Ahmed hulûSİ’de kavramlar fiHRİSTYüklə 258,7 Kb.
səhifə1/4
tarix22.12.2017
ölçüsü258,7 Kb.
#35659
  1   2   3   4

AHMED HULÛSİ’DE KAVRAMLAR

FİHRİST

 • Tevrat’ta “Âdem”den “Adam” şeklinde bahsedilir

 • Kur’ân-ı Kerim’in bahsettiği Âdem, “İnsanlığın başlangıcı olan Âdem”dir… Bizim neslimizin ilk insanı olan Âdem değil!

 • Âdem'in yaratılması

 • Âdem’de “şuur”un meydana gelişi-“Allah İsimlerinin Mânâları”nın açığa çıkacak şekilde yaratılması

 • Adem'e talim edilen, Muhammedi salt şuurdur(Esmâ'nın tamamı-Bedene üflenen ruh)

 • Âdem’in yaşadığı Cennet, Dünya üzerindeydi!

 • Âdem, “Nefs”inin Hakikatini bilecek ve gereğini yaşayacak bir kapasite ile ("Haniflik" Bilinci ile) yaratıldığı için “Yeryüzünde Halife” ("İnsan Nesli"nin ilk sureti) oldu

 • Âdem’in kendi âlemindeki tasarrufu, Hâlık Teâlâ’nın büyük âlemdeki tasarrufuna benzer

 • Âdem’, kendisindeki İlâhi güçlerin açığa çıkmasını engelleyen vehim duygusu gelişmediği için madde bedeni yokmuşçasına özgür bir yaşam sürüyordu

 • Âdem’in yaradılışındaki orijinal hâli itibariyle kendini beden olarak hissediş yoktu!

 • Allah Âdem’i “Âlemler”(İnsanlar) üzerine seçmiştir(Istıva etmiştir)

 • Âdem “Rahman Sûreti” üzere yaratıldı

 • Âdem’e bütün “İsimler”i(“Allah isimleri”ni-“Esmâullah”ı) tâlim etti

 • Secde yalnızca Allah’a yapılırsa, Yeryüzü Melekleri Âdem’e nasıl secde etmiştir?

 • “Yeryüzü Melekleri”, Âdem’e secde Emrini aldıklarında niçin hayret ve sual ettiler?

 • Âdem ile Havva’nın Cennetten indirilmesi(Bedenî kayıtlamalar ve kısıtlamalar yaşamı)

 • Yasak Ağaç”(Seksin getireceği üreme-Şeytanın Âdem ile Havva'yı aldatarak aşağı sarkıtması)

 • Âdem "Hakikati"ne isyan etme durumuna düştü...(Bilgilendirildiği halde “unuttu”!)

 • Âdem, “Rububiyet saadeti” ile “İlâhi İhbar” arasında kaldı…(İkileme düştü-Tabiat zulmetine yönelince İlâhi-Rûhî yakınlıktan çıktı)

 • Melekler Âdem'e secde etti fakat İblis(Şeytan-Vehim, Birimsel-izâfi benlik bilinci)secde etmedi

 • "İzâfi-Birimsel Benlik", "Mülhime Nefs mârifeti" ile insan üzerinde tasarruf etme gücünü muhafaza etti (Şeytan, "Mânevi Diriliş Günü"ne kadar mühlet istedi!)

 • Hücresel Bedeninin “İnsânî Hakikat”i ortaya çıkartabilecek bir kemâle gelmesinden sonra Allah, Âdem’e Ruhundan üflemiştir

 • Âdem, beynin aldığı melekî etkilerle geçirdiği mutasyon neticesinde eriştiği kemâlâtla “Halife” özelliğini kazanmış ve Cennet yaşamına geçmiştir

 • Âdem, “İnsanSI” türünden olan bedeni yönünden değil; kendisinde meydana getirilen “İnsânî Mânâ”(Halife özelliği-“Allah Sureti”) ile “İlk İnsan” olmaktadır

 • Âdem, hata işlemekle nasıl Halife olur?

 • Şeytanın secde etmesine engel neydi?

 • Evrimle gelen nesil, “İnsanSI”… Âdem’den gelen nesil ise “İnsan” adını alır. (Bkz.G/Genetik Yazgı)

 • Âdem Nesli (Meleki ruh, üst bilinç, akıl sahipleri-Ruh-akıl işlevleri dolayısıyle diğer yaradılmışlardan üstün-şerefli kılınanlar-Varlığındaki “Hilâfet”i sezen-hisseden-idrâk eden ve gereğini yaşayabilen-“Yeryüzünde Halife”-“Âdem Evlâdı”-“Âdemoğlu”-Âdem ve Havva’nın neslinden gelen-“İnsan”)

 • Âdemoğullarının genlerinden zürriyetlerinin alınarak ruhlarının kuvveden fiile çıkarılması

 • Âdemoğullarını Kudsî rızıklar ile rızıklandırdık… Ruh-Akıl işlevleri dolayısıyla şerefli-üstün kıldık

 • Kur’ân’da âdemoğullarına yapılan öğütler

 • Âdem ve nesli,  fark ederek veya farkında olmadan “Fıtrî Hliâfet” görevini yerine getirmektedir

 • Âdem’in zürriyetinden hidâyete erdirilenler

 • Âdemoğulları vehme kulluk yapmamaları için bilgilendirilmişti

 • Âdemoğullarının putları(Yeryüzünde ve Gökyüzünde Hakk'tan perdeleyen nesneler, kuvveler-Var kabul edilen isimler-Kuvveleri nisbet ettikleri, Allah’a yaklaştırması için şefaatını zannettikleri nesneler, kuvveler- Alışkanlıklar-bağlılıklar, bağımlılıklar-Para, mal mülk putu- Şöhret, mevki putu- Etraf, "Herkes" putu-toplumların ürettiği kutsallıklar)   (Bkz.P/Put)“ÂDEM”

 • “Adam”

 • “İnsânî Mânâ”

 • “Allah Sûreti”

 • Esmânın programlanışı-esmâ bileşimin açığa çıkışıyla yoktan yaratılan...

 • Yoktan var olmuş, esmâ ile hayat bulmuş...

 • "İnsan"

 • “İlk İnsan”

 • "İnsan Nesli"nin("Haniflik" Bilincinin ilk sureti)

 • “Yeryüzünde Halife”

KURÂN-I KERİM’’İN BAHSETTİĞİ ÂDEM

İNSAN”LIĞIN BAŞLANGICI OLAN “ÂDEM”DİR…

BİZİM NESLİMİZİN İLK İNSANI OLAN ÂDEM DEĞİL!

Esasen, bizim bildiğimiz Âdem`in, yeryüzünde meydana gelen ilk Âdem olmadığı yolunda bazı geçmiş beyanlar var. Yâni, bizim neslimizin ilk insanı olan Âdem, esas insanlığın başlangıcı olan Âdem değil!Kur`ân-ı Kerîm’in bahsettiği Âdem, "insan"lığın başlangıcı olan Âdem... Belki de yüzmilyonlarla ifade edilebilecek bir süre önce yaşamış olan Zât!

Oysa, o Âdem`den bu yana değişik sayıda Âdemlerin yaşamış olduğu belirtiliyor...

Meselâ; Muhyiddin-i Arabi, "Fütühât-ı Mekkiye" isimli kitabında;

"Kâbe ‘de tavaf sırasında bir zâta rastladığını, (tabii bu Zât, bildiğimiz maddi sûretli bir Zât değil, mânevî bir sûret olarak veya Ruh olarak diyelim), kendisine kim olduğunu sorduğunu; o zâtın da cevaben:

-Ben senin baban Âdem`den kırk bin sene evvel yaşamış Âdem`im" dediğini yazıyor...

Bunun gibi, Hazreti Rasùlullah aleyhisselâmın torunlarından, bâtın ve zâhir ilimleri konusunda son derece vukuf sahibi çok değerli bir Zât olan İmam Cafer-i Sâdık da şöyle diyor:

"Sen sanıyorsun ki, Allah sizden başka beşer yaratmamıştır. Hayır! Vallahi, Allah, bin kere bin Âdem yaratmıştı ki, siz, o Âdemlerin sonuncususunuz"!



TEVRAT’TA “ADEM”DEN

ADAM” ŞEKLİNDE BAHSEDİLİR

"Allah, Âdem`i yer yüzünde bir halife olarak meydana getirdi."

Kur'ân `dan evvel gelmiş olan kitaplardan Tevrat`ta da Tekvin bahsinde şu hususa değinilir. "Allah, kendi sûretinde Adam`ı yaptı."

Âdem`den Tevrat`ta "Adam" şeklinde bahsedilir. Keza, İncil`de de…

Bununla birlikte, Buhari`de, Müslim`de, İbn-i Hanbel`de bu konuda bir açıklama vardır.



ÂDEM’İN YARATILMASI

ALLAH ÂDEM’İ

ÂLEMLER(İnsanlar) ÜZERİNE SEÇMİŞTİR

(Istıva etmiştir)

(Rasûlüm) de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız (o zaman) bana tabi olun; ki Allah da sizi sevsin ve zenblerinizi mağfiret etsin... Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir”.De ki: “Allah’a ve Rasûlullah’a itaat edin”... Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez.

Muhakkak ki Allah Adem’i, Nuh’u, Al-i İbrahim’i ve Al-i İmran’ı âlemler (insanlar) üzerine ıstıfa etmiş/seçmiştir.

(Bunlar) zürriyyet olarak birbirinden gelmedir... Allah Semi’dir, Aliym’dir. (Al-u İmran/31-34)



ÂDEM

RAHMAN SÛRETİ” ÜZERE YARATILDIRahman (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi),

Talim etti Kurân'ı (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu).

Halketti İNSAN'ı,

Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu.)

Güneş (kavrayış) ve Ay (duygu-hissediş) (Bi-) hesap iledir (mertebelerledir).

Necm (yıldız-fikirler) ve ağaç (beden) secdededirler (Esmâ indînde "yokluk" hâlindedirler).

Semâyı (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) yükseltmiş ve mîzanı (vahdet-kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) yerleştirmiştir.

Ki o mîzanda haksızlık etmeyesiniz (dengede biri ağır basarak diğerinden mahrum kalmayasınız).

Değerlendirmeyi (Ulûhiyet hükümlerine göre) adaletle yaşayın ve mîzanı dengelemede yanlış yaparak hüsranı yaşamayın!

Arz (Beden) ki, mahlûkatı (mikro evreni) onda oluşturdu!

Bir meyve (insan) var onda (arzda); tomurcuklu (açılıma hazır) hurma ağacı (beyin)!

Filizlenmiş tohumlar (uç vermiş hakikat fikirleri) ve hoş kokulu bitkiler (insanî hakikatin getirisi davranışlar) var.

Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

Yarattı insanı (bedenini) pişmiş kuru balçıktan (elementler). (Rahman/1-14)




Yüklə 258,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin