1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 300.89 Kb.
səhifə4/4
tarix20.05.2018
ölçüsü300.89 Kb.
1   2   3   4

244. Müəssisələr bazardakı mövqeləri və məhsulların xüsusiyyətlərinə görə hansı qruplara bölünür?

A) Bazarda qiymətləri artıran

B) Bazar qiymətlərinə əsaslanan

C) Bazar qiymətləri və gəlirlərə əsaslanan

D) Şəxsi qiymətlər və gəlirlərə əsaslanan

E) Bazardakı qiymətləri formalaşdıran və bazar qiymətlərinə əsaslanan245. Müəssisədə istehsalın iqtisadi səmərəlilik meyarı kimi nə götürülür?

A) Əmək məhsuldarlığı səviyyəsi

B) Gəlirlər

C) Mənfəət

D) Son məhsul

E) İlk və son məhsulun həcmi246. Müəssisədə uzunmüddətli planlaşdırma adətən neçə il üçün nəzərdə tutulur?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


247. Hazırda qısa müddətli plan funksiyasını əsasən nə yerinə yetirir?

A) optimal plan

B) operativ plan

C) direktiv plan

D) kompleks plan

E) biznes – plan248. Operativ planlaşdırma nəyə şərait yaradır?

A) tapşırıqların hazırlanmasına

B) tapşırıqların icraçılara çatdırılmasına

C) əmrlərin verilməsinə

D) qərarların yerinə yetirilməsinə

E) məlumatların toplanmasına249. Müəssisədə perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarına, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün nə tələb edilir?

A) tövsiyə

B) mühazirə

C) proqnoz

D) məsləhət

E) mübadilə250. Perspektiv inkişaf proqramları nəyin əsasında tərtib edilir?

A) proqnozlar

B) məsləhətlər

C) tövsiyyələr

D) xəyallar

E) təsəvvürlər251. Daşınmaz əmlakın əsas fundamental xüsusiyyəti hansıdır?

A) Hərəkətliliyi, fiziki və hüquqi davamlılığı;

B) Maddiliyi, texniki və texnoloji xüsusiyyətidir;

C) Tez xarab olmasi, maddiliyi və hərəkətliliyi;

D) Hərəkətsizlik, maddilik və istehsal olunma bilməsidir;

E) İstehlak oluna bilməsi, hərəkətliliyi və natural formada olunması;252. Bazar mühitində torpaq hansı təyinata malikdir,

A) Bir funksiyalı;

B) Funsional hərəkətli;

C) Çoxfunksiyali ;

D) Gəlir verən ;

E) Şəxsi istehlak mərhələsidir;253. Çoxlu sayda daşınmaz əmlak obyektlərinin seçilməsi əlamətlər və metodlar əsasında oxşarlıq və ya fərqlərə görə bölünməsi necə adlanır?

A) Mərkəziyyət;

B) Təyinat;

C) Təminat;

D) Məhdudiyyət;

E) Təsnifat;254. Obyektlərin qruplaşdırılması və ya bölünməsi üçün əsas əhəmiyyətli və praktik mühüm xüsusiyyət və xarakteristikalar necə adlanır?

A) Təsnifat əlamətləri;

B) Təsnifat qrupları;

C) Təsnifat metodikası;

D) Təsnifat vərdişləri;

E) Təsnifat nəzəriyyəsi;255. Çox sayda daşınmaz əmlak obyektlərinin müstəqil qruplara paralel bölünməsini nəzərdə tutan təsnifat metodu nece adlanır?

A) İyerarxiya;

B) Kaset;

C) Faset ;

D) Dərinlik;

E) Universal;256. Daşınmaz əmlak sahibinin tələbatlarını yerində və müvafiq zaman kəsiyində ödəmək qabiliyyəti necə adlanır?

A) Kəmiyyət

B) Nadirlik;

C) Məhdudluq;

D) Keyfiyyət;

E) Faydalılıq;257. Konkret istifadə üçün daşınmaz əmlakın dəyəri nəyi əks etdirir?

A) Məhdudluq dəyəri;

B) İstehlak dəyəri;

C) İstehsal dəyəri;

D) Nadirlik dəyəri;

E) Təklif dəyəri;258. Daşınmaz əmlakın açıq və rəqabətli bazarda ən ehtimal olunan satış qiyməti nəyi əks etdirir?

A) Bazar dəyəri;

B) İstehsal dəyəri;

C) İstehlak dəyəri;

D) Tələb dəyəri;

E) Təklif dəyəri;259. Torpağın qiyməti əsasən nə ilə müəyyənləşir?

A) İstehsalla;

B) Təkliflə;

C) Tələblə;

D) İstehlakla;

E) Renta ilə;260. Daşınmaz əmlak mövcud əmtəələr arasında nə ilə fərqlənir?

A) Gözəlliyi;

B) Möhkəmliyi;

C) Bahalığı;

D) Uzun ömürlülüyü;

E) Etibarlılığı;261. Obyektin həyata keçirilən yaxşılaşdırmalar zamanı daşınmaz əmlakın dəyərinə öz payını verdiyi gəliri istifadə dövrü necə adlanır?

A) İqtisadi həyat müddəti;

B) Səmərəli yaş;

C) Real həyat dövrü;

D) İstismar dövrü;

E) İstehlak dövrü;262. Obyektin dağılmayanadək funksional yararlı vəziyyətdə real mövcudluq dövrü necə adlanır?

A) Gənclik dövrü;

B) Real həyat dövrü;

C) İqtisadi həyat dövrü;

D) Fiziki həyat dövrü;

E) Səmərəlilik dövrü;263. Tikintinin xarici görünüşü və texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə görə nəyi təyin edilir?

A) Fiziki yaşı;

B) Ən qisa ömrü;

C) Ən uzun yaşı;

D) İqtisadi yaşı;

E) Effektiv yaşı;264. İstismar təsirləri və təbiət qüvvələrinin təsiri altinda daşınmaz əmlakın ilkin texniki-iqtisadi və sosial keyfiyyətinin zaman keçdikcə itirilməsi necə adlanır?

A) Fiziki köhnəlmə;

B) Mənəvi köhnəlmə;

C) Kimyəvi köhnəlmə;

D) Təbii köhnəlmə;

E) Süni köhnəlmə;265. Daşınmaz əmlakın funksional təyinatına müvafiq olaraq onun müxtəlif tələbatları ödəməyə yararlığını müəyyən edən xüsusiyyətlərinin cəmi necə adlanır?

A) Xüsusiyyət;

B) Keyfiyyət;

C) Əlamət;

D) Xassə;

E) Növ;


266. Daşınmaz əmlakla bağlı informasiyanın toplanması və təhlili neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) Yerli, şəxsi və xarici səviyyədə;

B) Daşınmaz əmlakın özü, yerli və xarici səviyyədə;

C) Daşınmaz əmlakın özü, yerli və şəxsi səviyyədə;

D) Regional, yerli və daşınmaz əmlakın özü səviyyədə;

E) Regional, şəxsi və yerli səviyyələrdə;267. Dövlət torpaq kadastrında özünün müxtəlif göstəriciləri əks etdirilmiş yer səhtinin bir hissəsinə nə deyilir?

A) Mülki torpaq sahəsi;

B) Ərazi sahəsi;

C) Şəxsi sahəsi;

D) Ümumi sahəsi;

E) Torpaq sahəsi;268. Torpaq sahəsi necə adlanır?

A) Bölünən və bölünməyən;

B) Bölünən və sərhədsiz;

C) Bölünməyən və sərhədli;

D) Bölünməyən və icazəli;

E) Bölünməyən;269. İstifadə məqsədləri və təyinatına görə ayrı-ayrı müstəqil torpaq sahələrinə bölünə bilməyən torpaqlar necə adlanır?

A) Təbii;

B) Daşınmaz;

C) Bölünməz;

D) Natural;

E) Şəxsi;270. Ehtiyat torpaq fondları hansı torpaq fondlarından ibarətdir?

A) Dövlət və şəxsi;

B) Dövlət və bələdiyyə;

C) Dövlət və xüsusi;

D) Bələdiyyə və şəxsi;

E) Bələdiyyə və kollektiv;271. Azərbaycanda torpaqların necə faizi kənd təsərrufatı torpaqları hesab olunur?

A) 46%;


B) 50%;

C) 40%;


D) 55%;

E) 36%;


272. Azərbaycan torpaqlarının hansı hissəsi yaşayış məntəqələri torpaqlarıdır?

A) 12. 2%;

B) 18. 2%;

C) 24. 4%;

D) 36. 4%;

E) 46. 4%;273. Azərbaycan torpaqlarının hansı hissəsi ehtiyat fondu torpaqlarıdır?

A) 8%;


B) 10%;

C) 15%;


D) 5%;

E) 12%;


274. Azərbaycan torpaqlarının hansı hissəsi su fondu torpaqlarıdır?

A) 2.6%;


B) 1.6%;

C) 3. 6%;

D) 4. 2%;

E) 2.1%;275. Torpağın əmtəə kimi xarakterik xüsusiyyəti bazarda onun təklifinin tamamilə necə olmasıdır?

A) Qeyri-elastik;

B) Stabil;

C) Qeyri-stabil;

D) Elastik;

E) Aşağı;276. Torpaq bazar münasibətlərinin spesifik olmaqla torpaq bazarı hansı dəyər kimi münasibət yaradır?

A) Elmi;


B) Aşağı;

C) Sıfır;

D) Xüsusi;

E) Şəxsi;277. Meşə təbii obyekt kimi hansı həyatı vacib funksiyaları yerinə yetirir?

A) Ekoloji, sosial və mədəni;

B) Ekoloji və sosial;

C) İqtisadi və ekoloji;

D) İqtisadi , ekoloji və siyasi;

E) Ekoloji, iqtisadi və sosial;278. Azərbaycanda meşə fondu sahələrinin alqı-satqısına yol verilir?

A) Bəli;


B) Xeyr;

C) Bəzi hallarda;

D) Xüsusi hallarda;

E) Bəzən;279. Səthdə yerləşən digər su obyektləri ilə hidrovlik əlaqəsi olmayan, sahəsinə görə kiçik və axar olmayan süni su hövzələri necə adlanır?

A) Xüsusiləşdirilmiş su obyektləri;

B) Şəxsi su obyektləri;

C) Açıq su obyektləri;

D) Kollektiv su obyektləri;

E) İcarə su obyektləri;280. Bütün su obyektləri hansı istifadə obyektləridir?

A) Ümumi;

B) Şəxsi;

C) Xüsusi;

D) Şəxsi və xüsusi;

E) İcarə;281. Hüquqi şəxslər su obyektlərindən sərbəst olaraq şəxsi ehtiyatları və ya sahibkarlıq fəaliyyəti üçün hansı əsasla istifadə edə bilər?

A) İcarə əsasında;

B) Patent əsasında;

C) İstediyi vaxt;

D) Bələdiyyəyə hədiyyə verməklə;

E) Lisenziya əsasında;282. Daşınmaz əmlak hüququnda məhdud istifadə hüququ necə adlanır?

A) Mülkiyyət hüququ;

B) Əşya hüququ;

C) Servitut;

D) İcarə;

E) Mütləq hüquq;283. Daşınmaz əmlakda öhdəliklərin təmin olunma üsulu necə adlanır?

A) Lizinq;

B) İcarə;

C) Borc;

D) İpoteka;

E) Kirayə;284. Qanun əsasında ilkin mülkiyyət komponenti, sahə üzərində fiziki nəzarət, ona malik olmaq necə adlanır?

A) İstifadə etmək;

B) Sahiblik;

C) Əmr etmək;

D) Sərəncam vermək;

E) Kateqoriya;285. Daşınmaz əmlakın dəyəri və qoyulmuş kapitala mənfəətin alınmasından ibarət olan funksiyası necə adlanır?

A) Sosial funksiya;

B) İnformasiya funksiyası;

C) Kommersiya funksiyası;

D) Vasitəçilik funksiyası;

E) Stimullaşdırıcı funksiya;286. Daşınmaz əmlakın rəqabət qabiliyyətində olmayan və zəif bazar sahələrində tənzimlənməsi, səmərəsizlərin müflisləşməsi funksiyası necə adlanır?

A) Sağlamlaşdırma;

B) Kommersiya;

C) İnformasiya;

D) Vasitəçilik;

E) Sosial;287. Daşınmaz əmlak bazarında alıcı və satıcıların sərbəst, öz maraqlarına uyğun qərar qəbul etmək imkanı verən hansı funksiyadır?

A) İnformasiya;

B) Sosial;

C) Kommersiya;

D) Vasitəçilik;

E) Sosial;288. Daşınmaz əmlak bazarında alıcı və satıcıların birgə vasitəcisi və görüş yeri kimi çıxış etməsindən, onlar arasında əlaqənin yaranması və tərəfdaş seçimi imkanı yaradan funksiya hansıdır?

A) İnvestisiya;

B) Sosial;

C) Kommersiya;

D) Stimullaşdırma;

E) Vasitəçilik;289. Daşınmaz əmlak bazarında kapital dəyərinin qorunub saxlanması və artırılmasının cəlbediciliyi funksiyası hansıdır?

A) Vasitəçilik;

B) Sosial;

C) İnvestisiya;

D) Kommersiya;

E) İnformasiya;290. Regional daşınmaz əmlak bazarının idarə edilməsi səlahiyyəti kimlər arasında bölüşdürülüb?

A) Dövlət və bələdiyyə;

B) Dövlət və sahibkarlıq;

C) Dövlət və kollektivlər;

D) Bələdiyyə və sahibkarlar;

E) Bələdiyyə və kollektivlər;291. Rültorlar, qiymətqoyanlar, dilerlər və digər iştirakçılar daşınmaz əmlak bazarında necə adlanırlar?

A) Obyektlər;

B) Subyektlər;

C) Professional iştirakçılar;

D) İstifadəşilər;

E) Vasitəçilər;292. Daşınmaz əmlak bazarının bütün iştirakçıları mövqeyindən asılı olaraq şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 3;


B) 4;

C) 5;


D) 2;

E) 6;


293. Mövqeyindən asılı olaraq daşınmaz əmlak bazarında bütün iştirakçılar hansı qruplara bölünür?

A) Xidmət göstərənlər, sahibkarlar və alıcılar;

B) Satıcılar və alıcılar;

C) Satıcılar, sahibkarlar və alıcılar;

D) Sahibkarlar, satıcılar və xidmətçilər;

E) Satıcılar, alıcılar və xidmət göstərənlər;294. Daşınmaz əmlak bazarında obyektlərin mülkiyyətçiləri necə adlanır?

A) Alıcılar;

B) Satıcılar;

C) İnvestorlar;

D) Bələdiyyələr;

E) Kollektivlər;295. Daşınmaz əmlak bazarında kapitallarından məqsəd üzrə istifadəni təmin edən və vəsaitlərini qoyan kimlərdir?

A) Kollektivlər;

B) Satıcılar;

C) Bələdiyyələr;

D) Alıcılar;

E) Dövlət orqanları;296. Daşınmaz əmlak bazarında ölkədə müəyyən olunmuş normalara uyğun olaraq fəaliyyətini təşkil edən infastruktur təşkilatları necə adlanır?

A) Xidmət göstərən;

B) Əmlak satan;

C) Əmlak alan;

D) İnvestorlar;

E) Sahibkarlar;297. Daşınmaz əmlak bazarında sahibkarlar statusuna görə bütün investorlar neçə qrupa bölünür?

A) 2;


B) 4;

C) 5;


D) 3;

E) 8;


298. Daşınmaz əmlak bazarında statusuna görə bütün investorlar neçə qrupa bölünür?

A) Fərdi, institutsional və professional;

B) Fərdi və institutsional;

C) Fiziki şəxslər və kollektiv;

D) Fərdi, professional və sahibkarlar;

E) Sahibkarlar, institutsional və professional şəxslər;299. Azərbaycanda dövlət və bələdiyyə orqanlar, torpaq sahələri, binalar, tikililər və əşya hüquqlarının özəlləşdirilməsi hesabına formalaşan bazar hansıdır?

A) Maliyyə bazarı;

B) Təkrar bazar;

C) Əşya bazarı;

D) İlkin bazar;

E) Mülkiyyət bazarı;300. Daşınmaz əmlak və onunla bağlı hüquqların lisenziyalı professional vasitəçilərin iştirakı ilə qanuna uyğun fəaliyyət göstərən bazar hansıdır?

A) Sövdələşmə;

B) Özbaşına;

C) Təşkil olunmuş;

D) Ənənəvi;

E) Sahə;

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə