Аzərbaycan рespublikasi тəHSİl нaziRLİYİ аzərbaycan texnologiya universiteti «Qİda və tekstil məhsullari»

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 327.35 Kb.
səhifə1/2
tarix20.05.2018
ölçüsü327.35 Kb.
  1   2

АZƏRBAYCAN РESPUBLİKASI ТƏHSİL НAZİRLİYİ

АZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

«QİDA VƏ TEKSTİL MƏHSULLARI» fakültəsi


«QİDA MƏHSULLARININ VƏ İSTEHLAK MALLARININ TEXNOLOGİYASI» kafedrası

«SAHƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN AVADANLIQLARI»

fənnindən

TEST SUALLARI

(Düzgün cavablar A variantı)

TƏRTİB EDƏN: dosent Bayramov Eldəniz Ənvər o.

GƏNCƏ – 2017


 1. Təsvir edilən sxem üzrə texnoloji axın xəttində hansı xammal emal edilir?

  1. çoxkomponentli xammal.

  2. qiymətli maddələri çıxarmaqla çoxkomponentli xammal.

  3. qiymətli maddələri çıxarmaqla birkomponentli xammal.

  4. proses müddətində tərkibi dəyişməyən birkomponentli xammal.

  5. istehsal prosesində tərkibi dəyişməyən çoxkomponentli xammal.
 1. Təsvir edilən sxem üzrə texnoloji axın xəttində hansı xammal emal edilir?  1. proses müddətində tərkibi dəyişməyən birkomponentli xammal.

  2. qiymətli maddələri çıxarmaqla çoxkomponentli xammal.

  3. qiymətli maddələri çıxarmaqla birkomponentli xammal.

  4. istehsal prosesində tərkibi dəyişməyən çoxkomponentli xammal.

  5. çoxkomponentli xammal.
 1. Təsvir edilən sxem üzrə texnoloji axın xəttində hansı xammal emal edilir?  1. qiymətli maddələri çıxarmaqla birkomponentli xammal.

  2. qiymətli maddələri çıxarmaqla çoxkomponentli xammal.

  3. istehsal prosesində tərkibi dəyişməyən çoxkomponentli xammal.

  4. proses müddətində tərkibi dəyişməyən birkomponentli xammal.

  5. çoxkomponentli xammal.
 1. Qida texnologiyasının obyektləri hansılardır?

  1. qida məhsulları istehsalının əməliyyatları, prosesləri və texnoloji xətləri.

  2. qida məhsulları istehsalının yalnız texnoloji xətləri.

  3. qida məhsulları istehsalının yalnız əməliyyatları və prosesləri.

  4. qida məhsulları istehsalının yalnız prosesləri.

  5. qida məhsulları istehsalının yalnız əməliyyatları.
 1. Hansı ifadə doğru deyil?

  1. fasiləsiz proseslərin material balansı qərarlaşmamış rejim üçün tərtib olunur.

  2. fasiləsiz proseslərin material balansı qərarlaşmış rejim üçün tərtib edilir.

  3. material balansı - maddə kütləsinin saxlanma qanununu ifadə edir və bu qanuna görə istənilən qapalı sistemdə qarşılıqlı əlaqədə olan maddələrin kütləsi, nəticədə alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabərdir.

  4. texnoloji rejim - texnoloji əməliyyatın yerinə yetirildiyi mühiti, yaxud işçi zonanı xarakterizə edən əsas parametrlərin ədədi qiymətlərinin məcmusudur.

  5. məhsul çıxımı - faktiki alınmış son hazır məhsulun miqdarının həmin məhsulun ilkin xammaldakı miqdarına olan nisbətidir.
 1. Texnoloji əməliyyatları ayrı-ayrılıqda ardıcıl yerinə yetirən maşın və mexanizmlər kompleksi necə adlanır?

  1. aqreqat

  2. texnoloji faza

  3. texnoloji əməliyyat

  4. texnoloji mərhələ

  5. texnoloji proses
 1. Əsas proses nədir?

  1. məhsulun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin, ölçüləri və həndəsi formasının dəyişməsi ilə müşayiət olunan texnoloji proseslərin məcmusudur.

  2. bir iş yerində və müəyyən vaxtda baş verən, məhsulun xüsusiyyətlərinin, yaxud xarakterinin əvvəlcədən verilmiş istiqamətdə dəyişməsinə səbəb olan təsirlərin məcmusudur.

  3. məhsulun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərində, ölçüləri və həndəsi formasında dəyişiklik olmadan icra olunan texnoloji proseslərin məcmusudur.

  4. məhsul istehsal etməyən, lakin əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərin məcmusudur.

  5. texnoloji proseslərin fasiləsizliyini təmin edən maşın və avadanlıqlar kompleksidir.
 1. Köməkçi proses nədir?

  1. əsas proseslərin fasiləsizliyini təmin edən proseslərin məcmusudur.

  2. bir iş yerində və müəyyən vaxtda baş verən, məhsulun xüsusiyyətlərinin, yaxud xarakterinin əvvəlcədən verilmiş istiqamətdə dəyişməsinə səbəb olan təsirlərin məcmusudur.

  3. məhsulun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərində, ölçüləri və həndəsi formasında dəyişiklik olmadan icra olunan texnoloji proseslərin məcmusudur.

  4. məhsul istehsal etməyən, lakin əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərin məcmusudur.

  5. məhsulun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin, ölçüləri və həndəsi formasının dəyişməsi ilə müşayiət olunan texnoloji proseslərin məcmusudur. 1. Texnoloji əməliyyat nədir?

  1. bir iş yerində və müəyyən vaxtda baş verən, məhsulun xüsusiyyətlərinin, yaxud xarakterinin əvvəlcədən verilmiş istiqamətdə dəyişməsinə səbəb olan təsirlərin məcmusudur.

  2. emal olunan xammalda, yaxud alınan aralıq məhsulunda keyfiyyət dəyişməsini kəmiyyətcə texnoloji və iqtisadi qiymətləndirməyə imkan verən işlərin məcmusudur.

  3. hazır məhsulların orqanoleptik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıran proseslərin məcmusudur.

  4. aralıq məhsullarının alınmasını təmin edən köməkçi proseslərin məcmusudur.

  5. məhsulun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini, ölçüləri və həndəsi formasını dəyişdirməyə imkan prosesdir.
 1. Bir iş yerində və müəyyən vaxtda baş verən, məhsulun xüsusiyyətlərinin, yaxud xarakterinin əvvəlcədən verilmiş istiqamətdə dəyişməsinə səbəb olan təsirlərin məcmusu necə adlanır?

  1. texnoloji əməliyyat

  2. texnoloji faza

  3. aqreqat

  4. texnoloji mərhələ

  5. texnoloji proses
 1. Texnoloji əməliyyatın yerinə yetirildiyi mühiti, yaxud işçi zonanı xarakterizə edən əsas parametrlərin ədədi qiymətlərinin məcmusu nə adlanır?

  1. texnoloji rejim

  2. texnoloji əməliyyat

  3. texnoloji proses

  4. texnoloji faza

  5. texnoloji mərhələ
 1. Vahid zamanda istehsal olunmuş məhsul miqdarının aparatın işçi həcminə, iş orqanının vahid uzunluğuna və ya sahəsinə olan nisbəti necə adlanır?

  1. prosesin intensivliyi

  2. texnoloji əməliyyatın mükəmməlliliyi

  3. əmək məhsuldarlığı

  4. prosesin məhsuldarlığı

  5. prosesin effektivliyi
 1. Qida məhsullarının texnoloji obyekt kimi ümumi əlamətləri hansılardır?

  1. çoxfazalı heterogen sistemlərdir.

  2. çoxfazalı qeyri-heterogen sistemlərdir.

  3. eyni xassələrə malikdirlər.

  4. birfazalı heterogen sistemlərdir.

  5. ikifazalı heterogen sistemlərdir.
 1. Aralıq məhsullarının alınmasını, yəni emal olunan xammalın, yaxud aralıq məhsulunun keyfiyyətinin dəyişməsini təmin edən texnoloji əməliyyatların məcmusu necə adlanır?

  1. Texnoloji prosesin son mərhələsi

  2. Texnoloji rejim

  3. Texnoloji parametr

  4. Aqreqat

  5. Texnoloji əməliyyat
 1. Vahid zamanda hasil olunmuş məhsulun miqdarı necə adlanır?

  1. Maşının məhsuldarlığı

  2. Prosesin rejimləri

  3. Prosesin intensivliyi

  4. Əmək məhsuldarlığı

  5. Prosesin sürəkliyi
 1. Hansı avadanlıqda məhsul müəyyən müddət təsirə məruz qalır və bundan sonra maşından xaric olur?

  1. fasiləli işləyən

  2. fasiləsiz işləyən

  3. tsiklik işləyən

  4. paralel işləyən

  5. yarımfasiləsiz işləyən
 1. Fasiləli işləyən avadanlıq üçün səciyyəvi olan hansıdır?

  1. məhsul müəyyən müddət təsirə məruz qalır və bundan sonra maşından xaric olur.

  2. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması bütün iş tsikli müddətində yerinə yetirilir.

  3. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması eyni vaxtda yerinə yetirilir.

  4. məhsulun yüklənməsi və emalı bütün iş tsikli müddətində, boşaldılma isə müəyyən müddətdən bir yerinə yetirilir.

  5. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması proqram üzrə yerinə yetirilir.
 1. Hansı avadanlıqda məhsulun yüklənməsi və emalı bütün iş tsikli müddətində, boşaldılma isə müəyyən müddətdən bir yerinə yetirilir?

  1. yarımfasiləsiz işləyən

  2. fasiləsiz işləyən

  3. dövri işləyən

  4. paralel işləyən

  5. fasiləli işləyən 1. Yarımfasiləsiz (tsiklik) işləyən avadanlıq üçün səciyyəvi olan hansıdır?

  1. məhsulun yüklənməsi və emalı bütün iş tsikli müddətində, boşaldılma isə müəyyən müddətdən bir yerinə yetirilir.

  2. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması bütün iş tsikli müddətində yerinə yetirilir.

  3. məhsul müəyyən müddət təsirə məruz qalır və bundan sonra maşından xaric olur.

  4. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması eyni vaxtda yerinə yetirilir.

  5. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması proqram üzrə yerinə yetirilir.
 1. Hansı avadanlıqda məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması eyni vaxtda yerinə yetirilir?

  1. fasiləsiz işləyən

  2. yarımfasiləsiz işləyən

  3. tsiklik işləyən

  4. paralel işləyən

  5. fasiləli işləyən
 1. Fasiləsiz işləyən avadanlıq üçün səciyyəvi olan hansıdır?

  1. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması eyni vaxtda yerinə yetirilir.

  2. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması bütün iş tsikli müddətində yerinə yetirilir.

  3. məhsul müəyyən müddət təsirə məruz qalır və bundan sonra maşından xaric olur.

  4. məhsulun yüklənməsi və emalı bütün iş tsikli müddətində, boşaldılma isə müəyyən müddətdən bir yerinə yetirilir.

  5. məhsulun yüklənməsi, emalı və boşaldılması proqram üzrə yerinə yetirilir.
 1. Heç bir yığma əməliyyatı aparılmadan adına və markasına görə bircinsli materialdan hazırlanmış məmulat necə adlanır?

  1. detal

  2. qovşaq

  3. yığım vahidi

  4. kompleks

  5. komplekt
 1. Tamamlanmış yığım vahidi olub, ümumi funksional təyinatlı bir neçə detaldan ibarət məmulat necə adlanır?

  1. qovşaq

  2. kompleks

  3. detal

  4. yığım vahidi

  5. komplekt
 1. Tərkib hissələri yığma əməliyyatlarının köməyi ilə istehsalçı-müəssisədə birləşdirilməli olan məmulat necə adlanır?

  1. yığım vahidi

  2. qovşaq

  3. kompleks

  4. komplekt

  5. detal
 1. Şəkildə qaynaq birləşdirmənin hansı növü təsvir edilmişdir?
  1. uc-uca

  2. üst-üstə

  3. uc-üstə

  4. bel-belə

  5. uc-belə
 1. İstehsalçı-müəssisədə birləşdirilməmiş və yardımçı xarakterli ümumi istismar təyinatlı məmulatlar dəstindən ibarət iki və daha çox məmulat necə adlanır?

  1. komplekt

  2. kompleks

  3. detal

  4. qovşaq

  5. yığım vahidi
 1. Yığma əməliyyatları nəticəsində istehsalçı-müəssisədə birləşdirilməmiş, lakin qarşılıqlı əlaqəli istismar funksiyalarını yerinə yetirmək üçün təyin olunmuş, spesifikləşdirilmiş iki və daha çox məmulat necə adlanır?

  1. kompleks

  2. qovşaq

  3. yığım vahidi

  4. komplekt

  5. detal
 1. Maşın və mexanizmlərdə detallar hansı növ birləşmələr əmələ gətirir?

  1. sökülmәyәn vә sökülәbilәn

  2. bolt, vint, qayka

  3. val, ox, yastıq

  4. işkil, şlis, zәncir

  5. ötürmә detalları, ötürmәlәr 1. Bu detallardan hansı ümumi tәyinatlı detaldır?

  1. bolt, qayka, val, ox

  2. yastıq, dirsәkli val, val, ox

  3. baraban, patron, bolt, qayka

  4. dirsәkli val, dişli çarx, işkil, vint

  5. qayka, çatı, patron, ox
 1. Yiv birlәşmәsi hansı birlәşmә növünә aiddir?

  1. sökülәbilәn

  2. hərəkətli

  3. sökülmәyәn

  4. friksiya

  5. sürtünən
 1. Birləşmə növü necə adlanır?

  1. pərçim birləşməsi

  2. qayka birləşməsi

  3. bolt birləşməsi

  4. şayba birləşməsi

  5. vint birləşməsi
 1. Qasnaq hansı ötürmәnin hıssәsidir?

  1. qayış

  2. dişli çarx

  3. sonsuz vint

  4. pәrçim

  5. zәncir
 1. Az yüklənən detalları birləşdirmək, eləcə də onların qarşılıqlı yerləşmə dəqiqiliyini təsbit etmək üçün istifadə edilən birləşmə necə adlanır?

  1. ştift birləşməsi

  2. şlis birləşməsi

  3. işgil birləşməsi

  4. dişli çarx birləşməsi

  5. çivi birləşməsi
 1. Pərçim birlәşmәsi hansı birlәşmә növünә aiddir?

  1. sökülәbilәn

  2. hərəkətli

  3. sökülmәyәn

  4. friksiya

  5. sürtünən
 1. Üzərində çıxıntılar açılmış val ilə daxili səthində girintilər açılmış oymaqdan ibarət birləşmə necə adlanır?

  1. şlis birləşməsi

  2. işgil birləşməsi

  3. ştift birləşməsi

  4. dişli çarx birləşməsi

  5. çivi birləşməsi
 1. Detal necə adlanır?  1. val

  2. ox

  3. dirsəkli

  4. paylayıcı val

  5. ymruqlu val
 1. Birləşmə növü necə adlanır?

  1. bolt birləşməsi

  2. qayka birləşməsi

  3. şayba birləşməsi

  4. pərçim birləşməsi

  5. vint birləşməsi
 1. İşgil birlәşmәsi hansı birlәşmә növünә aiddir?

  1. sökülәbilәn

  2. hərəkətli

  3. sökülmәyәn

  4. friksiya

  5. sürtünən 1. Birləşmə növü necə adlanır?  1. işgil birlәşmәsi

  2. ştift birlәşmәsi

  3. şlis birlәşmәsi

  4. yiv birlәşmәsi

  5. pərçim birlәşmәsi
 1. İşgilin formasına görə birləşmə necə adlanır?
  1. seqmentşəkilli işgil birlәşmәsi

  2. piramidaşəkilli işgil birlәşmәsi

  3. pazşəkilli işgil birlәşmәsi

  4. yiv birlәşmәsi

  5. prizmatik işgil birlәşmәsi
 1. Qaynaq birlәşmәsi hansı birlәşmә növünә aiddir?

  1. sökülmәyәn

  2. sökülәbilәn

  3. hərəkətli

  4. friksiya

  5. sürtünən
 1. Qaynaq birlәşmәsi necə adlanır?
  1. tavrşəkilli birlәşmә

  2. perpendikulyar birlәşmә

  3. ikiyanlı qaynaq birlәşmәsi

  4. elektrik qaynağı birlәşmәsi

  5. dirəkşəkilli birlәşmә
 1. Muftanın әsas vәzifәsi nәdir?

  1. valların uclarını birlәşdirmәk

  2. vallardakı burucu momenti azaltmaq

  3. sürtünməni azaltmaq

  4. vallardakı burucu momenti artırmaq

  5. valın fırlanma tezliyini azaltmaq
 1. Birləşmə növü necə adlanır?  1. ştift birlәşmәsi

  2. işgil birlәşmәsi

  3. şlis birlәşmәsi

  4. yiv birlәşmәsi

  5. pərçim birlәşmәsi
 1. Vаl və oxlarа sərbəst fırlаnmа imkаnı vеrməklə оnlаrı fəzаdа sахlаyan və həmçinin оnlаrа təsir еdən yükləri qəbul еdən hansı detaldır?

  1. yastıq

  2. bolt

  3. çatı

  4. diyircək

  5. flans
 1. Ox hansıdır?
a b c

  1. b

  2. heç biri

  3. b c

  4. a

  5. c
 1. Birləşmə növü necə adlanır?
  1. şlis birlәşmәsi

  2. işgil birlәşmәsi

  3. ştift birlәşmәsi

  4. yiv birlәşmәsi

  5. pərçim birlәşmәsi
 1. Ötürmənin hissələrini öz üzərində sахlаyаn və оnlаrа fırlаnmа hərəkəti vеrən dеtаllаr hansılardır?

  1. охlаr, vаllаr, yаstıqlаr

  2. vallar, boltlar

  3. oxlar, vintlər, diyircəklər

  4. bolt və qaykalar

  5. intiqal, mufta, işgil
 1. Pərçimin qaynaq ilə müqayisədə üstün cəhəti nədən ibarətdir?

1.Birləşmə zamanı hissələrin mexaniki xassələri qızdırma ilə əlavə olaraq zəiflədilmir; 2.Nəzarətsiz daxili gərginlik halı yaranır; 3.Ucuz başa gəlir; 4.Birləşmə zamanı hissələrin mexaniki xassələri qızdırma ilə əlavə olaraq zəiflədilir; 5.Nəzarətsiz daxili gərginlik halı yaranmır.

  1. 1, 3, 5

  2. 2, 4, 5

  3. 2, 4, 5

  4. 3, 4, 5

  5. 1, 2
 1. İşgil birləşməsinin üstün cəhətləri hansılardır?

1.Konstryksiyasının sadəliyi; 2.Val üzərində işgil və ya şlis yuvası açılması nəticəsində valın və çarxın topunun zəifləməsi; 3.Tez yığılıb sökülə bilməsi; 4.Gərginlik konsentrasiyası mənbələrinin əmələ gəlməsi; 5.Çox böyük momenti ötürə bilməsi; 6.Çox böyük yüklərdə konstruksiyanın dağılmadan qorunma­ması.

  1. 1, 3, 5

  2. 1, 2, 5

  3. 1, 3

  4. 2, 4, 6

  5. 1, 2, 6
 1. İşgil birləşməsinin mənfi cəhətləri hansılardır?

1.Val üzərində işgil və ya şlis yuvası açılması nəticəsində valın və çarxın topunun zəifləməsi; 2.Konstryksiyasının sadəliyi; 3.Gərginlik konsentrasiyası mənbələrinin əmələ gəlməsi; 4.Tez yığılıb sökülə bilməsi; 5.Çox böyük yüklərdə konstruksiyanın dağılmadan qorunmaması; 6.Çox böyük momenti ötürə bilməsi.

  1. 1, 3, 5

  2. 1, 3

  3. 2, 4, 6

  4. 1, 2, 5

  5. 1, 2, 6
 1. Val və oxlar haqqında deyilən fikirlərdən hansı doğru deyil?

  1. oxlar detalları öz üzərində saxlayır və eyni zamanda həmin detallara burucu moment verirlər.

  2. oxlar fırlanan detalları yalnız öz üzərində saxlayır, lаkin fаydаlı burucu mоmеnti ötürmürlər.

  3. vallar detalları öz üzərində saxlayır və eyni zamanda həmin detallara burucu moment verirlər.

  4. mexanizmlərin bəndlərini təmsil edir, fırlanma hərəkətini düzxətli irəliləmə-geriləmə hərəkətinə çevirirlər.

  5. maşın və mexanizmlərin fırlanan detallarını öz üzərində sахlаyаn dеtаllаrdır
 1. Yаstıqlаrın vəzifəsi nədir?

  1. vаl və oxlarа sərbəst fırlаnmа imkаnı vеrməklə оnlаrı fəzаdа sахlаmаq və həmçinin оnlаrа təsir еdən yükləri qəbul еtməkdir.

  2. vаl və oxlarа sərbəst fırlаnmа imkаnı vеrməklə оnlаrı fəzаdа sахlаmаq və həmçinin оnlаrа burucu moment verməkdir.

  3. çox yüklənən detalların qarşılıqlı yerləşmə dəqiqiliyini təsbit etməkdir.

  4. burucu momenti valdan çarxa və əksinə ötürməkdir.

  5. az yüklənən detalları birləşdirmək, eləcə də onların qarşılıqlı yerləşmə dəqiqiliyini təsbit etməkdir.
 1. Qida xammalı və məhsullarının reoloji xassələri hansılardır?

  1. elastiklik, özlülük, plastiklik və möhkəmlik

  2. elastiklik, səpələnmə qabiliyyəti və özlülük

  3. axma qabiliyyəti, elastiklik, özlülük və plastiklik

  4. axma və səpələnmə qabiliyyəti

  5. elastiklik, sərtlik və bərklik
 1. Qida xammalı və məhsullarının reoloji davranışını ifadə etmək üçün tətbiq edilən sadə ideallaşdırılmış modellər hansılardır?

  1. Nyuton, Sen-Venan və Hük modelləri

  2. Maksvel modeli və Sen-Venan

  3. Sen-Venan və Şvedov modelləri

  4. Nyuton və Binqam modelləri

  5. Hük və Maksvel modelləri
 1. Qida xammalı və məhsullarının elastiklik xassələri hansı reoloji modellə təsvir olunur?

  1. Hük modeli

  2. Maksvel

  3. Nyuton modeli

  4. Sen-Venan modeli

  5. Kelvin-Foyqt
 1. Qida xammalı və məhsullarının özlülük xassələri hansı reoloji modellə təsvir olunur?

  1. Nyuton modeli

  2. Şvedov-Binqam

  3. Binqam modeli

  4. Hük modeli

  5. Sen-Venan modeli
 1. Qida xammalı və məhsullarının plastiklik xassələri hansı reoloji modellə təsvir olunur?

  1. Sen-Venan modeli

  2. Nyuton modeli

  3. Hük modeli

  4. Şvedov modeli

  5. Maksvel modeli
 1. Ş

  əkildə qida xammalı və məhsullarının xassələrini təsvir etmək üçün hansı reoloji model təsvir edilib?

  1. Hük modeli

  2. Şvedov-Binqam modeli

  3. Sen-Venan modeli

  4. Maksvel modeli

  5. Nyuton modeli
 1. Qida xammalı və məhsullarının davranışını təsvir etmək üçün tətbiq edilən mürəkkəb reoloji modellər hansılardır?

  1. Kelvin-Foyqt, Şvedov-Binqam və Maksvel modelləri

  2. Kelvin-Foyqt və Hük modelləri

  3. Şvedov-Binqam və Sen-Venan modelləri

  4. Hük və Nyuton modelləri

  5. Maksvel və Nyuton modelləri
 1. Ş

  əkildə qida xammalı və məhsullarının xassələrini təsvir etmək üçün hansı reoloji model təsvir edilib?

  1. Nyuton modeli

  2. Hük modeli

  3. Sen-Venan modeli

  4. Şvedov-Binqam modeli

  5. Binqam modeli
 1. Ş

  əkildə qida xammalı və məhsullarının xassələrini təsvir etmək üçün hansı reoloji model təsvir edilib?

  1. Sen-Venan modeli

  2. Nyuton modeli

  3. Hük modeli

  4. Maksvel modeli

  5. Kelvin-Foyqt modeli
 1. Presləmə başlığında makaron xəmiri hansı deformasiya şəraitində olur?

  1. həcmi deformasiya

  2. oxboyu dartılma deformasiyası

  3. burulma deformasiyası

  4. sürüşmə deformasiyası

  5. oxboyu sıxılma deformasiyası
 1. Xəmirbölən maşının bölücü başlığında çörək xəmiri hansı deformasiya şəraitində olur?

  1. həcmi

  2. oxboyu dartılma

  3. burulma

  4. sürüşmə

  5. oxboyu sıxılma
 1. Qida materiallarının deformasiyaya uğradıldıqdan sonra başlanğıc formasını, yaxud həcmini tam bərpaetmə qabiliyyəti necə adlanır?

  1. elastiklik

  2. plastiklik

  3. möhkəmlik

  4. özlülük

  5. bərklik
 1. Qida materiallarının elastikliyi dartılma-sıxılma deformasiyasında hansı elastiklik modulu ilə xarakterizə olunur?

  1. I növ elastiklik modulu ilə

  2. III növ elastiklik modulu ilə

  3. II növ elastiklik modulu ilə

  4. IV növ elastiklik modulu ilə

  5. V növ elastiklik modulu ilə
 1. Qida materiallarının elastikliyi sürüşmə deformasiyasında hansı elastiklik modulu ilə xarakterizə olunur?

  1. II növ elastiklik modulu ilə

  2. I növ elastiklik modulu ilə

  3. III növ elastiklik modulu ilə

  4. IV növ elastiklik modulu ilə

  5. V növ elastiklik modulu ilə
 1. Pnevmoseparatorların əsas parametrləri hansılardır?

1.Kanalın ölçüləri; 2.Xüsusi dən yükü; 3.Hava axınının sürəti;

4.Kanalın kütləsi; 5.Təzyiq itkisi; 6.Dənin texnoloji xassələri.  1. 1, 3, 5

  2. 1, 2, 3

  3. 2, 4, 6

  4. 2, 4, 5

  5. 1, 3, 6
 1. İlkin təmizləmə üçün təyin olunmuş pnevmoseparatorlarda məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə nə edirlər?

  1. xüsusi yüklənməni artırırlar

  2. havanın sürətinin artırırlar

  3. təzyiq itkisini azaldırlar

  4. müqaviməti azaldırlar

  5. “qaynama” vəziyyəti yaradırlar
 1. Pnevmoseparatorun təyinatı nədir?

  1. dəni yüngül qatışıqlardan təmizləmək

  2. dəni ağır qatışıqlardan təmizləmək

  3. dənin səthini təmizləmək

  4. dəni fraksiyalara ayırmaq

  5. dəni havalandırmaq
 1. Pnevmoseparatorda hava ilə sorulub aparılan tullantılarda qalmış tamdəyərli məhsulun miqdarını xarakterizə edən kəmiy­yəti necə adlanır?

  1. separasiya dəqiqliyi

  2. xüsusi dən yükü

  3. təmizlənmə effektivliyi

  4. tamdəyərli məhsulun çıxımı

  5. qalıq məhsulun çıxımı 1. Separasiya dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?

  1. tullantıların tərkibində qalmış tamdəyərli məhsulun miqdarı

  2. qatışıqların ayrılma əmsalı

  3. təmizlənmiş məhsulda qalmış qatışıqların miqdarı

  4. hava axını ilə ayrılan qatışıqların miqdarı

  5. hava ilə sorulub aparılan tullantılarda qalmış tamdəyərli məhsulun miqdarı
 1. Pnevmoseparatorda hava sərfini tənzimləmək üçün pnevmoseparasiya kanalının yuxarı hissəsində quraşdırılmış drosselli qapağın vəziyyəti nə ilə təsbit edilir?

  1. şturvalla

  2. intiqalla

  3. titrəyişli qurğu ilə

  4. yayla

  5. rezin asmalarla
 1. Pnevmoseparatorda ətalətli titrədicinin köməyi ilə rəqsi hərəkətə gətirilən iş orqanı necə adlanır?

  1. tabaq

  2. drosselli qapaq

  3. şturval

  4. qəbul kamerası

  5. hərəkətli divar
 1. Pnevmoseparatorun arxa divarındakı jalüzlərdən daxil olan hava separasiya kanalında nəyə mane olur?

  1. tozun çökməsinə

  2. dənin qatışıqlardan təmizlənməsinə

  3. yüngül qatışıqların yuxarı qalxmasına

  4. tabaqdan çıxan dən qatının üfüqi vəziyyətdə olmasına

  5. yüngül qatışıqların aspirasiya sisteminə sorulmasına
 1. Gövdəsinin yerləşməsinə görə qırmanclı dəntəmizləyən maşınlar necə təsnif edilir?

  1. Üfüqi və şaquli

  2. Abraziv, hamar, metalparça səthli

  3. Qırmancları boyuna və radial yerləşən

  4. Qapalı və açıq

  5. Çökdürmə kamerası olan və olmayan
 1. İşçi silindrin səthinin tipinə görə qırmanclı dəntəmizləyən maşınlar necə təsnif edilir?

  1. Abraziv, hamar, metalparça tipli

  2. Dalğavari, daraqşəkilli

  3. Qapalı və açıq tipli

  4. Titrəyişli

  5. Darayıcı tipli
 1. Barabanda işçi orqanların yerləşməsinə görə qırmanclı dəntəmizləyən maşınlar necə təsnif edilir?

  1. Boyuna və radial yerləşən

  2. Hərəkətli və hərəkətsiz yerləşən

  3. Maili və köndələn yerləşən

  4. Örtüklü və örtüksüz yerləşən

  5. Çarpaz və paralel yerləşən
 1. Hava dövranı sisteminin tipinə görə qırmanclı dəntəmizləyən maşınlar necə təsnif edilir?

  1. Qapalı və açıq

  2. Tsiklik və diskret

  3. Fasiləsiz və fasiləli

  4. Döyünən və döyünməyən

  5. İsti və soyuq
 1. Ayrılmış qatışıqları kənarlaşdırma üsuluna görə qırmanclı dəntəmizləyən maşınlar necə təsnif edilir?

  1. Çökdürmə kamerası olan və olmayan

  2. Çökdürmə kamerası hərəkətli və hərəkətsiz

  3. Çökdürmə kamerası bütöv və deşikli

  4. Çökdürmə kamerası titrəyişli və rəqsi

  5. Çökdürmə kamerası skülə bilən və sökülməyən
 1. КМЦ markalı yuyucu-çırpalayıcı maşının ələyinin irəliləmə-geriləmə hərəkəti hansı mexanizmin köməyi ilə yerinə yetirilir?

  1. Eksentrikli mexanizmin

  2. Qayış ötürməsinin

  3. Elektrik mühərrikinin

  4. Planetar mexanizmin

  5. İntiqal mexanizminin
 1. A1-БШУ-1 və A1-БШУ-2 markalı maşınlar hansı məqsədlə tətbiq edilir?

  1. Dəni nəmləndirmək üçün

  2. Dəni xırdalamq üçün

  3. Dəni sortlaşdırmaq üçün

  4. Dəni qabıqsızlaşdırmaq üçün

  5. Dəni hidrotermik emal etmək üçün 1. РЗ-БГО-6 və РЗ-БГО-8 markalı maşınlar hansı məqsədlə tətbiq edilir?

  1. Dəni səthini quru üsulla təmizləmək üçün

  2. Dəni yaş üsulla təmizləmək üçün

  3. Meyvələri yumaq üçün

  4. Dəni qabıqsızlaşdırmaq üçün

  5. Dəni fraksiyala ayırmaq üçün
 1. КПУ və КПУ-М markalı maşınlar hansı məqsədlə tətbiq edilir?

  1. Meyvə və giləmeyvələri sürtkəcləmək üçün

  2. Meyvə və giləmeyvələri yumaq üçün

  3. Dəni səthini quru üsulla təmizləmək üçün

  4. Dəni hidrotermik emal etmək üçün

  5. Dəni qabıqsızlaşdırmaq üçün
 1. Təsir prinsipinə görə sürtkəcləmə maşınları necə təsnif edilir?

  1. Qırmanclı və qırmancsız

  2. Qırmanclarının maillik bucağı dəyişilə bilən

  3. Silindrik, yaxud konik barabanlı

  4. Rotorunun fırlanma tezliyi dəyişilə bilən

  5. Qırmancla deşikli baraban arasındakı araboşluğu dəyişilə bilən
 1. Barabanın formasına görə sürtkəcləmə maşınları necə təsnif edilir?

  1. Silindrik, yaxud konik

  2. Hamar, yaxud sumbatalı

  3. Həlqəvi, yaxud dairəvi

  4. Fırlanan, yaxud fırlanmayan

  5. Deşikli, yaxud deşiksiz
 1. Şəkildəki sürtkəcləmə maşınında torlu baraban hansıdır?
  1. 8

  2. 7

  3. 6

  4. 9

  5. 2
 1. Sürtkəcləmə maşınlarında və finişerlərdə bir qayda olaraq hansı iş orqanı tərpənməzdir?

  1. Torlu baraban

  2. Qırmanclar

  3. Diyirlənmə yastıqları

  4. Qasnaq

  5. Val
 1. Sürtkəcləmə maşınlarında və finişerlərdə bir qayda olaraq hansı iş orqanı hərəkət edir?

  1. Qırmanclar

  2. Diyirlənmə yastıqları

  3. Torlu baraban

  4. Qasnaq

  5. Val
 1. Şəkildə hansı maşının sxemi təsvir edilmişdir?  1. Sürtkəcləmə maşını

  2. Xırdalayıcı maşın

  3. Vallı dəzgah

  4. Yastılayıcı maşın

  5. Ələmə maşını
 1. 2ДШС-3 markalı val-dekli maşının əsas iş orqanları hansılardır?

1.Sumbatalı val; 2.Siyirtmə; 3.Qumdaşlı val; 4.Vintli reduktor; 5.Rezinli və qumdaşlı deklər; 6.Özül.

  1. 1, 3, 5

  2. 2, 4, 6

  3. 1, 2, 3, 4

  4. 3, 5, 6

  5. 2, 4, 5, 6
 1. 2ДШС-3 markalı val-dekli maşın hansı məqsəd üçün təyin olunub?

  1. Dəni qabıqsızlaşdırmaq üçün

  2. Dəni yumaq üçün

  3. Dəni nəmləndirmək üçün

  4. Dəni pardaqlamaq üçün

  5. Dəni xırdalamaq üçün
 1. 2ДШС-3 markalı val-dekli maşınlarda dənin qabıqsızlaşdırılması prosesi hansı təsir prinsipə əsaslanır?

  1. Sıxma və sürüşmə

  2. Zərbə

  3. Sıxma

  4. Sürüşmə

  5. Əzmə
 1. A1-3ШH-3 markalı qabıqsızlaşdırma-cilalama maşınının tərpənməz əsas iş orqanları hansılardır?

  1. Silindrik ələk

  2. Şaquli val

  3. Sumbatalı disklər

  4. Qayış ötürməsi

  5. Dayaq yastıqları
 1. A1-3ШH-3 markalı qabıqsızlaşdırma-cilalama maşınının hərəkət edən (fırlanan) əsas iş orqanları hansılardır?

  1. Sumbatalı disklər

  2. Qayış ötürməsi

  3. Qasnaq

  4. Silindrik ələk

  5. Elektrik mühərriki
 1. A1-3ШH-3 markalı qabıqsızlaşdırma-cilalama maşınında dənin qabıqsızlaş­dırılması prosesi hansı təsir prinsipə əsaslanır?

  1. Sürtünmə

  2. Əzmə

  3. Sıxılma

  4. Dartılma

  5. Zərbə və sürtünmə
 1. A1-3ШH-3 markalı qabıqsızlaşdırma-cilalama maşını hansı dənlərin emalında tətbiq edilir?

  1. Buğda, arpa, qarğıdalı və noxud

  2. Lobya, darı və qarğıdalı

  3. Düyü , buğda və yulaf

  4. Qarğıdalı, yulaf və mərcimək

  5. Noxud və yulaf
 1. A1-3ШH-3 markalı maşın hansı məqsəd üçün təyin olunub?

  1. Dəni qabıqsızlaşdırmaq və cilalamaq üçün

  2. Dəni yumaq üçün

  3. Dəni nəmləndirmək üçün

  4. Dəni pardaqlamaq üçün

  5. Dəni xırdalamaq üçün
 1. A1-3ШH-3 markalı maşında dənlərin qabıqsızlaşması və cilalanması harada baş verir?

  1. Silindrik ələklə sumbatalı disklər arasındakı boşluqda

  2. Silindrik ələyin deşiklərindən keçdikdə

  3. Sumbatalı disklər arasındakı boşluqda

  4. Sumbatalı disklə içiboş şaquli val arasında

  5. İşçi kameranın çıxışında
 1. Çəkicli xırdalayıcıda xırdalanan materialın ölçüləri nə ilə xarakterizə olunur?

  1. ələyin deşiklərinin ölçüləri ilə

  2. xırdalanan materialın xassələri ilə

  3. ələyin fırlanma sürəti ilə

  4. ələyin ölçüləri ilə

  5. xırdalanan materialın növü ilə
 1. Çəkicli xırdalayıcıda materialın xırdalanma dərəcəsini yüksəltmək üçün nə edirlər?

  1. Xırdalama prosesini bir neçə mərhələdə aparırlar.

  2. Xüsusi enerji sərfini mərhələ üzrə azaldırlar.

  3. Ələyin fırlanma sürətini artırırlar.

  4. Xırdalama prosesini bir mərhələdə aparırlar.

  5. Ələyin deşiklərinin ölçülərini artırırlar.
 1. Çəkicli xırdalayıcının ələyi necə olur?

  1. Hamar və pulcuqlu

  2. Hamar və pulcuqsuz

  3. Yalnız hamar

  4. Yalnız pulcuqlu

  5. Yalnız pulcuqsuz
 1. Çəkicli xırdalayıcının məhsuldarlığı nə vaxt artır?

  1. dənin nəmliyi azaldıqca

  2. dənin nəmliyi artdıqca

  3. ələyin deşiklərinin ölçüləri kiçildikcə

  4. dənin nüvəsinin özlülüyü azaldıqca

  5. xüsusi enerji sərfi azaldıqca
 1. Çəkicli xırdalayıcının rotorunun çevrəsi və onu əhatə edən ələk arasındakı radial araboşluq azaldıqca nə baş verir?

  1. Məhsulun xırdalanma dərəcəsi və xüsusi enerji sərfi artır.

  2. Məhsulun xırdalanma dərəcəsi və xüsusi enerji sərfi azalır.

  3. Məhsulun xırdalanma dərəcəsi azalır.

  4. Xüsusi enerji sərfi azalır.

  5. Elektrik enerjisinə qənaət olunur.
 1. Xırdalama nədir?

  1. əzmə, doğrama, sürtmə və zərbə yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin artırılması prosesidir.

  2. yalnız zərbə yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin artırılması prosesidir.

  3. əzmə, doğrama, sürtmə və zərbə yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin azaldılması prosesidir.

  4. yalnız doğrama yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin artırılması prosesidir.

  5. doğrama yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin azaldılması prosesidir.
 1. Əzmə, doğrama, sürtmə və zərbə yolu ilə bərk materialların səthinin sahəsinin artırılması hansı prosesdir?

  1. xırdalama

  2. yastılama

  3. presləmə

  4. yayma

  5. sıxlaşdırma
 1. Xırdalama prosesi xırdalanma dərəcəsi nə ilə xarakterizə edilir?


 1. Zərbə təsirli maşınlara hansılar aiddir?

1.Çəkicli xırdalayıcılar; 2.Vallı dəzgahlar; 3.Ştiftli xırdalayıcılar; 4.Dəyirmanlar; 5.Bıçaqlı kobud xırdalayıcılar; 6.Kutterlər.

  1. 1, 3, 5

  2. 2, 4, 6

  3. 1, 4, 5, 6

  4. 2, 3, 5, 6

  5. 1, 4, 5, 6
 1. Kövrək məhsullar üçün hansı xırdalama növü seçilir?

  1. əzmə

  2. sürtmə

  3. zərbə

  4. doğrama

  5. homogenləşdirmə
 1. Bitki mənşəli xammallar üçün hansı xırdalama növü seçilir?

  1. sürtmə

  2. əzmə

  3. yastılama

  4. əzmə və zərbə

  5. heç biri
 1. Doğrama maşınında doğranmış yarımfabrikat hansı tələblərə cavab verməlidir?

  1. forma və ölçüləri dəqiq, kəsilən yeri hamar olmalıdır

  2. forması dəqiq olmalıdır

  3. ölçüləri dəqiq olmalıdır

  4. kəsilən yeri hamar olmalıdır

  5. forma və ölçüləri dəqiq olmalıdır
 1. Çəkicli xırdalayıcıların əsas iş orqanı hansıdır?

  1. ələk

  2. gövdə

  3. ötürmə mexanizmi

  4. qəbul bunkeri

  5. intiqal
 1. Çəkicli xırdalayıcıların əsas iş orqanı hansıdır?

  1. zirehli lövhə

  2. intiqal

  3. idarəetmə pultu

  4. disk

  5. diyirlənmə yastığı
 1. Çəkicli xırdalayıcıların çəkicləri hansı materialdan hazırlanır?

  1. legirləşdirilmiş poladdan

  2. çuğundan

  3. bürüncdən

  4. tuncdan

  5. alüminiumdan
 1. Çəkicli xırdalayıcıların nazik təbəqədən hazırlanan ələklərindəki deşikləri hansı üsulla açırlar?

  1. ştamplamaqla və vurub deşməklə

  2. ştamplamaqla

  3. burğu ilə deşməklə

  4. vurmaqla

  5. heç biri
 1. Çəkicli xırdalayıcıların qalın təbəqədən hazırlanan ələklərindəki deşikləri hansı üsulla açırlar?

  1. burğu ilə deşməklə

  2. ştamplamaqla və vurub deşməklə

  3. ştamplamaqla

  4. vurub deşməklə

  5. heç biri
 1. Çəkicli xırdalayıcıların qalın təbəqədən hazırlanan ələklərindəki deşikləri hansı məqsədlə konus formasında açırlar?

  1. məhsulun hərəkətinə müqaviməti azaltmaq üçün

  2. məhsulun hərəkətinə müqaviməti artırmaq üçün

  3. məhsulun xırdalanma effektivliyini yüksəkltmək üçün

  4. rotorunun çevrəsi və ələk arasındakı radial araboşluğunu tənzimləmək üçün
 1. Çəkicli xırdalayıcılarda zirehli lövhələr nə üçündür?

  1. xırdalanma effektivliyinin yüksək olması üçün

  2. xırdalanmış məhsulun işçi zonadan çıxması üçün

  3. xırdalanmış məhsulu fraksiyaya ayırmaq üçün

  4. məhsulun hərəkətinə müqaviməti azaltmaq üçün

  5. işçi zonadan havanı sormaq üçün
 1. Vallı dəzgahlarda xırdalanmış səpələnən məhsulları bölmək (ölçülərinə görə fraksiyalara ayırmaq) üçün hansı avadanlıqdan istifadə edilir?

  1. rassev

  2. detaşşer

  3. entoleytor

  4. triyer

  5. inteqrator
 1. ЗРШ4-4М markalı rassevlərdə tətbiq edilən 1№-li sxem üzrə neçə qalıq və keçid məhsulları alınır?

  1. 3 qalıq və 2 keçid məhsulları

  2. 1 qalıq və 4 keçid məhsulları

  3. 2 qalıq və 3 keçid məhsulları

  4. 3 qalıq və 2 keçid məhsulları

  5. 4 qalıq və 1 keçid məhsulları

  6. 2 qalıq və 3 keçid məhsulları

 2. Şəkər sənayesində I saturasiyanın şirəsini ayırmaq üçün hansı avadanlıq tətbiq edilir?

  1. çuqunova sistemli çökdürücü

  2. sentrifuqa

  3. diffuziya aparatı

  4. ikişnekli pres

  5. entoleytor
 1. Hansı preslər fasiləli işləyən mexaniki preslərə aiddir?

1.Lingli; 2.Şnekli; 3.Vintli; 4.Vallı; 5.Hidravlik; 6.Rotasiyalı; 7.Pnevmatik; 8.Lentli.

  1. 1, 3, 5, 7

  2. 2, 4, 6, 8

  3. 1, 2, 3, 6

  4. 2, 3, 5, 8

  5. 3, 5, 6, 8
 1. Hansı preslər fasiləsiz işləyən mexaniki preslərə aiddir?

1.Şnekli; 2.Lingli; 3.Vallı; 4.Vintli; 5.Rotasiyalı; 6.Hidravlik; 7.Lentli; 8.Pnevmatik.

  1. 1, 3, 5, 7

  2. 2, 4, 6, 8

  3. 1, 2, 3, 6

  4. 2, 3, 5, 8

  5. 3, 5, 6, 8
 1. Aşağı təzyiqdə işləyən pres hansıdır?

  1. forpres

  2. ekspeller

  3. entoleytor

  4. ekspres

  5. ekstraktor
 1. Yüksək təzyiqdə işləyən pres hansıdır?

  1. ekspeller

  2. entoleytor

  3. ekstraktor

  4. ekspres

  5. forpres
 1. Şnekli yağçıxaran presin əsas iş orqanı hansıdır?

  1. zeyerli baraban

  2. nizamlayıcı

  3. intiqal

  4. özül

  5. bolt
 1. Forpreslərdə şnekin burumlarının addımı necədir?

  1. valın başlanğıcından sonuna qədər getdikcə azalır

  2. valın başlanğıcından sonuna qədər getdikcə artır

  3. valın başlanğıcından sonuna qədər sabitdir

  4. valın başlanğıcından sonuna qədər getdikcə gah artır, gah da azalır

  5. heç biri
 1. Presdə təzyiq çox olarsa zeyerli tamasalar arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

  1. az olmalıdır

  2. çox olmalıdır

  3. fərqi yoxdur

  4. qeyri-müntəzəm olmalıdır

  5. heç biri
 1. TM-63 markalı xəmiryoğuran maşının stasionar yoğurma kamerasında yerləşən Z-şəkilli yoğurucu orqanlar necə hərəkət edir?

  1. qarşı-qarşıya fırlanırlar

  2. eyni istiqamətdə fırlanırlar

  3. əks istiqamətdə fırlanırlar

  4. müstəvi hərəkəti edirlər

  5. irəliləmə-geriləmə hərəkəti edirlər

ağ presində alınmış qalıq material (jmıx) barabanın çıxışında hansı qurğu ilə

 1. Xəmirbölən maşınların əsas funksional elementləri hansılardır?

1.Basqı mexanizmi; 2.Elektrik mühərriki; 3.Təzyiq sabitləşdiricisi; 4.İntiqal; 5.Bolücü qurğu; 6.Reduktor.

  1. 1, 3, 5

  2. 2, 4, 6

  3. 1, 2, 3, 4

  4. 3, 4, 5, 6

  5. 2, 3, 5
 1. Xəmirbölən maşında basqı mexanizmi nə üçün təyin olunub?

  1. xəmirin verilməsini və işçi kamerada sıxılmasını təmin etmək üçün

  2. işçi kamerada təzyiqin sabitliyini təmin etmək üçün

  3. xəmiri müəyyən kütləli tikələrə bölmək üçün

  4. xəmiri müəyyən kütləli tikələrə bölmək və formalaşdırmaq üçün

  5. xəmiri müəyyən kütləli tikələrə bölmək və yaymaq üçün
 1. Xəmirbölən maşında təzyiq stabilləşdiricisi nə üçün təyin olunub?

  1. işçi kamerada təzyiqin sabitliyini təmin etmək üçün

  2. xəmirin verilməsini və işçi kamerada sıxılmasını təmin etmək üçün

  3. xəmiri tikələrə bölmək və formalaşdırmaq üçün

  4. xəmiri müəyyən kütləli tikələrə bölmək üçün

  5. xəmiri tikələrə bölmək və yaymaq üçün
 1. Xəmirbölən maşında bölücü qurğu nə üçün təyin olunub?

  1. xəmiri müəyyən kütləli tikələrə bölmək və formalaşdırmaq üçün

  2. xəmirin verilməsini və işçi kamerada sıxılmasını təmin etmək üçün

  3. işçi kamerada təzyiqin sabitliyini təmin etmək üçün

  4. xəmirin verilməsini təmin etmək üçün

  5. işçi kamerada xəmirin sıxılmasını təmin etmək üçün
 1. Şəkildəki xəmirbölən maşın hansı basıcı ilə təchiz edilmişdir?  1. kürəkli

  2. porşenli

  3. şnekli

  4. cibli

  5. vallı 1. Xəmirbölən maşınların bölmə dəqiqliyi nə qədər olmalıdır?

  1. ±2,5%

  2. ±3,5%

  3. ±0,5%

  4. ±50q

  5. ±100q

  6. porşenli

 2. Xəmirbölən maşınların bölmə dəqiqliyinə təsir edən amil hansıdır?

  1. qəbul qıfında xəmirin səviyyəsinin stabilliyi

  2. basıcı mexanizmin hərəkət sürəti

  3. xəmirin bölünməsinə sərf edilən güc

  4. qəbul qıfının forması və ölçüləri

  5. bölücü başlığın forması

  6. kürək

 3. Şəkildə hansı qarışdırıcılar təsvir edilmişdir?
  1. tezgedişli

  2. yavaşgedişli

  3. kürəkli

  4. turbinli

  5. pərli 1. Şəkildə hansı qarışdırıcılar təsvir edilmişdir?
  1. yavaşgedişli

  2. tezgedişli

  3. lövbərli

  4. şnekli

  5. çərçivəli 1. Kürəklərin formasından və onların quraşdırılma üsulundan asılı olaraq qarışdırıcılar mayelərdə hansı axınlar yarada bilirlər?

  1. radial, oxboyu və radial-oxboyu axınlar

  2. dairəvi, çevrəvi, maili və radial axınlar

  3. oxboyu, üfüqi və konusvari axınlar

  4. üfüqi, maili və radial-oxboyu axınlar

  5. üfüqi və radial-oxboyu axınlar
 1. Kürəkli qarışdırıcılar hansıdır?  1. a b

  2. c

  3. ç

  4. a, b ç

  5. c ç 1. Radial axın hansı qarışdırıcılarda yaradılır?

  1. ucları qatlanmış düz kürəkli bağlı tipli turbinli qarışdırıcılarda

  2. diffuzoru olan şnekli və pərli qarışdırıcılarda

  3. kürəkləri fırlanma müstəvisinə nəzərən maili vəziyyətdə quraşdırılmış qarışdırıcılarda

  4. diffuzoru olan şnekli qarışdırıcılarda

  5. diffuzoru olan pərli qarışdırıcılarda
 1. Lövbərli qarışdırıcı hansıdır?  1. d

  2. e

  3. ə

  4. f

  5. heç biri 1. Radial-oxboyu axın hansı qarışdırıcılarda yaradılır?

  1. kürəkləri fırlanma müstəvisinə nəzərən maili vəziyyətdə quraşdırılmış qarışdırıcılarda

  2. diffuzoru olan şnekli və pərli qarışdırıcılarda

  3. ucları qatlanmış düz kürəkli bağlı tipli turbinli qarışdırıcılarda

  4. diffuzoru olan şnekli qarışdırıcılarda

  5. diffuzoru olan pərli qarışdırıcılarda
 1. Oxboyu axın hansı qarışdırıcılarda yaradılır?

  1. diffuzoru olan şnekli və pərli qarışdırıcılarda

  2. kürəkləri fırlanma müstəvisinə nəzərən maili vəziyyətdə quraşdırılmış qarışdırıcılarda

  3. ucları qatlanmış düz kürəkli bağlı tipli turbinli qarışdırıcılarda

  4. yalnız diffuzoru olan şnekli qarışdırıcılarda

  5. yalnız diffuzoru olan pərli qarışdırıcılarda
 1. Özlülüyü 100 Pa·san-yə yaxın olan mayeləri qarışdırmaq üçün hansı qarışdırıclar tətbiq edilir?

  1. lövbərli qarışdırıcılar

  2. turbinli qarışdırıcılar

  3. kürəkli qarışdırıcılar

  4. çərçivəli qarışdırıcılar

  5. heç biri
 1. Özlülüyü 100 Pa·san-dən çox olan mayeləri qarışdırmaq üçün hansı qarışdırıclar tətbiq edilir?

  1. kürəkli qarışdırıcılar

  2. turbinli qarışdırıcılar

  3. lövbərli qarışdırıcılar

  4. çərçivəli qarışdırıcılar

  5. heç biri
 1. Özlülüyü geniş hədlərdə dəyişən mayelərdə radial axın yaratmaq üçün hansı qarışdırıclar tətbiq edilir?

  1. turbinli qarışdırıcılar

  2. lövbərli qarışdırıcılar

  3. kürəkli qarışdırıcılar

  4. çərçivəli qarışdırıcılar

  5. heç biri
 1. Kürəkləri fırlanma müstəvisinə nəzərən maili vəziyyətdə quraşdırılmış qarışdırıcılarda hansı axın yaradılır?

  1. radial-oxboyu axın

  2. oxboyu axın

  3. radial axın

  4. maili axın

  5. üfüqi axın
 1. Ucları qatlanmış düz kürəkli bağlı tipli turbinli qarışdırıcılarda hansı axın yaradılır?

  1. radial axın

  2. maili axın

  3. üfüqi axın

  4. radial-oxboyu axın

  5. oxboyu axın
 1. Diffuzoru olan şnekli və pərli qarışdırıcılarda hansı axın yaradılır?

  1. oxboyu axın

  2. radial-oxboyu axın

  3. maili axın

  4. radial axın

  5. üfüqi axın
 1. Л5-ФМ2-У-335 markalı qiyməqarışdıran maşının əsas iş orqanı hansıdır?

  1. şneklər

  2. vallar

  3. çalovlar

  4. ərsinlər

  5. kürəklər
 1. Л5-ФМ2-У-335 markalı qiyməqarışdıran maşının qarışdırma kamerasında spiralşəkilli şneklər necə hərəkət edir?

  1. qarşı-qarşıya fırlanırlar

  2. eyni istiqamətdə fırlanırlar

  3. əks istiqamətdə fırlanırlar

  4. müstəvi hərəkəti edirlər

  5. irəliləmə-geriləmə hərəkəti edirlər 1. Л5-ФМ2-У-335 markalı qiyməqarışdıran maşının spiralşəkilli şnekləri harada yerləşir?

  1. qarışdırma kamerasında

  2. yükləmə kamerasında

  3. özüldə

  4. tumbanın içərisində

  5. gövdənin daxilində
 1. İş prinsipindən asılı olaraq xəmiryoğuran maşınları necə təsnif edirlər?

1.Fasiləli (dövri) işləyən; 2.İş orqanları üfüqi zəyyətdə yerləşən; 3.Fasiləsiz işləyən; 4.İş orqanları şaquli zəyyətdə yerləşən maşınlar; 5.İş orqanları maili zəyyətdə yerləşən maşınlar.

  1. 1, 3

  2. 2, 4

  3. 1, 2

  4. 1, 2, 3, 5

  5. 2, 4, 5 1. İş orqanlarının yerləşmə vəziyyətinə görə dövri işləyən xəmiryoğuran maşınlar necə təsnif edilir?

1.İş orqanları üfüqi zəyyətdə yerləşən; 2. İş orqanları dairəvi hərəkət edən maşınlar; 3.İş orqanları şaquli zəyyətdə yerləşən maşınlar; 4. İş orqanları fırlanma hərəkəti edən maşınlar; 5.İş orqanları maili zəyyətdə yerləşən maşınlar.

  1. 1, 3, 5

  2. 2, 3, 4

  3. 1, 2, 3, 4

  4. 2, 3, 4, 5

  5. 3, 4, 5
 1. Səyyar xəmir qazanları ilə təchiz olunmuş dövri işləyən xəmiryoğuran maşınlar hansılardır?
  1. ç, d, e

  2. a, b, c

  3. a, b, ç

  4. b, d, e

  5. b, d, c 1. Dövri işləyən xəmiryoğuran maşının intiqal başlığında yerləşən və yoğurucu orqanı hərəkətə gətirən hansıdır?

  1. sonsuz vint reduktoru

  2. elektrik mühərriki

  3. pazvarı qayış ötürməsi

  4. dişli çarxın sapfasında olan yastıq

  5. şarnirli çəngəl
 1. Stasionar yoğurma kamerası ilə təchiz olun­muş dövri işləyən xəmiryoğuran maşınlar hansılardır?  1. a, b, c

  2. ç, d, e

  3. a, b, ç

  4. b, d, e

  5. b, d, c
 1. Dövri işləyən xəmiryoğuran maşının intiqal başlığında yerləşən və yoğurucu orqanın şaquli və üfüqi müstəvilərdə hərəkət etməsini təmin edən hansıdır?

  1. şarnirli çəngəl

  2. diyirlənmə yastıqları

  3. dişli çarxın sapfası

  4. istiqamətləndiricilər

  5. qaytarıcı yay
 1. Fasiləsiz işləyən xəmiryoğuran maşınlar hansılardır?
  1. a, b, c

  2. ç, d, e

  3. a, b, ç

  4. b, d, e

  5. b, d, c
 1. Düz boruşəkilli makaron istehsalında hansı içliklərdən istifadə edilir?  1. a, d

  2. b, c

  3. b, d

  4. a , b

  5. a, c
 1. Düzbucaqlı matrisaların köməyi ilə hansı makaron məmulatları formalaşdırılır?

  1. uzun

  2. qısa

  3. fiqurlu

  4. ştamplanmış

  5. balıqqulağı
 1. Yumru matrisaların köməyi ilə hansı makaron məmulatları formalaşdırılır?

  1. uzun və qısa

  2. uzun

  3. qısa

  4. fiqurlu

  5. ştamplanmış 1. Makaron matrisası hansıdır?  1. b, c, d

  2. e, f, h

  3. b, d, e

  4. f , h

  5. a, c
 1. Makaron xəmirinin vakuum emalının məqsədi nədir?

  1. xəmirdən havanı kənarlaşdırmaq

  2. xəmirin bircinsliliyini təmin etmək

  3. xəmiri hava ilə doyuzdurmaq

  4. şnekli kamerada çəkisizlik yaratmaq

  5. xəmirin dənəvər olmasını təmin etmək
 1. Makaron matrisalarında quraşdırılan haşiyələr hansıdır?  1. e, f, h

  2. e, f, h

  3. f , h

  4. b, d

  5. a, c
 1. İçlikli matrisaların köməyi ilə hansı makaron məmulatları formalaşdırılır?

  1. boruşəkilli və fiqurlu

  2. vermişel

  3. ensiz əriştə və qələmucu

  4. əriştə və balıqqulağı

  5. ştamplanmış
 1. Makaron presinin ekstruderində xəmir hansı deformasiya şəraitində olur?

  1. hərtərəfli sıxılma

  2. boyuna əyilmə

  3. oxboyu dartılma

  4. burulma

  5. oxboyu sıxılma
 1. Makaron xəmiri hansı üsulla formalaşdırılır?

  1. ştamplama və presləmə

  2. qəlibləmə

  3. döşənmə

  4. presləmə

  5. ştamplama
 1. Makaron matrisaları hansı formada olur?

  1. yumru və düzbucaqlı

  2. altıbucaqlı

  3. üçbucaqlı

  4. düzbucaqlı

  5. yumru
 1. Maye, yaxud yarımmaye qida kütlələrindən məmulatlar formalaşdırmaq üçün dağıla bilən qəliblər nədən hazırlanır?

  1. nişastadan

  2. metaldan

  3. plastmasdan

  4. saxsıdan

  5. şüşədən
 1. Xəmiryayan maşınlarda xəmir tikəsinə hansı forma verilir?

  1. yastı

  2. konusvari

  3. silindrik

  4. konusvari

  5. heç biri
 1. Xəmirkündələyən maşınlar hansılardır?  1. a, c, e

  2. b, d

  3. a, c, d

  4. b, d, e

  5. c, d 1. Xəmiryayan maşınlar hansılardır?  1. b, d

  2. a, c, e

  3. a, c, d

  4. b, d, e

  5. c, d 1. Xəmirdürmələyən maşınlarda xəmir tikəsinə hansı forma verilir?

  1. silindrik

  2. konusvari

  3. yastı

  4. konusvari

  5. heç biri
 1. Xəmir tikələrini kündələməkdə məqsəd nədir?

  1. B, C və D

  2. xəmir tikəsinin bircinsli hamar səthli olmasını təmin etmək

  3. xəmir tikəsinə kürəvi forma vermək

  4. xəmir tikəsini təkrar emal etməklə bircinsli struktur yarat­maq

  5. B və C
 1. Sortlu buğda unundan yumru döşəmə çörəyi və çörək-bulka məmulatları istehsalının texnoloji xəttində Т1-ХТН markalı xəmirkündələyən maşın harada yerləşdirilir?

  1. xəmirbölən və xəmiryayan maşınların arasında

  2. ilkin yetişdirmə şkafı və xəmiryayan maşın arasında

  3. son yetişdirmə şkafı və xəmiryayan maşın arasında

  4. son yetişdirmə şkafı və soba arasında

  5. xəmiryayan maşın və son yetişdirmə şkafı arasında
 1. Т1-ХТН markalı xəmirkündələyən maşında aparıcı səth hansıdır?

  1. konusşəkilli kasa

  2. spiral

  3. özül

  4. intiqal

  5. elektrik mühərriki 1. Т1- ХТС markalı xəmirkündələyən maşında aparan səth hansıdır?

  1. konusşəkilli kasa

  2. spiral

  3. özül

  4. elektrik mühərriki

  5. yükləmə qıfı
 1. İstilik mübadiləsi aparatları haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

  1. yerləşmə vəziyyətinə görə – yalnız üfüqi aparatlara təsnif edilirlər.

  2. təyinatına görə – isidicilərə, soyuduculara, buxarlandırıcılara və kondensatorlara təsnif edilirlər.

  3. yerləşmə vəziyyətinə görə – şaquli və üfüqi aparatlara təsnif edilirlər.

  4. istiliyin verilməsi üsuluna görə – qarışdırma və səthli aparatlara təsnif edilirlər.

  5. səthli aparatlar iki qrupa bölünür: rekuperativ və regenerativ istilik aparatları.
 1. Rekuperativ istilik mübadilə aparatlarında məhsula istilik necə verilir?

  1. aparatın divarlarından

  2. aparatın daxili atmosferindən

  3. bilavasitə istilik daşıyıcısından

  4. ayrıclardan

  5. regenerasiya səthindən
 1. Regenerativ istilik mübadilə aparatlarında məhsula istilik necə verilir?

  1. ayrıclardan

  2. aparatın daxili atmosferindən

  3. bilavasitə istilik daşıyıcısından

  4. aparatın divarlarından

  5. regenerasiya səthindən
 1. Regenerativ istilik mübadilə aparatlarının əsas elementləri hansıdır?  1. bç

  2. ab

  3. cd

  4. çd

  5. cç
 1. Rekuperativ istilik mübadilə aparatları hansılardır?

  1. a, c, d

  2. a, b, ç

  3. b, c

  4. c, d

  5. b, c, ç
 1. Məhsul və ətraf hava ilə təmas xarakterinə görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. açıq və örtülü

  2. müstəvi və yumru

  3. borulu və lövhəli

  4. bircərgəli və çoxcərgəli

  5. birşöbəli və çoxşöbəli
 1. Regenerativ istilik mübadilə aparatlarının əsas elementi necə adlanır?

  1. ayrıc

  2. divar

  3. gövdə

  4. özül

  5. binövrə
 1. İş orqanlarının formasına görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. müstəvi və yumru

  2. açıq və örtülü

  3. borulu və lövhəli

  4. bircərgəli və çoxcərgəli

  5. birşöbəli və çoxşöbəli
 1. Enerji mənbəyinə görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. buxarla, elektrik enerjisi ilə və kombinə edilməklə işləyən

  2. dövri və fasiləsiz işləyən

  3. diskret işləyən

  4. fasiləsiz və diskret işləyən

  5. düzaxınlı və əksaxınlı
 1. Konstruksiyasına görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. bircərgəli və çoxcərgəli

  2. açıq və örtülü

  3. müstəvi və yumru

  4. borulu və lövhəli

  5. birşöbəli və çoxşöbəli
 1. İlanvari rekuperativ aparat hansıdır?  1. a

  2. b

  3. c

  4. ç

  5. heç biri
 1. Qida məhsulları istehsalında ən çox istifadə edilən istilik daşıyıcısı hansıdır?

  1. doymuş su buxarı

  2. hava

  3. su

  4. avtoklav

  5. hamısı
 1. İş orqanlarının səthinin profilinə görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. borulu və lövhəli

  2. açıq və örtülü

  3. müstəvi və yumru

  4. bircərgəli və çoxcərgəli

  5. birşöbəli və çoxşöbəli
 1. Şöbələrinin sayına görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. birşöbəli və çoxşöbəli

  2. açıq və örtülü

  3. müstəvi və yumru

  4. borulu və lövhəli

  5. bircərgəli və çoxcərgəli
 1. Soyudulan məhsula nəzərən soyuducu mayenin hərəkət istiqamətinə görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. düzaxınlı və əksaxınlı

  2. müstəvi və yumru

  3. fasiləli və fasiləsiz işləyən

  4. buxarla, elektrik enerjisi ilə və kombinə edilməklə işləyən.

  5. borulu və lövhəli
 1. İş prinsipinə görə istilik mübadilə aparatları necə təsnif edilir?

  1. dövri (fasiləli) və fasiləsiz işləyən

  2. buxarla, elektrik enerjisi ilə və kombinə edilməklə işləyən

  3. düzaxınlı və əksaxınlı

  4. buxarla və elektrik enerjisi ilə işləyən

  5. diskret işləyən
 1. Sterilizator nə üçün təyin olunub?

  1. mikrobları məhv etmək və onların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  2. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün

  3. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  4. maye qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün

  5. qatı qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün
 1. Pasterizator nə üçün təyin olunub?

  1. mikrobları məhv etmək və onların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  2. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün

  3. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  4. maye qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün

  5. qatı qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün
 1. Məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün avadanlıqlar hansılardır?

1.Sterilizator; 2.Kristallizator; 3.Pasterizator; 4.Rekristallizator; 5.Pörtlədici.

  1. 2, 4

  2. 1, 3

  3. 4, 5

  4. 1, 4

  5. 2, 3
 1. Kristallizator nə üçün təyin olunub?

  1. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün

  2. mikrobları məhv etmək üçün

  3. mikrobların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  4. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  5. maye qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün
 1. Bitki toxumasını yumşaltmaq üçün avadanlıqlar hansılardır?

1.Pörtlədici; 2. Pasterizator; 3.Kristallizator; 4.Rekristallizator; 5. Sterilizator.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5
 1. Rekristallizator nə üçün təyin olunub?

  1. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün

  2. mikrobları məhv etmək üçün

  3. mikrobların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  4. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  5. maye qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün
 1. Pörtlədici nə üçün təyin olunub?

  1. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  2. mikrobları məhv etmək üçün

  3. mikrobların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  4. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün

  5. qatı qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün
 1. Mikrobları məhv etmək və onların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün avadanlıqlar hansılardır?

1.Sterilizator; 2.Kristallizator; 3.Pasterizator; 4.Rekristallizator.

  1. 1, 3

  2. 2

  3. 1

  4. 4

  5. 2, 4
 1. Örtüklü-borulu isidici nə üçün təyin olunub?

  1. qatı və maye qida məhsullarının temperaturunu dəyişmək üçün

  2. mikrobları məhv etmək üçün

  3. mikrobların inkişaf etməsinin qarşısını almaq üçün

  4. bitki toxumasını yumşaltmaq üçün

  5. məhsulun aqreqat halını dəyişmək üçün
 1. БПЗ markalı aparat nə üçün təyin olunub?

  1. dənləri isitmək üçün

  2. dənləri qabıqsızlaşdırmaq üçün

  3. dənləri xırdalamaq üçün

  4. maye qida məhsullarını isitmək üçün

  5. xırdalanmış məhsulları ələmək üçün
 1. Soyut­maq və dondurmaq üçün avadanlıqlar haqqında deyilənlərdən hansı düzgün deyil?

  1. diffuziya proseslərini dayandırmaq üçün təyin olunublar.

  2. qida məhsulunu uzun müddət saxlamaq üçün təyin olunublar.

  3. su və ya buxarla pörtlədildikdən, yaxud pasterizasiyadan sonra qida məhsuluna yüksək temperaturun təsirini dayandırmaq üçün təyin olunublar.

  4. diffuziya proseslərini sürətləndirmək üçün təyin olunublar.

  5. yarımfabrikatı maye haldan plastik hala, plastik yarımfabrikatı bərk hala keçirmək üçün təyin olunublar.

rı soyutmaq üçün soyuducu qurğunun məhsuldarlığı (kq/san) hansı

 1. Qida sənayesində tətbiq edilən quruducular istiliyin verilməsi üsuluna görə necə təsnif edilirlər?

  1. konvektiv və kontakt üsulu ilə isidilən

  2. hava və qaz ilə isidilən

  3. dövri, yaxud fasiləsiz işləyən

  4. buxarla və yanma məhsulları ilə isidilən

  5. B və D
 1. Qida sənayesində tətbiq edilən quruducular prosesin təşkili üsuluna görə necə təsnif edilirlər?

  1. dövri, yaxud fasiləsiz işləyən

  2. hava və qaz ilə isidilən

  3. konvektiv və kontakt üsulu ilə isidilən

  4. buxarla və yanma məhsulları ilə isidilən

  5. B və D
 1. Qida sənayesində tətbiq edilən quruducular istifadə olunan istilik daşıyıcısının növünə görə necə təsnif edilirlər?

1.Hava və qaz; 2.Ammonyak; 3.Buxar və yanma məhsulları; 4.Freon.

  1. 1, 3

  2. 2, 4

  3. 1, 2

  4. 2, 3

  5. 3, 4
 1. Çörək məmulatlarının çeşidinə görə sobalar necə təsnif edilirlər?

  1. universal və ixtisaslaşdırılmış sobalar

  2. məhsuldarlığı az, orta və çox olan sobalar

  3. torşəkilli konveyerli və beşikli zəncir konveyerli sobalar

  4. dalan, keçid və tunel tipli sobalar

  5. regenerativ, kanallarla, buxar-su ilə, buxarla, qazla, elektriklə, qarışıq üsulla isidilən sobalar
 1. Bişirmə kamerasının konfiqurasiyasına görə şəkildəki hansı sobadır?
  1. dalan tipli

  2. keçid tipli

  3. tunel tipli

  4. regenerativ tipli

  5. konveyer tipli
 1. Bişirmə kamerasının konfiqurasiyasına görə şəkildəki hansı sobadır?
  1. keçid tipli

  2. tunel tipli

  3. dalan tipli

  4. regenerativ tipli

  5. konveyer tipli
 1. Bişirmə kamerasının konfiqurasiyasına görə şəkildəki hansı sobadır?
  1. tunel tipli

  2. keçid tipli

  3. dalan tipli

  4. regenerativ tipli

  5. konveyer tipli
 1. Döşənəyinin konstruksiyasına görə sobalar necə təsnif edilirlər?

  1. torşəkilli konveyerli və beşikli zəncir konveyerli sobalar

  2. universal və ixtisaslaşdırılmış sobalar

  3. məhsuldarlığı az, orta və çox olan sobalar

  4. regenerativ, kanallarla, buxar-su ilə, buxarla, qazla, elektriklə, qarışıq üsulla isidilən sobalar

  5. dalan, keçid və tunel tipli sobalar
 1. Bişirmə kamerasının konfiqurasiyasına görə sobalar necə təsnif edilirlər?

  1. dalan, keçid və tunel tipli sobalar

  2. universal və ixtisaslaşdırılmış sobalar

  3. məhsuldarlığı az, orta və çox olan sobalar

  4. regenerativ, kanallarla, buxar-su ilə, buxarla, qazla, elektriklə, qarışıq üsulla isidilən sobalar

  5. torşəkilli konveyerli və beşikli zəncir konveyerli sobalar
 1. İsidilmə üsuluna görə sobalar necə təsnif edilirlər?

  1. regenerativ, kanallarla, buxar-su ilə, buxarla, qazla, elektriklə, qarışıq üsulla isidilən sobalar

  2. universal və ixtisaslaşdırılmış sobalar

  3. məhsuldarlığı az, orta və çox olan sobalar

  4. dalan, keçid və tunel tipli sobalar

  5. torşəkilli konveyerli və beşikli zəncir konveyerli sobalar
 1. ДМАК-05 markalı ikimövqeli çəki dozatoru nə üçün təyin olunub?

  1. qısa və ştamplanmış makaron məmulatlarını paketlərə dozalaşdırmaq üçün.

  2. maye qida məhsullarını butulkalara dozalaşdırmaq üçün.

  3. uzun makaron məmulatlarını paketlərə dozalaşdırmaq üçün.

  4. unu kisələrə dozalaşdırmaq üçün.

  5. qatı və xəmirəoxşar məhsulları dozalaşdırmaq üçün.
 1. Şərab, araq və bu kimi maye qida məhsullarını həcminə görə ölçüb-doldurmaq üçün təyin olunmuş BPA-6A markalı maşının tərkibinə daxil olan hansıdır?

  1. dolu butulkaları boşaldan qurğu

  2. vakuum-sorucu

  3. etiketverən mexanizm

  4. tarixyazan, yaxud markirator

  5. qapaqları verən mexanizm
 1. Polietilen plyonkalardan paketlər hazırlamaq, həmin paketlərə müxtəlif sort suşka və pryanikləri dozalaşdırmaq və qablaşdırmaq üçün təyin olunmuş AP-4Ж markalı maşının tərkibinə daxil olan hansıdır?

  1. eninə qaynaq mexanizmləri

  2. formalaşdırma qurğusu

  3. şotku

  4. elektro­maqnit

  5. qapaqları verən mexanizm


 1. Unüyüdən zavodlarda unun istehsalı prosesinin mərhələləri hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilir?

1.Dənin una üyüdülməyə hazırlanması; 2.Unun keyfiyyətinə nəzarət;

3.Dənin una üyüdülməsi; 4.Unun tərəzidə çəkilməsi və qablaşdırılması;5.Unun sortlara ayrılması; 6.Unun saxlanması və istehlakçıya göndərilməsi.

  1. 135246

  2. 123456

  3. 214356

  4. 521346

  5. 342156
 1. Yarma zavodlarının qabıqsızlaşdırma şöbəsində əsas texnoloji əməliyyatlar hansı ardıcıllıqla aparılır?

1.Emala hazırlanmış dənləri qabıqsızlaşdırılmağa verilənədək iriliyinə görə çeşidləmə

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə