1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?


Ələmə prosesinin keyfiyyəti nədən asılıdır?Yüklə 484,07 Kb.
səhifə5/5
tarix20.01.2017
ölçüsü484,07 Kb.
#712
1   2   3   4   5

221. Ələmə prosesinin keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) Böyükdən kiçiyə doğru aparılması

B) Ələklər dəliksiz qəbuledici ilə bağlanır

C) Ələyin qəbuledicisinə yığılan hissə

D) Material hissəciklərinin orta diametri

E) Üyüdülmüş materialın dənəvəri tərkibi222. Hava keçiricilik üsulu ilə xüsusi səthinin təyinində gilizin quruluşu necədir?

A) Ştutser, gövdə, məsaməlik disk, oturacaq

B) Qapaq, plinjer, kipləşdirici həlqə

C) Kran, vaakum təmizləyici

D) Monometr aspirator

E) Su nasosu223. İnşaat materiallarının tərkibindəki elementlər hansı birləşmələr əmələ gətirir?

A) Mexaniki qarışıq, bərk məhlul, kimyəvi birləşmə

B) Duzlar

C) Qələvilər

D) Heçnə əmələ gətirmir

E) Turşular224. Ələk analizində materialın tərkibini xarakterizə edən əyrilik hansılardır?

A) Fərdi, kumulyativ, paylama

B) Kombinə, paylama

C) İzolə, kumulyativ, kombinə

D) Fərdi, kombinə

E) Paylama, izolə225. Rentgen analizi materiallarda nə ilə öyrənilir?

A) Yayma ilə

B) Əritməklə

C) Soyutmaqla

D) Qaynaq etməklə

E) Öksidləşdirməklə226. Sentrifuqanın işləməsi zamanı nə gadağan olunur?

A) Standart olmayan sınaq şüşələri ilə işləmək

B) Fırlanan sınaq şüşə tutucusunun qapağını bağlamaq

C) Fırlanan rotorun örtüyünü iş zamanı açmamaq

D) Sınaq şüşələrinin dolu fərqi 2 qramdan az olmaması

E) Şüşə tutuçusunu ən azı 150 sm3 suspenziya ilə doldurmaq227. Qarışdırma prosesinə sərf olunan enerjini xarakterizə edən keyfiyyət göstəricisi hansı tənliklə ifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 228. Frudun mərkəzindən qaçma kriteriyasının riyazı ifadəsi göstərin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 229. Qarışdırıcı valın gücü hansı formulla təyin edilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 230. Materialın nəzəri möhkəmliyini təyin etmək üçün Orovan formulunu göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 231. Güc kriteriyasının qarışdırma prosesində sadə riyazi tənliyinin ifadəsi göstərin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 232. Quruducu gurğularda konvektiv qurutmanın iş prinsipi necədir?

A) Ferobil tipli dəyirman və asılı halda quruducu

B) Firlanma

C) Şaxtalı

D) Tunel

E) Əritmə233. Hava axını ilə şaquli dartma üsulu hansı istilik-izolyasiya materialı hazırlanır?

A) Şüşə lifli pambıq

B) Çınqıl kərpic

C) Kərpic

D) Köptürülmüş perit

E) Köpüklü plastik234. Armatur poladları neçə sinfə bölünür?

A) 3


B) 6

C) 10


D) 8

E) 2


235. Qaz qaynağında ən çox hansı yanıcı qazdan istifadə olunur?

A) Asetilendən

B) Generator qazından

C) Tibbi qazdan

D) Benzin buxarından

E) Donma qazdan236. Birləşdirmə üsuluna görə qaynaq neçə üsula bölünür?

A) 2


B) 5

C) 6


D) 4

E) 8


237. Varqankanın (əritmək üçün soba) iş prinsipini göstərin.

A) Qəlibə salınması, pambığa hopturulması

B) Qaynayan laylı

C) Əksaxınlı tunel

D) Əksaxınlı səpici

E) Düzaxınlı tunel238. Baraban şəkilli konvektiv quruducusunun iş prinsipi necədir?

A) Xarici istilik və kütlə mübadiləsi prosesi

B) Termopaket

C) Çuxurla kamera

D) Avtoklav

E) İki yaruslu çuxurlu konveyer239. Tədqiqat yolu ilə müəyyən edilmiş beton daşıyıcının bütöv valının uzunluğunun düsturunu göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 240. Mineral pambıq tavalar necə olur?

A) Yumşaq və sərt

B) Kövrək və səpilən

C) Sıx və elastik

D) Mişarlanmış və cilalanmış

E) Ümümiyətlə olmur241. Metalı oksidləşmədən qorumaq üçün hansı maddələrdən istifadə olunur?

A) Aseton, spirt, benzin

B) Rezin

C) Gil


D) Qips

E) Su


242. Xrom-molibden-korund tərkibli kompozisiya materiallarının həqiqi sıxlığı nə qədərdir?

A) 5,81


B) 5,0

C) 4,0


D) 3,0

E) 6,1


243. Kərpici neçə dərəcədə bişirirlər?

A) 900-1100ºC

B) 300-400ºC

C) 100-200ºC

D) 150-300ºC

E) 350-600ºC244. Batıırılmış ilanvari istilikdəyişdiricilərin iş prinsipi necədir?

A) Xaricdən boruları yuyan axının sürətini artırmaq

B) Borulu istilikdəyişdiricilər maye və qazların kondensasiyası

C) Arakəsmələrin sürətini artırmaq

D) Hərəkət etmə əmsalını artırmaq

E) Yüksək sürətli böyük istilik örtmə əmsalı almaq245. Dövrü sobalarda boruların bişmə müddəti neçə saatdır?

A) 80-120 saat

B) 20-25 saat

C) 25-30 saat

D) 10-15 saat

E) 3-5 saat246. Kərpic istehsalında plastik gəlibləmə üsulunda kütlənin nəmliyi hansı həddə olmalıdır?

A) 16-24


B) 28-32

C) 33-38


D) 40-43

E) 44-48


247. Kanalizasiya boruları hansı sobalarda bişirilir?

A) Dövrü və tunel sobalarda

B) Fırlanan sobalarda

C) Şaxta sobalarda

D) Dibçək sobalarda

E) Vanna sobalarda248. Odadavamlı materialların neçə faizini (%) şamot odadavamlı təşkil edir?

A) 40 %


B) 50 %

C) 60 %


D) 70 %

E) 90 %


249. Qırmızı kərpic qillərində dəmir oksidi neçə faiz (%) olur?

A) 20-25 %

B) 26-30 %

C) 35-40 %

D) 10-15 %

E) 41-45 %250. Suvarma borulu istilikdəyişdirici aparatın iş prinsipi necədir?

A) Yalnız maye və qazların soyudulması və kondeksasiyası

B) Axının sürətini artırmaq

C) Yüksək sürətlə istilik ötürmək

D) Arakəsməli istilikdaşıyıcısının sürətini artırmaq

E) Axının sürətini azaltmaq251. Gilin xırdalanması üçün hansı daşqırandan istifadə olunur?

A) Vallı


B) Çənəli

C) Çəkicli

D) Heç biri

E) Konuslu252. Gil kərpiclərinin soyudulması zamanı ən məsuliyyətli mərhələ hansıdır?

A) 1600ºC

B) 2000ºC

C) 1890ºC

D) <1100ºC

E) < 900ºC253. Xromlu qilləri hansı üsullarla zənginləşdirilir?

A) Mexaniki kimyəvi və pirometallurgiya

B) Xırdalanma

C) Axın


D) Preslənmə

E) Plastik254. Kimyəvi tərkibinə görə kvarsitlər neçə növə bölünürlər?

A) 2


B) 9

C) 7


D) 10

E) 5


255. Qdadavamlı materialların əsasının hansı oksidlər təşkil edir?

A) Xammal

B) Kvars qumu

C) Çətinəriyən oksidlər

D) Asanəriyən gillər

E) Yaylar256. Çox yollu istilik dəyişdiricilərin iş prinsipi necədir?

A) Arakəsmələr istilikdaşıyıcısının sürətini artırmaq

B) Yüksək sürətli böyük istilik ötürmə əmsalı almaq

C) İstilik maye və qazların soyudulması

D) Yalnız maye və qazların soyudulması

E) Yalnız qaz və mayelərin kondensasiyası257. Dəmir beton konstruksiyaları hansı ölkədə yaranıb?

A) Fransa

B) ABŞ

C) İngiltərəD) Rusiya

E) Almaniya258. Özül nəyə işləyir?

A) Sıxılmaya

B) Əyilməyə

C) Kəsilməyə

D) Burulmaya

E) Dartılmaya259. Dəmir betonun ilk yaradıcısı kim hesab edilir?

A) Lambo


B) Monye

C) Rastermak

D) Loleyt

E) Mixaylov260. Qurutmadan sonra əmələ gələn mikroçatların mənşəyi nədir?

A) Yüksək temperaturda quruma

B) Pis qəlibləmə

C) Tarazlıq nəmliyindən aşağı nəmliklə quruma

D) Kərpiclər düz yığılmır

E) Presin nasazlığı üzündən261. İki borulu istilikdəyişdiricilərin iş prinsipi necədir?

A) Yüksək sürətli böyük istilik ötürmə əmsalı almaq

B) İstilik divarla bir daşıyıcısından diqərinə ötürülür

C) Axının sürətini artırmaq

D) Qaz və mayenin soyudulması

E) Qızma və ya soyuması tələb olunduğu hallarda262. Xüsusi səthi təyini materialın hansı xassəsini xarakterizə edir?

A) Disperslik dərəcəsi

B) Xüsusi çəki

C) Mayenin səviyyəsinin düşmə vaxtı

D) Özlülük

E) Məsaməlik əmsalını263. Magnezit məmulatı istehsalında əsas xammal nədir?

A) Bişmiş magnezit

B) Kalsit

C) Kaolin

D) Əhəng

E) Gil


264. Tunel sobalarda bişmə müddəti neçə saatdır?

A) 2-4 saat

B) 27-55 saat

C) 1-3 saat

D) 3-5 saat

E) 7-10 saat265. İstilikdəyişdirici aparatlarda neçə növ proses gedə bilər?

A) 7


B) 10

C) 3


D) 5

E) 2


266. İstilikkeçmə mexanizminin neçə növü var?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 7

E) 2


267. Qazların təmizlənməsinin neçə üsulu var?

A) 6


B) 3

C) 10


D) 2

E) 5


268. Çərçivəli filtr presinin iş prinsipi necədir?

A) Suspenziyanı 0,4-2,0 Mpa təzyiq altında filtrləmək

B) Yaş halda təmizləmə

C) Filtrləmə

D) Elektrik sahənin təsiri ilə çökmə

E) Ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə çökmə (qravitasiya) təmizlənməsi269. Nutç-filtrlərin iş prinsipi necədir?

A) Arakəsmə mayelərdə və qazlarda olan asılı bərk hissəcikləri saxlayır

B) Çöküntünün kənar edilməsi

C) Korroziyanın qarşısını tez almaq olur

D) Aparata xidmət etmənin asanlığı

E) Gurğunun iriliyi və ağırlığı270. Hansı oksidlər şüşə əmələqətiricidir?

A) SiO2, P2O5, B2O3

B) CaO, SiO2, P2O5, B2O3

C) ZnO, SiO2, P2O5

D) CaO, ZnO, BaO

E) CaO, SiO2, ZnO271. Armaturun ən kiçik diametri neçə mm olur?

A) 3 mm


B) 1 mm

C) 2 mm


D) 5 mm

E) 4 mm


272. Vanna sobalarının məhsuldarlığı neçə tondur?

A) 400 və daha çox

B) 50 ton

C) 20 və daha çox

D) 160 və daha çox

E) 100 və daha çox273. Dibçək tipli sobalar nə vaxt istifadə olunur?

A) Xüsusi şüşələrin istehsalında

B) Tara şüşələrin istehsalında

C) Sitalların istehsalında

D) Memarlıq-inşaat şüşənin istehsalında

E) Vərəgə şüşənin istehsalında274. Elektrik sobaların gündəlik məhsuldarlığı neçə tondur?

A) 150-160 ton

B) 250-260 ton

C) 15-16 ton

D) 550-560 ton

E) 650-660 ton275. Tabalma hansı sobalarda aparılır?

A) Konveyer sobalarda

B) Şaxta sobalarda

C) Qaz sobalarda

D) Fırlanan sobalarda

E) Qövsvar sobalarda276. Betonun daxilində armatur sürüşməsi (axması) neçə dərəcə temperaturdan sonra baş verir?

A) 100ºC


B) 50ºC

C) 150ºC


D) 200ºC

E) 250ºC


277. Armatur məftilinin ən böyük diametri neçə mm olur?

A) 8 mm


B) 6 mm

C) 7 mm


D) 9 mm

E) 10 mm


278. Dövrü işləyən vanna sobalarının faydalı iş əmsalı neçədir?

A) 15 %


B) 55 %

C) 47 %


D) 25 %

E) 52 %


279. İnşaat materialları sənayesində iki fazalı (maye-qaz) sistem qanunlarının praktiki tətbiq sahələrin klassifikasiyası necədir?

A) Pnevmo- və hidronəqliyyat

B) Sementin vaakum boşaldıcısı

C) Konveksiya

D) İcbari hərəkət

E) Sərbəst hərəkət və ya təbii konveksiya280. Beton qarışığını porsiya ilə daşıyan qurğunun iş prinsipi necədir?

A) Qidalandırıcı kameraya doldurulur və hava təzyiqi vasitəsi ilə beton ötürücüyə ötürülür

B) Hava vasitəsi ilə sıxışdırılaraq betondaşıyıcısına ötürülür

C) Betondaşıyıcıdakı bütün betonu boşaltmalıdır

D) Betondaşıyıcıya daimi olaraq daxil ola bilir

E) Betonötürücüyə döğru hərəkət edir281. Beton qarışığını fasiləsiz üsulda daşıyan qurğunun iş prinsipi necədir?

A) Hava vasitəsilə sıxışdırılaraq betondaşıyıcısına ötürülür

B) Kameraya doldurulur və hava təzyiqi vasitəsi ilə beton ötürücüyə ötürülür

C) Sementin daxil olmasını qarşısını alır

D) Betondaşıyıcısına daimi olaraq daxil olur

E) Betonqarışdırıcı şöbədən istifadə ediləcək yerə 250 m-ə qədər boru vasitəsi ilə çatdırılması282. İstilik mübadiləsində iştirak edən cisimlər necə adlanır?

A) İstilikdaşıyıcılar

B) Buxarlanma – kondensləşmə

C) Rektifikasiya (fraksiyalara ayrılma)

D) Buxarlanma, qurutma

E) Temperaturlar fərqi283. Betonun boyuna dartılmadakı möhkəmliyi necə işarə edilir?

A) Rbt

B) R

C) Rt

D) Rb

E) Rr284. Armatur millərin ən böyüyü neçə mm olur?

A) 8 mm


B) 7 mm

C) 10 mm


D) 6 mm

E) 9 mm


285. Rulon armatur torunun uzunluğu maksimum çəkisi neçə kq olur?

A) 1300 kq

B) 700 kq

C) 1000 kq

D) 1600 kq

E) 1360 kq286. Sənaye şüşənin sıxlığı neçədir?

A) 2,5 q/sm3

B) 4 q/sm3

C) 1 q/sm3

D) 5,5 q/sm3

E) 6,5 q/sm3287. Təbii abraziv materiallar hansılardır?

A) Talk, korund, qranat

B) Əhəng daşı, almaz, korund

C) Qips daşı, almaz, mərmər

D) Kvars qumu, ametist, korund

E) Kvars qumu, almaz, qranit288. Kərpic istehsalı zamanı ən məhsuldar sobalar hansılardır?

A) Tunel sobası

B) Kamer sobası

C) Heç biri

D) Mufel sobası

E) Tunel və mufel sobaları289. Keramika məmulatları hansı qurğularda qurudulur?

A) Kamera, tunel

B) Kassetdə

C) Avtoklavda

D) Mufel sobasında

E) Fırlanan soba290. Şamot məmulatları hansı sobalarda yandırılır?

A) Mufel sobası

B) Elektrik sobası

C) Bişmə sobası

D) Əlaqəli soba

E) Tunel sobası291. Sentrifuqa nədir?

A) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə əsasən ayrılma prosesi

B) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə əsasən çökdürmək

C) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə əsasən filtrləmək

D) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə əsasən qurutmaq

E) Çöküntünün sıxlaşdırılması292. Piknometrin su ədədi nədir?

A) Su ədədinin 20ºC müəyyənləşərək 4ºC-də həmin həcm qədər suyun çəkisinə keçmək

B) 1 ml suyun 25ºC çəkisi

C) 1 ml suyun 6ºC çəkisi

D) 0,9982 suyun 30ºC sıxlığı

E) 0,0016 havanın sıxlığı293. Mayenin nisbi xüsusi çəkisi hansı düstürla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 294. Dövrü işləyən çökdürücü sentrifuqanın iş rejimi necədir?

A) Verilmiş suspenziya və emulsiyanın ayrılması

B) Filtirləmə

C) QarışdırmaD) Süzmə və çökmə

E) Yalnız çökmə
Yüklə 484,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin