601 Osmanlı döneminde adalet işlerine bakan müderris ve kadıların tayiniyle ilgilenen makam ve kişi kimdir



Yüklə 192,34 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü192,34 Kb.
#38509

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF

601 Osmanlı döneminde adalet işlerine bakan müderris ve kadıların tayiniyle ilgilenen makam ve kişi kimdir?
a) Sadrazam b) Kazasker c) Nişancı d) Defterdar

602- Anadolu Selçuklu Devleti için ticaret önemlidir. Ticareti geliştirmek için bir çok uygulama yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan değildir?
a) Kervansaraylar inşa etmiştir b) Çaka Beyliği’ne son vermiştir

c) Sinop ve Antalya limanlarını fethetmiştir d) Tüccarlar için sigorta sistemini getirmiştir


603- Anadolu Selçuklu Devleti bir çok fetih yapmıştır.özellikle Antalya, Alanya, Sinop gibi önemli yerler alınmıştır.

Özellikle bu şehirlerin alınmaları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
a) Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya b) İslam dünyasına üstünlük kurmaya

c) Deniz ticaretini arttırmaya d) Topraklarını genişletmeye


604- Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı görülür.


Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?


 1. Tarım yapılan bölgelerde

 2. Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde

 3. Sınır boylarında bulunan kentlerde

 4. Kıyılara yakın kentlerde

605- Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir.


Aşağıdakilerden hangisi bu iskan politikasının amaçlarından değildir?


 1. Fethedilen bölgelerin halkını göçe zorlamak

 2. Fethedilen yerlerin sosyal ve askeri güvenliğini sağlamak

 3. Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak

 4. Balkanlarda kalıcı olmak

606- Bizans İmparatorluğu Türklerin girişi sonrası burada kurulan devletler ile birçok savaş yapmıştır.

Bizans İmparatorluğu aşağıdaki savaşlardan hangisini Osmanlı Devleti ile yapmıştır?
A)Palekanon B)Miryakefalon C)Pasinler D)Malazgirt

607- I.Murat “Ülke topraklarını padişah ve oğullarının ortak malıdır.” Anlayışını getirmiştir.

I.Murat’ın böyle ir uygulamaya geçmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toprakların tek sahibi olmak B)Merkezi otoriteyi güçlendirmek

C)Taht kavgalarını bitirmek D)Anadolu siyasi birliğini sağlamak

608- Osmanlı Devleti yükselme döneminde Rodos, Kıbrıs ve Ege adalarını egemenlik altına almıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu yolla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?


a)Kıyıların güvenliğinin sağlanması ve ticaretin geliştirilmesini

b)İslamiyet’in Rumlar arasında yayılmasını

c)Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesini

d)Baharat Yolu’nun Osmanlı denetimine alınmasını


609- Osmanlı Devleti’ndeki en önemli yönetim organı Divan-ı Hümayun’du.Divan-ı Hümayun birçok yönden bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzemekle birlikte yüksek yargı organı olarak da çalışmaktaydı.

Divan-ı Hümayun’un aşağıdaki görevlerinden hangisi yüksek yargı organı gibi çalıştığına kanıt olabilir?


a)Ülke sorunlarıyla ilgili karalar alması

b)Askeri davalar ve eyaletlerde çözülemeyen davalara bakması

c)Yönetim, maliye ve askerlikle ilgili kararlar alması

d)Ülke yönetimi ile ilgili kararlar alması ve alınan kararları padişaha sunması


610- Osmanlı donanması 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti.Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi.Ancak Kıbrıs’ın Osmanlı egemenliğine girmesinden rahatsız olan Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Türk donanmasını yenilgiye uğrattılar.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


a)Osmanlı Devleti Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir.

b)Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz mücadelesi yaşanmıştır.

c)Avrupalılar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiştir.

d)Avrupalılar Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.


611- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde;

I.Güçlü bir yönetim ve ordu teşkilatı kurulması

II.Fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin yerleştirilmesi

III.Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması nedeniyle güçlü bir direnişle karşılaşmaması

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?
a) I ve II b)I ve III
c)II ve III d)I , II ve III

612- Aşağıdakilerden hangi haçlı seferi sonucunda İstanbul’da bir Latin krallığı kurulmuştur ?



  1. I. Haçlı Seferi

  2. II. Haçlı Seferi

  3. III. Haçlı Seferi

  4. IV. Haçlı Seferi

613- Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti birçok savaş yapmıştır.

a)Anadolu’nun kapısı aralanmıştır.

b)Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.

c)Bizans’ın Türkler’i Anadolu’dan atma ümitleri kalmamıştır.

Yukarıda verilen savaş sonuçlarından yola çıkarak Bu savaşların hangileri olduğu sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A B C


 1. Dandanakan- Pasinler- Kösedağ

 2. Pasinler- Malazgirt- Miryokefalon

 3. Malazgirt- Kösedağ- Pasinler

 4. Miryokefalon- Pasinler- Dandanakan

614- Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u fethetmesinin sebeplerinden birisi değildir?


 1. İstanbul’un coğrafi konumunun önemi

 2. Bizans’ın Osmanlılar aleyhinde ittifaklar yapması

 3. İstanbul’un Türk toprakları arasında kalması

 4. Fatih’in yeni bir çağ açmak istemesi

615- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?


a) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı

b) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?

c) Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı

d) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu


616- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?


 1. Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.

 2. Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası

 3. Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim anlayışına sahip olması

 4. Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi.

617- Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,

I. Coğrafi konumunun elverişli olması

II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması



  1. Anadolu Türk Beylikleri ile ittifak kurması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I ve II

 4. I, II ve III

618- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?


a) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı

b) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?

c) Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı

d) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu

619- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?


 1. Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.

 2. Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası

 3. Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim anlayışına sahip olması

 4. Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi.

620- Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,

I. Coğrafi konumunun elverişli olması

II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması



  1. Anadolu Türk Beylikleri ile ittifak kurması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I ve II

 4. I, II ve III

621- Fatih İstanbul’u aldıktan sonra Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı da Osmanlılara bağladı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İstanbul’un güvenliği sağlandı.

B)Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.

C)Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığı.

D)Akdeniz ticaretinin kontrol altına alındığı.

622- Osmanlı Devletinde
İlk medresenin açılması

İlk vakfın kurulması

Divan teşkilatının oluşturulması

Gibi gelişmeler aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde olmuştur ?


A-Osman Bey

B-Orhan Bey

C-I.Murat

D-Yıldırım Bayezıd

623- Osmanlı Devletinde mali işleri yürütmekte görevli Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangidir?
a)nişancı b)defterdar c)vezirler d)kazasker

624- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?


a) II.Mehmet’e Fatih ünvanının verilmesi

b) Bizans İmparatorluğu yıkıldı

c) Anadolu ve Rumeli’nin güvenliği sağlandı

d) Haçlıların Osmanlı üzerindeki baskısı bitti.

625- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A)Televizyon

B)İnternet

C)Gazete

D)Mektup


CEVAP ANAHTARI ( 601/625)

601

B

611

D

621

B

602

B

612

D

622

B

603

C

613

B

623

B

604

B

614

D

624

D

605

A

615

C

625

D

606

A

616

A







607

B

617

C







608

A

618

C







609

B

619

A







610

D

620

C






626- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerindedir?


A)İnsan yaşamını olumsuz etkileme

B)Zaman ve para kaybına yol açma

C)İkili insan ilşkilerini ortadan kaldırma

D)Çok sayıdaki insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırabilme

627- Anadulu Selçuklu Devletinin başkenti kuruluş döneminde İznik iken daha sonra başkent Konya ‘ya taşındı.Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Konya ‘nın verimli tarım alanlarına sahip olması

 2. Haçlı tehlikesine karşın başkentin iç kesimlere nakledilmesi

 3. Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi

 4. Bizans İmparatorluğu’nun İznik sınırlarına baskı yapması

628- Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından kuruldu?


A- I. Murat B- Yıldırım Bayezıt C- II. Murat D- Orhan Bey

629- Anadoluda ticareti korumak,fakirlere bakmak gibi unsurları olan anadolu selçuklu dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?


A.imarethane B.medrese

C.şifahane D.kervansaray

630- Aşağıdakilerden hangisi istanbul’un fethi sonucu dünya tarihini etkiyen olaylardan değildir?
A.Orta çağın kapanıp yeni çağın açılması.

B.Feodalite’nin yıkılması

C.Doğu Roma imparatorluğunun yıkılması

D.İstanbul’un başkent yapılması





   1. Osman Gazi Osmanlı topraklarını genişletirken silah arkadaşlarının desteğini almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından değildir?




 1. Samsa Çavuş

 2. Gazi Abduruhman

 3. Karamürsel Bey

 4. Şeyh Edebali


   1. Osmanlı Divan Teşkilatı üyelerini bugünkü Bakanlar Kurulu ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?




 1. Kazasker- Milli Eğitim Bakanı

 2. Vezir- Dış işleri Bakanı

 3. Sadrazam- Başbakan

 4. Defterdar- Maliye Bakanı

633- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sebeplerinden biri değildir?




 1. Hz. Muhammed’in hadisi şerifi

 2. İstanbul’un coğrafi konumunun önemi

 3. Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı’ya karşı kışkırtması

 4. Bizans Kralının yardım istemesi



634- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde divan-ı hümayun üyelerinden biri değildir?
a) Sadrazam b) Müderris c) Vezirler d) Nişancı

635- Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türklerin belli dönemlerde farklı idari ve siyasi uygarlıklar oluşturmuşlardır.

Aşağıda verilenlerden hangisi Anadolu’da kurulan Türk uygarlığı dönemlerinden biri olarak gösterilemez?

a)Anadolu ilk Türk Beylikleri Dönemi b)Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

c)Büyük Selçuklar Dönemi d) Osmanlı Devleti Dönemi

636- Osmanlı Beyliğinin Kuruluş Döneminde Şeyh Edibali’nin Osman Gazi’ye nasihatında “Ey Oğul!insanları yaşat ki devlet yaşasın” görüşünü aşağıdakilerden hangisi destekler nitelikte olduğu savunulamaz?

a)Devlet yönetiminde demokratik olunması

b)Halkın Yaşam Standartlarını yükseltilmesi

c)Devletin güçlü olması vatandaşların mutluluğuyla orantı olması

d)Savaşta elde edilen ganimetleri yine savaş araçları için kullanılması

637- Göçlerin sebepleri arasında hangisi yoktur?
a)Şehir yaşamının çekiciliği b)Eğitim ve sağlık imkanlarının fazlalığı

c)Gecekondulaşma d)Düzenli iş ve gelir beklentisi

638- Uluslararası göçlerin sebepleri arasında hangisi yoktur?
a)Mübadele(Karşılıklı nüfus değişimi) b)Köyden kente göç c)Beyin göçü d)Savaşlar

639- Malazgirt zaferinden sonra Selçukluların Anadolu da Bizansa karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A)Miryekefalon B)Pasinler C)Kösedağ D)Yassıcemen

640- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki Kapıkulu askerlerinden değildir?


A)Yeniçeriler B)Cebeciler C)Akıncılar D)Humbaracılar

641- Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenleri arasında yer almaz?


a) İpek ve baharat yolunun Müslümanların elinde olması

b) Avrupa halkının yoksulluk içinde olması

c) Kudüs’ün, Müslümanlardan alınmak istenmesi

d) Doğu ülkelerinin batıdakilerden zengin olması

642- Osmanlı Devleti’nin 2. Mahmut Dönemi’nde yapılan nüfus sayımının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Askerlik çağındaki nüfus ve vergi verecek nüfusu belirlemek

b) Nüfusun gelir düzeyini belirlemek

c) Nüfus artış hızını belirlemek

d) Nüfusun eğitim düzeyini belirlemek

643- Türkiye Selçuklu Devleti’nin önce Sinop’u sonra Antalya’yı ve Alanya’yı almasındaki en önemli amaç nedir?
a) Avrupa’da ilerlemek b) Bizansı yıkmak

c) Önemli ticaret yollarında güçlü olmak d) Doğuda ilerleme

644- Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’yı örnek alarak askeri alanda yenilikler yapmıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a-)Avrupa’da elçiliklerin açılması

b-)Devleti yönetenlerin ileri görüşlü olması

c-)Yapılan savaşların çoğunun kaybedilmesi

d-)Ülke içinde yaşayan azınlıkların ayaklanması


645- Sadrazam, padişahtan sonra en yetkili kişi olup padişahın vekiliydi.Büyük devlet memurlarını atama,görevden alma hakkına sahipti.
Buna göre , sadrazamın günümüzde , Bakanlar Kurulundaki en yakın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Başbakan

b-)Maliye Bakanı

c-)İç İşleri Bakanı

d-)Dış İşleri Bakanı

646- Alp Arslan’ın komutanları tarafından Anadolu’nun farklı bölgelerinin feth edilmesi üzerine Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Bu beyliklerin özeliklerinden değildir?




 1. Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır.

 2. Anadolu’da siyasi birliği sağlamışlardır.

 3. İslam dinini korumuş ve yaymışlardır.

 4. Anadolu’nun imarına katkıda bulunmuşlardır.

647- Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlandı.

İnebahtı Deniz Savaşına yol açtı.

Yukarıdaki sonuçların ortaya çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?




  1. Kıbrıs’ın fethi

  2. Traplusgarp’ın fethi

  3. Mora’nın fethi

  4. Girit’in fethi

648- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki Sosyal Güvenlik kurumlarından biri değildir?


A- BAĞ-KUR B- SSK C-Emekli Sandığı D-TÜİK

649- Anadolu Selçuklu Devleti’ni kim kurmuştur?


A-II. Kılıçarslan B-Alaaddin Keykubat C-Süleyman Şah D-Osman Bey
650- Haçlı seferleri sonucunda;

I — Akdeniz limanları önem kazandı

II— Kâğıt matbaa Avrupalılarca kullanılmaya başlandı

III— Ortadoğu’da Derebeylik yayıldı

IV— Selçuklu Devleti zayıfladı

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa’nın kültürel gelişimini hızlandırmıştır?


A) I B) II C) III D) IV


CEVAP ANAHTARI ( 626/650)

626

D

636

D

646

B

627

B

637

C

647

A

628

A

638

B

648

D

629

D

639

A

649

C

630

D

640

C

650

B

631

D

641

C







632

B

642

A







633

D

643

C







634

B

644

C







635

C

645

A







651- Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.

Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?




 1. Anadolu ya yurt edinmeyi amaçlamaları

 2. Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları

 3. Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları

 4. Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması

652- Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.”ifadesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?




 1. Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

 2. Ekonominin gelişmiş olduğunun

 3. Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

 4. Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

653- Yazın Bodrum şehrinin nüfusu artmakta, kışın ise nüfusu azalmaktadır. Bu durumun temel sebebi nedir?

a-) Tarım b-) Sanayi c-) Turizm d-) Hayvancılık

654- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden biri değildir?


a-) Danişmentliler

b-) Eretna Devleti

c-) Saltuklular

d-) Artuklular


655- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?




 1. Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

 2. Coğrafi konumunun gelişmeye uygun olması

 3. Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

656- Ülkemizdeki nüfusun dağılışı ile ilgili aşa­ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?




 1. Endüstrileşmenin yoğun olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.

 2. Yüksek ve dağlık alanlarda nüfus yoğun­luğu azdır.

 3. Turizmin yoğun olarak görüldüğü yerlerde nüfus yoğunluğu söz konusudur.

 4. Nüfus yoğunluğu bölgelerimize eşit şekil­de dağılmıştır.

657- Ülkemizde nüfus artışının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?




 1. Sağlıklı beslenme koşuları

 2. Doğumlar

 3. Dış göçler

 4. Yaşam süresinin uzun olması

658- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin siyasi nedenlerinden biridir?


a)Kudüs’ün Hristiyanlarca kutsal sayılması

b)Yoksul olan Avrupalıların doğunun zenginliklerinden faydalanmak istemesi

c)Hristiyanların kurduğu Kuluni tarikatının kışkırtmaları

d)Bizanslıların Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi


659- Aşağıdakiler den hangisi Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?
A)Mengücekliler B)Artuklular C)Saltuklular D)Osmanlı Beyliği

660- Osmanlı da tapu ve kadastra işlerinden sorumlu divan üyesi hangisidir?

A)Sadrazam B)Vezirler C)Nişancı D)Deftardar

661- Osmanlı Devletinde, Kadılar ve Müderrisleri atama ve görevden alma işerini divan üyelerinden hangisi yürütür?


A)Şeyhü lislam B)Kazasker C) Yeniçeri ağası D)Sadrazam

662- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemine ait değildir?


A)İstanbul’un fethi

B)Amasra ve Sinop’un alınması

C)İlk kez Rumeli’ye geçilmesi

D)Mora yarımadasının alınması


663- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer almaz?
A)Boğazlar Osmanlıların denetimine geçti

B)Doğu ticaret yolları Osmanlılara geçti

C)Rönesansın başlamasına neden oldu

D) Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir imparatorluk haline geldi.


664- Aşağıdakilerden hangisi, Lale Devrinde yapılan yeniliklerden birisi değildir?

A)Polis teşkilatı kuruldu B)İlk matbaa kuruldu

C)Kağıt fabrikası açıldı D) İtfaiye teşkilatı kuruldu

665- Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerlerinden değildir?


A)Acemi Ocağı B) Topçu Ocağı C) Tımarlı sipahiler D)Yeniçeri Ocağı

666- • Bursa’nın Fethi

• Çimpe kalesini Alınması

• İznik’in alınması


Yukarıdaki olaylar hangi Padişah döneminde olmuştur?
A)Osman Gazi B) Orhan Gazi C) I. Murat D) Yıldırım Bayezıd

667- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar B)Bizans’ı ortadan kaldırdılar

C)Haçlılarla Mücadele ettiler D)Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

668- Bir ülkede nüfusla ilgili çeşitli bilgiler elde amacıyla nüfus sayımları yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucunda elde edilecek bilgilerden değildir?


A) Eğitim durumu

B)Kentsel ve kırsal nüfus

C) Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı

D)Boş zamanlarda yapılan faaliyetler

669- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin dini sonuçlarındandır?
A) Doğu- batı kültürü kaynaşmaya başlamıştır.

B) Kiliseye ve papaya duyulan güven azalmıştır.

C) Avrupalılar doğunun zenginlikleriyle tanıştılar.

D) Avrupa Türkler’in batıya ilerleyişine engel olamamıştır


670- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların kuruluşunu ve sınırlarını genişletmesini kolaylaştırmamıştır?


 1. Bizansın iç ve dış baskılar nedeniyle zayıflamış olması

 2. Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamış olması

 3. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

 4. Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı saldırılarını düzenlemesi

671- Anadolu Selçuklu Devleti’nde



 • Önemli yolar üzerine kervansarayların yapılması

 • Eşkıya ve korsan saldırılarında zarar gören tüccarların zararlarının devlet tarafından karşılanması

Aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir?
A)Ticaret

B) Tarım

C) Sanayi

D) Denizcilik


672- Grafikte verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?


a) Kır nüfusu kent nüfusundan sürekli fazladır.

b)İlk yıllarda kır nüfusu daha fazladır.

c)Kent nüfusundaki artış, kır nüfusuna göre daha hızlıdır

d) Kır ve kent nüfusu sürekli artmıştır.

673- Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerden kentlere göçe yol açabilecek bir gelişmedir?
a)Tarımda verimin arttırılması

b)Hayvancılığın geliştirilmesi

c)Tarımda makineleşme

d)Köylere fabrikaların açılması

674- ‘‘Moğolların batıya yaptıkları seferler sonucunda onların önünden kaçan Türkmenler Anadolu’ya gelerek burayı yurt edinmişlerdir:’’

Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


a)Moğollar Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynamışlardır.

b)Moğol Devletinde Türkler önemli rol oynamıştır

c)Moğollar Türklerin üzerine akınlar yapmışlardır

d)Moğollar Türk ülkelerinden bazılarını ele geçirmişlerdir.


675- Hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Dini Etkenler B) Siyasi Etkenler C) Ekonomik Etkenler D) Kültürel Etkenler



CEVAP ANAHTARI ( 651/675)

651

A

661

B

671

A

652

B

662

C

672

A

653

C

663

C

673

C

654

B

664

A

674

B

655

D

665

C

675

D

656

D

666

B







657

B

667

A







658

D

668

D







659

D

669

B







660

C

670

D






676- Ülkemizde İç Göçler’in nedenlerini araştırdığımızda birçok etkenin varlığını görmekteyiz.

Hangisi bu etkenlerden en etkilisidir?
A) Siyasi B) Ekonomik C) Dini D)Yer şekilleri

677- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine seyahat yapılamaz ?


A) Milli park alanlarına

B) Hazine alanlarına

C) Antik kentlere

D) Karantina alanlarına

678- Aşağıdaki kentlerden hangisinde yaz ve kış dönemlerinde nüfusun en fazla değiştiği söylenebilir ?
A) Muğla B) Kocaeli C) Zonguldak D) Kırklareli

679- Aşağıdakilerden   hangisi  Tımarlı  Sipahi  birliklerinin  Osmanlı Devleti'ne  yararlarından   birisi  değildir?


 
         A)Tarımsal   üretimde  süreklilik   sağlanmıştır.                
         B)Fetih  hareketlerinin  artmasını sağlamıştır.                

C)Osmanlı Devleti  para vermeden hazır bir orduya  sahip olmuştur.
D)Ülkenin her tarafında güvenlik sağlanmıştır
.
 
      
 

680- Osmanlı donanmasının yakılarak yok edildiği ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?


 
      A)Çeşme  Baskını                       C)İnebahtı  Savaşı
 
      B)Sinop  Baskını                         D)Preveze  Savaşı 
 
     
 

681- Osmanlı Devleti dünya ticaret yollarını ele geçirmek ve güvenlik altına almak için seferler düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir özellik yoktur?
A)Hint Seferi B)Kırım Seferi C)Mısır Seferi D)Alman Seferi
682- I. I.Murat

II. I.Mehmet

III. I.Selim

IV. IV.Mehmet

Yukarıdakilerden hangisi kuruluş dönemi padişahlarından birisi değildir?
A)I B)II C)III D)IV
683- Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karesioğulları B)Dulkadiroğulları C)Germiyenoğulları D)Karamanoğulları


684- Orhan Bey dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk düzenli orduyu kurmuştur.

B)İlk para basılmıştır.

C)Divan teşkilatlı kurulmuştur.

D)İlk kez Rumeli’ye geçilmiştir.


685- İstanbul fethedildiği zaman Karadenizde Cenevizliler ticaretle uğraşıyordu .Akdeniz de deniz ticaretini elinde tutan devlet hangisidir?

a) İspanyollar b)Venedikliler c)İtalyanlar d) Bizans Devleti

686- Padişahın yazılarına onun imzasını koyan , tuğrasını çeken, gelir kaynaklarından arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerini düzenleyen görevi kimdir?

a)nişancı b) vezirler c) defterdarlar d)kazaskerler

687- Timarlı Sipahilerle ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

a) atlı birliklerdir

b) eyalet askerleri grubuna aittirler

c)savaş zamanında cebelu adıyla silahlı ve zırhlı olarak savaşa katılırlardı..

d)kapıkulu askerleri grubuna aittirler.

688- Hangi Bizans şehrinin alınması haçlı seferlerin neden olmuştur?

a)İstanbul b)Bursa c)İznik d) İzmir

689- Haçlıların İstanbul u işgal ederek bir Latin İmparatorluğu kurdukları kaçıncı haçlı seferidir?

a)1. haçlı seferi b)2. . haçlı seferi c) 3. haçlı seferi d) . 4haçlı seferi

690- Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri de doğunun zenginliğini ele geçirme arzusudur.Bu sebep aşağıdaki gruplardan hangisine dahil edilebilir?
a)siyasi b)ekonomik c)dini d)sosyal

691- Osmanlı Devleti’nde

1-İlk medresenin açılması

2-Kırım’ın fethedilmesi

3-İlk düzenli ordunun kurulması

4-Rumeli’ye geçilmesi

5-Kardeş katlinin yasallaşması

Gelişmelerinden hangileri Kuruluş Dönemi’ne ilişkin değildir?


A) 1-3 B) 3-4 C) 2-5 D) 4-5
692- Osmanlıların İznik’te ilk yaptıkları faaliyetlerden biride medrese (okul) açmaktır. Açılan medreseye müderris (öğretmen) olarak Davud-ı Kayseri getirilir.

Osmanlılar böyle bir faaliyetle neyi amaçlamış olabilirler?




 1. İzniklilerin Türkleştirmesini sağlamak.

 2. Davud-ı Kayseri’yi İznik halkına sevdirmek

 3. Eğitim faaliyetleri düzenleyerek, halkı bilinçlendirmek.

 4. Bu şekilde halktan para toplamak

693- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde divan üyeleri arasında yer almaz?




 1. Nişancı

 2. Kazaskerler

 3. Defterdarlar

 4. Ulufeciler

694- Türkiye’nin 2000 Yılı’ndaki nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren nüfus grafiği incelendiğinde 0-4 yaş grubundaki nüfusun 15-19 yaş grubundaki nüfustan az olduğu görülür.

Bu durum,aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?
A) Doğum oranlarının azalmasıyla

B) Kentlerdeki nüfusun hızla artmasıyla

C) Ortalama yaşam sürelerinin kısalmasıyla

D) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasıyla

695- Türkiye’nin iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karasal iklim daha çok iç bölgelerde görülür

B) Sıcaklık farkların en az olduğu iklim tipi Karadeniz iklimidir

C) Marmara Bölgesi Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimine sahiptir

D) Doğudan batıya doğru karasallığın etkisi artar


696- Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonuçları bakımından benzerlik gösterir ?


 1. Pasinler savaşı-Niğbolu savaşı

 2. Ankara savaşı-Sazlıdere savaşı

 3. Miryakefalon savaşı-II.Kosova savaşı

 4. Maltepe savaşı-Kösedağ savaşı

697- Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde Selçuklu’ya ait bir eser görülebileceği söylenmez ?


A) Edirne B) Sivas C) Konya D) Kayseri
698- Osmanlı İmparatorluğu'nda
          I. 1512-1520 yıllarına Yavuz,
          II. 1520-1566 yıllarına Kanuni,
          III.1564-1579 yıllarına Sokullu,
          IV.1656-1691 yıllarına Köprülüler dönemi denmiştir.
Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir?

A) Dönemlerin önemli olayları göz önüne alınmıştır.


B) O yıllarda tarihin akışında rol oynayan kişilere bakılmıştır.
C) Dönemler, devlet yönetiminde en uzun kalanlara göre adlandırılmıştır.
D) Birbirine benzeyen padişah isimlerinin karıştırılmaması önemli sayılmıştır
699- Aşağıdakilerden hangisi Sırpların isyan etme nedenlerinden değildir?



 1. Yeniçerilerin Sırp halkına iyi davranması

 2. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ulusçuluk akımı

 3. Avrupa devletlerinin Sırpları kışkırtması

 4. Sırp topraklarının sürekli savaş alanına dönmesi

700- - Anadolu için Bizans’la yapılan ilk savaş

- Anadolu’nun kapısını Türklere açan savaş

- Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan savaş


Yukarıdaki savaşlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Malazgirt – Yassı çemen – Pasinler b) Pasinler – Malazgirt – Miryakefalon

c) Miryakefalon – Malazgirt – Kösedağ d) Kösedağ – Malazgirt – Yassı çemen




CEVAP ANAHTARI ( 676/700)

676

B

686

A

696

C

677

D

687

D

697

A

678

A

688

C

698

B

679

B

689

D

699

A

680

C

690

B

700

B

681




691

C







682




692

C







683




693

D







684




694

A







685

B

695

D













Yüklə 192,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin