2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 95,51 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü95,51 Kb.
#421
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri prof.Ocaqov H.O.

“___”____________2015-ci il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra: FH və HFT

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr I

Fakültə: İnşaat texnologiya

Qrup ­­­­ 652a1, a2

Tədris yükü: mühazirə 30 saat, seminar (məşğələ) _____ saat,

laboratoriya 30 (15+15) saat. Cəmi 60 saat.

Kredit: __

Auditoriya: № __________

Saat: ________2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi k.e.n. Məmmədova Ofelya Məmməd qızı

Kafedranın ünvanı: AzMİU

Məsləhət saatları: 15 saat

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: (012) 539 07 75; 2-353. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Əməyin mühafizəsi – dərslik

2. Əməyin mühafizəsi fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodik göstəriş


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)Elmi-texniki tərəqqi istehsalatda təhlükəli və zərərli amillərin çoxalmasına səbəb olur. Əmək mühafizəsi fənninin məqsədi istehsalatda təhlükəli anları, təhlükəli zonaları aşkara çıxarmaq, onlara qarşı tədbir görülməsini tələbələrə başa salmaqdır. Əmək mühafizəsi fənni HFT, Mülki müdafiə, Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi, Sənayenin təhlükəsizliyi fənləri ilə əlaqəlidir. Bu fənn tələbələrə əmək şəraitinin təhlükəsiz təşkilini öyrənməkdə kömək edir.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Mövzu №1

Giriş. Əməyin mühafizəsi haqqında ümumi məlumat. Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası.
2

27.01
Mövzu №2

İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması.2

3.02
Mövzu №3

İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri.2

10.02
Mövzu №4

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası.

2

17.02Mövzu №5

İstehsalatda zərərli maddələr və onların xüsusiyyətləri.2

24.02
Mövzu №6

Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.2

3.03
Mövzu №7

İqlim faktorları – temperatur, nəmlik, havanın hərəkəti və ionlaşması.2

10.03
Mövzu №8

İstehsalat otaqları və iş yerlərinin işıqlandırılması.2

17.03
Mövzu №9

İstehsalatda səs-küydən mühafizə.2

24.03Mövzu №10

Təhlükəsizlik texnikası.Tikinti inşaat –inşaat və melorasiya təsərrüfatı işlərində təhlükəsizlik texnikası.2

31.03
Mövzu №11

İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğularının iş prosesinin təhlükəsizliyi.2

7.04
Mövzu №12

Elektrik təhlükəsizliyi məsələləri.Müəssisənin atmosfer elektrikləşməsindən qorunması.2

14.04
Mövzu №13

Təzyiq altında işləyən qurğu və qabların istismarında təhlükəsizlik texnikası.2

21.04
Mövzu №14

Yanğın təhlükəsizliyinin əsasları.2

28.04
Mövzu №15

Yanğınların söndürülməsi.2

5.05


5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Mövzu №1 Əməyin hüququ və təşkilatı əsasları

2Mövzu №2 Bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması. İz aktının və başqa aktların tərtibi

2Mövzu №3 İş yerlərinin mikroiqlimi (Məsələ həlli).

2Mövzu №4 İstehsalat tozları və onun zərərli təsirindən mühafizə üsulları (Məsələ həlli)

2


Mövzu №5 İstehsalat otaqları və iş yerlərinin işıqlandırılması (təbii və süni işıqlandırma. Məsələ həlli)

4Mövzu №6 Yanğın profilaktikası (yanğının yayılması, söndürülməsi zamanı adamların binalardan köçürülməsi)

2+1
5.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları 652a1/652a2

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Mövzu №1

Giriş. Təhlükəsiz iş üzrə təlimatlandırma. Laboratoriya işlərinin verilməsi2

27.01

3прямая соединительная линия 1.02


Mövzu №2

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin mikroiqliminin tədqiqi

(havanın temperaturu, nisbi nəmliyinin və hərəkət sürətinin təyini)4

10.02

2прямая соединительная линия 24.02

17.02

3.03

Mövzu №3

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin tozluğunun tədqiqi

(tozluğun çəki üsulu ilə təyini)


2

1прямая соединительная линия 30.03

17.03

Mövzu №4

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin işıqlanması

(təbii işıqlanma)


2

24.03

3прямая соединительная линия 41.03


Mövzu №5

Süni işıqlanmanın tədqiqi2

7прямая соединительная линия 5.04

14.04
Mövzu №6

İş yerində səs-küyün tədqiqi və laboratoriya işlərinin yekunu2+1

2прямая соединительная линия 61.04. 28.045.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Mövzu№Mövzu№Mövzu№Mövzu№


Mövzu№Mövzu№Mövzu№Mövzu№
5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir və əsasən neçə hissədən ibarətdir

2

Əməyin mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsasları

3

İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması

4

İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri

5

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası

6

İstehsalatda zərərli maddələr və onların xüsusiyyətləri

7

Ventilyasiya və isitmə sistemləri

8

İqlim faktorları – temperatur, nəmlik, havanın hərəkəti və ionlaşma şüalanmaları

9

İstehsalatda səs-küy, titrəyişlər, onlara qarşı mübarizə tədbirləri

10

Mülki və istehsalat binalarının, qurğuların və tikinti sahələrinin səmərəli işıqlandırılması

11

Tikinti – inşaat və melorasiya təsərrüfatı işlərində təhlükəsizlik texnikası

12

İnşaat maşınları və qurğularının təhlükəsizliyi

13

Təzyiq altında işləyən qurğu və qabların istismarında təhlükəsizlik texnikası.

14

Qurğuların yamacla işləməsi

15

Elektrik təhlükəsizliyi məsələləri

16

Müəssisələrin atmosfer elektrikləşməsindən qorunması

17

Yanğın prosesi və maddələrin partlayış təhlükəliliyi, bina və qurğuların odadavamlılığı

18

Yanma prosesi və maddələrin yanğın partlayış təhlükəliliyini müəyyən edən xassələri

19

Yanğın profilaktikası üzrə layihə və mühəndis tədbirləri

20

Yanğından mühafizə və yanğınların söndürülməsi


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

İşçilərə əmək mühafizəsinin öyrənilməsi və təlimatların aparılması. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi, qeydiyyata alınması və iz formalı aktın doldurulması. Əmək şəraitinin təşkil edilməsi. İstehsalat otaqlarında və iş yerlərində mikroiqlimin, tozluğun, işıqlanmanın və səs-küyün təyin edilməsi. Tikinti meydançalarında əmək mühafizəsi tələblərinin tətbiq edilməsi
10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

Tələbələr bildirdilər ki, Əməyin mühafizəsi fənni işçilərin sağlamlığını, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, peşə xəstəliklərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün öyrənilməsi lazım olan fəndir.
Müəllim: ____________ (Məmmədova O.M.)
_____”________________ 2015-ci il.
Yüklə 95,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə