1983 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dâir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 130.06 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü130.06 Kb.

1983 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dâir Karar

I. UYGULAMA:

Madde 1 — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1982 Yılı Programı ve «İstik­rar Tedbirleri» ile tesbit edilen hedeflere ulaşmak amacıyla, Program ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, yeniden düzenlemelerin, sektör programlarının eko­nomik ve sosyal politikaların ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli Bakanlık ve Kuruluşların her kademesince, bu programda belir­tilen ilkelere uygun olarak zamanında ele alınır ve dikkatle yürütülür.

Uygulamada tutarlılığın sağlanabilmesi için politika araçlarının program disip­lini dışında bırakılmaması ve programda öngörülenden farklı amaçlarla bağımsız ola­rak kullanılmaması ilke olarak benimsenecektir.

Madde 2 — Ekonomik ve sosyal yapının Plan ilke ve politikaları üe tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için temel sektörlere ilişkin ana planların ve ana planlara dayalı uygulama plan ve projelerinin ilgili Kamu Kuruluşlarınca yapımı, Devlet Planlama Teşkilâtının koordinasyonu ve işbirliği ile sağlanacaktır.

Ana planlar, dinamik bir muhtevada hazırlanacak ve uygulamadaki gelişmeler çerçevesinde revize edilecektir.

Madde 3 — Kamu Kuruluşları; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, 1982 Yılı Programında ve «İstikrar Tedbirlerinde» belirtilen hedefleri, politikaları ve ön­celikleri esas alarak ve geliştirilecek sektörel ana plan sonuçlarından yararlanarak proje düzeyinde, «Beş Yıllık Yatırım Programlan» hazırlayacaklardır.

Programların hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır.

a. Programlar etüd- proje işleri, yatırım projeleri, finansman, dış kredi ve
tedbirler bölümlerinden oluşur.

b. Devam eden ve yeni işler ayrı gruplar halinde belirtilir. Yeni işler için ha­


zırlanacak ön proje ve gerekli hallerde yapılabilirlik raporları yatırım cetvellerine
eklenir.

c. Düzenlenen yatırım cetvellerinde; projelerin başlama - bitiş yılları, karakte­


ristiği, maliyeti, geçmiş dönem harcamaları yıllara göre ödenek ve kamulaştırma ihti­
yaçları ile işçilik giderleri ayrı ayrı yer alır. Sanayi projeleri içindeki sınai tesis ile
yardımcı altyapı ve sosyal amaçlı tesislere ait yatırımlar toplam içinde ayrı alt top­
lamlar olarak gösterilir.

d. Hazırlanan cetvelin ilk yılı kuruluşun yıllık program teklifini oluşturur.


Sosyal amaçlı yatırımlarla hizmet sektörlerine ait bina yatırım tekliflerinde arsası
sağlanamayan yatırım projelerine yer verilmez.

e.- Proje düzeyinde «'Beş Yıllık Yatırım Programının» etüd-proje bölümünde, ek harcamayı gerektiren etüdler yer alır. Etüd-proje ile yatırımın başlama yılı ara­sında termin yönünden ilişki kurulur. Etüd proje çalışmaları tamamlandığında bek­letilmeden Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilir. Yatırım Programında etüd proje olarak yer alan konularda hazırlanan etüdler Devlet Planlama Teşkilâtınca onaylan­madan yatırıma baslanamaz.


II


Madde 4 — 1983 Yılı Programı içinde hazırlanacak proje düzeyinde «Beş Yıllık Yatırım Programları» ve ekleri ile bu konulardaki görüşler, kuruluşların 1983 yılı bütçe tahminleri üe uyumlu bir çerçevede, en geç 1 Temmuz 1982 tarühine kadar ilgili yatırımcı kuruluşlar ve Bakanlıklar tarafından Devlet Planlama Teşkilâtına gönderi­lecektir. Bu tarihten sonra yapılacak yatırım teklifleri, 1983 Yılı Yatırım Programın­da dikkate alınmayacaktır.

Madde 5 — Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile TÜMOSAN, TAKSlAN, TEMSıAlN, TBSTAŞ ve GEFJKONSAN Kuruluşları 1983 yılma ait işletme ve konsolide finansman tablolarını, belirlenen formlara uygun olarak en geç 1 Temmuz 1982 tarihine kadar Devlet Planlama Teşküâtına göndereceklerdir.

Madde 6 — Birden fazla kuruluşça yürütülmesi gerekli, önemli nitelilkteiki bü­yük projeler için Devlet Planlama Teşkilâtı'nın koordinatörlüğünde ilgili kuruluşların işbirliği ile «Uygulama Programı» hazırlanacak ve bu programlarda ilgili kuruluşların görevleri, gerekli koordinasyon ihtiyacı ve iş programlarının zamanlaması detaylı ola­rak gösterilecektir.

Madde 7 — Programın başarı ile uygulanabilmesi bakımından kendilerine görev verilen Kamu Kuruluşları her bir iş için ayın bir çalışma programı hazırlayacak ve bu programlara göre gerekli bütün çalışmaları eksiksiz olarak yapacaklardır. Bu konu­da öncelik, Devlet Planlama TeşMlâtı'nca kabul edilen önemli projelere verilecektir. Bütün önemli projelerin, yatırım ve uygulamalarının «kritik yol» metodu ve diğer gelişmiş metodlarla izlenmesi sağlanacaktır.. Bu projeler, Devlet Planlama Teşkilâtı nca özel izlemeye tabi olacaktır.

Madde 8 — Programda yer alan tedbirleri gerçekleştirmekle sorumlu Kamu Kuruluşları her tedbir için Devlet Planlama Teşkilâtı'nca geliştirilmiş örneğe uygun «Tedbir Uygulama Programlan» hazırlayacaklar ve kendileri ile İlgili görevleri ne şekilde ve hangi sürede yapacaklarını burada göstereceklerdir.

Madde 9 — Kamu Kuruluşlan yeni bir teşkilâtlanmaya giderlerken 1982 Yılı Programında yer alan Kamu İdaresinin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin düzenlen­mesi ile ilgili ilke ve tedbirlere uyacaklar; bu tür düzenlemelerde Devlet Planlama Teşkilâtı'nın görüşünü almadan uygulamaya geçmeyeceklerdir.

Madde 10 — Ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve tedbirlerle ilgili Kanun Tasarıları, 77 Sayılı Kanunun gereği olarak Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce ve gerektiğinde bu tasarılann görüşüldüğü öteki safhalarda ilgili Bakanlıklarla birlikte görüş almak üzere Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

Madde 11 — Yatırım programında bir proje numaırası ile ödenekleri toplu olarak verilmiş çeşitli işleri içerisine alan harcama konulan Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar tarafından 15 Mart 1982, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar tarafından 15 Ocak 1982 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilâtı'nın gö­rüşü alınarak kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlığın onayı ile detaylı bir programa bağlanacak ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile (Genel ve katma bütçeli kuruluşlar) Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

Madde 1'2 — Yıllık Programda yer alan yatırım ödenelderinin harcama ve fi< 'iansman programlarında belirtilen zaman ve miktarlarda kuruluşlara intikali için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı ve Devlet Yatırım Bankası'nca alınacaktır.

Madde 13 — Programda, idame, yenileme ve tamamlama yatırımlarım içine *lan yatınm dilimleri ancak bu maksatlarla kullanılır. Bunlar için konulan ödeneklerIII

Devlet Planlama Teşküâtı'nın olumlu görüşü alınmadan diğer sabit sermaye yatırım­ları ve cari harcamalar için kullanılmaz. Bu ödenekler hiçbir şekilde Programda yer almayan projelere harcanamaz.

Madde 14 — 1982 Yüı Program eki olan yatırım cetvellerînde yer alıp, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Kooperatifler Destekleme Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynaklardan yararlanarak kooperatiflerce yürütülen projelerin finansmamna soz konusu kaynaklardan faiz sübvansiyonu içerisinde olanlar dışında, yapılacak yardım­lar aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a — Kooperatiflere yapılacak yardımlar kredi ve hibe şeklinde olmak üzere iki türlüdür. "Bu yardım tutan proje tutanına % 70'ini geçmez.

b — Yapılacak hibe şeklinde yardımlar kooperatiflerin projeye tahsis edilen ödenmiş öz kaynaklarının


  1. derecede kalkınmada öncelikli illerde en çok % 40'ı

  1. derecede kalkınmada öncelikli illerde en çok % 30'u Diğer illerde ise en çok •% 20'si

oranında uygulanır.

c — Kooperatifler ve onların üst birliklerinin idari, mali ve hukuki yönden IV. Beş Yıllık Plan'daki ilke ve Politikalara, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve ana sözleşmelerine uymadıklan tesbit edilirse, Devlet yardımlarından yararlanamazlar. Devlet yardımı almış bulunan kooperatifler veya bunların üst birliklerinden bu gibi halleri ıtesbit edilen kooperatiflere ve üst birliklerine yapılan yardımlar geri alınır.

Devlet yardımı almış kooperatifler bu yardıma ait tesislerini kooperatif veya üst birlikleri dışında, başka gerçek tüzel kişilere sattığı veya devrettiği takdirde, ya­pılan Devlet yardımlarının tamamı derhal geri alınarak Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nın ilgili fonuna devredilir.

d — İşletme safhasına geçmiş veya geçmek üzere olan projeler için, yıllık programla verilen kaynaklar işletme kredisi olarak kullanılabilir. Ancak bu miktsr projede gösterilen işletme sermayesi gereğinin % TO'ini geçmez.

e —' KuUandınlacak kredilerin faizleri, aranılacak teminatlar, kullandırma ve denetleme şartlannın tesbiti ile Devlet yardımının kullandırılmasına ait diğer esas­ların yeniden tesbiıti gerektiği hallerde Maliye ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan-lıklannca yapılacak hazırlık çalrşmalan Devlet Planlama Teşküâtı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur.

f — Tarım ve Orman Bakanlığı «Orman Köyleri Kalkındırma Fonu Yönetmeli­ği» uyannca orman köylerinin kurdukları kooperatiflerin yatırım projeleri IV. Beğ Yıllık Plan'da Ve 1982 Yılı Programında yer alan ilke, politika ve tedbirlere uygun­luğu yönünden, Devlet Planlama Teşkilâtı'mn onayı alındıktan sonra uygulamaya ko­nulur.

g-— Devlet yardımıyla yürütülen ve yürütülecek el halıcılığı projeleri entegre
yatırımlar şeklinde ele alınacak ve bu projelerde kalite ve pazar organizasyonuna ağır­
lık verilecektir. Bu konuda Devlet Planlama Teşkilâtı gerekli koordinasyonu sağlaya­
caktır.

Madde 15 — Kalkınmada öncelikli illerdeki Mahalli İdarelerce ihtiyaç duyulan tarım, imalât sanayi ve turizm projelerinin desteklenmesi amacıyla bu idarelerin ka­tıldığı mahalli teşebbüslere yapılacak yardımlara ait taleplerin değerlendirilmesinde;

IV

a. Projelerin Plan ive Program hedefleri doğrultusunda, onları destekleyici ve


gerçekleşmelerine yardım edici nitelikte olması,

b. Ekonomik, mali ve teknik yönleriyle değerlendirmeye imkân verecek nite­


likte proje etüdlerinin yapılmış olması,

c. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan ilkeler doğrultusunda pro­


jenin mahalli idare birimleri (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler) veya Mahalli
İdare Birimlerinin katılarak meydana getirdiği ortak kuruluşlarca veya bunların or­
taklık ve öncülüğünde halka açık kuruluşlarca yürütülrnesi,

d. Projenin yürütülmesine ve işletilmesine ilişkin hukuki statünün belli olması,

e. Ödeneğin kullanımında yatırınım kredi ve özkaynak ihtiyacının en az ".'o
70*inin karşılanmış olması

f. Daha önce desteklenmiş projelerin yeniden desteklenefoilmesi için, yeni pro­


jelerin seçiminde aranan destekleme kriterlerinin mevcut olması veya yerine getiril­
mesi,

g. Turizm sektöründeki projeler için Turizm ve Tanıtma Bakanlığından «Tu­


rizm Müessesesi Kuruluş Belgesi» nin alınmış olması esas alınacaktır.

Mahalli idarelerin bütçelerinde Devlet Yardımı şeklinde yapılan tahsisler dev­redilemez ve mahalli idare hisseleri satılamaz.

Kalkınmada öncelikli illerdeki Mahalli İdarelerin çok ortaklı şirketlerdeki ortak­lık payı (Devlet yardımının sağlanabilmesi için) birinci derecede öncelikli illerde şir­ket sermayesinin en çok % 3Ü’u, ikinci derecede öncelikli illerde ise en çok % 2Q'si oranında olacaktır.

Yapılacak Yardımlarda;  1. — Bu yardımla hemen üretime geçilebilecek,

  2. — Yarım kalmış,

ı3 — Döviz kazandırıcı ve/veya döviz tasarrufu sağlayan,

  1. — Kamu finansman kuruluşlarının iştiraki olan,

  2. — Mahalli idare birim ve birliklerinin katkısı fazla olduğu projelere öncelik verilecektir.

Madde 16 — 1982 Yılı Programının tam olarak uygulanması, yatırımların büt­çeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörlerarası dengeyi bozmayacak tarzda düzenlenmesi genel ilkedir.

1982 Yılı Programına ek projeler listesinde yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri başka amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenek­leri arasında aşağıda belirtilen unsurlar dışında aktarma yapılamaz. Bu ilkeye ait tedbirler Maliye Bakanlığınca alınır.

a. Yatırım harcamaları ile ilgili olarak Bütçe Kanununun bölümleri (Program) kesim (Alt Program), madde (Faaliyet ve Proje) ve harcama kalemleri arasında Ka­rarnamenin 17. Maddesinin d fıkrasında belirtilen parasal limitler çerçevesinde ka­lınmak şartıyla proje bütünlüğünü değiştirecek nitelikte aktarma yapılmasmdan, ek veya olağanüstü ödenek verilmesiyle ilgili Kanun Tasarısının hazırlanmasından önce yatırımcı dairece, Devlet Planlama Teşkilâtı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra Mali­ye Bakanlığına başvurulur. Bu tür değişiklik taleplerinin proje ödenekleriyle ilişkisi kurulmadan Maliye Bakanlığınca talep sonuçlandırılamaz.

v

b. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların yıl içinde ortaya çıkan, geciktirilmeden


yapılması zorunlu büyük onarım niteliğinde maliyeti 20 milyon liraya kadar olan işler
için harcama yapılması, ilgili kuruluşların talebi ile Devlet Planlama Teşldlâtı'nca
karara bağlanır. Bu nitelikteki projelerin finansmanı; kuruluışun programında yer alan
diğer projelerin ödeneklerinden 16 ncı maddede belirtilen esaslara göre, yılı içinde
yapılabilecek aktarmalarla sağlanacaktır.

c. 1982 Yılı programına bu kararnamenin yayımından sonra yeni proje olarak


eiklenecek projeler ile geçmiş yıllar programlarında yer alıp da 19812 Yılı Programına
dahü edilmeyen projelerin yıl içinde programa alınmasında programın kabulündeki
usullere uyulması esastır.

Madde 17 — Yıllık Programlarda yıl içinde yapılması zorunlu değişikliklerde aşağıdaki hükümlere uyulur.

a. 1982 Yılı Programına ek yatırım projelerine ait «Yer Değişikliği Talepleri»
Yüksek Planlama Kurulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca karara
bağlanır.

b. 1982 Yılı Programında yer alan ve maliyeti 2 milyar lirayı aşan projelerin


süre, maliyet ve karakteristiklerinde yapılması zorunlu değişiklikler Yüksek Planlama
Kurulunca, diğer projelerdeki bu nitelikteki değişiklikler Devlet Planlama Teşkilâ­
tınca karara bağlanır. Ancak toplam maliyeti 2 milyar lirayı asmakla beraber ll'nci
maddede belirtildiği gibi ödenekleri toplu olarak verilmiş projelerin maliyetlerinde
bir yılda 200 milyon liraya kadar olan değişiklik talepleri Devlet Planlama Teşkilâtın­
ca karara bağlanır.

ö. 1982 Yılı Programında yer alan her bir projenin ödeneğinde program yılı içinde toplam 500 milyon liraya kadar olan değişiklik talepleri Devlet Planlama Teş­kil atınca, bunun dışındaki talepler ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır.

d. Maliyeti 250 milyon liraya kadar olan projelerin, proje karakteristiğinde
ve yerinde değişiklik yapılmaksızın maliyetlerinde meydana gelen % 30'a kadar veya
30'un üstünde olmakla birlikte, 10 milyon lirayı geçmeyen değişiklikler ile bu proje­
lerden maliyeti 125 milyon lirayı geçmeyenler için program ödeneğinin % 30'una ka­
dar, 125 milyon ve daha fazla olanlar için program Ödeneğinin % 20'sine kadar öde­
nek aktarmaları kuruluşlarca kendi bünyelerinde kabul edilen usullere uyularak ve
Önceden Devlet. Planlama Teşkilâtına bilgi vermek suretiyle yapılır.

e. Yatırımları Bayındırlık Bakanlığınca yürütülen Genel ve Katma Bütçeli


Kuruluşların Programda yer alan projelerine ait süre, maliyet ve karakteristiğinde ya­
pılacak değişiklikler ile ödenek aktarması talepleri proje sahibi kuruluşun da olumlu
görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilir.
Proje sahibi Bakanlık ve kuruluşun olumlu görüşü alınmadan değişiklik talepleri iş­
leme konulmaz.

f. Bu madde çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilâtınca yapılacak program


değişiklikleri en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Madde 18 — Bir kuruluşa açılan dış kredilerin tamamının ilgili kuruluşça kul­lanılmayacağı anlaşıldığında, bu kredilerin başka kuruluşların yatırım finansmanında kullanılması Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca sağ­lanır.

VI

Madde 19 — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve sermayesinde kamu payı % 50'den fazla olan bütün diğer kamu teşebbüslerinin iştirak talepleri veya iştirak paylarının devri istekleri Devlet Planlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak 440 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.Madde 20 — Kamu Kuruluşlarının bina alım talepleri sonuçlandırılmadan önce Devlet Planlama Teşkilâtının olumlu görüşü alınacaktır.

Madde 21 — Mahalli idarelerin (11 özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler) prog­ramındaki değişiklikler, bu idarelerin bütçe usulü ve programına göre yapılır. Ancak dış harcamayı gerektiren yatırım projelerinin uygulanmasından önce mahalli idareler ve işletmeleri Devlet Planlama Teşkilâtının görüşünü alacaklardır.

Madde 22 — TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TESTAŞ ve GERKONSAN tara­fından yürütülen projelerin 1982 Yılı ödenekleri, 1982 Yılı Programına ek yatırım cet­vellerinde yer alır ve haklarında bu Kararname hükümleri uygulanır.

Madde 23 — Desteklemeye tabi ürünler arasında ürün paternini yönlendirmek, üretim ve tüketim dengesini sağlamak, ihracat imkânlarım arttırmak amacı ile göz-önünde tutulması gereken fiyat pariteleri ve yönlendirme politikalarının esasları Para ve Kredi Kurulunca bir bütün içerisinde tesbit edilir.

H. KOORDİNASYON VE İZLEME :

Madde 24 — Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il düzeyin­deki koordinasyon kuruluşlarının çalışmalarında 1982 Yılı Programında yer alan ted­birlere uyulacaktır.

Kuruluşlar kendi aralarında işbirliği ve koordinasyon sağlayamadıklarında veya Plan ve Program uygulamalarında etkinliği arttırma açısından gerekli görülen hal­lerde koordinasyon Devlet Planlama Teşkilâtı'nca sağlanacaktır.

Kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin etkili olabilmesi için bu işle görevli birim ve temsilcilere gerekli yetkiler devredilerek sorunların imkânlar ölçü­sünde uygulamadan sorumlu kademeler düzeyinde çözümlenmesine çalışılacaktır.

Madde 25 — 1982 Yılı Programının gerçekleşmesi yönünden önemli olan ve/veya
çeşitli kuruluşlarca birlikte yürütülmesi gereken projelerin merkezi hükümet ve bölge
kademesindeki koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilâtınca yürütülür. Söz konusu
projelerin seçimi Devlet Planlama Teşkilâtınca yapılacaktır.

Devlet Planlama Teşkilâtı, gerektiğinde, projenin yürütülmesinde ağırlığı bulu­nan Merkezi kuruluşlardan veya Bölge Kuruluşlarından birine koordinasyon görevi verebilir. Bu kuruluş, verilen görevin yerine getirilmesinde Devlet Planlama Teşkilâtına karşı sorumludur.

Madde 26 — Bölge ve il koordinasyon kurulları IV. Beş Yıllık Plan ve 1982 Yılı Programında yer alan ilke, politika ve tedbirler çerçevesinde, kamu kuruluşlarının bölge ve il ölçeğinde yürütülen projelerin Plan ve program ilkelerine uygun şekilde ve belirtilen süre içinde gerçekleştirilmesini, üretim tesislerinin tam kapasitede verimli bir şekilde işletilebümesi için gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlayacak ve prog­ram uygulamasını bölge veya il düzeyinde izleyecektir. Bu amaçla Bölge Koordinasyon Kurulları Şubat ve Temmuz aylarının ikinci yarısmda, 11 Koordinasyon Kurulları ise Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk yansı içinde zorunlu olarak toplanır. Dev­let Planlama Teşkilâtı Bölge Koordinasyon Kurullan toplantılarına gerektiğinde ka­tılarak koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olacaktır.

VII


Madde 27 — Karar merkezleri ile uygulayıcıları arasında önceden, sağlıklı bi­limsel nitelikte derlenmiş verilere dayalı direktif ve bilgi akımının hızlandırılmasına, mevcut verilerin güvenilirliğinin arttırılmasına, kuruluşların kendi içlerinde, üst ka­demelerin alt kademelerindeki uygulamayı izleyip değerlendirilmesine imkân verecek şekilde bir «Yönetim Bilgi Sistemi» kurulması bütün Kamu İdaresince esas alınacaktır.

Madde 28 — Kuruluşların yatırım ve işletme faaliyetleri belirli zamanlarda ve­rilecek raporlarla izlenecektir. Bu raporlar kuruluşların uygulayıcı ve işletmeci birim­leri tarafından hazırlanarak üst kademeler yoluyla Araştırma, Planlama ve Koordi^ nasyon birimlerine aktarılacaktır. Raporlar bu birimler tarafından değerlendirilecek­tir. Kuruluşun tamamı için Devlet Planlama Teşkilâtınca geliştirilecek örneklere uygun olarak düzenlenecek raporlar belirtilen zaman aralıkları ve süresi içinde Devlet Plan­lama Teşkilâtına gönderilecektir.

DÖNEM RAPORLARI :

a) Yatırım Uygulama Raporları : Yatırımcı Kamu Kuruluşlarının yatırım pro­


jelerinin kuruluş, sektör ve proje bazmda uygulaması yatırım uygulama raporları ile
izlenir. Yatırım uygulama raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı başından
dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları belirtilir

Yatırım Uygulama Raporları :

1 Ocak —28 Şubat

1 Mart — 30 Haziran

1 Temmuz — 30 Eylül

1 Ekim —31 Aralık

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanır ve Devlet Planlama Teşkilâtına dönem son­larını takip eden en geç 30 gün içinde gönderilir.


  1. önemli Proje Raporları: Devlet Planlama Teşkilâtınca seçimi yapılacak önemli projelere ait izleme raporları, geliştirilmiş forma uygun olarak yatırımcı kuru­luşlarca hazırlanarak (a) da belirtilen dönemler itibariyle, dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilecektir.

  2. Tedbir Uygulama Programı : İcra Planının yayımlanmasını takip eden 15 gün içerisinde ilgili kuruluşlarca dikkatle ve izlenebilir detayda hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilecektir.

d)- Tedbir İzleme Raporları : Tedbir Uygulama Programlarına göre değerlen­dirmeye imkân verecek.detayda düzenlenecek Tedbir İzleme Raporları :

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarca;

1 Mart — 30 Haziran

1 Temmuz — 30 Eylül

1 Ekim — 31 Aralık

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan kuruluşlarca;

1 Ocak — 31 Mart

1 Nisan — 30 Haziran

1 Temmuz — 30 Eylül

1 Ekim —31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak ve Devlet Planlama Teşkilâtına dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün içinde gönderilecektir.vııı

e) Dış Kredi îzleme Raporları :

Yatırımlarında dıg kredi veya diğer dış finansman kaynakları kullanan kuru­luşlar, kredi ve dış finansman kullanım durumlarım ve sorunlarım (ayhk olarak) iki ayhk dönemler itibariyle belirlenen formlara uygun tarzda hazırlayarak dönemi ta­kip eden 15 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtına göndereceklerdir.

f) Finansman Gerçekleşme Raporları:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üe TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TESTAŞ ve GERKONSAN kuruluşları nakit akım durumlarını, finansman ihtiyaçlarını, kredi ih­tiyaç ve kullanım durumlarım, borç - alacak durumlarını her ay en geç bir ay içinde, bilançolarım ise altı ayda bir Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilâtına, dönem sonunu takip eden bir ay içinde göndereceklerdir. Finansman rapor­larında yatırım harcamaları ödeneği 250 milyon TL. veya daha büyük olan projeler için tek tek, diğerleri için ise sektör bazında toplam olarak verilir.

g) İşletme Gerçekleşme Raporları:

Kamu ve özel kesim işletmelerinin mal ve hizmet üretimi gerçekleşmeleri ile ka­pasite kullanımları aylık raporlarla izlenir, Kamu kuruluşlarının bunlara ilâveten, sa­tış, dış ticaret, stok ve istihdam durumları da bu raporlarla izlenir. Kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanacak örneklere uygun olarak düzenleyecekleri rapor­ları ilgili ay sonunu takip eden en geç 15 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtına gön-.dereceklerdir.

h) Besi Projesi îzleme Raporu :

Besiciliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla Türkiye Şeker Fabrika­ları A. Ş. ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü arasındaki sözleşmeli besicilik uy­gulamasının etkin bir şekilde sürdürülmesi esastır. Uygulamayı izlemek, değerlen­dirmek, kredi ihtiyaçlarının amaca dönük sürdürülmesini sağlamak, mali ve idari mü­kellefiyetlerin zamanında karşılıklı olarak yerine getirilmesinin temini amacıyla her iki kuruluş tarafından Devlet Planlama Teşkilâtı'na aylık raporlar en geç 15 gün içinde gönderilecektir. Bu konudaki koordinasyon Devlet Planlama Teşkilâtı tarafın­dan yapılacaktır.

i) Destekleme Alım, Kredi, Fiyat İstikrar Fonu Raporları:

Devlet adına destekleme alımında bulunmakla görevlendirilen Kooperatif Bir­likleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bu alımlarla ilgili bilgileri Devlet Planlama Teş-. kilâtı'nca hazırlanacak formlara uygun olarak her ay Devlet Planlama Teşkilâtı'na, Maliye Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na göndereceklerdir.

T. C. Merkez Bankası ve T. C. Ziraat Bankası Destekleme Kredisi kullanımları ile ilgili bilgileri her ay Devlet Planlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakan­lığı'na göndereceklerdir.

T. C. Merkez Bankası, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili bilgileri Devlet Planlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

j) Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu ve 20 Sayılı Fon Raporları : Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu ve 20 Sayılı Fon ile ilgili bilgiler ilgili kuruluş­larca her ay sonunda Devlet Planlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı'na gönderile­cektir.

IX

Madde 29 — Devlet Planlama Teşkilâtı Programlardaki zamanlama ölçüsüne uy gun olarak yazılı rapor alma, yerine göre toplantılar düzenleme yolu ile yatırım, üre­tim ve tedbirlerin gerçekleşmesini gerektiğinde yerinde izler ve lüzumlu tedbirler tek­lif eder.Madde 30 — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, normal denetim görevini yaparken ilgili kuruluşların Plan ve Program uygulamasını da denetim içine alacaktır. Başbakanlığa gönderilen denetleme raporlarının Plan ve Program uygulamasıyla il­gili kısımları program yılı içinde Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

Madde 31 — Devlet Planlama Teşkilâtı, Kuruluşlardan gelen dönem raporlarım değerlendirmek ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'ndan gelecek raporları da dikkate almak suretiyle hazırlayacağı üçer aylık dönem raporlarını 91 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca ilgili mercilere iletecektir.

Madde 32 — Bölge ve il düzeyinde izleme 1982 Yılı Programında yer alan ted­birlerle uyumlu biçimde ve zamanlamada yürütülür.

Madde 33 — Genel ve Katma Bütçeye dahil Kuruluşların 28/2/1982, Kamu İk­tisadi Teşebbüs ve Teşekkülleri ile Döner Sermayeli Kuruluşların 31/12/1981 tarihine kadar yapılmış program değişikliği teklifleri ile yine hu tarihe kadar Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı'na ulaşmış yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin özendirilmesi ve yönlendirilmesi kapsamına giren taleplerin incelenmesinde 8/2024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesindeki ilgili hükümlerin uygulanmasına yenisi yü­rürlüğe girinceye kadar devam olunur.

Madde 34 — İşletmeci Kamu Kuruluşları 1982 Yılında kendilerine bağlı üretim tesislerinde Programda belirtilen üretim ve ihracat hedeflerini gerçekleştirmek için bütün tedbirleri alacaklardır.

Madde 35 — Bu Karar 30/11/1981 tarihinde yürürlüğe girer.


(27/11/1981 tarih ve 8/3891 sayılı Kararnamenin ekidir.)

1982 Yıh Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu JKararuun Yatırımların İhracatın ve Döviz Kazandırıcı

Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Hükümleri

Madde 1 — Kalkınma Planlarının Uygulanması Esaslarına Dair 933 sayılı Ka­nunun iptal edilen 1 inci maddesi gereğince tesis edilmiş bulunan Geliştirme ve Teşvik Fonlarından aracı kuruluşlar tarafından 25/10/1969 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan kredi anlaşmaları ile kuruluşların yetkili organlarınca bu tarihe kadar verilen kredi kararlarının gereği 28/10/1969 tarih ve 97-34/8601 sayılı Başbakanlık Genel­gesindeki esaslar dahilinde yerine getirilir.

Fonların hüküm ifade eden kısımları kadar para aracı kuruluşlara aktarılır. Sonraki yıllara aksedecek ödemeler için yeteri kadar ödenek emanete alınır. Geliş­tirme ve Teşvik Fonlarından yapılacak ödemelere aracı kuruluşlarla müteşebbisler arasındaki borç anlaşmaları şartlarına göre devam olunur. Aracı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtına her üç ayda bir Geliştirme Teşvik Fonları ve Bütçe Kanunları ile daha önce tesis edilmiş fonlar, ayrıca Türk Parası karşılığı olarak tesis edilmiş AID fonlarının durumları ile ilgili faaliyetler hakkında rapor gönderirler.X

Madde 2 — Gümrük muafiyeti ile ilgili müracaatlarda 6/12585 sayıh kararla müracaat tarihi itibariyle 1981 -1982 Yılı Program Kararları Esaslarına göre uygu­lama yapılır.

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbet hadlerinin sıfıra (0) indirilmesi hususu 6/12585 sayılı karar şartlarına uygun projeye bağlı «Yerli tmal Durumu Belgesi» almış yatırım malı ithaline uygulanır. Ancak üretimin en az % 50 si ihracata dönük yatırımlarda, hazır gemi ithalinde ve kullanılmış tesis ithalinde «Yerli tmal Durumu Belgesi» aranmaz.

ilâç aktif maddeleri ile gübre sanayiinin işletme ana hammaddelerine 6/12585 sayılı Kararnameye göre gümrük muafiyeti uygulanır.

7/12937 sayıh kararın yurt dışından hazır yeni gemi satm alınmasında Yerli tmal Durumu Belgesi aranmamasını öngören hükmü ancak 7.500 GRT veya 10.000 DWT - dan büyük gemiler için geçerlidir. 7/12937 sayılı kararın e'ki listede yer alan veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından «Yerli îmal Durumu Belgesi» almış olan gemi ve tersane makina, teçhizat ve malzemeleri ile ilgili eşyaya Devlet Planlama Teşkilâtı Teşvik Uygulama Dairesince gümrük muafiyeti uygulanır.

Madde 3 — Genel Teşvik Tablosunda yer alan yatırım konularının teşvik araç­larından yararlanabilmesi için yatırımcılar yatırımın malî, teknik ve ekonomik yönle­rini belirten üç nüsha Fizibilite Etüdünü bir dilekçeye bağlayarak Merkez Bankası nez-dindeki «İhracatı Teşvik Fonu» na yatırılan toplam yatırım tutarının % Ol'i oranın­daki teminata ait makbuzla birlikte DPT (TUD)'na verir. (Bu teminat, projenin red­dedilmesi veya yatırımın gerçekleştirilmesi halinde DPT (TUD)'nın müsaadesiyle ya­tırımcıya iade edilir. Aksi halde teminatın tamamı fona irad kaydedilir.)

DPT (TUD), bu raporu üretilecek malın arz ve talep dengesi, kapasitesi ve ih­racat imkânlarım da gözönüne alarak inceler; icabında gerekli uyan ve yönlendirme­leri yaparak, bunların hangi teşviklerden yararlanacağım belirten ve bir ön belge ni­teliğinde olan Teşvik Belgesini, sonra da gerekli uygulama belgelerini verir.

Gerekli görülen hallerde konulan özel şartlar Teşvik Belgesinde belirtilir.

Madde 4 — Yatırımların ve ihracatın teşviki maksadıyla belirli sektörlere veri­len uzun ve orta vadeli krediler ile, tarıma, küçük sanayici ve sanatkârlara verilen kısa vadeli mesleki kredilerin maliyetlerinin ve banka kaynaklarının ekonomik hedef­lere müessir bir şekilde yöneltilmesinin sağlanması maksadıyla müstakrize ve banka­lara faiz farkı ödemeleri yapılır.

Yürürlükteki «Faiz Farkı ödemesi Yapılmasına Dair Karar» da gösterilen oran­larda değişiklik yapılması gerektiği takdirde yeni oranlar, usulüne göre Bakanlar Ku­ruluna sunulmak üzere Para Kredi Kurulunca tesbit edilir.

Orta ve uzun vadeli kredilere, faiz farkı ödemesi yapılabilmesi için yatırım ko­nusunun Genel Teşvik Tablosunda yer alması, «Faiz Farkı ladesi» sütununda (+) işa­retinin bulunması ve yatırıma ait Teşvik Belgesinin geçerli olduğu süre içinde ikraz sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Faiz farkı ödemesinde, kredi ikraz sözleşme­sinin yapıldığı tarihteki teşvik şartlan ile kredi miktarı ve faiz farkı ödeme nisbeti geçerli olup, bundan sonra yapılacak aleyhteki değişiklikler Faiz Farkı ladesinden fay­dalanma imkânını ortadan kaldırmaz.

Madde 5 — Yatınm indiriminden yararlanmak için müracaat, yatırımın başla­dığı takvim yılının son gününe, yatınmcıya özel hesap dönemi ^tanınmışsa özel hesap döneminin son. gününe kadar yapılır. Teşvik Belgesi için yapılan müracaat yatırım in-

XI

dirimi için de yapılmış sayılır. Ancak yatırım indirimi belgesi almak için DPT (TUD)'na ayrıca müracaat gereklidir. Yatırım İndirimi Belgesi Teşvik Belgesine sadık kalınarak verilir.Yatırımla ilgili olarak harcamalara girişilmesi yatırıma başlama sayılır. (Sa­dece arsa alınması için yapılan harcamalar yatırıma başlama sayılmaz.)

Madde 6 — Yatırımlara orta ve uzun vadeli iç ve dış kredi verilmesi ile yani yatırımlara yatırım kotasından döviz tahsisi için yatırımın Genel Teşvik Tablosunda yer alması, Teşvik Belgesine bağlanması ve Belgede belirtilen miktar ve nisbetlere uyulması gerekir. Yatırım değerlerinin artması halinde Teşvik Belgesi tadil edilmek­sizin yatırıma verilecek kredi ve döviz miktarları % 20'ye kadar artırılabilir. Bu nis-betin üstündeki artışlarda Teşvik Belgesinin tadili şarttır.

Yeni yatırım dışındaki yatırımlara yapılacak döviz tahsisinde yukarıdaki şartlar aranmaz.

Yatırımlara Orta ve uzun vadeli iç ve aynı nakdi özel dış kredi verilmesi ile yeni yatırımlara yatırım kotasından döviz tahsisi, Genel Teşvik Tablosunda yer almadığı halde kalkınma planı hedeflerine uygun bulunan ve genel anlamda memleket ekono­misine faydalı ve Teşvik Belgesine bağlanmaya layık görülen yatırımlara da verilebi­lir. Bu tür yatırımlarda, Sabit yatırım tutarı 50 milyon TL. dan az ise DPT (TUD)'nin Teşvik Belgesi yerine geçmek üzere uygun görüş belirten yazısı yeterlidir.

Madde 7 — 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 23/7/1979 tarih ve 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38, 39 ve 48. mad­delerinin uygulanması aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir.,


  1. 28 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 38. maddesinde belirtilen % 25 kredi sınırından yararlanacak yatırım konuları ile 48. maddesinde bankaların iştirak ve kuruluşlarına sermaye yatırımı için belirtilen % 10 sınırın aşılabileceği yatırım ko­nuları ve 39. maddesinde bankaların en çok önceki yıl bilançolarında mevcut nakdi kredi tutarının % 15'ine veya ödenmiş, yahut Türkiye'ye ayrılmış sermayeleriyle ye­dek akçeleri toplamının üç katına kadar kredi verebilecekleri iştirakleri ile kuruluşla­rının yatırım konuları Genel Teşvik Tablosunda yer alan ve Teşvik Belgesi almış bulu­nan yatırım konularıdır.

  2. Genel Teşvik Tablosunda belirtilen Geri Kalmış illerde yapılacak yatırım­larla Halka Açık Anonim Şirketler ve Kooperatiflerce gerçekleştirilecek yatırım konu­lan, teşvik belgesi almak kaydıyla 28 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinde belirtilen % 30 kredi sınırından yararlanacak yatırım konulandır.

Madde 8 — 14/6/1964 tarih ve 474 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin (a) fık­rası hükmüne göre ve 1982 Yılı Programına ait bu karara ekli bulunan «Genel Teşvik Tablosunda» yer alan konularda yapılacak yatmmlar için ithal edilecek yatırım mal­larına ait gümrük vergisi, belediye hissesi, rıhtım resmi ve ithalde alınan istihsal ver­gisi toplamı, Tabloda hizalarındaki süreler içinde eşit olarak taksitlendiriür.

Yatırım konusu, Genel Teşvik Tablosunda yer aldığı takdirde taksitlendirme iş­lemleri aynca Bakanlar Kurulu Karanna gerek kalmaksızın DPT (TUD)'ce belgeye bağlanır.

Madde 9 — Genel Teşvik Tablosunda yer alan ve Teşvik Belgesine bağlanmış olan bir yatırımı gerçekleştirmek üzere kurulacak bir anonim şirkete yurt dışında ça­lışanlar ortaklık paylarım, bu yatırım için ithal edilecek Yerli îmal Durum Belgesi al-

XII


mış makina ve teçhizat bedellerinin aynı sermaye olarak vazedilmesi suretiyle ödeye­bilirler. Makina ve teçhizat bedelini aşan döviz miktarı, nakdi sermaye olarak Tür­kiye'ye transfer edilir. Bu tür yatırımlara ayrıca döviz tahsisi yapılmaz, genel nisbetler çerçevesinde iç ve dış kredi imkânları sağlanır. Bu madde esaslarına göre Teşvik Bel­gesine bağlanmış yatırımların gerçekleşmesiyle ilgili usul ve esasları Devlet Planlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı müştereken tebliğlerle düzenler.

Madde 10 — 1981 Yılı Program Kararnamesine göre yapılan yatırım müracaat­ları, teşvik tedbirlerinden yararlandırılmış olsun veya olmasın, 1982 Programında leh­lerine olan değişikliklerden yararlanabilmek için DPT (TUD)'na en geç 30/6/1982 ta­rihine kadar müracaat edebilirler, Müracaatları DPT (TUD)'nca sonuçlandırılmamış olanlar için lehlerindeki durum adı geçen Dairece dikkate alınır. Bu madde hükmünden, yatırıma başlamış olanlar da yararlanır. Ancak üretime geçmiş olanlar (deneme üre­timi dahil) bu haktan yararlanamazlar.

Bu uygulmada gümrüklerle ilgili teşvik için yatırım malının fiilen ithal edilme­miş (Gümrük Vergi ve Resimleri için DPT (TUD)'dan Teminat veya depozit karşılı­ğında çekme izniyle ithal edilenler hariç) olması şarttır. Yatırım indirimi bakımından ilgili Kanun hükümlerine uyulur.

Madde 11 — 28/2/1963 tarih ve 202 sayılı Kanunda 24/12/1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler gereğince yatırım indiriminin nisbeti, indirim­den istifada edecek yatırım miktarının °/o 30'udur. Bu nispet zirai yatınımlar ile, Tu­rizm Gelişme Projeleri içinde yer alan bölge kalkınması ile ilgili turizm yatıntnla-rmda % 40; kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlarda ise % 60'dır.

Yatırım İndiriminin % 60 olarak uygulanacağı ve diğer teşıvik tedbirlerinin uygulanmasında geri kalmış bölge sayılan iller karar'a ek listede gösterilmiştir.

Madde 12 — Genel Teşvik Tablosunda yer alan konularda yapılacak girişım-ierde en az % 40 özkaynak oranı aranır. Bu oran geri kalmış yörelerdeki yatırımlar­da, kooperatiflerce ve halka açık anonim şirketlerce gerçekleştirilecek yatırımlarda yatırımın karakteristiklerine ©öre % 30'a kadar indirilebilir. Bu oran inşa edilecek gemilerde ve ithal edilecek Ro/Ro gemilerinde % 5; ithal edilecek diğer gemilerle uçak, helikopter, tersane ve hayvancılık projelerinde % lO'dur. Oranların hesabında toplam yatırım tutarı dikkate alınır. Özel dış finansman kaynaklarından yararlanan yatırımlarda hu oranlara bağlı kalınmaz. Dış kredi miktarı yukarıda belirtilen oran­ları geçtiği takdirde yatırımlara orta vadeli iç kredi açılmaz.

özel sektörün ve kamu sektörünün kendi imkânları ile yatırımların finansma­nında sağladıkları aynî ve nakdi dış krediler özel kaynaklı dış kredilerdir.

Madde 13 — Yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra en geç bir yıl içinde iş­letme 'sermayesinin kifayetsizliği sebebiyle tam kapasitede işletmeye geçemiyen ku­ruluşların işletme kredisi ihtiyacı, teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlarda DPT (TÜD) nun uygun görüşünü belirten bir yazısı ile karşılanabilir. Bu durumda, toplam yatırımda kullanılan kredi nisbeti geri kalmış bölgelerde % 8ü. diğer bölgelerde 9M 70'i (geçemez.

Madde 14 — Genel Teşvik Tablosunda yer alan yatırım konularında mevcut tesislerle ilgili tevsi, yenileme, modernizasyon, kalite düzeltme ve darboğaz giderici yatırım talepleri, bu tablada hizalarında gösterilmiş bulunan teşviklerden istifade eder­ler. Ancak bu çeşit yatırımların teşviklerden yararlanabilmeleri için. mevcut tesis­lerle birlikte ulaşacakları kapasite ve diğer şartların yeni bir yatırımın teşviklerden yararlanması için aranılan kapasite ve diğer şartlara uygunluğu g'ösönünde tutulu-'.

xııı

Entegre tesislerde yatırım ünitelerinin aynlmasmın!( teknik ayrılmazlık) müm­kün olmadığı hallerde esas yatırım ünitesinin Genel Teşvik Tablosunda yer alması halinde entegrasyon üniteleri de talblonun kapsamı içine girmese dahi Genel Teş­vik Tablosunda hizasında yer alan Teşvik araçlarından yararlandınliır. Entegrasyon ünitelerinin teşvik edilip ana yatırım ünitesi ile entegrasyon üniteleri arasında tek­nik ayrılmazlık sözkonusu ise ana ünitelerin tabi olduğu esaslar geçerlidir. Ancak entegre üniteler arasında kapasite uygunluğu dikkate alınır.

Madde 15 — Özel kesim yatırımlarının yatırım malları ithalatına yatırım kota­sından döviz tahsis veya tefriki için yatırımcı, ithalini istediği malların yurt içinde üretilmediğini gösteren «Yerli İmal Durumu Belgesini almak üzere Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığına müracaat eder. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu müracaatı en geç 10 işgünü içinde cevaplandırır-

Yatırımcı «Yerli İmal Durumu Belgesi»ni dilekçesine ekleyerek doğrudan DPT (TUD)'na başvurur.

DPT (TUD) yatırımlar için gerekli yatırım malları ithali talebini, Genel Teşvi-r Tablosunda yer alan yatırım, konularında öncelikle tahsise bağlar. Yatırımcının istedi üzerine avans olarak, kısmen de tahsis verebilir.-' Bu döviz tahsisleri, transfer önco-liğini de haizdir.

Madde 16 — Genel Teşvik Tablosu sınırlayıcı değildir. Genel Teşvik Tablosun­da yer almayan konularda yatırımın teşvik vasıtalarından yararlanıp yararlanmaya-cağı ve hangi teşviklerden yararlanacağı ve Genel Teşvik Tablosunda kapasiteleri belirlenmiş olan yatırımlarda kapasite değişikliği veya ilâveler hususunda veya yatı­rım müracaatlarının Genel Teşvik Tablosunda yer alıp almadığı konulan ile ilgili her türlü müracaat DPT tarafından incelenir ve konunun Genel Teşvik Tablosuna alınıp alınmaması, mevcut durumda yer alıp almadığı, hangi teşvik araçlarından yararlan-dınlacağı hususları ile Genel Teşvik Tablosunda yer almayan mevcut tesislerin tevsii, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme ve darboğaz giderme yatırımlannm hangi teşviklerden faydalanacağım karara bağlar ve bu değişiklikler Resmî Gazete'de yayın­lanır.

Madde 17 — İstanbul, Kocaeli illeri ile İzmir, Bursa, Ankara Belediye sınırları içinde (Organize Sanayi Bölgeleri hariç) kurulacak yeni yatırımlarla ekonomik ölçe­ğin üstünde tevsi yatınmlan teşvik araçlarından yararlanamaz.

Yukandaki fıkrada sayılan illerde yapılacak tarım, gemi, tersane (Boğaziçi ve Haliç'te yapılacak yatırımlar hariç) umumun hizmetlerine mahsus ticari gayeli liman, iskele, nhtım tesisleri, turizm, havalandırma donatımlı modern depolama tesisleri (soğuk hava deposu dahil), hastahaneler ve modern sağlık kontrol tesisleri, çöpten kompost gübre üretimi (kapalı sistem), dökme çimento ve hazır harç tesisleri, pre­fabrik yapı elemanlan, deri ve tekstil konfeksiyon, nakış, madencilik, maden ve mem­ba suları, çevre kirlenmesini önleyen ve/veya artık değerlendiren tesisler, et ve ta­vuk kombinası ve entegre yatınmlan, Sanayide kullanılan kalıplar, ekmek fabrika-lan, ilâç, meslek - bilim - ölçü - kontrol ve optik donatım, telekomünikasyon, elekt­ronik aktif devre elemanları, enerji ve enerji tasarrufu sağlayan yatırımlar ile bu illerde ihmal edilmeyecek büyüklükteki mevcut tesislerin tevsi, modernizasyon, yeni­leme, kalite düzeltme; darboğaz giderme ve tabii entegrasyon yatırımlarının teşvikine

XIV

bu karar hükümleri ve 1982 Yılı Programı esaslarına göre devam olunur. Denizcilik Bankası ve Deniz Kuvvetleri tersaneleri talepleri bu sınırlamaların dışındadır.Madde 18 — Teşviklerle ilgili belgelerde belirtilen hususların haklı bir sebebe dayanmaksızın gereği gibi yerine getirilmemesi halinde DPT (TUD) teşvik araçlarını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan teşviklerin geri alınmasını sağlar veya yeni şartlara bağlar.

Muafiyetin taksitlendirmeye çevrilmesi halinde, oksitlendirmenin başladığı tarih DPT (TUD)'nm taksitlendirme belgesini verdiği tarihtir. Fiili ithal tarihinden bu ta­rihe kadar geçen süre içindeki birikmiş faizler peşin alınır. Muafiyetin taksitlen­dirmeye çevrilmesinde Genel Teşvik Tablosunda bu yatırım konusu için taksitlendir­me bulunup bulunmadığına bakılmaz.

Yurt içinde inşa edilmiş gemilerin DPT (TUD) nin müsaadesi ile ihracı veya yurt içinde satışı halinde yararlandırılan teşvikler geri alınmaz Yurtiçi satışlarda kredi borcu satın alana devredilir. İhraç edilen gemi, ithali halinde teşviklerden ya­rarlanamaz.

Madde 19 — DPT (TUD) ve Maliye Bakanlığı Teşvik Belgelerinde öngörülen yatırımlarda mali ve teknik şartlara uyulup uyulmadığım denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya ve müeyyideleri uygulamaya yetkilidir.

Madde 20 — Kullanılmış, yenileştirilmiş veya standart dışı (substandart) ya­tırım mallarıyla ham ve yardımcı maddelerin proje bazında ithaline Devlet Planlama Teşkilatı (TUD) müsaade edebilir.

Madde 21 — DPT (TUD), bu kararda gösterilen Yatırımların Teşviki ve Yönlen-dirilmesiyle ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğlerle tespit edip Resmî Gazete'de yayınlar.

Madde 22 — Yabancı sermaye ile ilgili yatırım müracaatları DPT (YSD), ce değerlendirilerek teşvik araçlarından yararlandırılır.

Madde 23 — Bu karar hükümleri 30/11/1981 tarihinden itibaren geçerlidir.


GERİ KALMIŞ YÖRELER (EK : 2) (28 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı Kanuna göre yatırım indirimi ve di­ğer teşvik tedbirlerinden yararlana­cak İller aşağıda gösterilmiştir.)

1. Derecede öncelikli İller (20 il) : 2. Derecede öncelikli İller (5 il)

Adıyaman

Kars

Ağrı

Kahramanmaraş

Bingöl

Malatya

Bitlis

Mardin

Diyarbakır

Muş

Elazığ

Siirt

Erzincan

Sivas

Erzurum

Tunceli

Gümüşhane

Urfa

Hakkari

Van

Çankırı

Çorum


Kastamonu

Sinop


Yozgat

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə