2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 49,53 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü49,53 Kb.
#473
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

prof. Sərdarov B.S.

“___”____________2015-ci il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra “Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası”

Fənnin adı Məsaməli materiallar texnologiyası

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu 050601

Tədris ili 2014-2015 semestr VIII (yaz)

Fakültə “İnşaat-texnologiya”

Qrup 691a

Tədris yükü: mühazirə 30 saat, laboratoriya 30 saat. Cəmi 60 saat.

Kredit: 4

Auditoriya: № ________

Saat: ________

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi assistent Şahmarov Vasif Ümüdəli oğlu

Kafedranın ünvanı: Ayna Sultanova 5

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: (012) 539-10-253. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Sərdarov B.S., Haqverdiyeva T.A. Beton doldurucularının texnologiyası. Bakı 2008

2.Sərdarov B.S., Həsənzadə Ə.B., Xəlilov Y.X., Əkbərova S.M. Divar ,bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası.Bakı 2007

3.Комар А.Г., Баженов Ю.М., Сулименко Л.М. Технология производства строительных материалов Москва « Высшая школа « 1990

4.Сардаров Б.С., Меркин А.П., Зейфман М.И. Эффективные терлоизоляционные материалы в современном строительстве. Баку,1986

5. Ağabəyli N.M. İnşaat materialları və məmulatları.Bakı 2008

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

“Məsaməli materialların texnologiyası” fənni 050601-“Materialşünaslıq mühəndisliyi” ixtisası üzrə mühəndis texnoloq hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur.İnşaat materiallarının istehsalı mühüm və dövlət əhəmiyyətli məsələdir.Tikintinin bütün istiqamətlərindən tətbiq və istifadə olunan inşaat materialları müasir dövrün tələblərinə cavab verməlidir.İnşaat materiallarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi xüsusilə məsaməli materiallardan istifadə edilərək məsaməli materiallar texnologiyasının öyrənilməsi kursunun əsas məqsəd və vəzifəsidir.Kursun tədrisi 1 semestr müddətində aparılacaq və mühazirə ,laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.

5. Fənnin təqvim planı:

1. Məsaməli materialların təsnifatı.

2.Məsaməli materialların əsas xassələri.

3. Şüşə pambıq.

4. Köpdürülmüş perlit və vermikulit.

5. Köpüklü şüşə.

6. Təbii məsaməli vulkanik doldurucular.

7. Çoxməsaməli betonlar.5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu 1. Giriş.Məsaməli materialların təsnifatı. İzolyasiya və akustik materiallar.İstilik keçirtmə qabiliyyətinə,forma və xarici görünüşünə,strukturuna,orta sıxlığına,sərtliyinə,tez alışma qabiliyyətinə,təyinatına və akustik xassələrinə görə təsnifatı.

2

28.01.15

2

Mövzu 2. Məsaməli materialların əsas xassələri.Materialların tərkibi və quruluş göstəriciləri.Materialların fiziki, kimyəvi və mexaniki xassələri.

4


29.01.15

04.02.15


3

Mövzu 3. Məsaməli qurluşun yaradılma üsulları.Çoxməsaməli qurluşun məsamələşdirilmə üsulları.

2


11.02.15

4

Mövzu 4. Sıx dağ süxurlarından məsaməli materialların alınması.Mineral pambıq istehsalı üçün xammallar.Lifli qurluşun optimallaşdırılması.

2


12.02.15

5

Mövzu 5. Şüşə pambıq istehsalı üçün xammallar.Şüşə liflərdən hazırlanan məmulatların istehsal texnologiyası.

2


18.02.15

6

Mövzu 6. Köpdürülmüş perlit.Texniki tələblər.Köpdürülmüş perlit istehsalında istifadə olunan xammallar.Köpdürülmüş perlitin istehsalı.

2


25.02.15

7

Mövzu 7. Köpdürülmüş vermikulit.Köpdürülmüş vermikulitin istehsalında istifadə olunan xammallar.Köpdürülmüş vermikulitin istehsalı.

2


26.02.15

8

Mövzu 8. Köpüklü şüşə.Köpüklü şüşənin istehsalı üçün xammal və materiallar.Köpüklü şüşənin istehsalı.

2


04.03.15

9

Mövzu 9. Mişarlanan materialların istehsalı zamanı alınan tullantılar əsasında məsaməli materialların alınması.Xırdalanmış ağacdan hazırlanan kompozisiyon materiallar (ağac yonqar tavalar,ağac lifli tavalar,arbolit tavalar,fibrolit tavalar,sement yonqar tavalar).Ağac yonqar tavaların istehsalı.

4


11.03.15

12.03.15


10

Mövzu 10. Metallurgiya posaları əsasında məsaməli materialların alınması.Posa süngərin istehsalı.Domna posası əsasınd qırmadaş və ona olan texniki tələblər.Dənəvərləşdirilmiş posa.

4


18.03.15

25.03.15


11

Mövzu 11. Təbii məsaməli materiallar.Təbii məsaməli vulkanik doldurucular.Təbii məsaməli cöküntü süxur mənşəli doldurucular.Təbii məsaməli materialların zənginləşdirilməsi.Süni məsaməli doldurucular.

2


26.03.15

12

Mövzu 12. Çoxməsaməli betonlar.Çoxməsaməli istilik izolyasiya beton məmulatlarının istehsal texnologiyası.

2


01.04.15

5.2. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1Mövzu 1. Мясамяли материалларын орта сыхлыьынын, щягиги сыхлыьынын вя мясамялийинин тяйин едилмяси

6


27.01.15

03.02.15


05.02.15

2

Mövzu 2. Ağac-lifli tavaların orta sıxlığının təyini

2

10.02.15

3

Mövzu 3. Минерал вя шцшя памбыьын лифляринин орта диаметринин тяйин едилмяси

4

17.02.15

19.02.15


4

Mövzu 4. Истилик-изолйасийа материалынын истиликкечирмя ямсалынын тяйин едилмяси вя нямлик дяряжясинин истиликкечирмяйя тясиринин юйрянилмяси

4

24.02.15

03.03.15


5

Mövzu 5. Мясамяли долдуруъуларын хассяляринин юйрянилмяси. Дянявяр тяркибин, чирклянмя дяряжясинин, мясамялилик, сущопма вя долдуружуларын тяркибинин бетонун физики-механики хассяляриня тясиринин юйрянилмяси

6

05.03.15

10.03.15


17.03.15

6

Mövzu 6. Керамзит долдуружусу цчцн хаммалын хцсуси хассяляринин - дянявяр тяркибинин, пластиклик ядядинин вя с. тяйини

4

19.03.15

24.03.15


7

Mövzu 7. Чохмясамяли бетон тяркибинин сечилмяси вя ясас хассяляринин юйрянилмяси

4

31.03.15

02.04.15
5.3. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Mövzu 1. Məsaməli materiallar və onların xassələri.

2

Mövzu 2. Məsaməli quruluşun yaradılma üsulları.

3

Mövzu 3. Sıx dağ süxurlarından məsaməli materialların alınması.

4

Mövzu 4. Mineral pamıq əsasında akustik materiallar.

5

Mövzu 5. Sənaye tullantıları əsasında məsaməli materialların istehsalı.

6

Mövzu 6. Təbii suni məsaməli materiallar.

7

Mövzu 7. Çoxməsaməli beton məmulatlarının istehsal texnologiyası


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A

8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mühazirə rəhbəri : ____________ ass. Şahmarov V.Ü.

Laboratoriya işlərinin rəhbəri: ____________ baş müəllim Ağayeva S.İ.
_____”______________ 2015-ci il
Yüklə 49,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin