Acta de Pleno 29. 03. 15

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə2/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ERANSKINA/ ANEXO
9.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA
9. - ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

V. ERANSKINA - ASISTENTZIAK ETA EGONALDIAK ZAHARREN ETXE ETA EGOITZETAN, HAUR HEZILEKUAK, ATERPETXEAK ETA ANTZEKO IZAERA DUTEN BESTELAKO ESTABLEZIMENDUETAN
V. ANEXO - POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, GUARDERÍAS INFANTILES, ALBERGUES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA


D.- UDAL HAURRESKOLA

D.- ESCUELA INFANTIL1TARIFA MENSUAL

HILABETEKO TARIFA
ATALA

TRAMO

URTEKO SARRERA GARBIAK

INGRESOS NETOS ANUALES

ASISTENTZIA

ASISTENCIA

JANGELA

COMEDOR

Familia Unitate kide kopurua

Miembros de la unidad familiar

-raino

hasta

5 ordu arte

hasta 5h/día

+ 5 ordu

+ de 5h/día

1*

2 kide / miembros

13.350 €

91,80 €/hilean

91,80 €/mes103,05 €/ hilean

103,05 €/mes4,10 €/ egunean

4,10 €/día


3 kide / miembros

17.567 €

4 kide / miembros

20.201 €

5 kide / miembros

23.232 €

6 kide / miembros

27.717 €

Kide konputagarri berri bakoitzeko, 4.115 € gehituko dira

Por cada nuevo miembro computable más se añadirán 4.115 €
2

Famili Unitateko 2-4 kide, 1. tartearen amaieratik 25.725 € artei2-4 miembros de Unidad Familiar desde el fin del tramo 1 hasta 25.725 €

Famili Unitateko 5 kide edo gehiago badira, 1. tartearen amaieratik 31.900 € arte

5 ó más miembros de Unidad Familiar desde el fin del tramo 1 hasta 31.900 €


113,45 €/hilean

113,45 €/mes127,30 €/hilean

127,30 €/mes4,10 €/egunean

4,10 €/día3

Famili Unitate guztiak 2. tartearen amaieratik

Todas las Unidades familiares desde el fin del tramo 2141,60 €/hilean

141,60 €/mes158,40 €/hilean

158,40 €/mes4,10 €/hilean

4,10 €/día
(*) Tarte honetako tarifak bat etorriko behar du Eusko Jaurlaritzaren bekaren zenbatekoarekin. Gaur egun Hilean 90 eurokoa da.


(*) La tarifa de este tramo ha de coincidir con el importe de la beca del Gobierno Vasco que en la actualidad es de 90,00 €/mes.Tarifa aplikatzeko arauak:


Normas de aplicación de la tarifa:

(…)

(…)

19. Baldin eta ezinbesteko arrazoiak direla eta beharrezkoa bada zerbitzua bertan behera uztea, zenbat egunetan funtzionatzen duen zerbitzuak hasiera batean aurreikusitako egun kopuruaren aldean, hainbat egunekiko proportzionala izango da zerbitzua bertan behera gelditzen den hilabete bakoitzean ordaindu beharreko tasa.

19. Si por causa de fuerza mayor fuera necesaria la suspensión del servicio, la liquidación de la tasa correspondiente a cada uno de los meses afectados por dicha suspensión será proporcional al número de días de funcionamiento del servicio en relación al número de días inicialmente previsto.VIII. ERANSKINA - UDALERRIKO IKASTETXEETAN IRAKASKUNTZA BEREZIENGATIK
VIII. ANEXO - POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL MUNICIPIO


A.- MARRAZKI ETA PINTURA UDAL AKADEMIAKO ZERBITZUENGATIK


A.- POR SERVICIOS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA


I. TARIFA
Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da:I. TARIFA
La cantidad a abonar por curso y asignatura, en concepto de matrícula, será la siguiente:


A) Urritik Ekainarte ikastarorako

A) Curso Octubre a Junio


Ordu kopuruak

18 urtetik beherakoak

18 urtetik gorakoak

Astean 2 ordukoa

249,70

288,45

Astean 4 ordukoa

425,80

553,30
Nº Horas

Menores 18 años

Mayores 18 años


2h/semana

249,70

288,45

4h/semana

425,80

553,30


B) Ikastaro arrunta ez diren ikastaroetarako, ikastaroko

B) Para cursillos distintos al curso ordinario, por cursillo

Orduak

Kuota

16 ordukoa

86,15
Nº horas

Cuota

De 16 horas

86,15


C) Klasetan pertsona-eredu bat beharko duten asignaturetan erantsiko zaio, orduko

C) La asignatura que requiera la presencia de una persona-modelo durante las clases, a la tarifa se le incrementará, por hora

Kuota bakarra

3,50
Cuota única

3,50

D) Kurtsoa hasita dagoenean, bigarren hiruhilabetetik aurrera (urtarrila), Matrikula gauzatzen bada, hiruhilabeteko kuota

D) Cuota trimestral cuando el curso está iniciado, a partir del segundo trimestre (enero) y se formaliza la matrícula

Asteko ordu kopuruak

18 urtetik beherakoak

18 urtetik gorakoak

2 ordukoa

90,95

106,20

4 ordukoa

157,65

181,70
Horas semanales

Menores 18 años

Mayores 18 años

De 2 horas

90,95

106,20

De 4 horas

157,65

181,70


E) Matrikularen prezioan sartuta dago ikaskuntzarako behar den material tekniko bereziaren gastua, aurrekontuko partidan ezarritako kredituaren mugaraino.


E) En el precio de la matrícula se incluye el gasto en material técnico especial necesario para el aprendizaje, hasta el límite del crédito consignado en la partida presupuestaria.

Tarifa Hauek dagokion ikasturtearen irailaren 1etik hasita indarrean sartuko dira

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del curso escolar correspondiente.B.- ZERAMIKA TAILERREAN ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIK

B.- POR SERVICIOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE CERÁMICA

I. TARIFA
Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da:
I. TARIFA
La cantidad a abonar por curso y asignatura, en concepto de matrícula, será la siguiente:

A) Urritik ekainerarteko ikastarorako pertsona eta kurtsogatik

A) Para el curso de octubre a junio por persona y curso
Kuota arrunta

453,75 €

18 urtetik beherakoak

385,70 €
Cuota ordinaria

453,75 €

Menores de 18 años

385,70 €
B)Hiruhilabeteko kuota Urtarrilatik aurrera

B) Cuota trimestral a partir de Enero
Kuota arrunta

167,25 €

18 urtetik beherakoak

142,15 €
Cuota ordinaria

167,25 €

Menores de 18 años

142,15 €
C) Ikasturte barruan egingo diren espezialitateko ikastaro trinkoak (32 ordukoak)

C) Cursillos intensivos de especialidad a realizar durante el curso (32 horas)
Kuota arrunta

5,10 €

18 urtetik beherakoak

4,35 €
Cuota ordinaria

5,10 €

Menores de 18 años

4,35 €
D) Udako ikastaro trinkoak: Uztaila eta/edo Abuztua (adineko pertsonentzako soilik)

D) Cursillos intensivos de verano: Julio y/o Agosto (destinados exclusivamente a personas de edad)
Kuota bakarra

123,20 €
Cuota única

123,20 €
E) Matrikula prezioaren barruan dago sartuta material tekniko suntsikorrari dagokion gastua onetsitako oinarrizko programaren arabera. Material gehigarri guztia ikaslearen kontura izango da.


E) El precio de la matrícula incluye el gasto en material técnico fungible según el programa básico aprobado. Todo material suplementario será de cuenta del alumno.
Tarifa Hauek dagokion ikasturtearen irailaren 1etik hasita, indarrean sartuko dira.

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del curso escolar correspondiente.


C. IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOA


C.- CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUNMaila Ertaina (matrikula barne):

Grado Profesional (incluida matrícula):


Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronados

Sarrera froga/Prueba de acceso

52,20€

52,20€
1. eta 2. Kurtso / Primer y Segundo Curso

1.020,00€

1.326,95€
3. eta 4. Kurtsoa / Tercer y Cuarto Curso

1.116,20€

1.450,70€
5. eta 6. Kurtsoa / Quinto y Sexto Curso

1.236,90€

1.607,25€Kurtsoa errepikatzen dutenentzat / Repetidores:
Instrumentua/ Instrumento:

928,95€

1.206,20€
Ikasgai osagarria/ Resto asignaturas:

317,15€

411,30€
Besteak/Otros:


Bigarren instrumento/Segundo instrumento

408,25€

531,00€
Ohiz kanpoko matrikula/Matrícula extraordinaria

510,00€

510,00€

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə