1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 300.89 Kb.
səhifə2/4
tarix20.05.2018
ölçüsü300.89 Kb.
1   2   3   4

77. Mülkiyyətin hansı formaları mövcuddur?

A) şəxsi, xarici, bələdiyyə, xüsusi

B) xarici, dövlət, bələdiyyə

C) özəl, dövlət, şəxsi, birgə

D) xarici, birgə, dövlət, xüsusi

E) şəxsi, dövlət, bələdiyyə78. İnzibati rayonlar, şəhərlər, kənd yaşayış məntəqələri hansı mülkiyyət formasına aiddir?

A) özəl və xüsusi

B) dövlət

C) şəxsi və ictimai

D) bələdiyyə

E) xarici və daxili79. Tələbin və təklifin rəqabəti əsasında iqtisadi metodlarla mülkiyyətçilər və istifadə edənlər arasında torpaq sahələrinin, binaların, qurğuların və digər əmlakın bölüşdürülməsi vasitəsini qeyd edin:

A) daşınmaz əmlak bazarı

B) dünya bazarı və yerli bazar

C) torpaq bazarı

D) yerli bazar və bələdiyyə bazarı

E) daşınan əmlak bazarı80. Dəyər barədə rəyin müəyyənləşdirilməsi prosesi:

A) ekspertiza və mütəxəssis təhlili

B) qiymətləndirmə

C) diaqnostika

D) təhlil və müqavilə qiyməti

E) sığorta və kredit81. Daşınmaz əmlakın şəhər tikintisi obyektləri bazarı hansı üç qrupa bölünür?

A) torpaq sahələri bazarı, mənzil bazarı, qeyri - yaşayış sahələri bazarı

B) mənzil bazarı, xarici bazar və dünya bazarı

C) pərakəndə satış, mənzil bazarı və əmtəə bazarı

D) xarici bazar, kapital bazarı və qiymətli kağızlar bazarı

E) kapital bazarı, torpaq bazarı və mənzil bazarı, yerli və xarici bazar82. Rielter firmalarının gəlirlərinin əsas mənbələrini nə təşkil edir?

A) daşınmaz əmlakın satıcıları və alıcılarına göstərilən xidmətlərə görə alınan komisyon faizi

B) gəlirlilik indeksi və mənfəət, vergi və kredit faizi, xalis gəlir və sığorta faizi

C) vergi dərəcəsi və mənfəət əmsalı

D) verilən kreditin uçot dərəcəsi və faiz

E) vergi dərəcəsi və gəlirlilik ardeksi83. Ərazinin inkişafı ilə əlaqədar fəaliyyətə və torpağın yenidən istifadə edilməsi üçün dəyişdirilməsinə nə deyilir?

A) menecment

B) development

C) marketinq və layihələndirmə

D) monitorinq və qiymətləndirmə

E) qiymətləndirmə və layihələndirmə84. Developerlərin fəaliyyət sferası nədən ibarətdir:

A) torpaq sahələrini daşınmaz əmlak obyektlərinin tikintisi üçün hazırlamaqdır

B) icarədən və kredit müqaviləsi bağlamaqdan

C) investisiya qoyuluşlarından

D) bank kreditlərinin alınmasından

E) daşınan əmlakın satışından və bank kreditlərinin alınmasından85. Ümumi smeta hesabatına nələr daxil edilir?

A) materialların dəyərinin kalkulyasiyası

B) axtarış xərcləri və podratçı ilə razılaşma

C) tikinti ərazisinin hesablanması və tikintinin əsas obyektləri

D) avadanlıqların alınması quraşdırılması və istismar xərcləri

E) daşınan əmlakın satışından və alınmasından alınan xərcləri86. Düzünə xərclərə nələr daxildir?

A) amortizasiya xərcləri, nəqliyyat xərcləri, rüblük xərclər və əmək haqqı

B) istismar xərcləri, birdəfəlik xərclər, material resursları xərcləri

C) illik xərclər, əmək haqqı xərcləri, birdəfəlik xərclər

D) inzibati xərclər, illik xərclər, birdəfəlik xərclər, əmək haqqı

E) əmək haqqı üzrə smeta xərcləri, inşaat maşınlarının istismar xərcləri87. Obyekt smetası hansı smetalar əsasında tərtib edilir?

A) təbiətin mühafizəsi və ümumi işlərin smetası əsasında

B) yekun smeta əsasında və xərclər smetası

C) xərclər haqqında məlumatlar əsasında

D) sanitar- texniki işlərin smetası əsasında və podratçı müqaviləsi əsasında

E) lokal smeta əsasında88. Smeta normativləri neçə hissəyə ayrılır?

A) element smeta normativləri, iriləşdirilmiş smeta normativləri

B) tikinti materiallarının smeta norması, tikinti işləri üçün smeta norması

C) resursların şərti üçün normativlər, smeta gəliri üzrə normativlər

D) yüklərin daşınması üçün smeta norması, müvəqqəti binalar üçün norma

E) təbiətin mühafizəsi və ümumi işlərin smetası89. Lokal smeta hansı işlər üçün tərtib olunur?

A) layihə işləri üçün

B) kompleks binalar üçün

C) ayrıca obyekt üçün və mənzillər üçün

D) ayrı-ayrı iş növləri və xərcləri üçün

E) sənaye obyekti üçün, obyektlər və komplekslər üçün90. Tikinti quraşdırma işlərinin smeta dəyəri nədən ibarətdir?

A) birbaşa xərclər, üstəlik xərclər, plan yığımı

B) əmək haqqına çəkilən xərclər,üstəlik xərclər, plan yığımı

C) əmək haqqına çəkilən xərclər, inşaat maşınlarına çəkilən xərclər, material xərcləri

D) birbaşa xərclər, istismar xərcləri, üstəlik xərclər

E) amortizasiya xərcləri, üstəlik xərclər, istismar xərcləri91. Qiymətqoymanın bazis indeks metodu neçə mərhələdə formalaşır?

A) 5


B) 1

C) 3


D) 2

E) 4


92. Vahid qiymətlər özündə hansı xərcləri birləşdirir?

A) maşın mexanizm xərcləri və material xərcləri

B) üstəlik xərclər

C) material xərcləri və istismar xərclərini

D) fəhlələrin əsas əmək haqqı üzrə xərcləri və dolayı xərcləri

E) işin vahidi üçün düzünə xərclər93. Franko – obyektyanı anbar smeta qiymətləri neçə element özündə birləşdirir?

A) beş


B) iki

C) bir


D) dörd

E) üç


94. Smeta sənədləri hansı prosesində tərtib olunur?

A) müsabiqələr keçirilən prosesdə

B) layihələndirilmə prosesində

C) tikintinin başa çatdırıldığı prosesdə

D) sifarişçi ilə podratçı arasında hesablaşmalar

E) tikintinin maliyyələşdirilməsi həllolunma prosesində95. Tikintidə maya dəyərinin neçə növü vardır?

A) iki


B) dörd

C) beş


D) üç

E) bir


96. Tikinti məhsulunun qiyməti əsasən haralarda formalaşır?

A) torqlarda

B) tikinti təşkilində

C) tikinti meydançasında və binalarda

D) layihə təşkilatlarında və müəssisədə

E) tikinti sənaye müəssisələri və yaşayış obyektlərində97. «Tam hazır obyekt» üzrə hesablaşmada sifarişçinin funksiyası kimə verilir?

A) texniki nəzarətçiyə və podratçıya

B) əlavə podratçıya

C) layihə institutuna və subpodratçılara

D) baş podratçıya

E) maliyyə-sənaye qrupuna və sifarişçiyə98. Tikinti məhsulunun qiymətini xarakterizə edən:

A) dəyər və qiymət

B) avadanlığa çəkilən xərc və gəlir

C) smeta dəyəri

D) bina və qurğuların tikintisinə çəkilən xərc

E) maya dəyəri və satış qiyməti99. Konyunkturaya təsir göstərən amil:

A) elmi – texniki tərəqqi

B) kortəbii hadisələr

C) sosial ziddiyyət və ictimai fikir

D) möhtəkirlik amilləri və inflyasiya

E) daxili və beynəlxalq siyasi böhran100. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasına istehsal daxili texniki –iqtisadi amillər təsir göstərir:

A) istehsalın texniki səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və ərazinin abadlaşdırılmasında

B) istehsal olunan məhsulun strukturunun yaxşılaşdırılması və istehsalın texniki səviyyəsinin artırılması

C) təbiət resursların səmərəli istifadəsi və istismar göstəricilərinin artırılması

D) təbii xammalın keyfiyyətinin və tərkibinin dəyişilməsi

E) istehsalın yerləşməsinin dəyişilməsi və istismar – bərpa xərclərinin azaldılması101. Xidmət etdiyi iqtisadi dövriyyəsinin xarakterinə görə qiymətin növü hansıdır?

A) birca qiymətləri

B) müqavilə qiymətləri

C) tikinti məhsulunun qiyməti

D) cari qiymətlər və material qiymətləri

E) sərbəst qiymətlər və inflyasiya qiymətləri102. Tikinti məhsulunun qiymətini xarakterizə edin:

A) dəyər və xalis gəlir

B) avadanlığın çəkilən xərc

C) smeta dəyəri

D) bina və qurğuların tikintisinə çəkilən xərclər

E) maya dəyəri və faktiki gəlir103. Üstəlik xərclərin tərkibinə aid deyildir:

A) tikinti quraşdırma işlərinin təşkili ilə əlaqədar xərclər

B) tikintidə işçilərə xidmətlə əlaqədar olan xərclər

C) sair üstəlik xərclər

D) maşın və mexanizmlərin istismar xərcləri

E) inzibati təsərrüfat xərcləri və əsas əmək haqqı104. Konyunkturaya təsir göstərən daimi fəaliyyət göstərən amil:

A) elmi-texniki tərəqqi

B) kortəbii hadisələr və inflyasiya

C) sosial ziddiyyət və ictimai rəy

D) möhtəkirlik amilləri və deflyasiya

E) daxili və beynəlxalq siyasi böhran105. Yüksək qiymət strategiyası müsbət nəticə verir:

A) ümumi satış həcmini artırmaq məqsədi qoyulduqda

B) yüksək və normal qiymətlər arasındakı fərq yüksək olmadıqda

C) rəqabət məhduddursa və inflyasiya yüksəkdirsə

D) məhsulun keyfiyyətinə uyğun olduqda və inflyasiya artdıqda

E) qiyməti az həssa olan çoxsaylı alıcılar tərəfindən tələbin yüksək səviyyəsi müşahidə edildikdə106. Bazar qiyməti nəyə deyilir?

A) tələbin həcmi təklifin həcmini üstələyir

B) tələbin həcmi təklifin həcmindən aşağıdır

C) təklifin həcmi tələbin həcmini üstələyir

D) tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir

E) təklifin həcmi tələbin həcmindən aşağıdır107. Təsbit olunma qaydasına görə qiymətin növü

A) mövsümi qiymətlər

B) auksion qiymətləri

C) sənaye məhsulunun qiyməti

D) netto qiymətlər

E) müqavilə qiymətləri108. Ümumi tikinti işlərinə aiddir:

A) su təchizatı və layihə işləri

B) ərazinin abadlaşdırılması və layihə işləri

C) beton işləri

D) elektrik işləri və istilik təchizatı

E) sanitar -texniki işlər109. Aşağı qiymətlər strategiyası hansı məqsəd üçün tətbiq edilmir?

A) yüksək mənfəət əldə etmək

B) gəlirlərin səviyyəsi və məənfəti azaltmaq üçün

C) ümumi satış həcmini artırmaq

D) istehsalı tam gücü ilə işlətmək və vergiləri azaltmaq üçün

E) iflasa uğramaq110. Bazara daha çox əmtəə daxil olması şəraitində qiymətin bazarda sərbəst formalaşması:

A) qiymətin orientiri və inflyasiya hesabına

B) qiymət dipazonu

C) qiymət miqyası

D) qiymət indeksi və normativlər hesabına

E) qiymətin liberallaşması111. Qiymətin neçə funksiyası vardır?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


112. Qeyri-qiymət determinantlarına aid deyildir:

A) resursların qiymətləri və istismar

B) vergilər və dotarial

C) istehsal texnologiyası və istismar

D) region infrastrukturu

E) qiymət dəyişməsində gözlənilir113. Qiymət bu amillərdən asılı deyildir:

A) keyfiyyətin fərqləri və inflyasiyadan

B) bazarın seqmentləşdirilməsi imkanı

C) rəqabətin olması ehtimalı

D) firmanın istehsal gücü

E) firmanın məqsədləri və strategiyasından114. Qiymətləri aşağı salmağa səbəb olan amil:

A) bazarda əsas yer tutmağa çalışmaq

B) rəqabətin olması və inflyasiyanın artması

C) uzunmüddətli mənfəət əldə etməyə çalışmaq

D) daha çox alıcı kütləsi cəlb etmək

E) cari tələbin yüksək tələbi və rəqabətin azalması115. Müxtəlif məhsulların istehsalı və istehlakına qiymətin hansı funksiyaları vasitəsilə təsir edilir?

A) uçot və material xərcləri

B) tələb və təklifin balanslaşdırılması

C) informasiya və təminat

D) bölgü

E) həvəsləndirici və stimullaşdırıcı116. Tələbin elastikliyinə təsir etmir:

A) vaxt amili və sifarişçi

B) firmanın mikromühiti

C) məhsulun əldə olunmasının tezlik dərəcəsi

D) əvəzedici məhsullar və material xərcləri

E) məhsuldan istifadə olunması imkanlarının müxtəlifliyi117. Qiymətlərin səviyyəsinə təsir edən vergi növü:

A) gəlir vergisi

B) əlavə dəyər vergisi

C) əmlak vergisi və mədən vergisi

D) nəqliyyat vergisi və aksizlər

E) mədən vergisi və torpaq vergisi118. Qiymət siyasətinin hazırlanmasına təsir edən əsas amil hansıdır?

A) bazarların tipləri

B) bazar konyukturası

C) istehlakçıların reaksiyası

D) rəqabət

E) marketinq konsepsiyası119. Məhsula qiymət qoyulması neçə mərhələni əhatə edir?

A) 6


B) 8

C) 4


D) 2

E) 5


120. Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsini neçə metodu var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


121. Transfert qiymətinin müəyyən olunmasına təsir etmir:

A) müqavilə qiyməti və istismar xərcləri

B) son həddi qiymət xərcləri

C) istehsal xərcləri və material xərcləri

D) topdan satış qiymətlər

E) bazar qiymətləri və nəqliyyat xərcləri122. Qiymətin marketinq strategiyasının aşağıdakı növləri vardır:

A) orta qiymət strategiyası

B) yüksək qiymət strategiyası

C) xüsusi qiymət strategiyası

D) aşağı qiymət strategiyası

E) məqsədli qiymət strategiyası və aşağı qiymət strategiyası123. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır:

A) yeddi


B) bir

C) üç


D) dörd

E) iki


124. Rielter firmalarının gəlirlərinin əsas mərhələləri nədir:

A) bank kreditləri

B) icazə, lizinq, patent və sazişlər üzrə gəlirlər

C) daşınmaz əmlakın satıcıları və alıcılarına göstərilən xidmətlərə görə alınan komisyon

faizidir

D) xarici investisiyalar

E) xalis gəlir, patent və icazə üzrə gəlirlər

125. Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinə mahiyyətcə təsir edən amillər necə qruplaşdırılır:

A) əsaslı və fundamental

B) sosial və iqtisadi

C) fiziki və siyasi, xüsusi və ictimai

D) fiziki, sosial, iqtisadi və siyasi

E) fiziki və fundamental, əsaslı fundamental126. Bines-planın əsas məqsədi nədir?

A) sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi

B) gəlirin əldə edilməsi

C) məhslun planlaşdırılmış həcminin buraxılışı

D) istehsalat üçün məsrəflər və xərclərin artırılması

E) rentabellik səviyyəsinin artırılması və qiymətin aşağı salınması127. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində ən çox hansı üsuldan istifadə olunur?

A) xərclər

B) gəlir

C) xüsusi xərclər

D) bazar

E) inventar128. Marketinq tədqiqatları əsasında müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün strateci və taktiki məqsədlərini, istehsalın həcmini, maliyyə praqnozunu risklərin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən konkret tədbirlər planı:

A) arayış

B) biznes- plan

C) mühasibat balansı və proqnozlaşdırma

D) cari hesabat və gəlirlər planı

E) maliyyə bəyənnaməsi və sığorta müqaviləsi129. Bazarda öz adından və öz hesabına əmtəələr, qiymətli kağızlar və valyutalardan birinin və ya bir neçəsinin alqı- satqısı ilə məşğul olan peşəkar bazar iştirakçısı:

A) krediter və banklar

B) sığortaçı

C) sahibkar

D) diler

E) maliyyəçi və kreditlər130. Mülkiyyətlə bağlı olan bütün maraqları, hüquqları və faydaları əhatə edən hüquqi anlayış:

A) ev və mənzil

B) gəlir

C) əmlak


D) torpaq və obyekt

E) dəyər və gəlir131. Qiymətləndirmə Standartları üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən əmlakın hansı 4 tipi tanınılır:

A) daşınmaz əmlak, daşınan əmlak, biznes və maliyyə maraqları

B) dəyər, gəlir, mənfəət və keyfiyyət

C) biznes, gəlir, dəyər və risk, qiymət və tələb

D) şirkət, biznes, investisiya və təşkilat

E) daşınmaz əmlak, biznes, tələb və təklif132. Daşınmaz əmlak sahəsində fəaliyyət göstərən holdinq şirkəti:

A) bank və orta müəssisə

B) kiçik şirkət

C) səhmdar cəmiyyəti və iri müəssisələr

D) sığorta şirkəti və kiçik müəssisə

E) əmlak şirkəti133. Azərbaycan Respublikasında banklar neçə pillədə (səviyyədə) təşkil olunmuşdur, onlar hansıladır?

A) istehlak krediti, hüsusi təyinatlı

B) investisiya, ixtisaslaşmış və xüsusi

C) kommersiya, mərkəzi (dövlət)

D) ipoteka, əmanət və kredit

E) kommersiya, investisiya, kredit134. Daşınmaz əmlak bazarında tipik alıcı və satıcı arasında sövdənin həyata keçirilməsində ən ehtimal qiymət necə adlanır?

A) cari dəyr və istismar dəyəri

B) bərpa dəyəri

C) daşınmaz əmlakın bazar dəyəri

D) ilkin dəyər və maya dəyəri

E) daşınmaz əmlakın qalıq dəyəri və maya dəyəri135. Mənzil tikintisinin dəyərinin fomalaşmasına ən çox təsir edən amil?

A) tələb


B) yaşayış evlərinin tikintisinə ayrılan, torpaq sahələrinin qiymətləri

C) təklif və istismar xərcləri

D) inflyasiya və istismar xərcləri

E) deflyasiya, təklif və nəqliyyat xərcləri136. Bakının ərazisi hansı zonalara bölünür?

A) muğan, şirvan, aran

B) landşaft və iqtisadi, ictimai və mərkəzi

C) funksional və iqtisadi, mərkəzi və ticarət

D) funksional, tikinti və landşaft

E) tikinti və memarlıq, siyasi və ictimai137. Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsində tətbiq edilən standartların əhatə dairəsi neçə mühüm qrupa bölünür?

A) iki


B) üç

C) bir


D) yeddi

E) altı


138. Qalıq dəyəri, satış dəyəri, məhdudlaşdırılmış satış dəyəri, sığorta dəyəri, vergitutma, girov dəyəri, util (istifadə) dəyəri dedikdə nə nəzərdə tutulur:

A) daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinin qeyri-bazar bazası

B) daşınmaz əmlakın dəyərinin funksional bazası, maya dəyəri və xalis gəlir

C) daşınmaz əmlakın dəyərinin qeyri-xərclər bazası

D) daşınmaz əmlakın bərpa dəyəri və istismar xərcləri

E) daşınmaz əmlakın qalıq dəyəri və maya dəyəri139. Qiymətləndirmə aparmaq üçün lazımı ixtisasa, bacarığa və təcrübəyə malik olan şəxs:

A) maliyyəçi və iqtisadçı

B) kreditor və debitor

C) səhmdar və mülkiyyətçi

D) qiymətləndirici

E) investor və kreditor140. Daşınmaz əmlakın müəyyən müddət ərzində razılaşdırılmış qiymətlə alınması, satılması yaxud icarəsi barədə təklifin qüvvədə qalması haqqında saziş:

A) birja və hərrac

B) auksion

C) opsion

D) müqavilə və kontrakt

E) razılaşma və saziş141. Gələcəyi görmə prinsipi, əvəzolunma prinsipi, dəyişiklik prinsipi, tarazlıq prinsipi, rəqabət prinsipi, faydalı iş əmsalının artması və azalması prinsipi, zənginləşdirmə prinsipi, izafi məhsuldarlıq prinsipi, uyğunluq prinsipi, təklif və tələb prinsipi, ən səmərəli istifadə prinsipi. Bu iqtisadi prinsiplər qrupu nə üçün istifadə edilir?

A) gəlirin əldə olunması üçün

B) daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi üçün

C) daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün

D) sığorta sazişinin imzalanması üçün

E) kreditin alınması üçün və vergilərin azaldılması üçün142. Yüksək mənfəət əldə etmək məqsədi ilə satış bazarı uğrunda mübarizə:

A) icarə və kirayə

B) opsion və tender

C) yarışma və müharibə

D) auksion və torq

E) rəqabət143. Qiymətləndiricinin yoxladığı hesabatda təqdim olunmuş təhlillərin, rəylərin və qərarların münasibliyi, əsaslandırıldığı və qəbul oluna bilməsi barədə fikir formalaşdırması məqsədi ilə apardığı ekspertiza necə adlanır:

A) hesablanma

B) təhlil və araşdırma

C) qiymətləndirmə və xammal ekspertiza

D) vergiqoyma və elmi araşdırma

E) texniki ekspertiza144. Bir neçə təklifin alınması və onlardan ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə məhsul göndərişi və ya müəyyən işin yerinə yetirilməsi üçün podratçılara sifarişlərin xüsusi forması:

A) tender

B) yarışma və saziş

C) torq və mühasibat tapşırığı

D) biznes- plan

E) anket və sorğu145. Əmlakın hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt müddətində istifadəçinin tələbatını ödəyə bilməsinə əsaslanan prinsip necə adlanır?

A) yararlılıq prinsipi

B) inkişaf prinsipi və mənfəət prinsipi

C) gəlirlilik prinsipi və mənfəət prinsipi

D) zərərsizlik prinsipi

E) zənginlik prinsipi və gəlirlilik prinsipi146. Əsas istehsal fondunun hər vahidinə düşən tikinti məhslunun həcmi nəyi ifadə edir?

A) plan yığımı və vergi dərəcəsi

B) gəliri və mənfəəti

C) fond verimi göstəricilərini

D) maya dəyərini və balans dəyərini

E) fond tutumu göstəricilərini147. Tikinti quraşdırma işlərinin smeta dəyəri nədən ibarətdir?

A) amortizasiya xərcləri, üstəlik xərclər

B) əmək haqqında çəkilən xərclər, üstəlik xərclər, plan yığımı

C) əmək haqqında çəkilən xərclər, inşaat maşınlarına çəkilən xərclər, material xərcləri

D) birbaşa xərclər, istismar xərcləri, üstəlik xərclər

E) birbaşa xərclər, üstəlik xərclər, plan yığımı148. Bazarın normal fəaliyyət göstərilməsinə xidmət edən xidmət edən xidmət müəssisələri, təşkilatları, idarələri sistemi necə adlanır?

A) bazar mexanzmi

B) bazar konyukturu

C) bazar infrastrukturu

D) bazarın subyektləri və obyektləri

E) bazar seqmenti149. Daşınmaz əmlak obyektnin dəyərini necə hesablamaq olaq?

A) ssudanın, kreditlərin və xalis gəlirin köməyilə

B) determinasiya əmsalının köməyi ilə

C) gəlirin və maya dəyərinin köməyilə

D) risk dərəcəsinin azalması yolu ilə

E) ümumi renta multiplikatorunun köməyi ilə150. Qiymətləndirmədə ümumi renta multiplikatorun tətbiqinin rahatlığı nədən ibarətdir?

A) əlavə xərclər nəzərə alınmır

B) hesabatın sadəliyindən və mühasibət hesablarının dəqiqliyindən

C) risk dərəcəsinin aşağı olmasından

D) müqayisə edilən və qiymətləndirilən obyektlər arasında olan qiymətlərin fərqinə düzəliş

aparılmır

E) saldo müsbət olur və bütün qiymət göstəriciləri dəqiq alınır

151. Qiymət siyasətinin hazırlanmasına təsir edən əsas amil hansıdır?

A) rəqabət

B) rəqabət formaları və ictimai vəziyyət

C) bazar konyukturası və maya dəyəri

D) istehlakçıların reaksiyası

E) marketinq konsepsiyası və strateji planlaşdırma152. Qiymətin dinamikasına təsir edən əsas amillər hansıdır?

A) əmtəənin bazarda strateci və taktiki mövqeyi

B) məqsədli bazarların seçilməsi

C) rəqabət mühiti və bazar qiyməti

D) əmtəənin unikal keyfiyyətləri və bazar tələbi

E) bazarda istehlakçıların davranış tərzi153. Qiymətlər üzrə liderliyin əsas əlaməti hansılardır?

A) satışın həjminin artırılması

B) məhsulun keyfiyyəti və rəqabət mühiti

C) marketinq tədqiqatının keyfiyyəti

D) məhsulun istehsalına çəkilən xərjlərə nəzarət

E) azad rəqabət mühiti və müəssisənin daxili mühiti
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə