qiymət strategiyası müsbət nəticə verir:

A) rəqabət məhduddursa və satış azalarsa

B) yüksək və normal qiymətlər arasındakı fərq yüksək olmadıqda

C) ümumi satış həcmini artırmaq məqsədi qoyulduqda

D) məhsulun keyfiyyətinə uyğun olduqda və inflyasiya azaldıqda

E) qiyməti az həssa olan çoxsaylı alıcılar tərəfindən tələbin yüksək səviyyəsi müşahidə edildikdə176. Bazar qiyməti nəyə deyilir?

A) təklifin həcmi tələbin həcmindən aşağıdır

B) tələbin həcmi təklifin həcmindən aşağıdır və maya dəyəri azalır

C) təklifin həcmi tələbin həcmini üstələyir və gəlir artır

D) tələbin həcmi təklifin həcmini üstələyir

E) tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir177. Təsbit olunma qaydasına görə qiymətin növü

A) müqavilə qiymətləri

B) auksion qiymətləri və ilkin qiymət

C) sənaye məhsulunun qiyməti

D) netto qiymətlər və razılaşma

E) mövsümi qiymətlər və son qiymət178. Ümumi tikinti işlərinə aiddir:

A) su təchizatı və istilik – qaz təchizatı

B) ərazinin abadlaşdırılması

C) beton işləri

D) elektrik işləri və qaz təchizatı

E) sanitar -texniki işlər və abadlaşdırma179. Aşağı qiymətlər strategiyası hansı məqsəd üçün tətbiq edilmir?

A) yüksək mənfəət əldə etmək

B) gəlirlərin səviyyəsi

C) ümumi satış həcmini artırmaq

D) istehsalı tam gücü ilə işlətmək

E) iflasa uğramaq180. Bazara daha çox əmtəə daxil olması şəraitində qiymətin bazarda sərbəst formalaşması:

A) qiymət miqyası

B) qiymət dipazonu

C) qiymətin liberallaşması

D) qiymət indeksi və normativ

E) qiymətin orientiri və planların formalaşması181. Qiymətin neçə funksiyası vardır?

A) 7


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4


182. Qeyri-qiymət determinantlarına aid deyildir:

A) region infrastrukturu

B) vergilər və dotarial

C) istehsal texnologiyası və material xərcləri

D) resursların qiymətləri və xalis bazar dəyəri

E) qiymət dəyişməsində gözlənilir183. Qiymət bu amillərdən asılı deyildir:

A) rəqabətin olması ehtimalı

B) bazarın seqmentləşdirilməsi imkanı

C) firmanın istehsal gücü

D) keyfiyyətin fərqləri və firmanın istehsalından

E) firmanın məqsədləri və satışın təşkilindən184. Bakının ərazisi hansı zonalara bölünür?

A) tikinti və memarlıq, şəhər və kənd

B) landşaft və iqtisadi

C) funksional və iqtisadi

D) muğan, şirvan, aran, mərkəzi və kənar

E) funksional, tikinti və landşaft185. Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsində tətbiq edilən standartların əhatə dairəsi neçə mühüm qrupa bölünür?

A) iki


B) üç

C) bir


D) yeddi

E) altı


186. Qalıq dəyəri, satış dəyəri, məhdudlaşdırılmış satış dəyəri, sığorta dəyəri, vergitutma, girov dəyəri, util (istifadə) dəyəri dedikdə nə nəzərdə tutulur:

A) daşınmaz əmlakın dəyərinin funksional bazası

B) daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinin qeyri-bazar bazası

C) daşınmaz əmlakın dəyərinin qeyri-xərclər bazası

D) daşınmaz əmlakın bərpa dəyəri və istehsal dəyəri

E) daşınmaz əmlakın qalıq dəyəri və bərpa dəyəri187. Konkret şəraitdə baş sövdələşmə nəticəsində mülkiyyətə (əmlaka) görə pul vəsaitlərinin ödənildiyini bildirən faktiki göstərici necə adlanır:

A) maya dəyəri

B) oferta

C) bazar qiyməti

D) daşınmaz əmlakın qiyməti

E) xalis gəlir188. Daşınmaz əmlakın bütün növləri əsasən hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) seysmik və davamlılıq

B) daimilik və dinamiklik

C) seysmik və davamlılıq

D) gəlirlik və sabitlilik

E) davamlılıq və dinamiklik189. Daşınmaz əmlakın qiymtləndirilməsinin üç əsas üsulları hansılardır?

A) xərclər, gəlir və müqayisəli (bazar)

B) funksional, riyazi və qeyri-bərabərlilik

C) xərclər, funksional dəyər

D) riyazi, ənənəvi və müqayisəli

E) funksional, müqayisəli və riyazi190. Mülkiyyətlə bağlı olan bütün maraqları, hüquqları və faydaları əhatə edən hüquqi anlayış:

A) əmlak

B) gəlir

C) ev


D) torpaq və mənzil

E) dəyər və satış191. Qiymətləndirmə Standartları üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən əmlakın hansı 4 tipi tanınılır:

A) biznes, gəlir, dəyər və risk

B) dəyər, gəlir, mənfəət və keyfiyyət

C) daşınmaz əmlak, daşınan əmlak, biznes və maliyyə maraqları

D) şirkət, biznes, investisiya və təşkilat

E) daşınmaz əmlak, biznes, tələb və təklif192. Daşınmaz əmlak sahəsində fəaliyyət göstərən holdinq şirkəti:

A) kiçik şirkət

B) əmlak şirkəti

C) səhmdar cəmiyyəti

D) sığorta şirkəti

E) bank


193. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində ən çox hansı üsuldan istifadə olunur?

A) inventar

B) gəlir

C) xüsusi xərclər

D) xərclər

E) bazar194. Məhsulun (işinin və xidmətlərin) qiymətinin əsasını nə təşkil edir

A) məhsulun maya dəyəri

B) gəlir

C) dolayı vergilər

D) ƏDV və istismar xərcləri

E) məhsulun boşaltma xərcləri195. Hansı növ smetalar mövcuddur

A) lokal smeta hesabları, obyekt smeta və smeta hsabatları, ümumi smeta hesabları və ümumi xərclər

B) obyekt smetası, element smetası, ümumi smeta, layihələr və kreditlər

C) lokal (yerli) smeta, obyekt smetası, xüsusi smeta

D) ümumi xərclər, smeta hesabları, lokal hesabları

E) lokal smeta196. Müqavilə qiymətinə hansı smetalar əlavə olunur:

A) layihə və istsimar xərcləri

B) yekun smeta və avadanlıq smetası

C) xərclər haqqında məlumat və layihə həlləri

D) lokal smeta və smeta sənədləri

E) investor və podratçı197. Tender sənədləşməsinin məzmunu hansı hissələrə bölünür?

A) iqtisadi və fiziki

B) dəyər və natural

C) ümumi və xüsusi

D) pul və ümumi

E) xüsusi198. İriləşdirilmiş smeta normaları hansı işlər üçün işlənib hazırlanır:

A) təkrar olunan kompleks işlər üçün

B) qruplaşdırma işləri üçün

C) təmir işləri üçün və xüsusi villalar üçün

D) əmək haqqı xərcləri və maşın – mexanizmlər üçün

E) sair işlər üzrə199. Torqların keçirilmə proseduru neçə mərhələdən ibarətdir?

A) iki


B) üç

C) beş


D) dörd

E) altı


200. Layihə smeta sənədlərinin ekspertizadan keçirilməsinin məqsədi nədir?

A) layihənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması

B) icraçıların məsuliyyətinin artırılması

C) layihə institutunun işinin yaxşılaşdırılması

D) layihə-smeta sənədlərinin kompleksliyinin təyin edilməsini

E) smeta sənədlərinin layihə sənədlərinə uyğunluğunun təyini201. Tikintidə texnikanın əsas göstəricilərinə nələr aiddir?

A) Keyfiyyət və sürət

B) Keyfiyyət və kəmiyyət

C) Məhsuldarlıq, etibarlıq və istismarda qənaətçilik

D) Keyfiyyət və məhsuldarlıq

E) Məhsuldarlıq və yüngüllük202. Tikintidə istehsalın mexanikləşdirilməsinin hansı növləri vardır?

A) Qismən və kompleks

B) Kiçik və orta

C) Kiçik və tam

D) Orta və tam

E) Kompleks və tam203. Tikintidə istehsalın mexanikləşdirilməsinin neçə növü vardır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 8


204. İstehsalın qismən mexanikləşdirilməsində nə üstünlük təşkil edir?

A) Müasir texnika

B) Avtomatlaşdırma

C) Mexanikləşdirmə

D) Əl əməyi

E) Müasir texnologiya205. İstehsalın kompleks mexanikləşdirilməsində nə kəskin azalır?

A) Əl əməyi

B) Avtomatlaşdırma

C) Mexanikləşdirmə

D) Müasir texnika

E) Müasir texnologiya206. Tikintidə əməyin istehsalın mexanikləşdirilməsi səviyyəsi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Mənfəət əmsalı

B) Avtomatlaşdırma əmsalı

C) İş əmsalı

D) Gəlir əmsalı

E) Mexanikləşdirmə əmsalı207. İstehsalın mexanikləşdirilmə əmsalı necə təyin edilir?

A) Qmaş / İmaş

B) Əmex=Qmaş / Qavto

C) Əmex=Qmaş / Qəl

D) Qmaş / İüm

E) Əmex=Qmaş / Qümumi208. Əməyin mexanikləşdirilməsi əmsalı necə təyin edilir?

A) İmaş / İavto

B) Əmex= İmaşın / İümumi

C) Əmex=İmaş / İəl

D) Əmex=İmaş / Qüm

E) Əmex=İmaş / İəl209. İstehsalın avtomatlaşdırılmasının hansı növləri vardır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 8


210. Müəssisədə istehsalın avtomatlaşdırılmasının hanı növləri vardır?

A) Aşağı, orta və tam

B) Qismən və kompleks

C) Qismən və tam

D) Kompleks və tam

E) Qismən, kompleks və tam211. İstehsalın avtomatlaşdırılması səviyyəsini müəyyən etmək üçün hansı göstəricidən istifadə edilir?

A) Avtomatlaşdırma dərəcəsindən

B) Mexanikləşdirmə əmsalından

C) Avtomatlaşdırma əmsalından

D) Avtomatlaşdırma həcmindən

E) Avtomatlaşdırma sahəsindən212. Müəssisədə ETT üzrə tədbirlərin iqtisadi səmərəliliyinin hansı növləri vardır?

A) Gözlənilən

B) İlkin

C) İlkin, gözlənilən və faktiki iqtisadi səmərə

D) Faktiki və gözlənilən

E) İlkin və faktiki213. Müəssisədə ETT üzrə tədbirlərin iqtisadi səmərəliliyinin hansı növləri vardır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 8


214. Müəssisədə işçilərin hüquqi sayı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) İldə 10 ay işləyənlər

B) Həftədə 3 gün işləyənlər

C) Gündə 4 saat işləyənlər

D) Ayda 3 həftə işləyənlər

E) Gün ərzində faktiki işləyənlər215. Müəssisədə işçilərin siyahı sayı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Daimi işləyənlər

B) Bütün daimi və müvəqqəti işləyənlər

C) Müvəqqəti işləyənlər

D) Tam iş günü işləyənlər

E) Tam bir il işləyənlər216. Müəssisədə planlaşdırma zamanı hansı əmək tutumu növündən istifadə edilir?

A) Normativ, plan və faktiki

B) Plan və faktiki

C) Normativ və plan

D) Normativ və faktiki

E) Daimi və faktiki217. “Peşə” nədir?

A) İxtisas dərəcəsidir

B) İxtisasçıdır

C) Elmi dərəcədir

D) İşi yerinə yetirmək üçün zəruri olan nəzəri və təcrübi biliklərin məcmusudur

E) İşi yerinə yetirmək üçün kateqoriyadır218. “Sənət” –nədir?

A) Konkret işi yerinə yetirmək üçün əlavə nəzəri və təcrübi bilikdir

B) İxtisasdır

C) Elmi dərəcədir

D) Bacarıqdır

E) Təlimdir219. “İxtisas”-nədir?

A) Müəyyən mürəkkəbliyə malik olan işi yerinə yetirmək üçün nəzəri və təcrübi biliklərin kompleksidir

B) Yenilikdir

C) Yüksək təlimdir

D) Yüksək təcrübədir

E) Faktiki təcrübədir220. Tikinti istehsal heyəti işçiləri kimlərdir?

A) Mühəndis- texniki işçilər

B) Texniki heyət

C) Bilavasitə tikinti məhsulunun istehsalında iştirak edənlər

D) İdarə aparatı işçiləri

E) Bütün işçilər221. Mühəndis-texniki işçilər nə ilə məşğul olur?

A) Müəssisədə istehsal prosesinin təşkilini və ona rəhbərliyi

B) Müəssisədə hesablara nəzarət

C) Müəssisədə xammal tədarükü

D) Məhsul satışı

E) Xammalların alınması222. Müəssisədə istehsal xərcləri nəyi əks etdirir?

A) Tədarük xərcləri

B) Məhsulun hazırlanmasına çəkilən məşmu xərclər

C) Satış xərcləri

D) Bank kreditlərini

E) Müəssisədəki məhsuldan alınan gəlirləri223. Müəssisədə istehsal xərclərinə hansı dəyər daxildir?

A) Köhnə dəyər

B) Məhsula keçirilmiş dəyər

C) Yeni yaradılmış dəyər

D) Məhsula keçirilmiş və yeni yaradılmlş dəyər

E) Maya dəyəri224. Müəssisədə istehsal xərcləri hansı qruplara bölünür?

A) İctimai istehsal xərcləri və müəssisənin əmtəə istehsalına çəkilən pul məsrəfləri

B) Keçmiş, cari və gələcək xərclərə

C) Cari xərclərə

D) Gələcək xərclərə

E) Cari və gələcək xərclərə225. Müəssisədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin zəruri şərtləri hansılardır?

A) Əmək haqqının azaldılması

B) Maya dəyərinin artırılması

C) İstehsal xərclərinin artırılması

D) Maya dəyəri və əlavə xərclərin artırılması

E) Məhsulun maya dəyərinin və istehsal xərclərinin aşağı salınması226. Tikinti müəssisəsinin gəliri nəyi əks etdirir?

A) Obyektlərin smeta dəyərini

B) Məhsulların maya dəyərini

C) Fəaliyyət növündən əldə edilən vəsaitləri və onun illik mənfəətini

D) Maşın və mexanizmlərin dəyərini

E) Faktiki, plan və gələcək gəlirlərini227. Müəssisədə gəlirin neçə növü mövcuddur?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 1


228. Müəssisədə gəlirin hansı növlərini fərqləndirirlər?

A) Ümumi


B) Ümumi və xalis

C) Xalis

D) Ümumi təsərrüfat hesablı və xalis

E) Əlavə229. Tikinti müəssisəsinin ümumi gəliri nəyi fərqləndirir?

A) Onun iş nəticələrini

B) Onun işçilərinin sayını

C) Onun fəhlələrinin sayını

D) Rəhbərlərin sayını

E) Pul vəsaitini230. Müəssisənin təsərrüfat hesablı gəliri nəyi səciyyələndirir?

A) Əməyin ödənilməsi üçün müəssisənin tam sərəncamına daxil olan vəsait və mənfəətin bir hissəsini

B) Maya dəyərini

C) Əlavə gəlirləri

D) Ümumi gəlirləri

E) Xalis gəliri231. Müəssisənin xalis gəliri nəyi səciyyələndirir?

A) Smeta gəlirini

B) Əlavə gəliri

C) Plan gəlirini

D) Normativ gəliri

E) Bütün ödəmələrdən sonra, ümumi gəlirin yerdə qalan hissəsidir232. Müəssisənin mənfəəti nədir?

A) Müəssisənin plan gəliridir

B) Müəssisənin xalis gəliridir

C) İşçilərin əmək haqqıdır

D) Ümumi gəlirdir

E) Əlavə gəlirdi233. Müəssisə mənfəətinin məbləği nədən asılıdır?

A) Əmtəəlik məhsulun həcmindən, onun satış qiymətindən və tam maya dəyərindən

B) Məhsulun qiyməti və işçilərin sayından

C) Maya dəyəri və ümumi gəlirdən

D) Məhsulun keyfiyyəti və maya dəyəri

E) Əmək haqqı və işçilərin sayından234. Müəssisənin balans mənfəəti nədən asılıdır?

A) Pul vəsaitinin miqdarından

B) İşçilərin sayından

C) Müəssisənin bütün istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsindən

D) İşçinin vəziyyətindən

E) Məhsuldarlıqdan235. Müəssisədə istehsalın rentabelliyini xarakterizə etmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

A) Xərc səviyyəsi

B) Gəlirin məbləği

C) Gəlir səviyyəsi

D) Dəyər səviyyəsi

E) Mənfəət məbləği və rentabellik səviyyəsi236. Müəssisədə istehsalın rentabelliyini xarakterizə etmək üçün neçə göstəricidən istifadə edilir?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 2

E) 6


237. Müəssisədə rentabelliyin hansı formaları mövcuddur?

A) Ümumi və hesablaşma

B) Ümumi

C) Ümumi və orta

D) Yekun və orta

E) İlk və yekun238. Tikinti müəssisəsində əmk məhsuldarlığı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Mənfəət və gəlir

B) Əmək haqqı və işçilərin sayı

C) Fəhlə və qulluqçuların əmək haqqı

D) Gəlir və əmək haqqı

E) İstehsal sahələrində əmək məsrəflərinin səmərəliliyi239. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə hansı qrup amillər təsir edir?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 8


240. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə hansı qrup amillər təsir edir?

A) Maddi-texniki

B) Təşkilati

C) Sosial-iqtisadi

D) Maddi-texniki, sosial-iqtisadi və təşkilati

E) Sosial-iqtisadi və təşkilati241. Müəssisədə əmək haqqının hansı fondu vardır?

A) Plan və orta aylıq

B) Plan

C) Hesabat

D) Plan və hesabat

E) Plan və işə muzd242. Müəssisədə qiymət hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Uçot, stimullaşdırma və bölgü

B) Uçot

C) Uçot və bölgü

D) Bölgü

E) Stimullaşdırma və bölgü243. Müəssisənin qiymət strategiyasının hazırlanması prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 5


B) 4

C) 2


D) 3

E) 6Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə