AsansöR İŞletme ve bakim yönetmeliĞİ (taslak)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 59.62 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü59.62 Kb.

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç


MADDE 1 -(1)Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı İmar Yönetmeliklerine göre inşa edilen binalarda insanların, insanlar ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arz edildikten sonra, çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; ruhsatlandırılması, işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uymaları gereken temel can ve mal güvenliği ile ilgili gerekleri belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 –(1) 15/02/2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ile …….. tarih ve ……… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş yeni asansörleri ve faal olan eski asansörleri kapsar.

(2)Ayrıca esnek olmayan raylar üzerinde hareket etmese bile sabit bir hat üzerinde gidip gelen asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin: makas asansörleri).

(3)Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

a) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

b) Askeri veya güvenlik amaçlı özel  tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,
c) Maden ocağı vinçleri,
ç) Sahne asansörleri,
d) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,
e) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
f) Dişli  rayda çalışan trenleri,
g) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye

asansörleri.


Dayanak

MADDE 3 -(1)Bu Yönetmelik, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -(1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15den fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;

- insanların,

- insanların ve yüklerin,

- sadece yüklerin, eğer kabin müsaitse, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde veya kabindeki kişinin rahatça ulaşabileceği bir yerde kumanda cihazı bulunuyorsa, taşınmasının amaçlandığı bir aracı,

c) Asansör Monte Eden: Asansörlerin tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan, AT Uygunluk Beyanını düzenleyen ve CE işaretini iliştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Asansörün Piyasaya Arzı: Asansör monte edenin asansörü kullanıcıya hazır hale getirdiği ilk durumu,

d) Güvenlik Aksamı: Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) Ek IV’ ünde listelenen aksamlardan her birini,

e) Güvenlik Aksamı İmalatçısı: Güvenlik aksamının tasarımından, imalatından ve piyasaya arzından sorumlu olan, AT Uygunluk Beyanını düzenleyen ve CE işaretini iliştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) CE Uygunluk İşaretlemesi: Asansörün veya güvenlik aksamının Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu gösteren işaretlemeyi,

g) Temel Güvenlik Gerekleri: Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) Ek I’ inde tanımlanan asansör ve güvenlik aksamlarının tasarımı ve yapımı ile ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklerini,

ğ) AT Uygunluk Beyanı: Asansör monte edenin veya güvenlik aksamı imalatçısının piyasaya arz ettiği asansörün veya güvenlik aksamının Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

h) CE Sertifikası: Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen, asansörün veya güvenlik aksamının Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu gösteren belgeyi,

ı) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine göre, Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

i) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

j) İşletme Ruhsatı: Avan ve uygulama projelerine uygun olarak montajı yapılan ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) temel kurallarına ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belgelenmesini müteakip, piyasaya arz edilecek olan asansöre; binanın bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik tarafından verilen ve kullanılmasında can ve mal güvenliği açısından bir sorun olmadığını belirten belgeyi,

k) Asansör Yaptırıcısı: Asansörün tesisi için asansör monte eden ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Bina Sorumlusu/Tesis Sahibi: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Bakım: Asansörün piyasaya arzı sonrası tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerini sağlamaya yönelik bütün işlemleri,

n) Yetkili Servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakım hizmetlerini yürütmek için; sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

o) Kurtarma Çalışması: Asansör içerisinde insan/insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insan/insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,

ö) Yıllık Kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, işletmeye alınmasını müteakip ikinci yıl sonunda, devamında yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrolü,

p) Eski Asansör: 15/02/2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) zorunlu uygulamasından önce monte edilmiş ve faal durumda olup, işletme ruhsatına sahip olan asansörü,

r) Yeni Asansör: 15/02/2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ile …….. tarih ve ……… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) zorunlu uygulamaya girmesinden sonra monte edilen asansörü,

s) Yetkili Mühendis: Asansörler konusunda proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine, ilgili meslek odalarınca mesleki yeterliliği belgelendirilmiş olan Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini, 01/07/2009 tarihinden itibaren; akredite olmuş; asansör ile ilgili mevzuat ve teknik alanda uzmanlık eğitimi veren personel belgelendirme kuruluşlarından sertifikalı Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

ş) Asansör Elektrik Uygulama Projesi: Asansör teknik dosyasında bulunması gereken, yetkili mühendis tarafından hazırlanan, tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal projeleri, aydınlatma ve priz tesisatlarını ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akım yollarını gösteren projeyi,

t) Asansör Mekanik Uygulama Projesi: Asansör teknik dosyasında bulunması gereken, yetkili mühendis tarafından hazırlanan, asansörün yapısını ilgilendiren inşaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün makine dairesine (varsa), kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplar ile Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT) atıfta bulunulan standartlar kapsamındaki mukavemet hesapları ve asansörün mekanik kısımlarının çizim ve hesaplarını kapsayan projeyi,

u) Avan Proje: Trafik hesabı ve trafik hesabına uygun enerji talebi, bu enerji talebine göre kolon hattı ve gerilim düşümü hesapları, aydınlatma hatları (kuyu, makine dairesi, kabin acil aydınlatma ve akü şarj), kompanzasyon hesapları, kuyu ve makine dairesi yatay ve düşey kesitleri, ölçüleri, inşaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün güvenlik tertibatının çalışması durumuna göre miktar ve cinsini gösterecek hesapların bulunduğu yetkili mühendisler (Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisleri) tarafından müştereken yapılan ön tasarım projesini,

ü) Meslek Odaları: TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasını,

v) Asansör Montaj Mahalli: Yapılarda asansör kabininin çalışacağı kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarının bulunduğu mahallini,

y) Trafik Hesabı: Bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansörün adet, hız, kapasite, kumanda ve kullanma şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Montaj, Projeler, Trafik Hesabı, Asansörün Montaj Mahalli,

İş Kazaları ve Diğer Sorunlar
Montaj

MADDE 5 -(1)Bu Yönetmelik kapsamındaki her yeni asansörün, Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine göre montajının yapılması zorunludur.

Projeler

MADDE 6- (1)Projelerin hazırlanmasında; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), mühendislik hesaplama kriterleri ve son teknolojik gelişmeler esas alınacaktır.

(2)Asansörün avan ve uygulama projeleri, tespit edilen esaslara uygun olarak yetkili Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafından müştereken hazırlanır.

(3)Asansör avan projeleri, mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas teşkil edecektir. Asansör tesisi ile ilgili uygulama projeleri ise asansör montajına başlanmadan önce Belediyeye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliğe onaylattırılacaktır.

(4)Uygunluk değerlendirme prosedürleri içerisinden, Tam Kalite Güvencesi (Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) Ek XIII, Modül H) sistemine göre montajı yapılacak olan asansöre ait uygulama projeleri, asansör monte edenin bünyesinde bulunan yetkili mühendisler tarafından tanzim ve imza edilir.Trafik Hesabı

MADDE 7 –(1)Trafik hesabı hazırlanırken, mimari tatbikat projelerinin yapımından evvel yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılmalıdır.

(2)Trafik hesabında kabul edilen ana kriterlerin sorumluluğundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayısı ve karakteristiğinin sorumluluğundan ise projeyi hazırlayan yetkili mühendis sorumludur.


Asansörün Montaj Mahalli

MADDE 8 –(1)Yapılarda asansör tesisinin montaj mahalli, bu Yönetmeliğin 7 inci maddesindeki trafik hesabı sonucunda bulunan sayı ve karakteristiğe uygun asansörler için Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) veya ilgili standartlar kapsamındaki hesap usullerine uygun olarak ön görülen boyut ve özelliklerde olmalıdır.
İş Kazaları ve Diğer Sorunlar

MADDE 9 -(1)Asansör montajına başlandıktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek iş kazaları ve diğer sorunlardan asansör monte edenin elemanları çalıştığı anlarda asansör monte eden, diğer zamanlarda ise inşaat firması sorumlu olacaktır. Bu durum montaja başlandığı anda asansör monte eden ile inşaat firması arasında hazırlanacak bir tutanakla belirlenecektir.

(2)Asansörün bakımı esnasında olabilecek kazalara karşı bakımı yapan firma gerekli olan her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletme Ruhsatı
İşletme Ruhsatı

MADDE 10 –(1)Asansör monte eden tarafından, Belediyeden veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikten alınan belge işletme ruhsatıdır.

(2)Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygun olarak CE uygunluk işaretlemesi yapılmamış asansöre işletme ruhsatı verilmez.

(3)Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak montajı yapılan ve CE uygunluk işaretlemesi taşıyan asansörün ruhsatlandırılması aşamasında, Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikçe; asansör kabinine asansörü monte eden tarafından iliştirilen CE uygunluk işaretlemesi ile Onaylanmış Kuruluş yetki numarası ve her bir güvenlik aksamına güvenlik aksamı imalatçısı tarafından iliştirilen CE uygunluk işaretlemesi ile Onaylanmış Kuruluş yetki numarasının görülmesi gerekir.

(4)Asansör işletme ruhsatı alınırken, Belediyeye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliğe aşağıdaki belgelerin birer kopyası teslim edilecektir:

a) Asansörün projeleri (avan, uygulama, trafik hesapları),

b) Asansöre ait CE sertifikası,

c) Asansörü monte eden tarafından hazırlanan AT Uygunluk Beyanı,

ç) Asansörde kullanılan güvenlik aksamlarına ait AT Uygunluk Beyanları,

d) 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikte belirtilen Garanti Belgesi,

e) Asansörü monte edene ait faaliyet belgesi (oda sicil sureti),

f) Bakım sözleşmesi,

g) Onaylanmış Kuruluş tarafından veya asansörü monte eden tarafından hazırlanan asansöre ait son muayene raporu.

(5)İşletme ruhsatı olmayan asansör kullanılamaz. İşletme ruhsatı olmayan asansörlerin kullanılmasından asansörü monte eden, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu sorumlu olacaklardır.

(6)İşletme ruhsatının alınmasından sonra işletme ruhsatı, asansör el kitapçığı ve kullanma kılavuzu da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin kopyalarını ihtiva eden komple bir dosyanın bina sorumlusuna tutanakla teslim edilmesinden asansör yaptırıcısı sorumludur.

(7)Bina sorumlusu, dosyanın teslim alınmasını müteakip muhafazasından ve kontrollerde ibrazından sorumludur.

(8)Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikçe yıl içerisinde verilen işletme ruhsatları, her yıl sonu itibariyle asansöre ait genel bilgileri (montajın yapıldığı bina adresi, asansörü monte edenin isim ve adresi, asansörün tipi, beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve ruhsatlandırma tarihi) ihtiva edecek şekilde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne listeler halinde bildirilecektir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bakım, Bakımın Kapsamı, Bakımla İlgili Diğer Hususlar, Bina SorumlusuBakım


MADDE 11 -(1)Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, temel sağlık ve güvenlik gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur.

b) Anlaşma yapılan firma, asansörü monte eden veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşma yapılan firma, asansörü monte eden veya onun yetkili servisi olmalıdır.

c) Asansör monte edenle yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi sadece bakım konularını içerecek olup, montaj ve revizyon konularının kapsam dışında tutulması gerekmektedir.

ç) Asansör monte edenle yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi 2 (iki) yılda bir yenilenecektir.

d) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, değiştirilen parçalar; 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun garanti belgesi verilmesi ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde garanti kapsamında olmalıdır.

e) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlamalıdır.
Bakımın Kapsamı

MADDE 12 -(1)Temel sağlık ve güvenlik gereklerinin devamlılığının kontrol altında tutulabilmesi için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzunda yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım aşağıdakileri kapsar:

1) Yağlama, temizleme,

2) Kontroller,

3) Kurtarma çalışmaları,

4) Ayarlama işlemleri,

5)Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesi,

b) Aşağıdakiler bakım çalışmaları olarak düşünülmez:

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orjinali ile aynı olsa dahi, makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesi,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesi,

3) Asansörün herhangi bir karakteristiğinin (hızı, taşıyabildiği yük v.b.) değiştirilmesi de dahil modernizasyonu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesi,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesi.


Bakımla İlgili Diğer Hususlar

MADDE 13 -(1)Bakımla ilgili diğer hususlar.

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenebilecektir. Bu defter asansör makine dairesinde (varsa) veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilecektir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenecektir.

b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe göre yapacaklardır. Uygun olmayan asansörler konusunda, bina sorumlularını yazılı olarak bilgilendirip, uygun hale gelmesini sağlayacaklardır. Söz konusu bu durum, asansör bakım defterine işlenecektir.

c) Bakım yapan firma, asansörü her zaman temiz ve bakımlı tutacaktır. Tesisatın her yerinde temizlik, aydınlatma ve havalandırma, bakımcı tarafından bakım esnasında sağlanacak olup, bina sorumlusu tarafından da korunması temin edilecektir.

ç) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.

d) Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere bilgi vermekte açık davranacaktır.

e) Bakım yapan firma, bakım yaptıkları asansöre, bakım yaptıktan sonra veya arıza giderildikten sonra, asansörün çalışmasında problemler olması veya arızanın tekrar etmesi halinde, hiçbir ücret talep etmeksizin, asansörü faal hale getirecektir. Bu konuda problemler devam ederse 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde işlem yapılır.

f) Bakım sözleşmeleri bu Yönetmeliğe uygun hazırlanmalıdır. Sözleşmelerde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.

g) Bakımı yapan firma bina sorumlusunun uygun göreceği en az iki kişiye kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır.

ğ) Bu Yönetmeliğin, 12’nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.

h) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.
Bina Sorumlusu

MADDE 14 -(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli olarak bakımını ve onarımını, bu Yönetmelikte tarif edilen asansör monte edene veya onun yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün işletmeye alınmasını müteakip ikinci yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıllık KontrolYıllık Kontrol

MADDE 15 -(1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik tarafından, asansörün işletmeye alınmasına müteakip ikinci yılın sonunda, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli Yetkili Mühendisi/Mühendisleri bulunmayan Belediye veya Valilik, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendise/Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendis/mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten bir rapor düzenlenir. Bu rapor en az 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina sorumlusu ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur.

(2)Bu Yönetmeliğin, 12’nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır. Asansörde yapılacak değişiklikler mevcut işletme ruhsatı dosyasına işlenecek olup, yapılan değişikliklerin mevcut asansöre uyumundan işlemi yapan asansör monte eden sorumlu olacaktır.

(3)Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(4) 01/07/2009 tarihinden itibaren yıllık kontroller bina sorumlusunca TS EN 17020 standardına göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılacaktır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının takibinden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik sorumlu olacaktır.


ALTINCI BÖLÜM

Eski Asansörlerin Güvenliğinin Arttırılması, Kullanıcılarla İlgili Hususlar
Eski Asansörlerin Güvenliğinin Arttırılması

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eski asansörlerden otomatik kapılı olmayanlar, temel can ve mal güvenlik gereklerinin artırılması için, 31/12/2012 tarihine kadar tam veya yarı otomatik kapı sistemine dönüştürülecektir.

(2)Ayrıca, eski asansörlerin tasarımlarındaki ve güvenlik seviyelerindeki farklarında dikkate alınarak, güvenliklerinin artırılması için çalışmalar yapılması tavsiye edilir.

a) Güvenlik açısından yapılacak bu modernizasyon çalışmalarında özellikle ölçüler, toleranslar, hızlar ya da hızlanma oranları için mümkün olduğunca TS EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartları dikkate alınmalıdır,

b) 95/216/AT sayılı Komisyon tavsiyesinde yer alan ve yıllara yayılarak yapılması tavsiye edilenler:  1. Kabinlere, kabin kapıları ve kabinin içine kat seviye göstergesi takılmalıdır,

  2. Kabin askı halatları kontrol edilmeli ve gerekli olanlar değiştirilmelidir,

  3. Kabinin katta yüksek bir hassasiyetle durması ve kademeli bir yavaşlama elde etmek için kontrol

sistemleri değiştirilmelidir,

  1. Kabindeki ve kattaki kumanda butonları engellilerce anlaşılabilir ve kullanılabilir hale

getirilmelidir,

  1. Otomatik kapılara insan ya da hayvan algılayıcı detektörler takılmalıdır,

  2. 0.6 m/sn’den hızlı hareket eden asansörler için, bu asansörlerin frenlemesi sırasında yumuşak bir

şekilde durmasını sağlayacak bir güvenlik tertibatı takılmalıdır,

  1. Alarm sistemleri, hızlı arıza hizmeti veren ile sürekli bir bağlantı kuracak şekilde değiştirilmelidir,

  2. Fren sistemlerinde, varsa asbest malzemeler çıkartılmalıdır,

  3. Kabinlere, yukarı doğru kontrolsüz hareketleri önleyen bir güvenlik aksamı takılmalıdır,

  4. Kabinler, şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda çalışacak acil aydınlatma sistemine sahip olmalı

ve sistem kurtarma çalışmasının normal şekilde yapılmasına imkan verecek süre kadar çalışmalıdır. Bu sistem aynı zamanda 7’nci fıkra da öngörülen alarm sisteminin çalışmasını da sağlamalıdır.

Kullanıcılarla İlgili Hususlar

MADDE 17-(1)Asansör kullanan kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları; asansör monte eden veya yetkili servisi, yazılı olarak ilgililere verecektir. İlgililer bu bilgileri kullanıcılara aktaracak ve görebilecekleri yere asacaklardır.

(2)Bu bilgiler;

a) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör monte eden veya bakımcı kuruluşun yazılı talimatına aynen uyulması,

b) Asansöre 12 (on iki) yaşından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,

c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi,

ç) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu işin süratle yapılması,

d) Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dışardan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmaması,

e) Asansör kat arasında kaldığında kullanıcının kapıyı zorlayarak veya camı kırarak çıkmaya çalışmaması,

f) Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eşyalarının temasına meydan vermemesi,

g) Kabin üstünde çıkış kapağı bulunan asansörlerde, kullanıcıların buradan çıkmaya çalışmaması,ğ) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Gizlilik

MADDE 18 –(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.
Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Yönetmeliğin ürünlere ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara ise 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Düzenlemeler

MADDE 20 –(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə