Apostolicam actuositatem


BÖLÜM IV HAVARİLİĞİN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİYüklə 123,64 Kb.
səhifə2/3
tarix22.01.2018
ölçüsü123,64 Kb.
#39659
1   2   3

BÖLÜM IV

HAVARİLİĞİN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

Giriş

15. Laikler havarisel faaliyetlerini bireysel ya da çeşitli grup ya da kuruluşlara üye olarak gerçekleştirebilirler.Bireysel havariliğin önemi ve çeşitliliği

16. Gerçek Hristiyan yaşamı (Yu. 4, 14) demek olan ve cömertlikle akan bireysel havarilik organize biçimde ya da hiçbir yere bağlı olmadan yapılsa da tüm laik havariliğin kaynağı ve koşuludur.

Konumlarına bakmadan tüm laik insanlar (birliklerde yer alma olanağı ya da fırsatı olmayanlarda dâhil olmak üzere) bu tür bir havariliğe çağrılmışlardır ve ona katılmakla yükümlüdürler. Bu tür havarilik her yerde ve her zaman yararlıdır, fakat belli koşullarda tek uygun ve uygulanabilir olan budur.

Laiklerin kiliseyi inşa ettiği, dünyayı kutsallaştırıp Mesih’te ona yaşam verdiği, çok çeşitli biçimlerde havarilik bulunmaktadır. Bireysel havariliğin özel bir biçimi de günümüze uygun özel bir işaret olarak iman, ümit ve sevgiden çıkan tüm bir yaşamın tanıklığıdır. Bu tür bir yaşam Mesih’e inananlarda bulunan Mesih İsa’nın, kendisini göstermesidir. Ardından, belli koşullarda son derece gerekli olan sözel ve yazılı olarak kelamın havariliği gelir. Laik kişiler durumlarına ve yeteneklerine uygun olarak Mesih İsa’yı ilan eder, açıklar ve onun öğretisini yayarlar ve imanla ona tanıklık ederler.

Üstelik bu dünyada yaşayan yurttaşlar olarak işbirliği içinde bu geçici düzeni kurarken; laikler mümkün olduğunca imanın ışığında ailelerinde, işlerinde, kültürel ve sosyal yaşamlarında yüce nedenleri aramalı ve her fırsatını bulduklarında bunu başkalarına anlatmalıdırlar. Böyle yapmakla yaratan, kurtaran ve kutsallaştıran Tanrı ile işbirliği yaptıkları gerçeğinin bilincinde olur ve ona böylelikle övgü sunmuş olurlar.

Son olarak laikler hayatlarını yardımseverlik içinde yaşamalı ve tüm işlerinde en iyi şekilde bunu vurgulamalıdırlar.

Tüm insanlara ulaşabileceklerini, tövbe ve gönüllü olarak yaptıkları işlerin kabulü kadar, toplu ibadet ile de tüm dünyaya kurtuluşun katkısını verebileceklerini ve yaşamın zorluklarında acı çeken Mesih İsa’ya benzer olabileceklerini hatırlamalıdırlar (2 Kor. 4,10; Kol. 1, 24).

Belirli durumlar içinde bireysel havarilik

17. Kilise’nin özgürlüğünün çiğnendiği bölgelerde bireysel havarilik için acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bu deneme koşullarında laikler rahiplerin görevlerinden üstlenebildiklerini yaparlar, etraftakilere Hristiyan doktrinini öğretmek, onlara yaşamın dinsel yollarını ve Katolik olarak düşünmeyi öğretmek, onları kutsal sırları sıklıkla almaya yöneltmek, onları merhamette ve Efkaristiya tapınmasında geliştirmek için kendi özgürlüklerini ve kimi zaman yaşamlarını tehlikeye atarlar27. Bu Kutsal Sinod, günümüzde de bu zulümler içinde ortaya çıkan laik kişilerin kahramanca metaneti için Tanrı’ya en içten şekilde şükranlarını sunarken, onları bir baba sevgisiyle ve minnetle kucaklıyor.

Bu bireysel havarilik Katoliklerin az sayıda bulunduğu ve genellikle dağınık yaşadığı yerlerde özel olarak yer alır. Burada bireysel olarak havarilikle iştigal eden laikler gerek zaten belirtilen sebeplerle gerekse kendi mesleki uğraşlarından kaynaklanan özel sebeplerle özel bir tür kuruluş ya da örgütlenme olmaksızın ciddi sohbetler için küçük grupları yararlı bir şekilde bir araya getirirler, öyle ki burada oluşan Kilise birliği, başkalarına sevginin gerçek tanıklığı olarak görünür. Bu yolla yani dostluk yoluyla ve kendi tecrübelerinden öğrendiklerini aktararak başkalarına ruhsal yardımda bulunma yoluyla, yalıtılmış yaşam ve faaliyetlerin dezavantajlarını yenecek bir eğitim almış olur ve havariliklerini daha üretken hale getirirler.

Örgütlü havariliğin önemi

18. İnananlar yaşamlarının çeşitli koşullarında bireysel olarak havarilikle uğraşmaya çağrılmışlardır. Bununla birlikte insanın sosyal bir varlık olduğunu, Tanrı halkı içinde Mesih’e inananların birleşmesinin ve tek bir beden olmalarının (1. Ko. 12, 12)Tanrı’yı hoşnut ettiğini (1. Pe. 2, 5-10) hatırlamalıdırlar. Hristiyan inananların havarisel topluluğu, bir insana ve Hristiyan ihtiyaçlarına mutlu bir yanıttır ve aynı zamanda Mesih’te kilise birliğine işaret eder, ki Mesih İsa şöyle demiştir, "Nerede benim adımla bir ya da iki kişi toplanırsa, ben de orada onların arasında olacağım” (Mt. 18, 20).

Bu nedenle inananlar birleşmiş çabalarıyla havariliğe katılmalıdırlar28. Ailelerinde, mahalli kiliselerinde, episkoposluklarında yani, aralarında şekillendirmeye karar verdikleri gayrı resmi grup kadar havariliğin cemaatsel doğasını vurguladıkları yerlerde havari olmalıdırlar.

Havarilik grubu, kilise cemaatlerinde ve değişik çevrelerde genel aktiviteler yoluyla sık sık gerçekleştirilmesi gerektiğinden çok önemlidir. Havariliği gerçekleştirmek için kurulan topluluklarda üyelerine genel destek vermek üzere, bunlar havarilik için biçimlendirilmeli ve doğru şekilde organize edilerek havarisel işleri düzenlenmelidir. Böylece her üye kendi görevini yerine getirirse daha iyi sonuç alınması beklenebilir.

Mevcut koşullarda laik faaliyet alanında birleştirilerek ve organize edilerek havariliğin güçlendirilmesi oldukça gereklidir. Aslında sadece kaynakların toplanması, modern havariliğin tüm amaçlarının başarılmasını ve ilgilendiği alanların sağlam bir şekilde güçlendirilmesini sağlayabilir29. Havariliğin, tasarlanmış olduğu genel davranışları ve sosyal koşulları bile kapsaması burada önemlidir. Öte yandan havarilikte birleşen bu koşullar, halkın görüşü ya da toplumsal koşulların baskısı altında sıklıkla taşınması imkânsız hale gelir.

Havarisel birlik türlerinin çeşitleri

19. Havariliğin içinde çeşitli birlikler oluşturulmuştur30. Bazıları, kendilerini kilisenin genel havarilik amaçlarına yönelik düzenlemiştir; diğerleri özel bir yolla müjdeleme ve kutsallaştırma görevini kendi üstlerine almışlardır. Bazıları dünyasal düzene Hristiyan ruhunu aktarmayı amaçlar, diğerleri merhamet ve lütuf işleriyle özel bir şekilde Mesih İsa’ya tanıklık verirler.

Bu birlikler arasında, üyelerinin somut yaşamı ve imanı arasında yakın birliği teşvik eden ve destekleyenlere temel öncelik verilmelidir. Birlikler kendi içinde sona ermezler; daha çok Kilise’nin dünyaya karşı olan görevine hizmet ederler. Havarisel dinamizmleri tüm birliğin ve üyelerinin Hristiyan tanıklığı ve müjdeleme ruhuna olduğu kadar Kilise’nin amaçlarına uygunluklarına da bağlıdır.

Artık sosyal kurumların gelişimi açısından ve modern toplumun hızlı gelişimine bakarak Kilise misyonunun küresel doğasının gerektirdiği havarisel girişimler, uluslararası dünyada çok daha organize biçimler geliştirmelidir. Katolik uluslararası organizasyonlar, üyeleriyle olduğu kadar bu uluslararası organizasyonlarla da daha yakın birliğe ulaştıkça, amaçlarına daha etkin bir şekilde erişeceklerdir.

Kilise yetkilileriyle uygun bir iletişim kurmak31 için laiklerin bu tür kurumlar32 kurmak ve onları kontrol etmek ve hâlihazırda mevcut olanlara katılma hakkı mevcuttur. Yine de çabaların dağılması önlenmelidir. Yeterli gerekçe olmadan yeni proje ve dernekler teşvik edildiğinde ya da eski bir birlik ya da yöntem artık işlevini yitirdiği halde sürdürülmeye çalışıldığında bu durum görülür. Veya bir ulusta ya da başka uluslarda uygulanmakta olan havarilik yöntemlerini ayrım gözetmeden aktarmak, her zaman uygun olmayabilir33.

Katolik Hareketi

20. Onlarca yıl önce pek çok farklı uluslardan laikler kendilerini artan bir şekilde havariliğe adamaya başladılar. Hiyerarşi ile yakın bir birlik içinde, havariliğe uygun amaçları izlemeye devam eden çeşitli aktiviteler ve topluluklar içinde gruplaştılar. Bu birliklerin ya da bunlara benzer veya daha eski kurumların çalışmak için izledikleri farklı yollar dikkate değerdir ve halen Mesih’in krallığı için kusursuz sonuçlar elde etmeyi sürdürmektedirler. Kendilerine “Katolik Hareketi” adını veren bu topluluklar, Papalar ve episkoposlar tarafından önerilmekte ve teşvik edilmekte ve sık sık hiyerarşinin havariliğinde, laiklerin işbirliği olarak tanımlanmaktadırlar34.

“Katolik Hareketi” ya da başka bir adla anılıyor olsa da tüm bu gruplar günümüzde büyük değer taşıyan ve aşağıdaki özellikleri birleştirmeyi ve onlara sahip olmayı amaçlayan bir havariliği yerine getirmektedirler:

a) Bu kuruluşların öncelikli amacı, insanların müjdelenmesi ve kutsallaşması ve hayatın çeşitli aşamalarında ve farklı topluluklarda İncil’in ruhunun nüfuz etmesiyle aralarında Hristiyan bilincinin şekillenmesini amaçlayan Kilise’nin havarisel amacıdır.

b ) Kendi yöntemlerine göre hiyerarşi ile işbirliği yaparak, laikler kendi tecrübeleri yararına katkı sağlar ve kilisenin çobansal faaliyetlerinin koşullarını dikkate alarak bu kurumların yönetimi için sorumluluk alır, yönetime, işbirliğine ve yapılacak işlerin planlanmasına katılır.

c) Laikler, organik bir beden gibi birlikte hareket ederek Kilise cemaatinin daha uygun bir şekilde simgelenmesine ve havariliğin daha etkin biçimde sunulmasına yardımcı olur.

d) İster kendilerini anında sunmuş olsun, isterse hiyerarşinin havariliğiyle doğrudan işbirliğine ve hareket etmeye çağrılmış olsun, laikler hiyerarşinin üst yönetimi altında yer alır ve açık bir görevle hiyerarşi laiklerin üzerinde yaptırım uygulayabilir.

Hiyerarşinin takdiri altında, bu özellikleri taşıyan organizasyonlar, farklı bölge ve halkların ihtiyaçlarına göre farklı ad ve şekiller alsalar bile Katolik Hareketi olarak tanınmalıdırlar.

Bu Kutsal Konsil, çeşitli halklar ve ülkeler arasında Kilise’nin havarilik ihtiyaçlarına cevap vereceğinden emin olduğu bu birlikleri ciddiyetle tavsiye eder ve ruhbanları ve laikleri yukarıda sayılan özellikleri daha üst bir dereceye taşımak ve Kilise’nin kardeşlik çerçevesinde havariliğin tüm diğer formlarıyla, tüm zamanlarda işbirliği yapmak üzere bu birliklerde çalışmaya davet eder.

Birliklerin Değerlendirilmesi

21. Tüm havarisel birliklere özen gösterilmelidir. Bunlar her ne kadar zamanın ya da mekânın gerekliliklerinin sorumlusu olarak hiyerarşinin övdüğü ya da önerdiği ya da özellikle acilen kurulması istenen birlikler olsa da, rahipler, din adamları ve laikler tarafından büyük bir saygı gösterilmeli ve her biri kendi yeteneklerine uygun şekilde teşvik edilmelidir. Bu birlikler arasında üstelik uluslararası Katolik grup ya da birlikler özellikle şu anda takdir edilmelidir.Özel bir şekilde Kilise’ye hizmet etmeye adanmış laikler

22. Bu laik topluluk içinde evli ya da bekâr olarak kendilerini mesleki deneyimleriyle geçici ya da kalıcı olarak birliklerin hizmetine ve faaliyetlerine adayan kişiler, Kilise’nin özel övgü ya da takdirini hak etmektedirler. Kişisel hizmetlerini kendi ulusal sınırları içinde ya da uluslar arası alanlarda ya da özellikle Katolik misyon cemaatlerinde ve Kilise’nin henüz yeni yeşermekte olduğu bölgelerde, havarisel birlik ve faaliyetlere sunan laik insanların sayısındaki artış, Kilise için gerçek bir sevinç kaynağı olmaktadır.

Kilise çobanları, bu laik insanlara memnuniyet ve teşekkürle kabul göstermeli ve kendilerini ve ailelerini gerektiği gibi destekleyerek, adalet, eşitlik ve yardımseverlik taleplerinin, konumlarıyla bağlantılı olarak sağlandığından emin olmalıdırlar. Bu laik kişilere gerekli eğitim, ruhsal teselli ve teşvikin sağlanmasına dikkat etmelidirler.

BÖLÜM V

HAVARİLİĞİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Giriş

23. Laik havarilik ister bireysel isterse bir kuruluşun üyesi olarak yerine getirilsin, doğru ilişkiler sistemine uygun olarak tüm kilisenin havariliği içinde bütünleşmiş olmalıdır. Aslında tüm bu kişilerin, Kutsal Ruh’ta birlik içinde olan Rab’bin Kilisesi’nin kuralları içinde atanmış olmaları (Ha. İşl. 20,28), Hristiyan havariliğinin temel unsurudur. Hiyerarşi tarafından yönetilen havariliğin çeşitli projeleri arasında işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır.

Gerçekte birlik ruhunun, kardeşlik sevgisi içinde teşvik edilmesi gereklidir, böylece Kilise’nin tüm havariselliğinin parıltısı içinde ortak amaçlara ulaşılır ve yıkıcı rekabetin önüne geçilmiş olunur. Bunun için, kilisenin tüm havarilik biçimleri arasında karşılıklı saygı, her organizasyonun özel karakterine saygı ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına ihtiyaç duyulur35. Kilise’nin özel aktiviteleri Klerjinin her iki dalı olan ruhbanlar ve laik halk arasında uyum ve havarisel işbirliğini gerektirdiğinden, bu uyum ve işbirliğinin sağlanması en uygun durum olacaktır.

Hiyerarşi ile İlişkiler

24. Hiyerarşi, laiklerin havariliğini teşvik etmeli, ruhsal ilkeler ve destek sağlamalı, bu havariliği kilisenin genel iyiliği için yönlendirmeli ve doktrin ve düzenin muhafazası için hazır bulunmalıdır.

Aslında, laik havarilik bu havariliğin çeşitli konuları ve yöntemleriyle uyum içinde hiyerarşi ile çeşitli şekillerde ilişkiyi kabul eder. Kilise içinde laiklerin özgür seçimi ile kurulmuş ve sağduyulu kararlarla düzenlenmiş pek çok havarisel görev bulunmaktadır. Kilise’nin misyonu bu tür görevlerle beli koşullarda daha iyi yerine getirilebilir ve bu nedenle bunlar sık sık hiyerarşi tarafından övülür ve tavsiye edilir36. Yasal Kilise otoritesinin rızasını almadıkça hiçbir proje “Katolik” adını alamaz.

Laik havariliğin belli biçimleri çeşitli şekillerde de olsa, hiyerarşi tarafından açıkça tanınmıştır.

Kilise’nin genel iyiliğinin gerekleri yüzünden, kilise otoritesi, anlık ruhsal amaçlar nedeniyle bazı havarisel birlik ve projeleri özel bir şekilde seçebilir, teşvik edebilir ve böylece onlara özel sorumluluk verebilir. Bu nedenle koşullara göre havarilik uygulamalarında çeşitli değişiklikler yapmakla, hiyerarşi kendi havarisel görevleriyle daha yakın olarak onun özel biçimlerine katılır. Her havariliğin uygun doğası ve farklılığı korunmalıdır ve laiklerin kendi kendilerine hareket etme kabiliyeti engellenmemelidir. Kilise’nin çeşitli belgelerinde hiyerarşinin bu prosedürü vekâlet olarak adlandırılır.

Son olarak hiyerarşi, Hristiyan doktrininin öğretilmesi, belli litürjik faaliyetler ve ruhların bakımı gibi bazı çobansal görevlerle yakından bağlantılı belli görevleri laiklere emanet eder. Bu görevin erdemi sayesinde laikler bu görevlerin yerine getirilmesinde daha üst bir kilise kontrolünden sorumlu olurlar.

Dünyasal düzenin işleri ve kurumları hakkında, kilise hiyerarşisinin görevi dünyasal düzende uyulması gereken ahlaki ilkeleri öğretmek ve yorumlamaktır. Dahası, ilgili konularda bu kurumların ve işlerin ahlaki ilkelerinin ne olduğuna bakmaksızın, dikkatli bir inceleme ve uzmanlara danıştıktan sonra karar verme ve göksel değerlerin korunması ve desteklenmesi için gereken şeylere karar verme hakkına sahiptir.

Din adamlarının, laiklerin havariliğine vermesi gereken yardım

25. Episkoposlar, mahalli kiliselerin çobanları, ve Klerjinin diğer rahipleri bu havariliği yerine getirme hak ve görevlerinin tüm inananlar, rahipler ve laikler için olduğunu ve bu laiklerin de Kilise’yi inşa etmek için görevleri bulunduğunu akılda tutmalıdırlar37. Bu nedenle Kilise içinde ve Kilise için laiklerle kardeşlik içinde çalışmalı ve bu havarisel işlerde laik kişilere özel dikkat göstermelidirler38.

Laik havariliğin özel biçimlerini destekleme kapasitesi olan rahiplerin seçimine özel dikkat gösterilmeli ve bunlar uygun biçimde eğitilmelidir39. Bu görevi üstlenen kişiler, hiyerarşiden aldıkları görevin erdemiyle çobansal faaliyetlerinde hiyerarşiyi temsil ederler. Daima Kilise’nin ruhuna ve öğretisine imanla bağlı kalarak laiklik ve hiyerarşi arasındaki uygun ilişkiyi teşvik etmelidirler. Onlara Katolik toplumunda emanet edilen ruhsal yaşamın ve havarisel hareketin gelişmesine kendilerini adamalıdırlar; Bu kurumlardaki havarisel faaliyetlere bilgece öğüt vererek ve onların üstlendikleri faaliyetleri teşvik ederek katkıda bulunmalıdırlar. Laiklerle sürekli diyalog kurarak, bu rahipler dikkatle bu havarisel faaliyetleri daha verimi hale getirecek biçimleri araştırmalıdır. Başkalarıyla olduğu kadar kurum içindeki birlik ruhunu da teşvik etmelidirler.

Son olarak cemaatlerin ruhunu ve normlarını koruyarak Rahipler ve Rahibeler laiklerin havarisel çalışmalarını değerlendirmeli ve laik kurumları teşvik etmeye kendilerini adamaya istekli olmalıdırlar40. Ayrıca rahiplik görevlerini desteklemek, yürütmek ve tamamlamak için çalışmalıdırlar.Karşılıklı işbirliği için bazı araçlar

26. Diyosezlerde mümkün olduğunca Kilise’nin havarisel işlerine destek olan konsiller gerek evanjelizasyon gerek kutsallaştırma alanında ya da yardımlaşma, toplumsal konular ya da diğer konularda yapılmalıdır ve burada Klerji ve din adamlarının laiklerle işbirliği yapması uygundur. Her kuruluşun otonomisi ve karakteri uygun şekilde korunarak, bu konsiller çeşitli laik birlikler ve kurumlar arasında karşılıklı koordinasyonu teşvik edebileceklerdir41.

Bu tip konsiller ulusal ve uluslar arası ölçüde olduğu kadar mümkün olduğunca mahalli kiliselerde, mahalli kiliseler arasında ve diyosezler seviyesinde kurulmalıdır42.

Laik havarilik hizmeti ve teşviki için Vatikan’da bir özel sekreterlik kurulmalıdır. Laiklerin çeşitli havarisel programları hakkında bilgi aktarmak, bu alanda ortaya çıkan modern sorunların araştırmalarını desteklemek ve havarisel işlerinde hiyerarşiye ve laiklere öğütleriyle yardım etmek üzere iyi donatılmış bir merkez olarak hizmet verebilir. Dünya üzerindeki laik havariliğin çeşitli hareketleri ve projeleri bu sekreterlikte temsil edilmelidir ve burada Klerji ve din adamları laiklerle işbirliği de yapabilirler.Diğer Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanlarla işbirliği

27. Bu Konsil, İncil’in ortak mirası ve Hristiyan tanıklığının ortak görevinin sonucunda, Katoliklerin ulusal ya da uluslararası alanlarda faaliyetler ya da topluluklarda Kilise içindeki cemaatler ve bireyler olarak diğer Hristiyanlarla işbirliği yapmasını tavsiye eder ve sık sık bunu gerektirir43.

Bu, ortak insan değerlerini tanıyan ama Mesih İsa’nın adına iman etmeyen kişilerle havarisel amaçları izleyen Hristiyanlar arasındaki iş birliği için çağrı değildir.

Dünyasal faaliyetleri içinde özel önemi olan bu dinamik ve sağduyulu işbirliği sayesinde44 laikler insan toplumunun birliği için olduğu kadar dünyanın kurtarıcısı Mesih İsa’ya tanıklık da vermiş olurlar.BÖLÜM VI

HAVARİLİK İÇİN EĞİTİM

Havarilik için eğitimin gerekliliği

28. Havarilik, en yüksek etkinliğe çeşitlilik ve eğitim yoluyla ulaşır. Bu sadece laik kişilerin kişisel olarak, sürekli ruhsal ve doktrinal gelişimi için değil, fakat faaliyetlerinin ilişkiler, kişiler ve amaçlanan görevlerin değişen koşullarına göre yerleştirilmesi için de gereklidir. Havarilik için bu eğitim, bu Kutsal Konsil’in önceki belgelerde ifade ettiği ve bildirdiği temeller üzerine verilmelidir45. Tüm Hristiyanlara verilen eğitime ek olarak havariliğin çeşitli formları kişilerin ve koşulların değişikliği nedeniyle özel ve belirli bir eğitim verilmesi gerekliliği bulunur.Laiklerin havarilik için eğitilmesindeki ilkeler

29. Laikler Kilise misyonunda kendi yöntemlerini paylaştıkları için, onların havarisel eğitimleri, laik durumun, laik ve özel nitelikleri tarafından ve ruhsal yaşamlarının kendi biçimi tarafından belirlenir.

Havarilik eğitimi, her laik insanın doğal yetenekleri ve koşullarına uyarlanan belli insani ve çok yönlü eğitimi gerektirir. Modern dünyayı iyi tanıyan laik insan kendi toplumunun bir üyesi olup onun kültürüne uygun olmalıdır.

Bununla birlikte laik insanın, yaratılışın ilahi gizemine inandığı yaşamını temel alarak ve Tanrı halkına yaşam veren, ve Peder Tanrı’yı ve O’nda bulunan insanları, ve dünyayı sevmeye yönelten Kutsal Ruh’un hareketine duyarlı olarak, Mesih İsa’nın ve Kilise’nin misyonunu nasıl yerine getireceğini öğrenmesi gerekir. Bu eğitim, başarılı bir havarilik için temel ve koşul kabul edilmelidir.

Ruhsal eğitime ek olarak sağlam bir doktrinal teoloji, etik ve felsefe eğitimi, farklı yaş, konum ve doğal yeteneklere uygun olarak verilmelidir. Uygulamalı ve teknik eğitimin yanı sıra genel kültürün de önemli olduğu akılda tutulmalıdır.

İyi insan ilişkilerini geliştirmek için, gerçek insan değerleri teşvik edilmeli, özelikle kardeşçe yaşama sanatı ve başkalarıyla işbirliği ve dostça konuşmanın çarpıcılığına önem verilmelidir.

Havarilik eğitimi sadece teorik talimatlardan oluşamayacağından, laiklerin eğitiminin başlangıcından itibaren olaylara yavaş yavaş ve sağduyu ile nasıl bakacakları, karar verecekleri ve her şeyi imanın ışığında nasıl yapacaklarını öğrenerek, Kilise’nin hizmetine girmeden önce başkalarıyla çalışarak kendilerini geliştirip ilerlerler46. Bu eğitim insan kişiliğinin devamlı olgunlaşması ve sorunların çoğalması yüzünden devamlı gelişmek ihtiyacındadır ve daha derin bilgi ve daha planlı faaliyetleri gerektirir. Laiklerin, insani kişilikleriyle, birlik ve bütünlük içinde eğitimin tüm gereklerini yerine getirirken, bu uyum ve dengenin korunması ve artırılması daima hatırlanmalıdır.

Böylece, laik kişiler dünyanın gerçeklerini, aktif ve tam bir şekilde, kendilerine uğraş edinebilirler ve bu düzenin olaylarıyla uğraşırken, etkin olarak kendi görevini görebilirler. Aynı zamanda Kilise’nin yaşayan üyesi ve tanığı olarak dünyasal olayların ortasında Kilise’yi hazır ve aktif hale getirirler47.Havarilik eğitimini kim verir

30. Havarilik için eğitim çocukların erken dönemde eğitimi ile başlamalıdır. Bununla birlikte özel bir şekilde ergenler ve gençler havariliğe başlatılabilir ve hatta, onun ruhu ile aşılanmalıdır. Bu eğitim tüm yaşamları boyunca yeni sorumlulukların talepleriyle muhafaza edilmelidir. Açıktır ki, bu nedenle, Hristiyan eğitimi sağlamakla yükümlü olanların havarilik için eğitim verme görevi de vardır.

Ailede ebeveynlerin çocukluktan itibaren, Tanrı’nın insanlara olan sevgisini çocuklarına tanıtma görevi bulunmaktadır. Örneğin komşularının maddi ve manevi ihtiyaçları için yardım etmeye istekli olmak öğretilmelidir. Tüm ailenin ortak yaşamın, havarilik için bir tür çıraklık olmalıdır. Çocuklar eğitilmelidir, öyle ki aile çemberini aşarak zihinlerini hem dünyasal hem de kilisesel cemaatlere açabilsinler. Mahalli kilisenin yerel cemaati içinde öyle yer almalıdırlar ki, Tanrı halkının yaşayan ve aktif üyeleri olarak yaşama bilincine erişebilsinler. Rahipler, kateşezlerinde, sözün görevinde, ruhların yöneltilmesinde ve diğer çobansal hizmetlerde havarilik için laiklerin eğitimine dikkatlerini odaklamalıdırlar.

Okullar, kolejler ve diğer Katolik eğitim kurumları da genç insanlarda Katolik duyarlılığı ve havarisel faaliyet geliştirme yükümlülüğüne sahiptirler. Bu okullara devam etmediklerinden dolayı bu eğitimden uzak kalan gençler için gereken her şey, ebeveynler, ruhların çobanları ve havarisel organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Diğer yandan vokasyonları ya da görevleri nedeniyle laik havarilik görevinden ayrı sorumluluk taşıyan öğretmenler ve eğitmenler bu tür eğitimleri etkin olarak vermek için gereken eğitim ve pedagoji becerileriyle donanımlı olmalıdırlar.

Bunun gibi, havarilik ya da doğaüstü amaçlara kendini adamış laik gruplar ve kurumlar dikkatle ve gayretle amaç ve koşullarını koruyarak havarilik için eğitimi teşvik etmelidirler48. Genellikle bu gruplar, doktrinel, ruhsal ve uygulamalı eğitim verdikleri kadar, havarilik için uyumlu bir eğitim veren olağan araçlardır da. Üyeleri, kurumları ya da arkadaşları ile düzenli olarak bir araya gelir, havarisel faaliyetlerinin yöntemlerini ve sonuçlarını irdeler, ve İncil ile günlük yaşamlarını karşılaştırırlar.

Bu tür bir eğitim sadece organize grubun kendisini değil, kişinin tüm yaşamının koşullarını özellikle mesleki ve sosyal yaşamını dikkate alarak ve tüm laik havariliği hesaba katarak düzenlenmelidir. Aslında herkes havarilik için kendisini özel olarak hazırlamalıdır, bu hazırlama yetişkinlikte daha da ivedi hale gelir. Yaşın getirdiği avantajla daha açık zihinle kişi Tanrı’nın ruhunu zenginleştirmek için bahşettiği armağanları anlamaya daha yakın olur ve kardeşlerinin iyiliği için kullanmak üzerek Kutsal Ruh tarafından ona armağan edilen karizmaları daha iyi paylaşabilir.Havarilik için farklı eğitim türlerinin uyarlanması

31. Havariliğin çeşitli türleri ayrıca uygun bir eğitim gerektirir.

a) İnsanlara müjdelemek ve onları kutsallaştırmak için havarilik hakkında laikler başkalarıyla, özellikle inananlar ya da inanmayanlarla konuşma konusunda, Mesih İsa’nın mesajı tüm insanlar tarafından görülsün diye eğitilmelidir49.

Günümüzde materyalizmin farklı biçimleri, Katolikler arasında bile geniş oranda yayılmışken laikler sadece doktrini özenle öğrenmekle kalmamalı, özellikle zıtlaşmaya neden olan konuları da öğrenmeli ve özellikle materyalizmin tüm biçimlerine karşıt bir incilsel yaşamın tanıklığını sergilemelidirler.

b) Geçici dünyada Hristiyan yenilenmesi hakkında, laikler, hem kendileri hem de ilişki içinde oldukları diğer insanlar için dünyasal şeylerin gerçek anlamı ve değeri hakkında eğitilmelidir. Maddi kaynakların doğru kullanımı ve kurumların organizasyonu hakkında, Kilise’nin ahlaki ve sosyal öğretileriyle aynı doğrultuda, herkesin iyiliğine karşı duyarlı olacak şekilde eğitilmelidirler. Laikler, tüm yukarıdaki ilkeleri ve sosyal doktrin kararlarını öğrenmelidir, öyle ki yetenekleri doğrultusunda bu doktrini geliştirmek için çalışma kapasitesine sahip olsunlar ve bu ilke ve kararları kişisel durumlarında doğrulukla ve yetkinlikle uygulayabilsinler50.

c) Sevgi ve merhamet işleri Hristiyan yaşamının tanıklığına en çarpıcı şekilde tanıklık ettiği için, havarisel eğitim bu tür çalışmaların yapılmasına yöneltir, böylece inananlar çocukluklarından itibaren kardeşlerine merhametle davranır ve başkalarının ihtiyaçlarına cömertlikle yardım ederler51.Yardımlar

32. Kendisini havariliğe adamak isteyen laikler için, Katolik doktrini ve Kutsal Yazılar hakkında daha derin bilgi elde etmeye yönelten, ruhsal yaşamı besleyecek, dünya koşullarını ayırt etmeyi sağlayacak, ve uygun yöntemleri keşfedip geliştirmelerine yardım edecek çalışma grupları, kongreler, düzenli toplantılar, ruhsal çalışmalar, düzenli toplantılar, konferanslar, kitaplar ve dergiler mevcuttur52.

Eğitime yardımcı bu unsurlar havariliğin yapıldığı çevreye göre çeşitli şekillerde dikkate alınabilir.

Bu amaçla merkezler ya da yüksek eğitim merkezleri kurulabilir ve son derece başarılı da oldukları görülmüştür.

Bu Kutsal Konsil, belirli alanlarda gelişmekte olan bu projelerden sevinç duyar ve gerekli olan başka alanlarda da bunların teşvik edilmesini arzular. Üstelik, laik kadın ve erkeklerin, gençlerin ve ergenlerin doğal kapasitelerini daha iyi geliştirmek için havarilik konusunda sadece belgeleme ve çalışma merkezleri değil, antropoloji, psikoloji, sosyoloji ve metodoloji merkezleri de kurulmalıdır.


Yüklə 123,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin