Avropa və amerika öLKƏLƏRİNİN Ən yeni tariXİYüklə 2,15 Mb.
səhifə31/32
tarix14.01.2017
ölçüsü2,15 Mb.
#297
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

VİLAYƏTLƏR


 1. Amur

 2. Arxangelsk

 3. Həştərxan

 4. Belqorod

 5. Bryansk

 6. Vladimir

 7. Volqorqrad

 8. Voloqda

 9. Voronej

 10. İvanov

 11. İrkutsk

 12. Kaliniqrad

 13. Kaluqa

 14. Kamçatka

 15. Kemerov

 16. Kirov

 17. Kostrama

 18. Kurqan

 19. Kursk

 20. Leninqrad

 21. Lipetsk

 22. Maqadan

 23. Moskva

 24. Murmansk

 25. Nijeqorod

 26. Novqorod

 27. Novosibirsk

 28. Omsk

 29. Orenburq

 30. Orlov

 31. Penza

 32. Pskov

 33. Rostov

 34. Rzyazan

 35. Samara

 36. Saratov

 37. Saxalin

 38. Sverdlov

 39. Smolensk

 40. Tambov

 41. Tver

 42. Tomsk

 43. Tula

 44. TYumen

 45. Ulyanov

 46. Çelyabinsk

 47. Çita

 48. Yaroslav


MUXTAR VİLAYƏT


 1. Yəhudi Muxtar Vilayəti – Birobican


MUXTAR MAHALLAR


 1. Agin-Buryat-Aginskoye

 2. Koryak-Palana

 3. Nen-Naryan-Mar

 4. Taymır (Dolqan-Nen)- Dudinka

 5. Ust Orda-Buryat-Ust-Ordınskiy

 6. Xantı-Mansi (Yuqra) – Xantı-Mansiysk

 7. Çukot-Anadır

 8. Yamal-Nun-Saluxard

 9. Evenki – Tura


DİYARLAR


 1. Atlay diyari

 2. Krasnodar diyarı

 3. Krasnoyarsk diyarı

 4. Primorsk diyarı

 5. Stavropol diyarı

 6. Xabarovsk diyarı

 7. Perm diyarı


İNGİLTƏRƏ

QRAFLIQLAR


 1. Bakingemşir Eylsberi

 2. Berkşir Redinq

 3. Şərqi Susseks Lyuis

 4. Qlosterşir

 5. Hemmpşir Uinçestr

 6. Darem

 7. Devon Ekseter

 8. Derbişir Matlok

 9. Qərbi Susseks Çiçestr

 10. Kambriya Karlayl

 11. Kembricşir

 12. Kent Meydstoun

 13. Klivlend Midlsbro

 14. Kornuoll Truro

 15. Lankşir Preston

 16. Lesterşir

 17. Linkolnşir

 18. Şimali Hempşir Hempton

 19. Şimali Yorkşir Allerton

 20. Şimali Amberlend Morpet

 21. Norfolk Noric

 22. Nottinhemşir Nottingem

 23. Oksfordir

 24. Ayl of-Uayt Nyoport

 25. Somerset Tonton

 26. Staffordşir

 27. Surrey Knigston-apon

 28. Tems

 29. Saffolk İpsuic

 30. Uiltşir Troubric

 31. Uokşir Uorik

 32. Hembersayd Beverli

 33. Hardfordşir

 34. Hereford və Vuster

 35. Çeşir Çester

 36. Şropşir Şrusberi

 37. Eyvon Bristol


METROPOL QRAFLIQLAR


 1. Böyük Mançestr

 2. Mersisayd Liverpul

 3. Saut-Yorkşir Barnsli

 4. Tayn və Uir Nyukasl

 5. Qərbi Yorkşir Uekfild

 6. Qərbi Midlends Birmingem


UELS

Qraflıqlar


 1. Pouis

 2. Karmartenşir

 3. Flintşir

 4. Denbişir

 5. Qvined

 6. Anqlsi adası

 7. Pembrukşir


Şəhərlər


 1. Nyuport

 2. Kardiff

 3. Suonisi


Şəhər qraflıqlar


 1. Mertir Tidvil

 2. Kayrfilli

 3. Torvayn

 4. Qlamorqan dərəsi

 5. Bricent

 6. Ronta Kion Tav

 7. Nit-Port Telbot

 8. Reksxen

 9. Konui


ŞİMALİ İRLANDİYA

QRAFLIQLAR


 1. Antrim

 2. Arma

 3. Daun

 4. Londonderri

 5. Tiron

 6. Fermona


Rayonlar

 1. Antrim

 2. Ards

 3. Arma

 4. Banbric

 5. Betast

 6. Bellimani

 7. Bellimena

 8. Dangennon və Cən.Tİvon

 9. Daun

 10. Deri

 11. Kalsri

 12. Kolreyn

 13. Kreyqevon

 14. Kukstaun

 15. Laru

 16. Limavedi

 17. Lisberu

 18. Maxerafeld

 19. Moye

 20. Nyuri və Murn

 21. Nyutannebi

 22. Oma

 23. Şimali Daun

 24. Kermana


ŞOTLANDİYA


 1. Aberdinşir

 2. Aberdin

 3. Şərqi Eyrşir

 4. Şimali Eyrşir

 5. Anqus

 6. Arqayl

 7. Arqayl və Byut

 8. Daxili Hebrid

 9. Qlazqo

 10. Şərqi Dambartonşir

 11. Qərbi Dambartonşir

 12. Pamfris və Qallouey

 13. Dondi

 14. İnveklayd

 15. Klakmanşir

 16. Şimali Lanarkşir

 17. Cənubi Lanarkşir

 18. Şərqi Lotian

 19. Qərbi Lotian

 20. Midlotian

 21. Morey

 22. Orkney adaları

 23. Pert və Kinross

 24. Renfruşir

 25. Sterlinq

 26. Folkerk

 27. Haylend

 28. Şetland adaları

 29. Edindurq

Böyük Britaniya parlamentinin 1996-cı il qərarıyla Şotlandiya 32 vilayətə bölünmüşdür.
FRANSANIN DEPARTAMENTLƏRİ


 1. Pa-de-Kale

 2. Nor

 3. Somma

 4. Dənizkənarı Sena

 5. Uaza

 6. Ena

 7. Ardenna

 8. Marna

 9. Möz

 10. Mört və Mozel

 11. Mozel

 12. Aşağı Reyn

 13. Yuxarı Reyn

 14. Er

 15. Sena və Uaza

 16. Sena

 17. Sena və Marna

 18. Ob

 19. Yuxarı Marna

 20. Vogeza

 21. Manş

 22. Kalvados

 23. Orn

 24. Er və Luar

 25. Laur və Şer

 26. Şer

 27. Luare

 28. Yonna

 29. Kot-dOr

 30. Yuxarı Sona

 31. Belfor

 32. Du

 33. Finister

 34. Kot-dü-Nor

 35. Morbian

 36. İl və Vilen

 37. Mayenn

 38. Luara

 39. Yuxarı Luara

 40. Men və Luara

 41. Sarta

 42. Endr və Luara

 43. Nyever

 44. Sona və Luara

 45. Yura

 46. Atlantik Luara

 47. Vandeya

 48. Dö-Sevr

 49. Vyenna

 50. Endr

 51. Alye

 52. Dənizkanarı Şaranta

 53. Şaranta

 54. Yuxarı Vyenna

 55. Kröz

 56. Korrez

 57. Püi-de-Dom

 58. Rona

 59. En

 60. Yuxarı Savoyya

 61. Jironda

 62. Dordon

 63. Lov ə Qaronna

 64. Lo

 65. Kantal

 66. Averon

 67. Lozer

 68. Ardeş

 69. Drom

 70. İzer

 71. Savoyya

 72. Yuxarı Alp

 73. Land

 74. Jer

 75. Tarn və Qoronna

 76. Tarn

 77. Ero

 78. Qar

 79. Voklüz

 80. Aşağı Alp

 81. Dənizkanarı Alp

 82. Aşağı Pireney

 83. Yuxarı Pireney

 84. Yuxarı Qaronna

 85. Aryej

 86. Od

 87. Şərqi Pireney

 88. Buş-dü-Ron

 89. Var

 90. Yuxarı Korsika

 91. Cənubi Korsika

 92. Kot-dAmor

 93. Eson

 94. Yuxarı Sen

 95. Sena və Sen-Deni

 96. Val-de-Marn

 97. Val-dUaz

 98. İvelin

 99. Paris


DƏNİZARXASI DEPARTAMENTLƏR


 1. Qvadelupa

 2. Qviana

 3. Martinka

 4. Reyunyon


DƏNİZARXASI ƏRAZİLƏR


 1. Sen-Pyer və Mikelon

 2. Yeni Kaledoniya

 3. Fransaya aid Antraktida torpaqları

 4. Uollis və Fotuna adaları

 5. Fransız Polineziyası

1976-cı ildə Mayotta adasına xüsusi status verilmişdir.
Bunlardan başqa aşağıdakı tarixi əyalət bölgüsü də mövcuddur


 1. Land

 2. Lotararingiya

 3. Bretan

 4. Normandiya

 5. Qasqon

 6. Lanqodek

 7. Provans

 8. Puatu

 9. Burqundiya

 10. Flandriya

 11. Şampan

 12. Savoyya

 13. Pikardiya

 14. İl-de-Frans və s.


Хроноложи ъядвял

1946-ъы ил


йанвар

Франсада Шарл де Голлун баш назир вязифясиндян истефасы

йанвар


Мексика ингилаб партийасынын йенидян тяшкил едиляряк Институт-ингилаб партийасы адланмасы

йанвар

Йугославийанын конститусийасынын гябул едилмяси

Феврал

Бюйцк Британийада банкларын миллиляшдирилмяси

март

У.Чюрчиллин АБШ-ын Фултон шящяриндя нитги

Март


Йунаныстанда вятяндаш мцщарибяси вя мцщафизякар гцввялярин

гялябяси


ийун


Италийада халгын монархийа вя йа республика тяряфдары олмасы щаггында референдум. Монархийанын ляьви. Италийанын республика елан едилмяси.

Ийун


Христиан-демократлар партийасынын лидери Алчиде де Гасперинин биринъи республика, коалисийа щюкумяти тяшкил етмяси.

Ийул


Арэентинада игтисади мцстягиллик щаггында бяйяннамянин гябул

едилмяси


Сентйабр

Чилидя Демократик алйансын намизяди Г.Виделанын президент сечилмяси

Сентйабр

Болгарыстанын халг республикасы елан едилмяси

Сентйабр

Бразилийада конститусийанын гябул едилмяси

октйабр

Франсада ЫВ республиканын конститусийасынын гябул едилмяси

декабр


Алманийада «Сойуг мцщарибянин» башланмасы. АБШ вя Инэилтяря ишьал зоналарынын бирляшмяси вя бизонийа тяшкил етмяси


1947-ъи ил


ФевралГалиб дювлятлярля Алманийанын мцттяфигляри олан Италийа, Маъарыстан, Румынийа, Финландийа, Болгарыстан иля сцлщ мцгавиляляринин баьланмасы

март


Трумен доктринасы. Йунаныстан вя Тцркийяйя АБШ-ын «йардым» сийасяти

ийун


Мцщарибя нятиъясиндя зяряр чякмиш Авропа юлкяляринин бярпасына кюмяк етмяйи нязярдя тутан. Маршалл планынын иряли сцрцлмяси

ийун


АБШ-да сянайедя ямяк мцнасибятлярини низама салмаг щаггында (Тафт-Хартли гануну) ганунун гябул едилмяси

сентйабр


Гярб йарымкцрясинин мцдафияси щаггында АБШ-ын башчылыьы алтында Рио-де-Жанейро пактынын баьланмасы

декабр


Италийа республика конститусийасынын референдумда бяйянилмяси


1948-ъи ил
феврал

Румынийа фящля партийасынын (РФР) тяшкили

Март

Гярби Авропа Иттифагынын тяшкили (Инэилтяря, Франса, Нидерланд, Белчика, Лцксембург)

апрел

ССРИ иля Финландийа арасында достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында мцгавилянин баьланмасы

апрел

Италийада кечирилмиш парламент сечкиляриндя Христиан-демократлар партийасынын гялябяси

ийун

Маъарыстан Коммунист вя сосиал-демократ партийасынын бирляшмяси. Йаранан йени партийанын Маъарыстан Зящмяткешляр партийасы (МЗС) адланмасы

ийун

Чехословакийа Коммунист вя сосиал-демократ партийасынын ващид бир партийада бирляшмяси вя бирляшмиш партийанын Чехословакийа коммунист партийасы (ЧКР) адланмасы

май

Исраил дювлятинин йаранмасы

ийун

АФР-дя пул ислащатынын кечирилмяси

август

Болгарыстан ващид фящля (коммунист) партийасынын (БФ(К)Р) тяшкили

нойабр

Албанийа Коммунист партийасынын Албанийа ямяк партийасы адланмасы

1949-ъу ил
йанвар

Гаршылыглы Игтисади Йардым Шурасынын (ГИЙШ) тяшкили

апрел

Шимали Атлантика пактынын (НАТО) тяшкили

апрел

Ирландийанын Британийа Бирлийиндян чыхмасы вя Ирландийа республикасы адланмасы

апрел

Сцлщ тяряфдарларынын Парис вя Прагада цмумдцнйа конгресляри

май

АФР-ин конститусийасынын гябул едилмяси

сентйабр

Алманийа Федератив республикасынын (ИФР) тяшкили

октйабр

Алманийа Демократик республикасынын йарадылмасынын елан едилмяси

октйабр

Чин Халг Республикасынын йаранмасынын елан едилмяси

1950-ъи ил
ийун

Корейа халгынын азадлыг мцбаризясинин башланмасы

1951-ъи илийун

Сосиалист интернасионалынын тяшкили

сентйабр

АНЗЙУС (Австралийа, Йени Зеландийа, АБШ) блокунун тяшкили

сентйабр

Йапонийа иля сцлщ баьланылмасы. АБШ-ла Йапонийа арасында «Тящлцкясизлик щаггында» мцгавилянин баьланмасы

1952-ъи ил
апрел

Боливийада антиимпериолист ингилабын гялябяси

май

Бонн «цмуми разылыг» мцгавилясинин баьланмасы

нойабр

Йугославийа Коммунист партийасынын Йугославийа Коммунистляр ИИтифагы адланмасы

1953-ъц ил
ийул

Ф.Кастро башда олмагла Сантйаго де Кубадакы «Монкада галасындан» ингилабчы эянъляр гурупунун йцрцшц

ийун

Сянайенин инкиашфына цстцнлцк верилмяси нятиъясиндя ящалинин халг истещлакы малларына олан тялябатында йаранмыш ъидди уйьунсузлуг ялейщиня АДР-дя эцълц нцмайишлярин башланмасы

сентйабр

Н.С.Хрушшовун Сов.ИКП МК-нын биринъи катиби сечилмяси

1954-ъу ил
феврал

Крым вилайятинин РСФСР-ин тяркибиндян чыхараг Украйна ССР-ин тяркибиня гатылмасы

ийун

АБШ-ын Гватемалайа мцдахиляси

ийул

Ъеневрядя Щинд-Чиндя щярби ямялиййатларын дайандырылмасы щаггында сазишин имзаланмасы

сентйабр

СЕАТО-нун тяшкили

нойабр

Ялъазаир халгынын силащлы азадлыг мцбаризясинин башланмасы

1955-ъи ил
апрел

Асийа вя Африка юлкяляринин Бандунг конфрансы Динъ йанашы йашамаьын беш принсипинин гябул едилмяси

май

ССРИ, Полша, Румынийа, Маъарыстан, Чехословакийа, Албанийа, АДР, Болгарыстан арасында достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында мцгавилянин (Варшава мцгавиляси) баьланмасы

май

Вйанада ССРИ, АБШ, Бюйцк Британийа вя Франса арасында Австрийа иля ялагядар Дювлят мцгавилясинин баьланмасы

1956-ъы ил
Йанвар

Франсада «Республика ъябщяси» щюкумятинин щакимиййятя эялмяси

апрел

Коммунист вя фящля партийалаларынын Мялумат Бцросунун фяалиййятинин дайандырылмасы щаггында гярарын гябул едилмяси

Октйабр-нойабр

Маъарыстанда бющран

октйабр

Маъарыстанда тоталитар сосиализм режиминя гаршы кцтляви нцмайишлярин башланмасы

декабр

Куба халгынын Фидел Кастронун башчылыьы алтында Батиста диктатурасына гаршы силащлы мцбаризяйя башламасы

Октйабр, декабр

Инэилтярядя, Франса вя Исраилин Мисиря гаршы мцщарибяйя башламасы

1957-ъи ил
март

Ромада Авропа игтисади бирлийинин (АИБ вя йа «цмуми базар») йарадылмасы щаггында мцгавилянин имзаланмасы

ийун

Маъарыстан Зящмяткешляр партийасынын Маъарыстан Сосиолист Фящля партийасы (МСФР) кими йенидян тяшкил едилмяси

октйабр

Дцнйада илк дяфя олараг ССРИ-дян Йерин илк сцни пейкинин бурахылмасы. Бяшяриййятин космос ерасынын башланмасы

1958-ъи ил
май

Ялъазаирдя йарыммийонлуг франсыз ордусунун гийамы

ийун

Франса Милли Мяълиси тяряифндян де Голлун щюкумят башчысы сечилмяси

сентйабр

Франсада Бешинъи республиканын конститусийасынын гябул едилмяси

декабр

Шарл де Голлун Франсанын президенти сечилмяси

1959-ъу ил
йанвар

Кубада халг ингилабынын гялябяси

1960-ъы ил
ийул

Чехословакийанын конститусийасынын гябул едилмяси. Чехословакийанын сосиалист республикасы адланмасы

нойабр

Африка или кими танынмасы вя бу илдя Африканын 16 дювлятинин мцстягиллик алмасы

1961-ъи ил
апрел

ССРИ вятяндашы Й.А.Гагаринин космоса учмасы

апрел

Гащиря конфрансында блоклара гошулмамаг щярякатынын рясмиляшдирилмяси. ССРИ-дя шящяр ящалисинин илк дяфя кянд ящалисини ютцб кечмяси. ССРИ-дя пул ислащаты кечирилмяси

август

Берлин щасарынын чякилмяси

1962-ъи ил
феврал

ХДП-нин мцлайим ганадынын лидери А.Фанфани тяряфиндян Италийада илк» сол мяркяз щюкумяти»нин тяшкили

март

Франса иля Ялъазаир арасында Евиан сазишинин баьланмасы

сентйабр

ССРИ-нин Саймен каналынын совет щиссясини 50 ил мцддятиня Финландийайа иъаряйя вермяси

сентйабр

Ялъазаир Халг Демократик Республикасынын елан едилмяси

Октйабр, нойабр

«Кариб бющраны»

1963-ъц ил
апрел

Йугославийанын Конститусийасынын гябул едилмяси. ЙФХР-нин Йугославийа Сосиалист Федератив Республикасы адланмасы (ЙСФР)

август

Москвада ССРИ, АБШ, Инэилтяря Хариъи ишляр назирляринин суда, гуруда вя щавада нцвя силащларынын сынаг кечирилмясинин гадаьан едилмяси щаггында мцгавиля имзаламалары

нойабр

АБШ президенти Ъ.Кеннединин юлдцрцлмяси

декабр

Италийада Алдо Моронун тяшкил етдийи щюкумятин тяркибиня ИСП-нин нцмайяндяляринин дахил олмасы

1964-ъц ил
Март-апрел

Бразилийада дювлят чеврилиши. Президент Гулартын деврилмяси

март

БМТ ТШ-нын гярары иля Кипр адасына БМТ гошунларынын эятирилмяси

октйабр

Сов.ИКП МК-нын Пленумунда Н.С.Хрушшовун вязифясиндян кянарлашдырылмасы

1965-ъи ил
март

Сов. ИКП МК-нын Пленумунда ССРИ-дя кянд тясяррцфаты иля ялагядар тяхирясалынмаз тядбирлярин мцяййян едилмяси

апрел

АБШ-ын Доминикан республикасына силащлы мцдахиляси

август

Румынийанын конститусийасынын гябул едилмяси. Румынийанын сосиалист республикасы елан едилмяси

сентйабр

Сов. ИКП-нин Пленумунда сянайени инкишаф етдирмякля ялагядар гаршыда дуран вязифялярин мцяййян едилмяси

1966-ъы ил
март

Франса щюкумятинин НАТО-нун щярби тяшкилатындан чыхдыьыны елан етмяси

1967-ъи ил
апрел

Йунаныстанда щярби-фашист чеврилиши

ийун

Исраилин БЯР, Сурийа вя Иорданийайа щцъуму

1968-ъи ил


апрел

Мартин Лцтер Кингин юлдцрцлмяси

май, ийун

Франсада фящля вя тялябялярин кцтляви чыхышлары

август

Прага бащары. Чехословакийада бющран

октйабр

Шимали Ирландийада сийаси бющранын башланмасы

1969-ъу ил
март

ССРИ иля Чин арасында Амурдакы Даманск адасы районунда силащлы тоггушма

апрел

Шарл де Голлун Франсанын президенти вязифясиндян истефа вермяси

ийул

АБШ космонавтлары (Н.Армстронг, М.Коллине, Е.Олдрин) Ай сятщиня енмяси

сентйабр

АФР-дя сосиал-демократларын азад демократларла ититфага эиряряк «Кичик коалисийа щюкумяти тяшкил етмяляри»

1970-ъи илмарт

Нцвя силащынын йаймамаг щаггында мцгавилянин гцввяйя минмяси

август

ССРИ вя АФР арасында мцгавилянин баьланмасы

нойабр

Чилидя Салвадор Алйенде башда олмагла Халг Бирлийи Щюкумятинин щакимиййятя эялмяси

декабр

Полша иля АФР арасында мцгавилянин имзаланмасы

1971-ъи ил
феврал

Дянизин дибиндя, океанда вя океан алтында нцвя вя силащларын топланмасыны, атылмасыны вя с. гадабан едян сазишин имзаланмасы

сентйабр

Гярби Берлин мясялясиня аид ССРИ, Франса, АБШ вя Бюйцк Британийа арасында дюрдтяряфли мцгавилянин имзаланмасы

1972-ъи ил


апрел

Бактероложи вя токсики силащларын гадаьан олунмасы щаггында мцгавилянин баьланмасы

май

АБШ президенти Р.НИксонун ССРИ-йя рясми сяфяри «ССРИ иля АБШ арасында гаршылыглы мцнасибятлярин ясаслары щаггында» сянядин имзаланмасы

декабр

АФР вя АДР арасындакы мцнасибятлярин ясаслары щаггында мцгавилянин имзаланмасы

1973-ъц ил
йанвар

Данимарканын АИБ-я цзв олмасы

йанвар

Парисдя Вйетнамда мцщарибянин гуртармасы вя сцлщцн бярпасы щаггында мцгавилянин имзаланмасы

феврал

Вйетнам мясяляляри цзря бейнялхалг конфранс

ийун

ССРИ вя АБШ арасында нцвя мцщарибясинин гаршысыны алмаг щаггында сазишин имзаланмасы

сентйабр

Чилидя фашист чеврилиши

сентйабр

Эенерал Пиночетин башчылыьы алтында Чилидя дювлят чеврилиши вя щярби хунтанын щакимиййятя эялмяси

октйабр

Вйанада Мяркязи Авропада силащларын вя Силащлы Гцввялярин гаршылыглы ихтисары щаггында мясяляляр цзря данышыгларын башланмасы

октйабр

Йахын Шяргдя щярби мцнагишя

декабр

Йахын Шярг цзря Ъеневря сцлщ конфрансы адландырылан хцсуси бейнялхалг гурумун йарадылмасы

1974-ъц ил
апрел

Португалийада антифашист, демократик ингилабын башламасы

май

АФР-дя Вилили Брандтын канслер вязифясиндян кянарлашдырылмасы

ийун

Йунаныстанда щярби-фашист режимин ляьви

ийун

ССРИ иля Португалийа арасында дипломатик мцнасибятлярин йаран­масы

август

АБШ президенти Р.Никсонун вахтындан яввял истефайа эетмяси

декабр

Исвечрядя малиййя ислащаты иля ялагядар референдумун кечи­рилмяси

1975-ъи ил
апрел

Исвечин йени Конститусийасынын гябулу

ийул-август

Щелсинкидя Авропада тящлцкясизлик вя ямякдашлыг мясяляляриня щяср едилмиш Цмумавропа Мцшавирясинин йекун мярщяляси

нойабр

Испанийада Ф.Франконун юлцмц

1976-ъы ил
апрел

Португалийанын йени Конститусийасынын МЦяссисяляр мяълиси тяряфиндян тясдиг едилмяси

декабр

Албанийа Халг Сосиалист республикасынын йени Конститусийасынын гябул едилмяси

1977-ъи ил
сентйабр

АБШ вя Панама арасында Панама каналы щаггында ики мцгавилянин имзаланмасы

Октйабр 1977

Март 1978АТЯМ-я цзв олан 35 дювлятин Белград дюйцшц

октйабр

ССРИ-нин йени, цчцнъц Конститусийасынын гябул едилмяси

октйабр

Сол мцхалифятля щюкумят арасында Мадриддя Монклоа адланан щюкумят игамятэащында разылашма имзаланмасы вя онун Монклоа пакты адыны алмасы

1978-ъи ил
сентйабр

АБШ, Исраил вя Мисир арасында Йахын Шяргя даир сепарат сазишлярин баьланмасы (Кемп Девиддя)

март

Италийада ХДП сол ъяряйанынын рящбяри Алдо Моронун оьурланмасы вя гятля йетирилмяси

Декабр

Йанвар 1979Чин иля Вйетнам арасында силащлы тоггушма

декабр

Испанийанын йени Конститусийасынын референдум йолу иля бяйянилмяси

1979-ъу ил
март

Вашингтонда сепарат АБШ-Исраил сцлщ мцгавилясинин имзаланмасы

Май 1979

Нойабр 1990«Дямир леди»нин (Маргарет Тетчер) Бюйцк Британийада щакимиййят илляри

ийун

Вйанада ССРИ иля АБШ арасында стратежи силащлары мящдуллашдырмаг щаггында (ССМ-2) мцгавилянин имзаланмасы

сентйабр

Рясми шякилдя СЕНТО-нун фяалиййятинин дайандырылмасы

декабр

Совет гошунларынын Яфганыстана йеридилмяси

1980-ъи ил
сентйабр

Полшада сосиал-сийаси бющранын башланмасы

сентйабр

Иранла Ираг арасында 8 ил давам едян мцщарибянин башланмасы

нойабр

Мадриддя 35 дювлятин нцмайяндяляринин эюрцшц

1981-ъи ил
феврал

Испанийада дювлят чеврилиши ъящдляринин гаршысынын алынмасы

феврал

Норвечин кимйяви силащ истещсалындан вя ону яразисиндя йерляшдирмякдян там имтина етдийини билдирмяси

нойабр

Эеневрядя Авропада атом силащынын мящдудлашдырылмасы щаггында АБШ-ла ССРИ арасында данышыгларын башланмасы

1982-ъи ил
Апрел-ийул

Фолкленд(Малвин) адалары цстцндя Бюйцк Британийа иля Арэентина арасында мцнагишя

апрел

Канаданын биринъи Милли Конститусийасынын фяалиййятя башламасы

ийун

Исраилин Ливана гаршы мцщарибяси

1983-ъц ил
феврал

Нидерландын йени Конститусийасынын гябулу

сентйабр

35 дювлятин Мадрид эюрцшцнцн баша чатмасы

октйабр

АБШ-ын Гренедайа тяъавцзц

1984-ъц ил
йанвар

Стокщолмда тярксилащ, тящлцкясизлик вя гаршылыглы етибары мющкямляндирмяк тядбирляри щаггында конфрансын чаьрылмасы

1985-ъи илмарт

Ъеневредя космосда силащланма вя нцвя силащы иля ялагядар ССРИ-АБШ данышыгларынын башланмасы

март

Белчика яразисиндя АБШ ганадлы ракетляринин йерляшдирилмяси

нойабр

АБШ вя ССРИ рящбярлийинин Ъеневрядя эюрцшляри

1986-ъы ил
йанвар

Испанийанын АИБ-я цзв олмасы

йанвар

Португалийанын АИБ-я цзв олмасы

март

Бейнялхалг Сцлщ или

Феврал-март

Сов. ИКП-нин ХХВЫЫ гурултайы

март

Референдумда Исвечря халгынын БМТ-йя Исвечрянин эирмясинин ялейщиня олмасы

октйабр

М.С.Горбачовла Рейганын Рейкйавикдя эюрцшляри

нойабр

АТЯМ цзвляринин Вйана эюрцшц

нойабр

М.С. Горбачовун Щиндистана сяфяри. Нцвя силащы вя сцлщя тясир едян бцтцн щяркятлярдян азад олмаьын принсипляри щаггында бяйяннамянин имзаланмасы

1987-ъи ил
декабр

Вашингтонда йцксяк сявиййядя Совет-Америка эюрцшц. Йахын вя орта мянзилли ракетлярин ляьви щаггында мцгавилянин гцввяйя минмяси.

йанвар

М.С.Горбачов тяряфиндян ССРИ-дя «йенидянгурма» сийасятинин елан едилмяси

1988-ъи ил
Май-ийун

Москвада йцксяк сявиййядя Совет-Америка эюрцшц. Йахын вя Орта мянзилли ракетлярин ляьви щаггында мцгавилянин гцввяйя минмяси

нойабр

Фялястин дювлятинин елан едилмяси

1989-ъу илфеврал

Совет гошунларынын Яфганыстандан чыхарылмасы

нойабр

Чехословакийада «мяхмяр ингилаб». Динъ йолла чохпартийалылыьа вя базар игтисадиййатына кечид

нойабр

Берлин щасарларынын сюкцлмяси

декабр

ССРИ вя АБШ дювлят башчыларынын Малта эюрцшц вя бейнялхалг мцнасибятлярдяки эярэинлийи зяифлятмяси

1990-ъы ил
йанвар

Полшада «Шок терапейасына», йяни базар игтисадиййатына кечилмяси

март

Литва вя Естонийанын мцстягиллиklяrinin бярпасы щаггында гярар гябул етмяlяri

Май-ийун

Вашингтонда йцксяк сявиййядя Совет-Америка эюрцшляри вя Алманийа мясялясинин мцзакиряси

ийул

АДР вя АФР арасында валйута, игтисади вя сосиал иттифаг щаггында дювлят мцгавилясинин гцввяйя минмяси

Сентйабр- октйабр

Алманийада мцнасибятлярин гяти сурятдя низама салынмасы щаггында мцгавилянин баьланмасы. Алманийанын бирляшдирилмяси

нойабр

Авропада ади силащлы гцввяляр щаггында мцгавилянин вя Йени Авропа цчцн Парис хартийасынын имзаланмасы

1991-ъи ил
Йанвар

феврал


Иран кюрфязи районунда мцщарибя. «Сящрада туфан» ямялиййаты.

Ийул-август

Москвада йцксяк сявиййядя Совет - Америка эюрцшц. Стратежи щцъума силащларынын мящдудлашдырылмасы вя ихтисар едилмяси щаггында Мцгавилянин баьланмасы

нойабр

Македонийанын Йугославийанын тяркибиндян чыхыб юзцнц мцстягил елан етмяси.

декабр

ССРИ-нин мювъудлуьуна сон гойулмасы. Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин (МДБ-нин) йаранмасы

декабр

АИБ цзвляри арасында имзаланмыш Маастрих мцгавилясиня уйьун олараг АИБ-ин Авропа Иттифагы адланмасы

1992-ъи ил
йанвар

Боснийа вя Щерсоговинанын Йугославийанын тяркибиндян чыхараг юз мцстягилликлярини елан етмяляри

март

Русийа Федерасийасы иля Федерасийа субйектляри арасында федератив мцгавилялярин имзаланмасы

март

Серб миллятчиляринин йени йарадылмыш Боснийа-Щерсоговина Республикасына тяъавцз етмяси

апрел

Йугославийаны бярпа етмяк мягсяди иля Сербийа вя Черногорийа арасында мцгавиля баьланмасы

ийун

Полшада «Милли разылыг» щюкумятинин тяшкили

октйабр

АБШ конгресинин «Азадлыьы мцдафия акты»на етдийи 907 сайлы ялавяси иля Азярбайъан республикасына АБШ-ын дювлят сявиййясиндя йардымыны гадаьан етмяси

1993-ъц ил
йанвар

Чехийа вя Словакийа Федератив Республикасынын мювъудлуьуна сон гойулмасы

йанвар

АИБ юлкяляриндя йашайан 350 милйон авропалынын азад щярякят етмяк щцгугу газанмасы

октйабр

Русийа Федерасийасында президент - Али Совет гаршыдурмасы вя президентин гялябяси

сентйабр

Вашингтонда Исраилля ФАТ арасында беш ил мцддятиня «Принсипляр Бяйянаты» адланан сянядин имзаланмасы

1994-ъц илфеврал

Русийа Федерасийасы иля Татарыстан арасында сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси щаггында мцгавиля имзаланмасы

март

Италийада кечирилян парламент сечкиляриндя ясас сийаси партийаларын мяьлубиййятя уьрамасы

май

Мисирин пайтахты Гащирядя Исраилля ФАТ арасында Гяззя вя Ярищя вилайятляриндя Фялястин мухтариййятинин йарадылмасыны нязярдя тутан «Гяззя-Ярищя» сазишинин имзаланмасы

ийул

Иорданийа иля Исраил арасында Вашингтон декларасийасынын имзаланмасы

сентйабр

Азярбайъан Дювлят Нефт шИркяти иля АБШ, Бюйцк Британийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя, Сяудиййя Ярябистаны вя Йунаныстанын нефт ширкятляри дахил олан консорсиум арасында Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» вя «Эцняшли» йатагларынын бирэя ишлянмяси щаггында 30 иллик «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы

декабр

АТЯТ-ин Будапешт зирвя топлантысында илк дяфя олараг Авропанын цмумитящлцкясизлик тядбирляриндя иштирак едя биляъяк сцлщ мярамлы гцввялярин йарадылмасынын гярара алынмасы вя АТЯМ-ин цмумавропа тяшкилатына – АТЯТ-я чеврилмяси

1995-ъи илапрел-май

Жак Ширакын Франсанын президенти сечилмяси

декабр

Йугославийа иля Боснийа-Щерсоговина Республикасы арасында Дейтон сцлщ мцгавилясинин баьланмасы

1996-ъы ил
декабр

АТЯТ-ин Лиссабон зирвя топлантысында ХХЫ яср Авропа еви цчцн цмуми вя щяртяряфли тящлцкясизлик модели щаггында бяйяннамянин гябул едилмяси вя АТЯТ сядринин 53 дювлят адындан Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин щялли принсипляри барядя бяйанат вермяси

1997-ъи илмай

Бюйцк Британийада парламент сечкиляриндя лейбористлярин гялябяси вя Ентони Блеерин баш назир тяйин едилмяси

Май - ийун

Франсада кечирилян Милли Мяълися сечкилярдя Сол гцввяляр блокунун гялябяси

1998-ъи илмай

Бюйцк Британийа иля Шимали Ирландийа арасында Олстердя гаршыдурманын дайандырылмасы вя сечкили юзцнцидаря органларынын йарадылмасы щаггында сазишин баьланмасы

октйабр

АФР-дя кечирилян парламент сечкиляриндя сосиал-демократларын гялябяси

1999-ъу илйанвар

Йени Авропа валйутасынын – йевронун тятбиг олунмаьа башланмасы

март

Полша, Маъарыстан вя Чехийанын НАТО-йа дахил олмасы

нойабр

АТЯТ-ин Истанбул топлантысында Авропа тящлцкясизлийи хартийасынын гябул едилмяси

декабр

Б.Н.Йелтсенин РФ-нин президенти вязифясиндян истефа вермяси

2000-ъи илмай

В.В.Путинин РФ-нин президенти сечилмяси

сентйабр

Миниллийин саммити. БМТ-нин зирвя эюрцшц

нойабр

Азярбайъанын Авропа шурасынын там щцгуглу цзвцлцйцня гябул едилмяси щаггында мясялянин мцзакиряси.


Yüklə 2,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin