Biçim (yapı) ve kaynak (köken) bakımından Türkçenin özelliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi göstermektedir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 268.3 Kb.
səhifə1/3
tarix27.10.2017
ölçüsü268.3 Kb.
  1   2   3

 1. ADAY MEMUR İLKÖĞRETİM SORULARI

1.Biçim (yapı) ve kaynak (köken) bakımından Türkçenin özelliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi göstermektedir?

 1. Biçim (yapı) olarak "bitişken (eklemeli) diller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Ural kolundan.

 2. Biçim (yapı) olarak "bitişken (eklemeli) diller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan.

 3. Biçim (yapı) olarak "bükümlü diller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan.

 4. Biçim (yapı) olarak "bükümlü dilier"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Ural kolundan.


2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?


 1. Hilekâr

 2. İmkân

 3. Sükunet

 4. Mekân


3.Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 1. Ahmet'te kitabım kaldı.

 2. Çantamı okulda bıraktım.

 3. 2005'te kardeşim Hasan doğdu.

 4. Saat 3'de matematik dersi başlayacak.


4.Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül doğru kullanılmıştır. Virgülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?

 1. Artık ufak, tefek veya iri, yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.

 2. Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.

 3. Artık ufak tefek, veya İri yarı, olmak insana pek bir şey
  kazandırmıyor.

 4. Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana, pek bir şey
  kazandırmıyor,


5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretini (!) kullanmak gerekir?

 1. Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum

 2. Ah vatan, ah

 1. Nasıl geldik, bilmiyorum

 2. Neden bu soruyu sordun


6.Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde satır sonu bölünmesi yanlış yapılmıştır?

 1. İlk-o-kul

 2. Ke-loğ-lan

 3. Keş-fet-mek

 4. Al-tı-pat-lar


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 1. Ali'de eve geldi.

 2. Nimet'te arkadaşı Ayşe'ye gitti.

 3. Portakal'da alacak.

 4. Evde oturacak


8.Biraz yağmur yağdı mı, Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarından yürüyebilirsen yürü."

Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yağmur

 2. Kaldırımlar

 3. Sen

 4. Beyoğlu'nun


9.Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. 4'üncü masa

 2. 2'nci sınıf

 3. 3'üncü defter

 4. 5'nci sokak


10."Nar, ayva - geç renk - ve portakal gibi - zekâ -bir sonbahar ürünüdür - ve koku bulan"

Yukarıdaki gruplarla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa, ara cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

 1. - geç renk - ve koku bulan-

 2. - nar, ayva - ve portakal gibi-

 3. - zekâ - bir sonbahar ürünüdür –


11."Hiç kimse kanun önünde adil yargılanmadan hapsedilemez, mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz, sürgün edilemez, zarara uğratılamaz” maddesi ile modern hukukun temellerinin atıldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD Anayasası B) Hammurabi KanunlarıC) Magna Carta D) Sened-i İttifak

12. Kanunlardan farklı organlar veya usullerle daha zor değiştirilebilen anayasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşak Anayasa B) Sert Anayasa

C) Çerçeve Anayasa D) Kazaustik Anayasa

13. Osmanlı Devletinde imzalanmış olan ilkanayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı

C)Islahat Fermanı D) Kanun-i Esasi14. Türk tarihinde ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sened-i İttifak B) Kanun-i Esasi

C)Teşkilat-ı Esasiye D) Orhun Kitabeleri

15. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk anayasası tarihinde aşağıdakilerden hangisidir?

A)1921 Teşkilat-ı Esasiye B) 1924 Anayasası

C)1961 Anayası D) 1982 Anayasası

16. Milli Güvenlik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır?

A)Başbakan B) Cumhurbaşkanı

C)Genel Kurmay Başkanı D) Mit Müsteşarı

17."Temel Haklar" kavramı Türkiye'de ilk kez hangi anayasada yer almıştır?


 1. 1924 Anayasası

 2. 1876 Anayasası

 3. 1982 Anayasası

 4. 1961 Anayasası


18.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden birisi değildir?

 1. Bireysellik

 2. Evrensellik

 3. Devredilebilirlilik

 4. Dokunulmazlık


19. Yürütülen faaliyetler sonucunda oluşan, üretim biçimleri ve donanım ortamları ne şekilde olursa olsun bir bilgiyi içeren yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş materyallere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belge

B) Yazı


C) Klasör

D) Arşiv
20. Aynı konuyu içeren yazılar grubuna ………. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 1. Kayıt C) Yazı

 2. Dosya D) Plan21. Kurum ve kuruluşlarda oluşan her türlü belgenin kaybedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemine ne denir?


 1. Mühür B) Klasör

C) Dosyalama D) Belge
22.Aşağıdakilerden hangisi "Haberleşme Maddi Güvenlik Tertip ve Tedbirlerinden değildir?

 1. Emin yerde bulundurma

 2. Kontrol ve depolama

 3. İmha yolu İle koruma

 4. İç içe zarflama


23."Gizli dereceli evrak …..... muhafaza edilir."

Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. çelik dolaplarda

 2. dosya içinde

 3. uygun yerde

 4. çekmecelerde


24. Kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler sonucu meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir maksatla dokümantasyon; söz konusu dokümantasyona bakan kurum; bunları barındıran yerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evrak Kayıt B) Danışma

C)Kurum D) Arşiv25. Dosya tasnif sistemleri kaça ayrılır?

A)5 B) 4

C)3 D) 2


25. Açılması gereken dosyaların isimlerle ilgili olması gereken, sistemin esasının alfabetik sıralamaya dayandığı dosya tasnif sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi

B) Kronolojik dosyalama sistemi

C) Numara esasına göre dosyalama sistemi

D) Alfabetik dosyalama sistemi
26.Üst ve ast makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?


 1. Arz ederim

 2. Arz ve rica ederim

 3. Rica ederim

 4. Hiçbiri27.Resmî yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölüme ne ad verilir?

 1. Başlık

 2. İlgi

 3. Ek

 4. Dağıtım


28.. Dosyaların tarihlerinin esas alındığı dosyalama yöntemine…………. Dosyalama sistemi denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) AlfabetikB) Kronolojik

C) Numara esasına göre

D) Konu esasına göre
29. Bilgi, belge, evrak ve dökümanlar taşıdıkları gizlilik açısından kaç şekilde sınıflandırılır?
A)2 B) 4

C)6 D) 8

30. Aşağıdakilerden hangisi bilgi, belge, evrak ve dökümanlar taşıdıkları gizlilik açısından sınıflandırılmalarından biri değildir?

A)Çok Gizli B) Gizli

C) Özel D) Serbest

31. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evraklardan yapılacak işlemlerden değildir?

A) Bütün gizlilik dereceleri büyük harfle yazılır, Kırmızı ıstampa ile damga vurulur.

B) Evrak ve belgelerin gizlilik dereceleri göz önüne alınarak imha edilmeli.

C) Gizlilik dereceli evrak kağıt atıklara bütün atılamamalı, ufak parçalara ayrılarak atılmalı.D) Herkese gösterilmelidir.

32.Resmî yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölüme ne ad verilir?

 1. Başlık

 2. İlgi

 3. Ek

 4. Dağıtım


33.Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren damga kâğıdın neresine vurulur?

 1. Üst ve alt ortasına

 2. Üstüne

 3. Altına

 4. Üst sol, alt sağ köşeye


34.Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel etkinlikler
arasında yer almaz?

 1. Yarışmalar

 2. Eğitim

 3. Resmî yazışmalar

 4. Geziler35. Aşağıdakilerden hangisi BM 10 Aralık 1948 tarihinde yayımlandığı “İnsan Haklarına İlişkin Uluslar Arası Metinlerin” en önemlilerinden biridir?
A) Nuremberg Kanunları

B) İnsan Hakları Bildirgesi

C) Lizbon Bildirgesi

D) Alma-Ata Deklarasyonu

36. Lizbon Bildirgesi kaç maddeden oluşmaktadır?
A)6 B) 7

C)8 D) 9


37. Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Evrensel kabul gören kurallardır.

B) Köken olarak eski Yunana kadar gider.

C) Etik kuralları Genelge ile düzenlenir.

D) Ahlakla ilgili demektir.


38. Aşağıdakilerden hangisi Tıp Etiği etkinlikleri içerisinde bulunan ilkelerden değildir?
A)Eşitlik B) Doğruluk

C)Adalet D) Kötü Davranma


39.Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi ekonomi ile ilgilidir?

 1. Cumhuriyetçilik

 2. Devletçilik

 3. Laiklik

 4. Milliyetçilik


40.Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

 1. Kılık kıyafette değişiklik

 2. Harf inkılabı

 3. Cumhuriyetin ilanı

 4. Saltanatın kaldırılması


41.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini en kapsamlı biçimde açıklar?

 1. Ulusal egemenlik savaşıdır.

 2. Ulusal bağımsızlık savaşıdır.

 1. Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır.

 2. Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır.42.Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi, Atatürk ilkelerinin hangisinin bir gereğidir?

 1. Milliyetçilik

 2. Halkçılık

 3. Cumhuriyetçilik

 4. Laiklik


43.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son padişahıdır?

 1. Vahdettin

 2. Abdülmecit Efendi

 3. Kanuni Sultan Süleyman

 4. Yavuz Sultan Selim


44.Atatürk TBMM'yi hangi tarihte açmıştır?

 1. 23 Nisan 1920

 2. 28 Ocak 1920

 3. 16 Mart 1920

 4. 18 Nisan 1923


45.Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Millî Mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?

 1. Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması

 2. Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması

 3. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi

 4. Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin katılması46.Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele'ye karşı olan cemiyetlerdendir?

 1. Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti

 2. Trakya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti

 3. Redd-i İlhak Cemiyeti

 4. Mavri Mira Derneği


47.Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz’de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir?

 1. Taşnak ve Hınçak

 2. Alyans İsrailit

 3. Trabzon Müdafaa-ı Hukuk

 4. Pontus Rum


48. Sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarını takip etmek için oluşturulan Beyaz Kod Birimine (Bakanlık) hangi numaralı telefonu arayarak bildirimde bulunulabilir?

A)111 B) 112C)113 D) 114

49. Renkli Kod uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarının bildiriminin yapılacağı renkli kod uygulamasıdır?

A)Beyaz Kod B) Mavi Kod

C)Yeşil Kod D) Pembe Kod50. Aşağıdakilerden hangisi Etik ile Ahlak arasındaki farkdır?

A) Etik görsel, ahlak kalıcıdır.

B) Etik bazı kesimlerde, ahlak herkes için aynıdır.

C) Etik evrensel, ahlak toplumsaldır

D) Etik parça, Ahlak bütündür.


51. Aşağıdakilerden hangisi Tıp Etiği ilkelerinden biri değildir?
A) Aydınlatılmış onam ilkesi

B) İyi bir imaja sahip olma ilkesi

C) Gizliliğe Saygı İlkesi

D) Eşitlik İlkesi
52. Beyaz Kod Birimi Bakanlığımızın hangi Genel Müdürlüğüne bağlı kurulmuştur?
A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

C) Hukuk Müşavirliği

D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu


53.Şiddete maruz kalan çalışanlar (kurum içi) hangi numaradan bildirimde bulunabilir?

A)1111 B) 2221

C)3333 D) 444454. Hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti aşağıdaki şıklardan hangisinin sorumluluğundadır?

A) Kalite yönetim direktörünün

B) Tüm sağlık çalışanlarının

C) Yönetimin

D) Bölüm kalite sorumlularının


55.”Şiddet içeren bir olaya maruz kalan çalışana gerekli desteğin sağlanması” hangi renkli kod sisteminde uygulanması gereken durumdur?

A)Beyaz Kod B) Pembe Kod

C) Mavi Kod D) Beyaz ve Mavi Kod56. Aşağıdakilerden hangisi, insan eliyle oluşan afetlerdendir?

A)Orman Yangınları B) Kimyasal patlamalar

C) Volkanik Patlamalar D) Erezyon

57. Aşağıdakilerden hangisi, meteoroloji kaynaklı afetdir?

A)Yıldırım Düşmesi B) Volkanik Patlamalar

C)Deprem D) Baraj kazaları58.Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmak aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?

 1. Casusluk-hırsızlık

 2. Bilgi, evrak güvenliği

 3. Gizlilik

 4. Doküman ve malzeme güvenliği


59.Aşağıdaki seçeneklerde hangisi, gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir?

 1. Tercümeler, basılı kâğıtlar

 2. Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri

 3. Fotoğraf filmleri ve fotokopileri

 4. Hepsi


60.Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın görevlerinden değildir?

 1. Kimi idari davaları görmek

 2. Kanunların yürürlüğünü durdurmak

 3. Tüzük tasarılarını incelemek

 4. Tüzükler aleyhine açılan davalara


61.Aşağıdakilerden hangisi üniversite organlarından biri değildir?

 1. Rektör

 2. Dekan

 3. Senato

 4. Üniversite Yönetim Kurulu


62. Aşağıdakilerden hangisi, afetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Afetin oluştuğu bölgede yaşam kaynakları zarar görür.

B) Afetin ilk anlarında organize müdahale gerçekleşmeyebilir.

C) Oluştuğu bölgede insanların yaşamını tehdit eder.D) Bütün afetlerin oluşumu önceden tahmin edilebilir.
63. İl afet ve kriz yönetiminde hangi hizmet grubu yer almaz?
A) Ulaşım Hizmetleri Grubu

B) Temizlik Hizmetleri Grubu

C) Elektrik Hizmetleri Grubu

D) İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu
64.Kendini açmayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 1. İnsanlar özellikle yakınlaşmak istedikleri kişilere kendilerini açarlar.

 2. Kendini açma, insan bir kişiye kendi hakkında bilgiler vermeye başladığı zaman gerçekleşir.

 3. Kendini açan kişi diğeri karşısında incinebileceği bir duruma düşebilir.

 4. Hepsi


65.İletişim bilimi hangi yüzyılda gelişmiştir?

 1. 17. yüzyıl

 2. 18. yüzyıl

 3. 19. yüzyıl

 4. 20. Yüzyıl


66. Aşağıdakilerden hangisi, sahadaki haberleşme işlemini komuta kontrol merkezi ile yapmalıdır?
A) Olay yeri çalışanı

B) Destek hizmet elemanıC) Olay yeri yöneticisi

D) Ara hizmet elemanı


67.Milli güvenliğin genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan yapılacak olan her türlü faaliyetlere karşı tedbirler alınmasıdır.

B) Topyekun savaş alınmasıdır.

C) Devleti deniz, kara ve hava sınırlarının düşman tehdidinden korunmasıdır.

D) Savaşa hazırlık amacıyla yapılan her türlü faaliyetlerdir.


68. Milli Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından belirlenir?
A)Cumhurbaşkanı B) MGK Genel Sekreteri

C)İçişleri Bakanı D) Dışişleri Bakanı69. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?

A)Milli Savunma Bakanı B) Deniz Kuvvetleri KomutanıC)Ulaştırma Bakanı D) Başbakan

70. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından değildir?

A) Siyasi Güç B) Coğrafi GüçC) Barış Gücü D) Nüfus Gücü

71. “Bir ulusu, ulusal hedeflere ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynakların toplamıdır” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Menfaatler B) Milli kaynaklar

C) Milli hedefler D Milli güç
72.Yasama yetkisi hangi organ tarafından yerine getirilir?


 1. Bakanlar kurulu

 2. Yüksek mahkemeler

 3. Cumhurbaşkanlığı

 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi73.Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?

 1. Uygulamayı isteme

 2. Güvenlik

 3. Toplu şikâyet ve toplu müracaat

 4. İzin


74.Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Vali ve bölge müdürü

 2. Vali ve kaymakam

 3. İl Müdürü ve genel müdür

 4. Vali ve genel müdür


75. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında almaz?

A) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere air sağlık kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak.

B) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.

C) Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.D) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

76. “Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek” hangi Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır?

A) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

B) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

C) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

D) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü


77. “Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek” görevi hangi Müdürlüğün görevidir?

A) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

C) Özel Kalem Müdürlüğü

D) Strateji Geliştirme Başkanlığı


78. Bakanlığın taşra teşkilatı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İl Sağlık Müdürlükleri-İlçe Sağlık Müdürlüğü

B) İl Sağlık Müdürlükleri- Halk Sağlığı Müdürlükleri

C) İl Sağlık Müdürlükleri- İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri

D) İl Sağlık Müdürlükleri- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları


79. “Görev alanına giren ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerde ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek” görevi aşağıdaki bağlı kuruluşlardan hangisinin görev alanına girer?
A) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) Türkiye Kamu Hastaneleri KurumuC) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu


80. “Halk Sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek” hangi bağlı kuruluşun görev alanına girer?
A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

B) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

C) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuDostları ilə paylaş:
  1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə