BiRİNCİ kisim


Haberleşme Usulleri BİRİNCİ BÖLÜM Denetim, Kontrol ve EnterferansYüklə 209,6 Kb.
səhifə4/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

Haberleşme UsulleriBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim, Kontrol ve EnterferansTelsiz Sistemlerinin Denetim ve Kontrolu

MADDE 23 a. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verilen ruhsat ve kullanma izinlerine göre kurulan ve işletilen her çeşit telsiz sisteminin ve bu sistemlerde kullanılan cihazların kanun, yönetmelik ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara göre, yerlerinde denetlemeye ve kontrole Kurum yetkilidir. Denetlenecek tesislerin özelliğine göre Kurum tarafından özel denetleme heyetleri de teşkil edilebilir. Yapılan denetlemeler sonucunda denetleme tutanağı düzenlenerek bir nüshası denetlenen sistem kullanıcısına verilir.

b. Kurum, denetleme ve kontrol tanıtma kartına sahip teknik elemanlardan oluşan ekipleri ile haberli veya habersiz olarak her türlü telsiz sistemini her zaman denetleyebilir. Denetlenen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler denetleme heyetine gereken kolaylıkları gösterir.

c. Yapılan denetim ve kontrolde, proje uygulamaları ve kullanılan cihazların izin verilen özellikler ve/veya bildirilen standartlara uymadığının tesbiti halinde, hataların düzeltilmesi için 30 güne kadar süre verilir ve süre sonunda düzeltme yapılmaması halinde kullanıcının sistemdeki cihazları mühürlenir ve izni veya ruhsatı verilmesindeki usule göre iptal edilir.

d. Yapılan denetim ve kontrolde, izin öncesi cihaz alındığının tespiti veya izin alınmadan cihaz alınarak izinsiz kullanım yapıldığının tespiti halinde, cihazlar mühürlenir ve gerekli yasal işlem başlatılır.

e. Türk karasularına ve limanlarına giren yabancı deniz taşıtları ile Türk hava sahasına giren ve Türk hava limanlarına inen hava araçlarındaki telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları, gerekli görüldüğünde Türkiye'nin taraf olduğu ilgili milletlerarası sözleşmelere ve bu sözleşmelere istinaden çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklere göre denetlenebilir.

1. Denizde; gemi/gemi ve gemi/kara haberleşmesini engelleyecek veya deniz seyrüsefer hizmetlerini tehlikeye düşürecek durumlar tesbit edildiğinde,araçların sefere çıkmasına müsaade edilmemesi için ilgili liman yetkililerine bildirilir.

2. Haberleşme sistemlerindeki arıza nedeniyle, hava mobil haberleşme ve seyrüsefer servislerinin engellenmesine ve uçuş emniyetinin tehlikeye düşmesine sebebiyet veren hava araçları, gerekli düzeltme yapılıncaya kadar, sivil havacılık otoritesi tarafından uçuştan menedilir. Böyle bir durumun bir yer istasyonu tarafından meydana getirilmesi halinde ise, istasyonun olaya sebebiyet veren faaliyeti Kurum tarafından aksaklık giderilinceye kadar durdurulur.

Her iki durumda da tesbit edilen noksanlıklar bir tutanak haline getirilir ve tutanakların birer nüshası liman ve hava meydanı yetkililerine verilir.


(Denetleme yetkisi münhasıran Kurum’ a ait olmakla ve Kurum’ un gerektiğinde özel denetleme heyetleri teşkil edebileceği hükmü getirilmiş olmakla birlikte, deniz ve hava taşıtlarının denetleme işlemlerinin operatör yönetmeliğinde olduğu gibi ilgili denizcilik ve sivil havacılık otoritelerine devredildiğinin bu yönetmelikte açıkça ifade edilmesinin yönetim ilkelerine daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
f. Telsiz cihazlarının yer ve teknik özelliklerinde değişiklik yapılması Kurumun iznine tabidir. İzinsiz değişiklik yapan kullanıcıya 30 güne kadar süre verilir ve süre sonunda düzeltme yapılmaması halinde cihazlar mühürlenir ve yasal işlem başlatılır.
(Bu fıkrada yer alan husus Madde 14 ‘te detaylı olarak yer almıştır. Tekrarlanmasına gerek yoktur)
Telsiz Sistemlerinde Enterferansın Giderilmesi

Madde 24- Kamu kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumdan izin ve/veya ruhsat alarak kurdukları telsiz cihaz veya sistemlerini uluslararası haberleşme tekniklerine ve işletme usullerine uyarak çalıştırmaya mecburdurlar. Ancak atmosferik olaylarla, 20 MHz'in üzerinde meydana gelen kozmik gürültüler dışında kalan aşağıdaki a, b, c bentlerinde belirtilen hataların ve benzerlerinin önlenmesinden her sistem sahibi sorumludur.
a. Sistemlerin montaj ve yerleşme hataları:

1. Cihazların teknik kitap ve broşürlerinde belirtilen esaslara göre kurulmaması,

2. Ruhsatlarda kayıtlı olan anten çeşit ve yayın paternlerinin kullanılmaması,

3. Sistemlerin elektrik güç hatlarına ve diğer tesislere çok yakın tesis edilmesi ve çalıştırılması.

b. Telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel işletme hataları:1 . Tahsissiz frekans kullanılması,

2 . Frekansın kaydırılarak çalışılması,

3 . Ayar kontrollarının suni yüklerle yapılmaması,

4 . Cihazların gücünün arttırılması,

5 . Tescil edilmiş emisyonlar dışında çalışılması,

6 . Mobil olarak çalışan telsizlerin , tahsis edilen bölgeler dışında çalıştırılması
c. Cihazların standart çalışma özelliklerini kaybetmeleri.

d. Enterferans durumunda;1. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler enterferans olaylarını Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine ilgili TK formu ile bildirirler.

2. Tahsisli bulunan frekans veya frekansların yurtdışı yayınlar tarafından enterferansa maruz bırakılması veya propagasyon şartlarının haberleşmeyi engellemesi halinde durum; ilgili TK formu ile Kuruma bildirilir. Kurum ITU/BR nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak enterferans problemlerine çözüm getirir.

3. Kurum ile usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tesbit eden diğer birimler arasında karşılıklı işbirliği yapılarak enterferansın giderilmesine çalışılır. Mümkün olmadığı hallerde, frekansların tescil tarihleri incelenir ve tescil tarihi itibariyle sonradan tescil yapılmış olana uygun frekans olması halinde yeni frekans/frekanslar tahsis edilerek konu çözümlenir.
Madde 25- Yapılan enterferans araştırması esnasında Kanun gereği izinsiz olarak kurulan, kullanılan ve işletilen telsiz cihaz veya sistem tespit edilmesi durumunda sistem mühürlenerek faaliyetlerine son verilir ve ilgililer hakkında yasal işlemler yapılır.

Madde 26- Enterferansa neden olan Radyo/TV verici sistemleri dahil her türlü telsiz cihaz veya sistemi; deniz veya hava seyrüsefer sistemlerini veya haberleşmesini veya milli/uluslararası tehlike, çağrı veya acil yardım kanallarını, ülke, devlet, can ve mal güvenliğini ilgilendiren kamu hizmeti veren kurumlar (Acil servis, itfaiye, ulaşım v.b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait telsiz sistemlerini veya haberleşmesini etkiliyorsa, sözkonusu telsiz cihaz veya sistem faaliyeti ilgilileri yazılı olarak bilgilendirilmek suretiyle süre verilmeksizin derhal durdurulur.
Madde 27- 26. Maddenin dışındaki hallerde, Eenterferansa neden olan telsiz cihaz veya sisteminde gerekli tedbirlerin alınması için kullanıcılara 30 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde bakım onarım test raporunun veya şikayetçi kuruluştan enterferansın giderildiğine dair alınacak yazının Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gereklidir.

Bu süre içerisinde gerekli tedbirleri almayan telsiz cihaz veya sistem faaliyeti ilgililer yazılı olarak bilgilendirilmek suretiyle durdurularak sistem ruhsatı iptal edilir.( Bu maddedeki uygulamanın 26. Madde ile çelişki yaratmaması için yukarıdaki ilavenin yapılması gerekli görülmektedir.)
(Madde 28 atlanmıştır. Şayet ilave edilmeyecek ise, kalan maddelerin yeniden numaralanması gerekir)
Madde 29- Enterferans nedeniyle 26. Madde hükümlerine göre faaliyeti durdurulan telsiz cihaz veya sisteminin, Kurum tarafından yetkilendirilmiş firmalarca düzenlenecek ve Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine gönderilecek olan bakım onarım test raporunun uygun bulunması veya yapılacak ikinci kontrolde enterferansın giderildiğinin tespit edilmesi halinde faaliyetlerine izin verilir.
Madde 30- Faaliyetleri 26. Madde’ye göre durdurulan telsiz cihaz veya sistemlerinin Kurumdan veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerinden izin alınıncaya kadar havaya yayın yapılması yasak olup, bakım-onarım, filtreleme v.b. işlemlerle ilgili her türlü yayın suni yük üzerinden yapılacaktır. Bu kurala uymadıkları veya izinsiz faaliyete geçtikleri belirlenen telsiz cihaz veya sistem yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.
Madde 31- Enterferans nedeniyle gerekli tedbirler alınıncaya kadar faaliyeti veya yayını geçici olarak Kurum veya ilgili TK Bölge Müdürlükleri tarafından durdurulan yayın kuruluşlarının, her ne sebeple olursa olsun izinsiz yayına geçmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılması için RTÜK’e bildirilir ve sorumluları hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanununun 391.nci maddesi gereğince yasal işlem başlatılır.
Madde 32- Enterferansa neden olduğu için uyarılarak süre verilen yayın kuruluşlarından bu süre içinde enterferansını gideren kuruluşa “Yayına Devam İzni” Kurum veya ilgili TK Bölge Müdürlükleri tarafından verilir.
Madde 33- Yayını durdurulmuş olan Radyo/TV istasyonlarına Kurum tarafından yayına başlama izni verilmez. Enterferans nedeniyle geçici olarak yayınları durdurulan Radyo/TV istasyonlarının yeniden yayına başlama izinleri RTÜK tarafından verilir. Yeniden yayına geçmek isteyen yayın kuruluşlarının vericileri ile ilgili raporlar Kurum/TK Bölge Müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra RTÜK’na iletilmek üzere Kuruma gönderilir.
Madde 34- Gerekmesi halinde yerinde yapılacak kontrollerde mahalli kolluk kuvvetlerinden yeterli sayıda görevlinin katılımı sağlanır.
Madde 35-Mahallinde yapılacak enterferans çalışmalarında bu Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş Radyo/TV Enterferans Raporları kullanılır.
(Madde 31, 32, 33, 34 ve 35 radyo ve TV yayın istasyonlarının sebep olacağı enterferanslarla ilgili olup, tamamı tek bir madde içinde kapsanabilecek niteliktedir. Bunların ayrı ayrı birer cümlelik maddeler halinde yazılması için geçerli bir neden görülememiştir. Aksine, hukuksal ve idari işlemlerle ilgili yazışmalarda gereksiz yere tüm maddelere ayrı ayrı referans verilmesi kargaşaya sebep olabilecektir.)


Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin