BiRİNCİ kisimYüklə 209,6 Kb.
səhifə5/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

İKİNCİ BÖLÜM


Deniz Telsiz Haberleşme Esasları

Müracaat İşlemleri


Madde 36- a. Her türlü yüzer araca, telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihaz kurma ve kullanma izni, yüzer aracın sahibi veya işleticisinin aşağıda belirtilen belgelerle Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne müracaatı halinde, verilir.

  1. Talep dilekçesi.

  2. Uygun olarak doldurulmuş ilgili TK müracaat formu (iki nüsha)

  3. Telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemi kurulmak istenen yüzer araca ait, liman kayıt belgesinden (Gemi Tasdiknamesi, Denize elverişlilik, tonilato veya Özel Yat Kayıt belgesi) birisi veya tekne inşa halinde ise Gemi İnşa belge fotokopisi,

  4. Kullanıcı tarafından imzalı “Yetkilendirilmeye Tabi Olmayan Telsiz Sistemlerine Frekans Tahsisi Yapılması, Kurma Ve Kullanma İzni Verilmesi Ve Kontrolü İle İlgili Olarak 2813 Sayılı Telsiz Kanunu Hükümleri Ve Genel Mevzuat Çerçevesinde “Telsiz Ücretleri” Nin Tahakkuk Ve Tahsiline İlişkin Esaslar Hakkında Sözleşme”

  5. Özel kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi,

  6. İmza sirküleri,Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiler için)

b. Sistem kurma izni verilen yüzer araçlara, çağrı işareti ruhsatname düzenlenme aşamasında verilir.

c. Yüzer araçların telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları monteli olarak ithal edilmesi halinde bu Maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar aranır. Bu koşulları yerine getiren müracaatlar için ilgili yüzer araca sistem kurma izni verilir.

d. Yüzer araca cihaz ilave edilmesi talebinde ise ilgili TK müracaat formu ile başvurularak sistem kurma izni alınır.

e. Yüzer araca verilen sistem kurma veya cihaz ilave izinleri için, sözkonusu cihazların temin edilip monte edilme süreleri de göz önünde bulundurularak, belirli bir süre verilir. İnşa halindeki yüzer aracın inşasının uzaması halinde bu süre, yüzer aracın inşası bitene kadar uzatılabilir.

f. Yurt dışından satın alınan ikinci el yüzer araçların sefer yapabilmesi için Türk Konsolosluklarından Bayrak Şahadetnamesi alınması gerekmektedir. Bunun için yüzer araç sahibi; eski bayrağı, geminin adı, cinsi, gross tonajı ve çağrı işareti ile Denizcilik Müsteşarlığınından ad tahsis yazısı alır. Kuruma veya ilgili TK Bölge müdürlüğüne Denizcilik Müsteşarlığından alınacak ad tahsis yazısı ile birlikte bu maddanin (a) bendinde belirtilen belgeler ile müracaat edilir ve yüzer araca çağrı işareti, MID numarası ve gerekirse teleks çağrı kodu tahsis edilir. Böyle bir yüzer araçta mevcut telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları için verilecek sistem kurma izin belgesi olan onaylı ilgili TK müracaat formunda İngilizce ve Türkçe olarak evrakın geçici ruhsat niteliği taşıdığı belirtilir ve geldiği ilk Türk Limanında yüzer aracın demirbaş kayıtları alınarak, ruhsatnamesi düzenlenir.
(Fıkranın başında yer alan “ad tahsis yazısı” alınmasına ilişkin prosedür Denizcilik Müsteşarlığına ait bir yetki olup, söz konusu “ad tahsis yazısı” verilme koşulları Müsteşarlıkca, bu yönetmeliğe bağlı olmaksızın, herhangi bir zamanda değiştirilebilir.)
g. İhracat amacı ile inşa edilen yüzer araçlarda kullanılacak telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları için sistem kurma izni aranmaz. Yüzer aracın teslimi sonunda ihraç belgesi istenir,

h. Yüzer araç sahiplerinin ihtiyaç duyulan cihaz ithal taleplerinde sistem kurma izni aranır. Sistem kurma izni ve ithalata esas teşkil edecek standartlara uygunluk izni aynı anda talep edilirse işlemler paralel yürütülür,

ı. Yüzer arac telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları ile birlikte ithal edilmesi durumunda sistem kurma izni ve ithalata esas standartlara uygunluk izin işlemleri paralel yürütülür,

i. Muayene ve kontrol neticesinde VHF cihazlarında Ek-1’de belirtilen uluslararası kanalların dışındaki kanalların, tutanak tutularak kapattırılması sağlanır. Ancak uluslararası sefer yapan yüzer araçlarde fazla kanalların kapattırılması işlemi yapılmaz.


(Deniz taşıtlarında seyrüsefer ve haberleşme cihazlarının bulundurulması Uluslararası Denizcilik Örgütü “IMO” ve varsa Kurum ve Türk Denizcilik otoritesinin getirmiş olduğu kurallar gereğince uyulması zorunlu olan bir uygulama olup, bunları yerine getirmeyen deniz taşıtının sefere çıkabilmesi zaten olanaksızdır. Uygulanması zorunlu bir işlem için yönetmelikte “kurma izni” kavramına yer verilmesi ve taşıtların ruhsat öncesi böyle bir izin almak zorunda bırakılması mantıklı bir uygulama olarak görülmemektedir. Bu nedenle söz konusu kavramın yönetmelikten çıkarılarak, konunun “ruhsat başvurusu” olarak işlenmesi daha doğru ve uluslararası kriterlere de uygun olacaktır.)

Ruhsatname verilme esasları


Madde 37 -a. Madde 38 de belirtilen hususları yerine getiren yüzer araç sahipleri sistemlerini kurduktan sonra bir ay içinde Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne müracaat eder.

b. Ruhsatname alınmak üzere müracaat edilen yüzer aracın muayene ve kontrolü sağlanarak; Kurum veya ilgili TK Bölge Müdürlüğü tarafından uygun çağrı bloklarından çağrı işareti ile ruhsat numarası verilir ve yüzer araca ruhsatname tanzim edilir.


Madde 38- Yüzer araçlarda kullanılan telsiz sistemlerinin yer, teknik özellik, ve emisyonu izinsiz olarak değiştiremez. Yapılacak olan değişiklikler için önceden Kurumdan veya ilgili TK Bölge Müdürlüğünden izin alınır.

  1. Yapılan değişiklikler kullanıcının ruhsatına da aktarılır.

  2. Deniz seyrüsefer yardımcı istasyonları (TSK leri dahil) yer, teknik özellik ve emisyon tiplerinin değişiklliklerinin yapılması, Kurum tarafından önceden uluslararası kuruluşlar ile koordine yapılmasından sonra gerekli değişikliğin yapılmasına gidilir.


Devir İşlemleri Esasları

Madde 39- a. Üzerinde telsiz sistemi bulunan yüzer araçların bir başkasına devir edilebilmesi için Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat edilir.
1. Dilekçe,

2. Devir alan ve devir eden arasında imzalanmış ve üzerinde devir tarihi bulunan yüzer araç satış senedi veya noter satış senedi,

3.Yüzer araç üzerinde kayıtlı telsiz cihazının da devrinin yapılıp yapılmadığına dair belge,

4. Yüzer aracı devir alan adına düzenlenmiş liman kayıt belgesi (Gemi Tasdiknamesi, Denize elverişlilik, Tonilato veya Özel Yat Kayıt belgesi),

5. Yüzer aracı devredenin adına tanzim edilmiş ruhsatnamenin aslı.
b. Yüzer araç devir işlemlerinde; aile fertleri arası veya aynı gurubun şirketleri arası veya şirketin ortakları arası veya yüzer araca yeni ortakların olması durumlarında, yukarıda belirtildiği üzere devir işlemi yapılır.

c. Yüzer aracın adının değişmesi halinde yüzer aracın yeni adına göre düzenlenen liman kayıt belgesi (Gemi Tasdiknamesi, Denize elverişlilik, Tonilato veya Özel Yat Kayıt belgelerinden birisi.) aranır. Bu belgelerin tam olması halinde, yüzer aracın ruhsat numarası ve çağrı işareti değiştirilmeksizin işlemler tamamlanır.

d. Yüzer araç sahibinin şirket ünvanının değişmesi halinde; bu ünvana göre düzenlenmiş liman kayıt belgesi (Gemi Tasdiknamesi, Denize elverişlilik, Tonilato veya Özel Yat Kayıt belgelerinden birisi) ve ünvan değişikliği yapıldığına dair ticaret sicil gazetesi aranır. Bu belgelerin tam olması halinde, yüzer aracın ruhsat numarası ve çağrı işareti değiştirilmeksizin işlemler tamamlanır.

f.Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını müteakiben devir alan adına ruhsatname değişiklik işlemleri yapılır.


Deniz Taşıtlarının Telsiz Donatımı

Madde 40- Kanun, ülkemizin taraf olduğu ITU/BR ve IMO tarafından yayınlanmış tüzük ve yönetmelikler gereği,Türk deniz ve limanlarında, göllerinde ve akarsularında yüzer araçların; büyüklükleri, kullanılma amaçları ve gidecekleri mesafeler dikkate alınarak; telsiz haberleşme ve seyrüsefer araçları ile donatılmaları gerekmektedir.
GMDSS’e Tabi Olmayan Yüzer Araçlar

Madde 41- a. Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmesine ihtiyaç duyulan veya 18 Gross tondan büyük veya kapasiteleri 12 kişiden fazla olan özel yatlara eşdeğer kapasitedeki tüm yüzer araçlardaki, VHF telsiz tesisatında;
1. Yüzer aracın kumanda edildiği yerden 70 inci kanalda DSC tehlike alarmı vermeye kabiliyetli,

2. 06, 13 ve 16 ncı kanallarda telsiz telefon kabiliyetli,

3. 11, 12, 13 ve 14’üncü kanallarda GTYBS dinleme kabiliyeti,

4. Verici çıkış gücü 6-25 Watt ( Cihazı 1 W’a düşürecek tertibat bulunacaktır) arasında, olma şartı aranacaktır.


b. Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmesine ihtiyaç duyulmayan veya 18 Gross tondan küçük veya kapasiteleri 12 kişiden az olan özel yatlara eşdeğer kapasitedeki tüm yüzer araçlardan; sabit veya el tipi VHF/FM deniz telsizinin aranmaması ancak talepleri halinde bir adet VHF/FM deniz telsizi (sabit telsiz için DSC özellikli) izni verilir.

GMDSS’e Tabi Yüzer araçlar

Madde 42- Tüm GMDSS’e tabi Yüzer araçlar aşağıda belirtilen şartlara uymak zorundadır.

a. VHF telsiz tesisatı;
1. Yüzer aracın kumanda edildiği yerden 70 inci kanalda DSC tehlike alarmı vermeye kabiliyetli,

2. 06, 13 ve 16 ncı kanallarda telsiz telefon kabiliyetli,

3. 11, 12, 13 ve 14’üncü kanallarda GTYBS dinleme kabiliyeti,

4. Verici çıkış gücü 6-25 Watt ( Cihazı 1 W’a düşürecek tertibat bulunacaktır.),

5. GMDSS tip onaylı.
b. 70 nci kanalda devamlı bir DSC nöbeti sağlamak için bir telsiz tesisatı (yukarıdaki 1nci alt bend’deki VHF telsiz tesisatıyla birleştirilmiş veya ayrı olabilir).

c. SART(Saerch and Rescue Transponder)- Arama ve Kurtarma Transponderi;

1) 300-500 Gross ton arası yüzer araçlar için bir adet, 500 Gross ton ve üzeri yüzer araçlar için iki adet ,

2. GMDSS tip onaylı,

3. Kendi kendine test kapasiteli.

d.. NAVTEX Alıcısı;

1.Yüzer aracın seyrettiği deniz alanlarındaki Navtex bilgilerini almaya kabiliyetli,

2. GMDSS tip onaylı.

e. Deniz güvenliği bilgilerini almak için, EGC(Extended Group Calling-Genişletilmiş Grup Cağrı) ’lı INMARSAT SES (Ship Earth Station- Gemi Yer İstasyonu) veya eğer hizmet veriliyorsa HF NBDP tesisatı. Bu hüküm NAVTEX imkanı olmayan deniz alanlarında seyreden yüzer araçlarda aranacaktır.

f. 406 MHz bandında veya INMARSAT kaplama alanında seyreden yüzer araçlar için 1.6 GHz bandında, çalışan uydu EPIRB;

1. Yüzer aracın alabora olması halinde otomatik serbest kalma özellikli, aynı zamanda el ile serbest bırakılabilir, çalıştırılabilir ve suya düştüğünde otomatik olarak çalışabilir özellikli,

2 Batarya tarihi geçerli,

3. Kurum kayıtlı,

4. GMDSS tip onaylı,

5. Kendi kendini test kapasiteli.

g). Her yolcu gemisi 121.5 MHz ve 123.1 MHz hava frekanslarında arama ve kurtarma amaçlı iki yönlü VHF telsiz techizatı.


A1, A2, A3 ve A4 Deniz Alanlarına Göre Bulundurulması Gereken Cihazlar

Madde 43-A1 Deniz Alanı;

Sadece A1 deniz alanında seyreden yüzer araçlar, tüm GMDSS’e tabi yüzer araçlar için istenilenlerle beraber, aşağıda belirtilenleri de bulundurmak zorundadır.

a. Yüzer aracın kumanda edildiği yerden tehlike alarmı göndermek için aşağıda belirtilen telsiz tesisatlarından biri,

(1) İkinci bir VHF/ DSC tesisatı. (Bu zorunluluk, aşağıda c bendinde belirtilen EPIRB cihazının, yüzer aracın kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir.)

(2) 406 MHz uydu EPIRB (Bu zorunluluk tüm GMDSS yüzer araçları için istenilen EPIRB cihazının, yüzer aracın kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir),

(3) Eğer yüzer araç, bir kıyı istasyonunun MF/DSC kaplama alanında seyrediyorsa, bir MF/DSC tesisatı,

(4) Bir HF/DSC tesisatı,

(5) INMARSAT kaplama alanında seyreden yüzer araçlar için;

(a) INMARSAT/SES veya,

(b)INMARSAT/EPIRB (Bu zorunluluk, tüm GMDSS yüzer araçlari için istenilen EPIRB cihazının, yüzer aracın kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir.)

b. Tüm yüzer araçlar için istenilen VHF telsiz teçhizatı, telsiz telefonla genel haberleşme alma ve gönderme kabiliyetli.

c. Sadece A1 deniz alanında seyreden yüzer araçlar, tüm yüzer araçlar için istenilen uydu EPIRB yerine aşağıda özellikleri belirtilen EPIRB cihazını bulundurabilir;

(1) 9 GHz bandında çalışan radar vericisi ile techiz edilmiş, VHF/DSC ile tehlike alarmı göndermeye kabiliyetli,

(2) Geminin alabora olması halinde otomatik serbest kalma özellikli. Aynı zamanda el ile serbest bırakılabilir, çalıştırılabilir ve suya düştüğünde otomatik olarak çalışabilir özellikli,

(3) Batarya tarihi geçerli,

(4)Kurum kayıtlı,

(5) GMDSS Tip onaylı,

(6) Kendi kendini test kapasiteli.


Madde 44- A1 – A2 Deniz Alanları;

A1 ve A2 deniz alanlarında seyreden Yüzer araçlar tüm GMDSS Yüzer araçları için istenilenlerle beraber, aşağıda belirtilenleri de bulundurmak zorundadır.

a. MF telsiz tesisatı;

(1) DSC alarmları için 2187.5 kHz,

(2) Radyotelefon tehlike ve emniyet haberleşmesi için 2182 kHz.

b. 2187.5 kHz DSC frekansını devamlı izlemek için bir MF telsiz tesisatı. (Bu özellik yukarıdaki tesisatla birlikte olabilir.)

c. Bir tehlike alarmı verebilmek amacıyla aşağıdakilerden biri;

(1) Uydu EPIRB (Bu zorunluluk, tüm GMDSS Yüzer araçları için istenilen EPIRB cihazının, geminin kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir),

(2) Ayrı bir HF/DSC tesisatı,

(3) Ayrı bir INMARSAT/SES.

d. NBDP veya radyotelefon kullanarak genel telsiz haberleşmesini gönderme ve alma kapasiteli bir telsiz tesisatı için aşağıdakilerden biri;

(1) 1605-4000 kHz veya 4000-27500 kHz bandlarındaki çalışma frekanslarında işletilme kabiliyetli bir MF veya HF techizatı (Bu kabiliyet MF tesisatına eklenebilir),

(2) Bir INMARSAT/SES.
Madde 45- A1, A2 ve A3 Deniz Alanları;

A1, A2 ve A3 deniz alanlarında seyreden Yüzer araçlar tüm GMDSS yüzer araçları için istenilenl cihazların yanında a veya b bendlerinde belirtilen sistemlerden birini de bulundurmak zorundadır.


a. Uydu Haberleşmesi;

(1) Bir INMARSAT Gemi yer istasyonu;

(a) NBDP vasıtasıyla tehlike ve emniyet haberleşmelerini gönderme ve alma kabiliyetli,

(b) Tehlike öncelikli çağrıları gönderme ve alma kabiliyetli,

(c) Belirlenmiş coğrafik alanlara yöneltilmiş olanlar dahil kıyıdan Yüzer araçlare gönderilen tehlike alarm nöbetlerini sağlama kabiliyetli,

(d) Radyotelefon veya NBDP kullanarak genel haberleşmeyi gönderme ve alma kabiliyetli.

(2) Bir MF telsiz tesisatı;

(a) DSC kullanarak 2187.5 kHz gönderme ve alma kabiliyetli,

(b) 2182 kHz’de radyotelefon haberleşme kabiliyetli,

(c) 2187.5 kHz DSC frekansını devamlı izleme kabiliyetli (MF tesisatı ile birlikte olabilir)

(3) Bir tehlike alarmı verebilmek amacıyla aşağıdakilerden biri;

(a) Uydu EPIRB (Bu zorunluluk tüm yüzer araçlar için istenilen EPIRB cihazının, geminin kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir.),

(b) Bir HF/DSC tesisatı,

(c) Ayrı bir INMARSAT/SES.

b. Yer Haberleşmesi;

(1) Bir MF/HF telsiz tesisatı;

(a) NBDP, radyotelefon ve DSC kullanarak 1605-27500 kHz bandındaki bütün tehlike ve emniyet frekanslarında gönderme ve alma kabiliyetli,

(b) Her zaman herhangi bir DSC tehlike ve emniyet frekanslarından seçme yapabilme kabiliyetli,

(c) 2187.5 kHz ve 8414.5 kHz daimi olarak olmak üzere 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz frekanslarından en az birinde de DSC nöbeti sağlama kabiliyetli (Nöbet alıcısı MF/HF telsiz tesisatı ile birlikte veya ayrı olabilir.).

(2) Bir tehlike alarmı verebilmek amacıyla aşağıdakilerden biri;

(a) Uydu EPIRB (Bu zorunluluk tüm Yüzer araçlar için istenilen EPIRB cihazının, geminin kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir.),

(b) Bir INMARSAT/SES.

(3) 1605-4000 kHz ve 4000-27500 kHz bandlarında radyotelefon ve NBDP kullanarak genel telsiz haberleşmesini gönderme ve alma kabiliyetli (Bu zorunluluk MF/HF tesisatına ilave edilerek sağlanabilir.).
Madde 46- A1, A2, A3 ve A4 Deniz Alanları;

A1, A2, A3 ve A4 deniz alanlarında seyreden Yüzer araçlar tüm GMDSS Yüzer araçları için istenilenlerle beraber, aşağıda belirtilenleri de bulundurmak zorundadır.


a. Bir MF/HF telsiz tesisatı;

(1) NBDP, radyotelefon ve DSC kullanarak 1605-27500 kHz bandındaki bütün tehlike ve emniyet frekanslarında gönderme ve alma kabiliyetli,

(2) Her zaman herhangi bir DSC tehlike ve emniyet frekanslarından seçme yapabilme kabiliyetli,

(3) 2187.5 kHz ve 8414.5 kHz daimi olarak olmak üzere 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz frekanslarından en az birinde de DSC nöbeti sağlama kabiliyetli (Nöbet alıcısı MF/HF telsiz tesisatı ile birlikte veya ayrı olabilir.)

b. Bir tehlike alarmı verebilmek amacıyla;

406 MHz Uydu EPIRB. (Bu gerek tüm Yüzer araçlar için istenilen EPIRB cihazının, geminin kumanda edildiği yere yakın monte edilmesiyle veya uzaktan kumanda kapasiteli olmasıyla karşılanabilir.)

c. 1605-4000 kHz ve 4000-27500 kHz bandlarında radyotelefon ve NBDP kullanarak genel telsiz haberleşmesini gönderme ve alma kabiliyetli. (Bu zorunluluk MF/HF tesisatına ilave edilerek sağlanabilir.)

6) Can Kurtarma Telsiz Techizatı (Can Telsizi);

300-500 gross ton arasındaki yük yüzer araçları 2 adet, 500 gross ton ve üzeri yük yüzer araçları ile her tonajdaki yolcu yüzer araçları 3 adet iki yönlü VHF el telsizi bulundurmak zorundadır. Cihazlar GMDSS tip onaylı olmalı ve etiketinde bu husus belirtilmelidir. Eğer geminin can kurtarma aracına/araçlarına monteli VHF tesisatı varsa bu/bunlar VHF el telsizi/telsizleri olarak değerlendirilir.


Limanlarda Bulundurulması Mecburi Olan Telsiz Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri

Madde 47- a.Liman içi hizmetler için Liman Başkanlıklarında en az 1 adet sabit ve kılavuzluk hizmetleri için yeteri kadar deniz VHF/FM el telsizi, ayrıca en az bir adet 156-1623 MHz bandını otomatik tarama kabiliyetli deniz VHF/FM telsiz cihazı bulundurulması mecburidir.


b. Trafiğin yoğun olduğu limanlarda liman başkanlıklarınca radar sistemi kurulabilir.

c. Yat limanlarında, Turizm Bakanlığınca belgelendirilmiş yat işletmelerine yalnız yatlarla haberleşme yapılmak kaydıyla sahil istasyonu kurup işletme izni verilebilir. Bu istasyonlardan sahil radyolara bağlantı yapılması yasaktır. Aksine hareket edenlerin istasyonları kapatılır ve ruhsatları iptal edilir.

d. Deniz VHF/FM telsizlerinin satış ve bakım servislerini yüklenen kişi ve kuruluşlara, bakım laboratuvarının hizmet kapasitesini teşvik etmeleri belgelendirmeleri kaydıyla, test maksadıyla ve geçici süreler için, yalnızca teknik konuşmalara inhisar eden yayın yapmaları şartıyla deniz VHF/FM telsiz istasyonu kurma ruhsatı ve işletme izni verilebilir. Bu telsizlerle su üstü araçlarıyla normal haberleşme ve sahil radyolara bağlantı yapılamaz. Aksine hareket edenlerin istasyonları kapatılır ve ruhsatları iptal edilir.(Yazım hatası olduğu sanılan söz konusu ifadenin yeni Türkçe ile “belgelendirilme” olarak yazılması daha uygun olacaktır)
Türk Limanlarında, Karasularında ve Uluslararası Sularda Yüzer araçların Hareket Tarzları Ve Görevleri

Madde 48- a. Yüzer araçlarda bulunan mürettebat ve yolcuların; yüzer araçlardan karaya veya karadan yüzer araça olan telgraf ve telefon haberleşme ihtiyaçlarının, tarifelerinde belirlenmiş ücret karşılığı, yüzer araç telsiz istasyonları ve personelince karşılanması mecburidir.


b. Ülkemize gelen yabancı bayraklı yüzer araçlar,telsiz ve seyrüsefer sitemlerini, Türk mevzuatına uymak kaydıyla kullanabilirler.

c. Limanlarda demirde bulunan yüzer araçlar MF ve HF bandlarında haberleşme yapamazlar.

d. Liman içi faaliyetler Kurum tarafından belirlenen Milli Deniz VHF/FM Planındaki mevcut kanallarına göre yürütülür. Liman içi haberleşme, seyir ve kılavuzluk faaliyetlerinde Liman Başkanlıklarının talimatlarına uyulması mecburidir. Liman Başkanlıkları gerekli gördükleri durumlarda, liman dahilinde ve yüzer araçlarda kullanılan telsiz ve seyrüsefer sistemlerini Kurumla koordinede bulunmak kaydıyla, teknik ve işletme yönünden denetleyebilirler.

e. Haberleşmenin emniyeti bakımından Sahil telsiz istasyonlarının talimatlarına uyulması mecburidir.

f. Haberleşme ITU/RR'daki deniz haberleşme kod ve esaslarına göre yapılır.

g. Uluslararası sularda, IMO'nun yayınladığı, uluslararası haberleşme usullerine aynen uyulur.

h. Uluslararası Deniz Seyrüsefer El kitabında belirtilen esaslara uyulur.

i. Denizde can ve mal emniyetiyle ilgili durumlarda SOLAS-74'de belirtilen hususlara uyulur.


Yüzer Araçların, Uluslararası Sularda, Türk Kara Sularında ve Limanlarda Kullanabilecekleri Frekans ve Sınırlamalar

Madde 49-a. Uluslararası sularda ve Türk karasularında ITU/RR da belirtilen HF frekansları kullanılır.


b. Türk karasuları dahilinde, ITU/RR-APS18'den alınan ve Kurum tarafından belirlenen Milli Deniz VHF/FM Planındaki mevcut 55 uluslararası deniz VHF/FM kanalın dışında hiç bir özel kanal kullanılamaz. Türk limanlarına kayıtlı yüzer araçlardaki telsizlerde 55 kanalın dışında hiç bir ilave kanal bulunamaz. Kanalların frekansları ve çalışma şekilleri değiştirilemez. Mevcut telsizlerden, yukarıdaki standart kanallar dışında kanal ihtiva edenlerin ilave kanalların satıcı firmaların teknisyenlerince iptal edilerek sonucu Kurum veya ilgili Bölge Müdürlüklerine bildirilir ve ruhsatına işlenir.

c. Deniz VHF/FM telsiz haberleşmesinde aşağıdaki sınırlamalara uyulması mecburidir:

(1)Acil durum kanalları olan 06,16 ve70inci kanallar hiçbir şekilde normal haberleşme için kullanılamaz. 16ncı kanal çağrı ve ilk teması müteakip derhal terkedilir ve uygun konuşma kanalına geçilir.

(2) 15 ve 17 nci kanallarda verici gücü 1Watt'ı geçemez.

(3) Liman dahilindedeniz VHF/FM telsizleri 1 Watt'tan yüksek güçle çalıştırılamaz.

(4) Balıkçı gemileri tarafından avlanma maksadıyla yalnız 9,10 ve 77nci kanallar kullanılır.

(5) Yatlar arasındaki haberleşme yalnız 72 ve 73ncü kanallarda yapılır.

(6I) Limandan ayrılan her yüzer araç, deniz VHF/FM sabit telsizini seyir sürecince devamlı açık bulundurmak zorundadır. Cihaz 16 ncı kanal durumuna veya başka bir kanalda çalıştırılıyorsa, çift dinleme (dual watch) durumuna alınır.

(7) Meteroloji servisleri tarafından Sahil telsiz istasyonlarına aktarılan meteoroloji bilgileri, saat başlarında ve buçuklarda 67nci kanaldan yayınlanır. Bu kanal saat başlarında ve buçuklarda 5 dakika öncesi ve 10 dakika sonrası arasında meteorolojik bilgi alımı için kullanılamaz. Kanalda yayın saatleri dışında gemiler arası haberleşme amacıyla kullanılamaz. Kanal sadece yayın saatlerinde değil , istenilen saatte geminin TTAŞ’den ücretli meteorolojik bilgi içinde kullanılır.

(8) (5)nci bendde açıklanan usullere ve yukarıda açıklanan sınırlamalara uymayanlar, Liman Başkanlıkları, Sahil Radyo İstasyonları, Kontrol birimleri ve Kurum tarafından bu amaçla görevlendirilebilecek diğer birimler tarafından tesbit edilerek Kurum’a bildirilir. Bu istasyonların kayıtları tutulur ve bir yıl içinde 2 defa ihlalde bulunanların ruhsatları iptal edilerek haklarında Kanunun 32nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

e. (5) ve (6) ncı bendler hükümleri olağanüstü halin kendi hükümlerine tabidir.
Sahil Telsiz İstasyonları

MADDE 50- a. Sahil telsiz istasyonlarını kurma ve işletme yetkisi TTAŞ’ne aittir. Ancak bu istasyonlara ait teknik ve işletme bilgileri Kurum’a bildirilir. İstasyonlara ait gerekli bilgiler, ITU sahil istasyonları listesinde yayınlanmak üzere ITU/BR'a gönderilir. Bu maksatla adı geçen istasyonlar için ilgili TK formu ile ITU/BR'a bildirim formlarının birlikte doldurularak teknik bilgilerin Kurum’a gönderilmesi ve Kurum tarafından milli ve uluslararası frekans tescilinin yaptırılması zorunludur

b. Sahil telsiz istasyonlarının genel görevi; deniz taşıtları ile kara arasında tek yönlü ve çift yönlü can ve mal emniyetine ilişkin haberleşme ile kamu haberleşmesini sağlamak ve deniz meteoroloji raporlarını alma va yaymaktır.


c) Kurum gerektiğine sahil telsiz istasyonlarının işletilmesini genel yetkilendirme kapsamına alabilir.
(Kurum ile Türk Telekom arasında imzalanmış bulunan Görev Sözleşmesinde nasıl düzenlendiği bilinmemekle beraber, konunun telekomünikasyon alanında tam serbestleşmeye ve Türk Telekom’un özelleştirilmesine sayılı günlerin kaldığı bir zamanda münhasır bir hak ve yetki olarak Türk Telekom’ a ait olduğunu ifade eden bu ifade uygun görülmemektedir. Bu nedenle, maddeye (c) fıkrasının eklenmesi uygun olacaktır.)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə