1 İnsan topluluklarında toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları yer göstererek inceleyen

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 139.52 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü139.52 Kb.

1-  "İnsan topluluklarında toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları yer göstererek inceleyen

 ve bu olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına "Tarih"denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yoktur?

A- Eski devirleri aydınlatması

B- Kronolojiye yer vermesi

C- Olayların analizini yapması

D- Belgelerden yararlanması

E- Olayların geçtiği yeri belirtmesi

 

2- Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?A- Kronoloji ve Coğrafyadan yararlanma

B- Deney yapma

C- Buluntuları inceleme

D- Olaylar arasında ilişki kurma

E- Kaynak taraması yapma

 

3- Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamıştır?A- Toprak - Taş - Maden

B-  Toprak - Maden - Taş

C-  Taş  - Toprak - Maden 

D-  Maden - Taş - Toprak

E-  Taş - Maden - Toprak

 

4- Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?A- Bazı hayvanları evcilleştirme

B- Giyim kuşamda değişme

C- Tarımla uğraşma

D- Araç ve gereç Yapma

E- Toplumsal dayanışma

 

5- Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin ötekinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?A- Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına

B- İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına

C- İki olayında aynı yerde geçip geçmediğine

D- İki olayın konuları arasında bir benzerlik olmadığına

E- Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe

 

6- Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en çok aşağıdaki bilimlerden hangisinden faydalanır?A- Sosyoloji          B- Arkeoloji      C- Coğrafya    D- Kronoloji      E- Paleografya

 

7- " Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler,kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde,tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir."

Herodot'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A- Araştırarak ve yansız olarak yazmaya çalışması

B- Pekçok tarihi olayı bizzat yaşamış oması

C- Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi

D- Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi

E- Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

 

  

8-  " Türk ulusu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır"

       Atatürk' ün bu sözü aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine yol gösterici olmuştur?

A- Ankara Hukuk Mektebinin açılmasına

B- Türk Tarih Kurumunun kurulmasına

C- Türk Dil Kurumunun kurulmasına

D- Yeni Türk harflerinin kabulüne

E- Medeni kanunun kabulüne

 

9- Anadolu, yerleşikliğe elverişliliği, iklim koşullarının uygunluğu, geçiş bölgesi ( Köprü ) olma özellikleriyle birçok toplumun yerleşim alanı olmuş,uygarlık tarihine büyük katkılar sağlamıştır.

      Aşağıdakilerden hangisi ilkçağ Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir gelişme değildir?

A- Tarihin bilinen ilk meclisine sahip olmaları

B-  İlk Tarih yazıcılığının başlaması

C-  Tarihin ilk yazılı antlaşmasını imzalayan uygarlıklarından olması

D- İlk aile hukukunun başlatılması

E- İlk yazılı yasaların yapılması.

 

10-  Anadolu'da tarih dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır'dan daha geç başlaması,Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinin hangisinin bir sonucudur?

A- Yazının kullanılmasına daha geç başlanması

B- İstilaların daha çok olması

C- Siyasi birliğin daha geç kurulması

D- Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması

E- Çeşitli inançlara sahip insanların bulunması

 

11-" Anadolu'da bulunan ilk yazılı belgeler, Kayseri civarında Kültepe'de bulunan Asurlu tüccarlara ait çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki tabletlerdir. Böylece Anadolu yazılı döneme geçiş yapmıştır."

Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A- Anadolu'ya yazıyı ilk defa Asurlular getirmiştir.

B- Kültepe bir ticaret merkezidir.

C- Anadolu'da tarih devirleri başlamıştır.

D- Anadolu'ya ilk yerleşenler Asurlulardır.

E- Asurlular çivi yazısı kullanmaktadırlar.

 

12- Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıklarından Hititler ve Frigler'in ekonomilerinin temeli daha çok tarıma, Urartular'ın daha çok hayvancılığa, Lidya ve İyonların ise daha çok ticarete dayanmaktaydı.

     Bu uygarlıkların farklı ekonomik temellere dayanmalarının sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Farklı uygarlıklardan etkilenmişlerdir.

B- Farklı zamanlarda kurulmuşlardır.

C- Farklı tanrılara inanmışlardır.

D- Farklı coğrafi bölgelerde yaşamışlardır.

E- Farklı yaşam biçimlerini benimsemişlerdir.

 

 13-  I-Hitit  II- Sümer    III- Mısır   IV- Eski Yunan   V- İbraniYukarıdaki uygarlıklardan hangisi  "Dinsel İnanış" yönünden diğerlerinden farklıdır?

A- I      B- II        C- III       D- IV        E- V

 

 14- Mısır'da Tıp ve Mimari ilerlenilen alanların başlıcalarındandır.Bu iki alanın ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A- Mısır'ın çöl ve denizlerle çevrili olmasının

B- Dinsel inançların

C- Ekonomik faaliyetlerin

D- Mısır'ın siyasal birliğini sağlamış olmasının

E- Mısır'ın Firavunlar tarafından yönetilmesinin.

 

15-"Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük'te bu madenlerden yapılmışboncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur."

Bu bilgiler Çatalhöyük'te yaşamış olan kültür ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?

A- İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.

B- Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır. 

C- Verimli bir bölgede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.

D- Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır

E- Süslenme bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.

 

16 -  Hatuşaşta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş barışı ile ilgili olan metinde,antlaşmaya Hitit kralı III.Hattuşili'nin mühürü yanında,Hitit kraliçesi Pudahepa'nın da mühürü basılmıştır. "

Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A- Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B- İki devlet yöneticileri arasında akrabalık bulunduğunun

C- Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının

D- Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun

E- Eski Anadolu'da, yasaların kadınları koruduğunun

 

17- İyonların uygarlıkta ileri gitmek ve refah düzeyi yüksek bir toplum yaratmak için gerekli serveti sağlamalarındaen büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A- Topraklarının verimliliği

B-  Koloniler kurmaları

C-  Şehir devletleri halinde yaşamaları

D-  Fikir ve sanatta ileri gitmeleri

E-  Demokratik bir yaşam biçimine ulaşmaları

 

18- Urartular , Anadolu'nun doğu ucunda Van gölü dolaylarında yaşıyorlardı.Bu bölgede yüksek yaylalar, sıra dağlar, vadi ve ovalar bulunmaktadır.Dağlar demir ve bakır madenleri bakımından , orman ve otlaklar bakımından zengindir.Bu doğal koşullar Urartular'da aşağıdakilerden hangisinin daha çok gelişmesine ortam oluşturmuştur?

A- Resim ve Heykel sanatının

B- Koloniciliğin

C- Hayvancılık ve zanaatkarlığın

D- Ticaretin

E- Dinsel inançların

 

19-" Hitit devletinin kuruluş yılları Anadolu'da tarih çağlarının başlangıcı sayılır."Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Anadolu'da yazıyı kullanan ilk uygarlık olması

B- Anadolu'da kurulan diğer uygarlıkları etkilemesi

C- Tarihi olayları Anal denilen yıllıklara yazmaları

D- Anadolu tarihinin ilk devletini kurmuş olmaları

E- Tarihte ilk aile hukukunu oluşturmaları.

 

20- Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Pusula     B- Para     C- Yazı     D- Takvim    E- Kağıt

 

21  AsyaHun ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır?                                       A- Çinlilerin Hunlar'a bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar

B- Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi

C- Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması

D- Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri

E- Hunlar'la Çinliler arasında İpek yolu ve Orta Asya'ya egemen olma mücadelesi

 

22- Tarihte ilk kez elçilik düzeyinde Bizansla ilişki kuran ve Sasanilere karşı işbirliği yapan Türk Devleti Göktürklerdir.Göktürklerin Sasanilere karşı Bizansla işbirliği yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- İpek yolunun güvenliğini sağlamak

B- Kafkasya'yı paylaşmak

C- Aralarındaki sınır anlaşmazlığını gidermek

D- İran'ı ele geçirmek

E- Çin'e karşı güç birliği oluşturmak

 

23-  Büyük İskender'in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur?A- Pozitif bilimlerde ilerleme

B- Hellenizm uygarlığının doğması

C- Yeni şehirler kurulması

D- Yunanlıların Asya'ya göçü

E- Mısır ve İran'ın fethi

 

24-    "İlkçağda Mezopotamyanın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya denildiği halde,Mısır'ın kuzeyine Aşağı,güneyine Yukarı Mısır denmiştir."

"Yukarı ve Aşağı şeklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır?

A- Ekvatora olan uzaklığa

B- Ovaların konumuna

C- Yerleşim merkezinin dağılışına

D- Nehirlerin akış yönüne

E- Dağlık bölgelerin konumuna

 

25-  I   Tarihin ilk Türk adıyla kurulan devletidir      II   Tarihin bilinen ilk Türk devletidir.

     III   Tarihte ilk yerleşik yaşama geçen Türk devletidir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devletlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A- Göktürkler-Uygurlar-Asya Hunları     B- Asya Hunları-Göktürkler-Uygurlar         C- Göktürkler-Asya Hunları-Uygurlar   

D- Asya Hunları-Uygurlar-Göktürkler     E- Uygurlar-Göktürkler-Asya Hunları

 

26-  Asya Hun hükümdarı Mete gücü olmasına rağmen Çin'i doğrudan topraklarına katmamış,dışardan baskı altına almayı tercih etmiştir.

Mete'yi böyle bir uygulamaya yönlendiren etken aşağıdakilerden hangisidir?

A- Çin Ordusundan çekinmesi

B- Vergi almayı daha karlı bulması

C- Sınırları içindeki boyların tepkilerinden çekinmesi

D- Çin topraklarının yeterince verimli olmadığını düşünmesi

E- Çin Nüfusu ve kültürü içinde halkının eriyip yok olmasını önleme düşüncesi.

 

27- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Türk-Çin ilişkileri ön planda yer almıştır.Bu değerlendirmeye aşağıdaki devletlerden hangisini katamayız?

A- Asya Hunları     B- I.Göktürkler    C- Avrupa Hunları     D- Uygurlar     E- II.Göktürk ( Kutluk )

 

28- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?A- Sanayi Devrimi       B- Coğrafi Keşifler    C- Rönesans Hareketleri   D- Kavimler Göçü    E- Reform Hareketleri

 

29- Kavimler göçüne aşağıdaki Türk Topluluklarından hangisinin yol açtığı söylenebilir?A- Kuzey Hunları    B- Güney Hunları     C- Göktürkler    D- Uygurlar    E- Hazarlar

 

30-  - Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Nehrine kadar olan bölgede etkili olmuşlardır.       - Bizansla ilk kez savaşan ve barış yapan Türk devletidir.

Sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A- Göktürkler     B- Avrupa Hunları    C- Peçenekler    D- Kıpçaklar     E- Macarlar

 

   ÖSS SINAV SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?A) Türkiye, Şubat ayının 28'inde NATO'ya girmiştir.

B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.

C) Kars Antlaşması, Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır.

D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur.

E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.               ( 1990 )

 

2.  Cilalı Taş Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış,taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale
getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır

                                               

Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

 

A) Yerleşik hayata geçilmesiB) Topraktan eşya yapılması

C) Kullanılan silahların geliştirilmesi

D) Tarım üretimine geçilmesi
E) Yazının bulunması                      (1991)

 

3. Kalkolitik çağda, Anadolu'da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Verimli topraklara göç edilmiştir.

B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.

C) insanların yaşantısı değişmiştir.

D) Hayvancılık yapılmamıştır.

E) Tüketim üretimden çok olmuştur.                 (1996)

 

4.  Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle


olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.

     Durum:  İslamiyet'in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür.

Avrupa'da ve Asya'da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.

 

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?A) insan ilişkileri

B) Neden-sonuç ilişkileri

C) Yer

D) insan topluluklarının yaşayışları


E) Zaman                                                     (1996)

 

 5.  MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin
başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir

B) MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.

C) MÖ bir tarih île MS bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayı-
sal değen büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.

D) MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.

E) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.              (1997)

 

6 . Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar


düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.

Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok


hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması

B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması

C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi

D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi                             (2000)

 

 7.  Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kaplan


giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine

B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına

C) insan gereksinimlerinin birbirine benzediğine

D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine

E) insanlar arasında barışın egemen olduğuna                   (2001)

 

8. Mezopotamya'da Sus'ta bulunan, taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgileriçeren seramik çanaklara Aşkabat yakınlarında Anav yöresinde de rastlanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.
II. Seramik sanatı, farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır,

III. insanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır.


yargılarından hangilerine ulaşılabilir'

A) Yalnız I


B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I,II ve III

 

9.  İlkçağ'da İyonya'da,- Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış,

- Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını

C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini

D) ilk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) insanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını       (1994)

 

10. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymalarıaşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?     

A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının                                      

B) Mimarlıkta geliştiklerinin                     

C) Birden fazla tanrıya inandıklarının

D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının                     (1994) 

 

11. İlkçağ'da, Mısır'da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin,
Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin
gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) ihtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.

B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir

C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.

D) insanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır.

E) insanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.            (1995)

 

12. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması

B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması

C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerim de yıllıklara yazdırmış olmaları

D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması     (1998)

 

13. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri  bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük'tebu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.

Bu bilgiler Çatalhöyük'te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi


için kanıt olabilir?

A) insanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.

B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce bulunmuştur.

C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.

D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.    (1999)

 

14. Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde,antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili'nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mühürü de

basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B) iki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun

C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının

D) Kraliçenin, devlet işlerinde sözsahibiolduğunun
E) Eski Anadolu'da, yasaların kadınları koruduğunun         (1999)

 

15. Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.

Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?

A) Toprak bütünlüğünü

B) Yönetim biçimlerini

C) Milli benliklerini

D) Toplumda eşitlik anlayışını


E) Eski inanç sistemlerini                (1995)

 

16.   Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gibi


konuları Meclise getirmiş, fakat bu görüşler Mecliste reddedilmiştir,

Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istemektedir.B) Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.

C) Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri kabul edilmemektedir.

D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir.
E) Hükümdar şehirlerin korunmasını istemiştir.                (1996)

 

17.  Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman,


Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan
 ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.

Bu durum, Hazar Devleti'nde aşağıdakilerden hanaisinin bir göstergesidir?

 

A) Kurucularının Musevi olduğununB) Halk arasında ki davaların hızla sonuçlandırıldığının

C)Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin

D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun

E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

(1996)

 

18. Uygur şehirlerinden İdikut' ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin ve


manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tek tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.


B)  insanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir
E) insanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır
(1997)

 

19.  Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:l. İlk kez Türk adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır,

II  Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.

III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir
IV. Orta Asya'da devlet kurmuşlardır.
V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürkler'de ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?

A) l ve III       B) II ve III       C) II ve IV
D) III ve IV        E) IV ve V                                    (1998)

 

20 . İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerim gösteren


motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum
takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir

Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık


ve kuş avım gösteren resimler yapılmıştır.
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yeraltı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin

B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının

C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının

D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun
E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

(1999)


 

21. Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi


metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların
çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?

 

A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına                     B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar  edindiklerine                            

C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna  

D) Metal eşyalardan yararlandıklarına
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklanna
(1999)

 

22.  İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı


bağlamazdı.

Buna göre. Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?

A) Meclis hükümeti    B) Olağanüstü meclis
C) Kurucu meclis         D) Ulusal meclis
E) Danışma meclisi

(2000)


 

23. Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi'nde yapılmış,


l. Sulama kanalları

II. Tahılları saklamak için özel olarak çukurlar

III Tahılları öğütmek için kullanılan taş

IV Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.

Bu buluntulardan hangileri,Hunlar Dönemi'nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C- I ve III

D) I ve IV     E) II,III ve IV                                          (2001)

 

24. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır:l. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması
II. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması
III. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması
IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması

geleneklerinden hangileri, "demokratik" yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?

 

A) l ve II       B) l ve III      C) II ve IIID) II ve IV              E) III ve IV                         ( 2001)

25. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar


diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına

B) Siyasi kargaşaların doğmasına

C) Kur'an nüshalannın eyaletlere gönderilmesine

D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E) Arap Yarımadasında islamiyet'in yayılmasına

(1995)


 

26.  İslam dünyasının ünlü bilginlerinden ibni Sina'nın "Kanun" adlı eseri Batılılar tarafından onbeş defa


Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisin! doğrulamaz?

A) islam dini bilimsel gelişmelere açıktır.

B) Pozitif bilimlerde islam bilginlerimn de hizmetleri vardır,

C) Tıp alanında da islam bilgini yetişmiştir.

D) Pozitif bilimler islamiyet'le birlikte doğmuştur.

E) Batı dünyası islam bilginlerinden yararlanmıştır.

(1995)

 

27. İslamiyet'i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın

kimliklerini korudular.


Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Arapça’yı  din dili olarak kabul etmelerinin

B) İslamiyet’i gruplar halinde kabul etmelerinin

C) Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının

D) Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E) Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının

(1996)

 

28. Hz. Muhammed döneminde,1slamiyet'i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin


anılarım canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde

 Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasîler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti'nin kuruluşundan Abbasîler dönemine kadar
geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

 

A) Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesiB) islam Devleti'nin ekonomik yönden güçlü olması

C) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması

D) islamiyet'te ayrılıkların başlaması

E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

(1996)

 

29. İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde


Müslüman olmayan tebaaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun

B) Devlet gelirlerinin artırıldığının

C) Çeşitli vergilerin alındığının

D) İslamiyet’in yayılması için çaba harcandığının

E) Müslüman olmayanların yönetime katıldıklarının

(1997)


 

30. Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir


Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir, İslam kültür
ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların
kız vermeleri yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.

B) İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.

C) Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.

D) Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
E) Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur.

 

31. İslamiyet’i kabul eden milletler kutsal, kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesiniöğrenmeye başlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın, Araplaşma şeklinde ortaya çıkması

B) İslamiyet’in islam ülkeleri arasında farklı algılanması

C) İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması

D) Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi


E) Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi

(1999)


 

32. Emeviler Döneminde,

l. ilk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle)adı verilmesi

III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması


IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması

olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

A} Yalnız l      B) Yalnız IV      C) l ve II
D) ll ve lll         E llI ve lV                                           (1999)

 

33.I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an surelerini toplamıştır,
II. Hz. Osman zamanında Kur'an ın düzenlemesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur'an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri, Kur'an'ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin


ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

A) Yalnız I     B Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II         E) II ve III                                (2000)

 

34. Emeviler dönemindeI.  İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.

II. İslamiyette Müslümanlardan alınan öşür ve zekat vergilerinin

alınmasına devam edilmiştir.

III. Arap olmayan halk Arapların diğer milletlerden üstün olmadığını ortaya çıkarmak için

gruplar kurmuştur.
IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.

 

Yukarıda verilerlerden hangileri, Emevilerin  yıkılmasına ortam hazırlamıştır?A) I ve II              B) II ve III         C)  II ve IV

D) I, II ve IV          E) I, III ve IV                                   (2001)

 

35. İslam Devleti'nin başkenti önce Medine. Ali zamanında ise Küfe idi Emeviler başkenti Şam'a


taşımış, Abbasîler Bağdat'ı kurarak başkent yapmıştır

Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-     Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin de değiştiği

B-      Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı

C-      Siyasi yönden zamanın en güçlü devleti olduğu

D-      Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği

E-       Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu              ( 2002)

36. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştirilmiş

 Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız kazandırmıştır?

A) Anadolu'da ticaretin gelişmesine

B) Bizans'ta entrikaların başlamasına

C) Anadolu'da nüfusun artmasına

D) Anadolu'daki karışıklıkların ortadan kalkmasına


E) Beyliklerin ortaya çıkmasına                                       (1992)

 

37. Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağılarak boş araziyi değerlendirmeyidevletin görevi saymışlardır,
Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Vergi toplamada düzeni

B) Üretimde artışı

C) Toprak bütünlüğünün korunmasını

D) Ülkede asayişi

E) Yönetim de   sürekliliği                                                     (1995)

 

38. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine


"melik" deniyordu. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma,
savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.

Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A) Sınırların güvenliğinin arttırılmasına

B) Ekonomik durumun düzeltilmesine

C) Ülke bütünlüğünün korunmasına

D) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına


E) Dış ilişkilerin artırılmasına

(1992)


 

39. Anadolu Selçukluları döneminde çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilir, topraklar ekilip


biçildikleri sürece babadan oğula kalırdı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşıdığı savunulabilir?

A) Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesine

B) Ayaklanmaların baş göstermesine

C) El sanatlarının önemini kaybetmesine

D) Başka ülkelerden kaçak olarak gelenlerin yerleşmesine
E) Yöneticilerin aynı aileden seçilmesine                                            (1997)

 

40. Anadolu Selçukluları döneminde ülkede Müslüman Türklerle birlikte yaşayan Hıristiyan ve Musevi


topluluklar genelde şehirlerde oturur, zanaat ve ticaretle uğraşır, ibadet ve dini törenlerini serbestçe
yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapmazlar,ancak vergi verirlerdi.

Bu durum Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının

B) Ticaretin ülke ekonomisindeki payının az olduğunun

C) Anadolu'da islamiyet'in giderek yaygınlaştığının

D) Yabancılardan alınan vergilerin giderek azaltıldığının


E) Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin              (1993)

 

41. Büyük Selçuklular Dönemi'nde,l. Selçuklu sultanların halife sanını almaması
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup
yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l                 B) Yalnız II


C) Yalnız lll                D) I ve III            E) II ve III               (2002)

 

42. Ortaçağ'da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler,


daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalannda önemli bir etken olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.

B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa'dan daha aydın bir düşünce ortamı
vardır.

C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağ'daki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış


içindedirler.

D) Ortaçağ'da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir.


E) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir.                        (1994)

 

43. Ortaçağ'da kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar vedin adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Laik olmayan devlet anlayışının

B) Tutsaklık uygulamasının

C) Lonca sisteminin

D) Feodal sistemin

E) Şehir devleti anlayışının                                (1994)

 

44.  Ortaçağ'ın sonlarına doğru Batı Avrupa'da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda


değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının

B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının

C) Toplumların sınıflara ayrılmasının

D) Dünya görüşünün değişmesinin
E) ilk imparatorlukların kurulmaya başlamasının                           (1997)

 

45. Haçlı Seferleri sonunda derebeylerin çoğu ülkelerine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi


güçleri kalmadığından, topraklarını, nüfuzlarını ve ordularını kaybetmişlerdir.

Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına

B) Siyasi yapının değişmesine

C) Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına

D) Tarımın önem kazanmasına

E) Sınıf farklarının ortaya çıkmasına                      (1998)

 

46. Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır.Buna göre, Bizans'ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?

A) Anadolu topraklarında varolmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları

B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları

C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları

D) Yönetimden maddi destek almaları

E) işleyecekleri konuları özgürce seçmeleri               (1995)

 

47.  İslamiyet'ten önceki Türklerde , savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı,dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.

Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?

A) Toplumsal Dayanışmayı

B)  Askerlik bilgisinin gelişmesini

C)  İnanç özgürlüğünü

D)  Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini

E)  Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını                        ( 2003 )

 

48.  Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanısıra askeri alanda daönemli görevler vermişlerdir.

Yalnız bu bilgilere dayanarak ;

I.  Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.

II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.

III.  Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır.

 yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 

A) Yalnız  I     B) Yalnız II       C) Yalnız III     D) I ve III         E)  I,  II ve III          ( 2003 ) 

49.  Anadolu ile Mezopotamya arasında eski çağda var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ'da

Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında ;

I.  İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması

II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması

III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması

durumlarından  hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

 

A) Yalnız  I     B) Yalnız II       C) I ve II     D) II ve III         E)  I,  II ve III                  ( 2003 ) 

 

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə