Kay 61 Türk İdare Tarihi Ders Konu: Osmanlı Toprak Sistemi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 465 b.
tarix12.08.2018
ölçüsü465 b.


KAY 361 Türk İdare Tarihi

 • Ders 4

 • Konu: Osmanlı Toprak Sistemi

 • Okuma:Ortaylı, 2007, sf. 113-166
Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış

 • 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları’na tabi bir devlet haline gelen Selçuklular’ın yerini aldı

  • Uç bölgelerdeki serbestlikten yararlandı
  • Önce Balkanlar’da büyüdü
 • Roma, Bizans ve Abbasiler’i andıran toplumsal, iktisadi ve kültürel bir birlik

 • 15.-17. Asırlar boyu parlak bir devir

  • Pax Ottomana (Osmanlı Barışı)
 • 18. Asır’da başlayan çöküş

  • Yerini ulus devletlere bıraktı
Neden Osmanlı Beyliği?

 • Gaza Ruhu

  • Batı’ya doğru ilerleme misyonu
 • Uç bölgelerdeki ortam

  • Savaşçı ve girişken bir yaşam tarzı
 • Selçuklu ümera ve fukahasının ve teşkilat geleneğinin devam ettirilmesi

 • Demografik etkenler

  • Sürekli insan yığınlarının akışı
 • Kısmi asimilasyon

  • Mihaloğlu
 • Bizans’ın zaman zaman Osmanlı askeri yardımına başvurması

 • Fethedilen yerdeki vergi ve angaryaların hafifletilmesiOsmanlı Fetihleri-1

 • 1354 Gelibolu

 • 1361 Edirne

 • 1387 Selanik

 • 1396 Niğbolu Savaşı ile Bulgaristan Hakimiyeti

 • I. (Yıldırım) Beyazid döneminde (1389-1402) Batı Anadolu Beylikleri, Karaman, Kadı Burhaneddin Beyliği fethedildi

 • 1402- 1413 Fetret Devri

  • Timur istilası
  • İran ve Memluklular gibi diğer Ortadoğu devletleri de zayıfladı
Osmanlı Fetihleri-2

 • 1444- Varna, 1448 II. Kosova zaferleri ile Balkanlar’da kesin hakimiyet

 • 1453 İstanbul’un fethi

 • 1460 Mora

 • 1468 Karaman Beyliği’nin ilhakı

 • 1473 Otlukbeli Savaşı- Akkoyunlular

 • 1475 Kırım Hanlığı Osmanlı himayesine alındı

 • 1514 Çaldıran Zaferi

 • 1516 Merc-i Dabık, 1517 Ridaniye- Memluklar

 • 1526 Mohaç Zaferi- Macaristan hakimiyeti

Osmanlı‘da Din-1

 • İstanbul’un fethinden sonra Batı-Doğu kiliselerinin birleşmesine karşı çıkan Gennadios patrik ilan edildi

 • Bosna’da Bogomolizm

  • Hz. İsa sadece peygamber
  • Kilise hiyerarşisini red, manastır feodalizmine karşı direniş
  • Katolik Zulmü
  • Osmanlı fethinden (1463) sonra ahali İslamiyet’e dönmeye başladı
  • Arnavutluk’ta da benzer bir durum


Osmanlı‘da Din-2

 • I. Selim ve Kanuni devrinde Osmanlı İmparatorluğu bir Sünnilik misyonu yüklendi

  • Fatih döneminde Rönesans’a ilgi
   • Oğlu II. Beyazid Osmanlı kurumlarını şeriata göre restore ettirdi
  • Devlette şeriat düzeni güçlendi
  • Ulemanın egemenliği arttı
  • 1517’de Mekke Şerifi Yavuz Selim’e halifelik alametlerini teslim etti
 • Habsburglar ile Fransa ve Protestanlar arasındaki rekabetten yararlanıldıTımar Sistemi-1

 • Sasaniler, Bizans, Araplar ve Selçuklular’daki sisteme benzer

  • İki temel toplumsal grup
   • Yöneten (kontrol eden) ve yönetilen (üreten, itaat eden, reaya) ayrımı
 • Bir yerin vergi gelirlerinin tümünün ya da bir kısmının hizmet karşılığı devri

  • Mali, idari ve askeri amaçları olan bir sistem
  • Sadece arazi geliri değil, diğer vergi kalemleri de tımara konu olabilir
  • Ülkenin bazı bölümlerinde istisnai rejimler uygulanmıştır


Tımar Sistemi-2

 • Neden Tımar Sistemi?

  • Bürokrasinin yetersizliği
   • Vergi tahsilatı güç
  • Para ekonomisine geçilememesi
  • Ulaşım, haberleşme ve kayıt tutma güçlükleri
 • İmparatorluk büyüdükçe her fethedilen arazi savaşçılara dağıtılmayıp devlet adına bir kısmının elde tutulması

  • Miri arazi
 • Fetihten hemen sonra tahrir işlemleri uygulanır

  • Arazinin tahmini geliri, kime dirlik olarak verileceği
  • Padişah tasdiki ile geçerlilik kazanır
  • Hıristiyan askerlere de verilmiştir


Osmanlı’da Arazi Türleri

 • 1. Miri Arazi

  • Has
   • Padişah ve yüksek yöneticilere
   • Yöneticilere kural olarak irsi olarak geçmezdi, ama uygulamada işlemediği de oldu
  • Zeamet (20.000 akçe ve üstü)
   • Irsi olarak geçen sipahi dirliği
  • Tımar (3.000-20.000 akçe)
 • 2. Vakıf Topraklar

 • 3. Özel mülkiyet, emlak topraklarOsmanlı’da Vergiler-1

 • 1. Şer’i Vergiler

 • Zekat

 • Aşar (Öşür)

  • Müslümanlardan alınan arazi vergisi
  • ½, 1/10 arası
  • Sipahiye verilir
 • Haraç

  • Hıristiyanlardan alınan arazi vergisi
 • Cizye

  • Baş vergisi
  • Mali duruma göre değişir
  • Hazineye alınır
  • Tanzimat’tan sonra toplanması gayrimüslim cemaat liderlerine bırakıldı


Osmanlı’da Vergiler-2

 • 2. Örfi Vergiler

  • Sultan fermanı ile
  • Nitelik ve miktarları bölgelere göre farklı
  • Her sancağa ait kanunnamelerle düzenlenir
  • Dirlik sahipleri para veya hizmet olarak toplar
   • Örn: Hıristiyanlardan baş vergisi: İspençe
 • 3. Zamanla ortaya çıkan diğer vergiler

  • Örn: Tapu resmi
  • Zamanla artmış, yolsuzluk ve usülsüzlüğe neden olmuştur
 • 4. Olağanüstü durum (Avarız) vergileri

  • Zamanla sürekli hale geldi
  • Tımar sistemi bozulunca sürekli arttı, Tanzimat ile kaldırıldı
  • Stratejik hizmet yapanlar ve madde üretenlere bazı muafiyetler


Osmanlı’da Toplumsal Sınıflar

 • Yöneten ve yönetilen

 • Yöneten, vergilerden muaf

  • Askeri Sınıf
  • Saray
  • Divan
  • Merkezi hükümet memurları
  • Beylerbeyi, sancakbeyi ve hane halkları
  • Ulema sınıfı
 • Yönetilen

  • Şehir esnafı
  • Kırsal bölgelerdeki tarımsal üreticiler
  • Silah taşımak ve yönetime katılmak yasak


Osmanlı’da Kırsal Hayat

 • Bizans-İran, Bizans-Arap çatışmaları, Moğol İlhanlı istilası

  • Köyü ve köylüyü harap etti
  • Anarşi artmış, insanlar kalelere çekilmiştir
  • Yollar emniyetsiz
 • Anadolu’nun kolonizasyonu

  • Göçebelerin toprağa yerleştirilmesi
 • Sipahi yolsuzlukları

  • Türkmen göçebe ve köylülerin isyanları
   • Örn: Celali isyanları
 • Vakıf ve zaviye köyleri

  • Ruhani federalizm
  • Manastırlara bırakılan köyler
17. Asır ve Sonrası

 • Ateşli silahların gelişmesi

 • Ticaret yollarının kayması

 • Gümüş para enflasyonu

  • 15. Asır sonu
 • İltizam sisteminin yaygınlaşması

  • 16. Asır’dan itibaren köylü, vergisini nakdi olarak vermeye zorlandı
  • Yerel nüfuz gruplarının oluşması
  • Tarımsal zenginlik artmadığı için güçlü bir burjuva grubu ortaya çıkmamıştır
   • Absentee landlords
 • Atlantik ekonomisinin etkileri

  • Ticareti yasak hammaddeler dışarıya çıkmaya başladı
  • Ülkeye ucuz mamul madde girmeye başladı


KAY 361 Türk İdare Tarihi

 • Ders 5

 • Konu: Osmanlı Devleti’nin Merkez Örgütü

 • Okuma: Ortaylı, 2007, sf. 169-222Osmanlı Yönetim Örgütü

 • Merkez ve Eyalet Örgütleri

 • Merkez Örgütü

  • Padişah ve Saray
  • Divan-ı Hümayun ve bağlı bürolar
  • Vezir- Azam ve Bab-ı Ali
  • Bab-ı Fetva ve İlmiyye Örgütü
  • Defterdarlık ve Maliye Örgütü
  • Kapıkulu Ocakları ve Donanma


Padişah ve Saray

 • Padişah, merkez örgütünün başıdır

  • İlk zamanlarda “Bey” ya da “Han” ünvanlarını taşımıştır
 • Askeri Gelenek:

  • Sade bir protokol
  • Örf ve adetlere, istişareye dayanan bir yönetim tarzı
  • Etrafında önemli nüfuz gruplarının ve hanedanların temsilcileri vardı
  • Savaşçı kişilik ve yetenekler ile sivrilen bir primus inter pares (eşitler arasında birinci)
 • Yıldırım Bayezid’den itibaren

  • Şaşaalı bir protokol
  • Mutlak bir hükümdar
 • Padişah tipini asıl yaratan Fatih Sultan Mehmed

  • Protokol esasları
  • Kanunlar


Hükümdarlık Gerekleri

 • Hanedana mensup olmak

 • Oğuz boyları ve Selçuklular’daki gibi ülke hanedanın ortak malı değil

  • Her hanedan üyesinin veraset hakkı yok
 • Primogenituras (Büyük oğulun tahta çıkması)

  • İlk kardeş katli, Yıldırım Bayezid
  • Fatih Kanunnamesi kardeş katlini yasalaştırdı
 • I. Ahmet’ten itibaren senyoritas (tahta hanedanın en yaşlı erkeğinin çıkması)

  • Şehzadeler artık sancaklara tayin edilmeyip haremde kapalı bir hayat sürmüşlerdir
Egemenliğin Kaynakları

 • Meşruiyeti sağlayan siyasal formüller:

 • “Oğuz Han” neslinden gelme iddiası

  • Kayı boyunun Oğuzlar’ın en asil boyu olduğu iddiası
 • Mistik rivayetler:

  • Osman Gazi’nin rüyası, Şeyh Edebali’nin yorumu
  • İlahi işaretler ile egemeliği ele alma motifi
   • Rus Rürik Hanedanı’nda ve Avusturya Habsburgları’nda da vardır
 • Hanedanın hakimiyetinin meşru kaynağının Allah’a dayandırılması

  • Halifelik kurumu


Şehzadelerin Yetişmesi

 • 17. Asıra kadar sancaklarda idare ve askerlik öğrenirlerdi

 • II. Selim’den sonra şehzadeler sarayda hapsedilmeye başlandı

  • Cellat korkusu ile yaşamışlardır
  • Çoğunlukla iyi bir eğitim görememişlerdir
  • İç ve dış entellektüellerden kopuk bir hayat yaşamışlardır


Padişahlar ve Hilafet

 • 15. Asır’da artık Oğuz boylarının başkanlığından çok Roma Kayzeri olmak benimsenmiş

  • Müslümanların koruyucusu ve emiri
  • Fatih ve II. Bayezid hilafete benzer ünvanlar taşımıştır
 • Yavuz Sultan Selim’in hilafet sembollerini törenle aldığı rivayeti 18. Asır’da ortaya atılmıştır

  • Yavuz, halifelik ünvanını kullanmamıştır
 • 1789 Ayanlı Kavak Antlaşması ile Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı kabul edilmiştir

  • Bu ülkedeki Müslümanlar üzerinde ruhani otorite kurmak için hilafet makamı ileri sürülmüştür
  • Uluslararası ruhani bir kurum oluşturulması
  • Abdülaziz ve II. Abdülhamit tarafından kullanılmıştır
   • Cesaro-papizm


Osmanlı Şeriat Devleti miydi?

 • Tartışmalı bir konu

 • Kimi yazarlara göre, yönetim ve yargıda şer’i hükümlerin hakim olduğu bir sistem

 • Kimileri, gayrimüslim gruplara tolerans gösterildiğini; yönetim ve adalet konusunda özerlik tanındığını, bunun bir tür laiklik olduğunu söylerler

 • Bir grup da, uygulamada şer’i mevzuattan çok örf ve adetlerin hakim olduğunu söyler

  • Toplum ve devlet hayatının temel kurum ve ilişkileri, örfi kanunlarla, hatta mahalli gelenek ve teamüllere göre düzenlenmiştir


Osmanlı Şeriat Devleti miydi?

 • Ulema bazı konularda “şer’i maslahat değildir, ul’ulemr ne ise öyle olsa...” diyerek dünyevi otoritenin koyduğu kanunları tanımıştır

 • Toplumsal örgütlenme şer’i ve geleneksel bir düzendedir

 • Laik devlette, merkezi olarak belirlenmiş kanunlar herkese eşit bir biçimde uygulanır

  • Bu anlamda Osmanlı düzeni laik değildir
  • Millet sistemi
   • Vergi, yargı, eğitim, nüfus sayımı, vb. alanlarda, yani adli ve yönetsel örgütlenmede dine dayalı bir adem-i merkeziyetçilik


Şeyhülislamlık

 • Şeriate ait sorunları çözmekle görevli

 • Padişah otoritesini sırınlandırır

  • Katl, harb gibi konular fetvasına bağlı
 • 18. Asır’dan itibaren başkent müftisine dendi

  • 19. Asır’da Şer’iye Nazırı olarak kabineye girdi
  • Klasik dönemde devlet işlerinde rolü yokken, 16. Asır’dan sonra sosyal rolleri arttı
  • 17. ve 18. Asırlarda dini baskı ve taassub
  • 18. ve 19. Asırlarda yaşanan felaketlerin tesellisi İslam’ı ideolojileştirmek olmuştur


Saray Teşkilatı

 • Sarayın Bölümleri

  • Harem
   • Hükümdarın ailesi ile özel hayatını yaşadığı yer
   • 16. Asır’dan itibaren hükümdarlar komşu devlet hükümdarlarının kızları yerine cariyelerle evlenmeye başladılar
    • Haremin önemi arttı
   • Valide ve Haseki sultanların çevresinde oluşan baskı grupları
   • Saray dışı görevlere gönderilen enderunlular haremden çıkarılan cariyelerle evlendirildi
  • Enderun
  • Birun
 • Her üç bölümde de hükümdarın özel hizmetleri kadar kamu hizmetleri de görülür

  • Babüssaade kapısından itibaren hükümdarın özel ikametgahı


Enderun

 • Saraya mensup içoğlanlarının hizmet gördüğü, padişahların günlük hayatlarının geçtiği yer

 • Enderun Mektebi

  • Osmanlı yönetici zümresinin kültürünün doğup geliştiği yer
  • İçoğlanlarına hizmet içi eğitim verilen yer
  • Devşirme çocuklarının en zeki ve seçkinleri alınır
  • Usta-çırak ilişkisi ile eğitim
  • Devşirme sistemi kalkınca da aristokrat okulu olmamıştır
 • II. Meşrutiyet ile ortadan kalkmıştır

  • Tanzimat’tan sonra modern bürokrasiye eleman yetiştiren Mekteb-i Sultani (GS) ve 1859’da da Mülkiye kurulmuştur.


Birun

 • Farsça’da taşra, dış anlamında

  • Babüssaade kapısı dışındaki görevlere denir
  • Enderun’dan Birun’a çıkmak mezuniyet ve dış görev ile taşraya atanmak demektir
 • Saray hizmetleri de dahil

  • Ziyafetler, protokol, ahırlar, av kuşları ve köpekleri, hekimlik, terzilik, hattatlık vb. işleri gören saray çalışanları
 • Zamanla sayılarının artması mali sorunlar ortaya çıkardıKul Sistemi

 • Devletin, padişahın kulu olan devşirmeler tarafından yönetilmesi

  • Sarsılmaz bir merkeziyetçilik (mi?)
 • Halbuki devşirme sistemi kısa bir döneme özgü

  • 14. Asır’a kadar Çandarlı ailesi gibi yerel hanedan mensupları ile Kösemihaloğulları gibi aileler komuta kademelerindeydiler
  • 16. Asır’ın ikinci yarısında devşirme adetinin kalkması ile bürokrasi ve ordu yönetimi yeniden Türklere ve diğer unsurlara geçti
   • 17. Asır’da Köprülüler
  • Ordunun önemli bir kısmını oluşturan tımarlı sipahiler devşirme değildi
 • Sonuç olarak, kapıkulu sistemi kısa ömürlü olup, iktidarın odak merkezi olmamıştırDivan-ı Hümayun

 • Devlet işlerinde birinci derecede sorumlu bir organ

  • Kabine çekirdeği durumunu koruyup gelişimini tamamlayamamıştır
 • Hükümdarın özel danışma organıdır

  • Savaşta ve barışta devamlı toplanır
  • Mülki, askeri ve şer’i konulardaki devlet işleri, devlet reisi olan padişah adına görüşülür, onun adına karar alınır veya onun karar almasına yardım edilir
 • Padişahlar, Fatih’ten sonra toplantılara katılmamış, görüşülüp kendilerine arz edilen hükümleri onaylamışlardır.

  • Kazasker adli, defterdar mali, sadrazam genel konularda alınan kararları arzederlerdi
  • Kararlar padişah ağzından ilan edilir
  • Padişahın kabulü ile mühimme defterlerine kaydedilir
   • Mühimme defterlerinde eyaletlerle ilgili konular, tayin ve terfiler, merkezden eyaletlere veya diğer devletlere yazılan konular bulunurdu


Divan-ı Hümayun

 • Aynı zamanda yüksek temyiz mercii

 • Divanda bitmeyen veya padişaha arzı gerekmeyen işler, sadrazamın kendi sarayındaki ikindi divanında görüşülürdü

  • 17. Asır’dan itibaren Divan-ı Hümayun’un önemi azaldı ve daha az toplandı
  • Uzmanlaşma ve görev alanlarının çoğalması ile sadrazamlığa bağlı ofisler oluştu
 • Harpte toplanan divana “ayak divanı” denilirdi

  • Yeniçeri ayaklanmalarında
  • Galebe ve ulufe divanları


Divan-ı Hümayun

 • Hizmetli grupları

 • Asil Üyeler (Erkan-ı Devlet)

 • Tartışmalara katılan ve oy veren yüksek rütbeli devlet adamları

  • Vezir-i azam
  • Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri
  • Rumeli ve Anadolu Beylerbeyleri (Vezir rütbesinde)
  • Nişancı
  • Rumeli Defterdarı
  • Kubbealtı vezirleri (3-7 tane, tecrübeli yüksek rütbeli komutanlar)
  • Vezir iseler kaptan-ı derya ve yeniçeri ağası
  • Şeyhülislam (19. Asır’a kadar üye değildi)


Divan-ı Hümayun Kalemleri

 • İşlerin yürütüldüğü bürokratik örgüt

 • Örgütün başı 17. Asır’a kadar nişancıdır

  • Padişah adına yazılan kararların bazılarını kaleme alır ve bunlara tuğra çeker
  • Örfi kanunlar ve arazi meseleleri hakkında hem divanın bilirkişisi, hem de kararların uygulayıcısıdır
   • Arazi tahrir defterlerini saklar
   • İmparatorluğun bütün tapu kayıtlarını tutar
 • Toprak sisteminin bozulmaya başladığı 17. Asır’dan sonra nişancının önemi azalmıştır

  • Sadrazama bağlı uzmanlık ofisleri nişancının yerini almıştır


Divan-ı Hümayun Kalemleri

 • Yazışma işlerinin şefi, başlangıçta nişancının yardımcısı olan reis-ül küttab (katiplerin reisi)dır.

  • Zamanla dışişlerini yürüten bir görevliye dönüştü
 • Emrinde divan ve hazine katipleri vardı

  • Dar bir kadro
   • Bir dönemde nişancı ve defterdarın ofislerinde 25’er katip vardı
  • Yoğun bir merkezi kontrolden sözetmek zor


Reis-ül Küttab’a Bağlı Bürolar

 • 1. Beylikçi/ Divan Kalemi

 • Tüm kanunname, ahidname ve fermanlar yazılıp kaydedilirdi

 • 2. Tahvil kalemi

 • Yüksek memurların tayin, terfii ve dirlik kayıtları

 • 3. Ruus Kalemi

 • Tımar ve has sahipleri dışındaki bürokratların maaş, tayin ve emeklilik işleri

 • 4. Amedi Kalemi

 • Müzakerelerin kaydı

 • İdare ve saray arasındaki yazışmaların yürütülmesi

 • Diğer bölümler

  • Teşrifatçılar
   • Protokol işleri
   • Fethedilen ülkelerdeki yerli hanedanların genç üyelerinden
  • Vakanüvisler
   • Resmi tarih yazıcıları
  • Tercümanlar
  • Güvenlik ve düzeni sağlayan çavuşlar ve kapıcılar
   • Çavuşlar elçilik ve ulaklık görevi de görürlerdi


Dış İlişkiler Sistemi

 • 18. Asır’a kadar Divan-ı Hümayun tarafından düzenlenirdi

  • 18. Asır’da bu bürolar sadarete bağlandı
 • 18. Asır’a kadar geçici elçiler gönderilirdi

  • Yeni padişahın tahta çıkışını bildirmek
  • Barış ve ticaret antlaşmaları yapmak
  • Dostluk, nezaket, iade-i ziyaret
  • Mektup ve hediye gönderme
   • “Pembe İncili Kaftan” öyküsü, Ömer Seyfettin
  • O ülkenin istemiyle
 • Osmanlı hükümdarları yabancı hükümdarların hepsini protokol bakımından kendilerine eşit saymazlardı

 • 19. Asır’da Hariciye nezareti kuruldu

  • Diğer devletlere devamlı elçiler gönderildi


Sadrazam ve Bab-ı Ali

 • Vezir-i azam, sadrazam, sahib-i devlet

  • Padişahın mutlak vekili, onun mührünü taşır
  • Sadece padişaha hesap verir
  • Has denilen yüksek gelirli dirliklerin sahibidir
  • Elçilerle görüşür
  • Siyaseten katl yetkisi vardır
 • Adliyeye (kazasker) ve maliyeye (defterdar) müdahale edemez

 • Padişah askeri sayılan kapıkulu askeri üzerinde etkili değildir

  • Ama savaşta serdar-ı ekrem sıfatıyla padişah yerine komutan olabilir


Sadrazam ve Bab-ı Ali

 • Kuruluş döneminde vezirlerin ve sadrazamların çoğu Türklerden ve ilmiyye sınıfından çıkmıştır

 • Hükümet işlerini çeşitli divanlar toplayarak görür

  • Her vezir tek tek saltanata karşı sorumludur
   • Kabine kavramı, II. Meşrutiyet’ten sonradır
 • Sadrazama bağlı görevliler

  • Sadaret kethudası: Tüm dahili işlerden sorumlu
  • Mektubçu: Özel yazışmalar
  • Sadaret kaymakamı: Sadrazam seferdeyken vekili
  • Sadrazam adına haslarından vergi toplayan görevlilerDostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə