Biyoloji Bölümü DersleriYüklə 100,9 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü100,9 Kb.
#38983

T.C

ORDU ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM DERS İÇERİĞİ

GBİO 101 Genel Biyoloji-I (3-0 3)
Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri; Hücre ve hücrenin yapısı; Bitki ve hayvan hücresi; Sitoplazma ve organeller; Hücrenin kimyasal yapısı ve ergastik maddeler; Hücre çeperi ve çeperle ilgili yapılar; Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz; Bitki dokuları ve özellikleri; Bitkilerin vejetatif organları; Bitkilerin generatif organları ve bitkilerde üreme; Bitkilerde beslenme ve metabolik olaylar; Büyüme-gelişme ve hareket olayları, Bitkilerin ekolojik özellikleri; Monera, Protista, Fungi, Plantae hakkında genel bilgiler.

GBİO 151 Genel Biyoloji-I Laboratuvarı (0-4-2)

Mikroskobun tanıtımı, kullanımı ve bakımı; Mikroskoptan şekil çizme; Bitki materyallerinden kesit alma; Bitki hücresinin mikroskopta incelenmesi; Plastidler, nişasta taneleri; Kristaller; Epidermis, tüyler, stomalar; Parankima dokusu; Destek doku; Salgı dokusu; İletim dokusu; Kök, gövde ve yaprak gibi bitki organlarının yapılarının mikroskopta incelenmesi; Bir Angiosperm çiçeğinin morfolojik yapısının incelenmesi; Mitoz ve mayoz.GBİO 103 Sistematiğin Esasları (2-0-2)

Sistematik nedir; Sistematiğinin tarihçesi; Bitki ve hayvanların isimlendirilmesi; Bitkileri ve hayvanları sınıflandırma; Sistematik kategoriler; Flora, monografi, Revizyon; Tip ve tip çeşitleri; Taksonomide kullanılan karakterler; Türkiye florası ve faunası.GKİM 105 Genel Kimya (4-0- 4)
Atom yapısı, peryodik tablo, bağ çeşitleri, kovelent bağ kuramı, kimyasal denklemler ve denkleştirme yöntemleri, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, kimyasal termodinamik. Kimyasal, kinetik, denge-sulu çözeltilerde denge, elektrokimya ana grup elementleri, radyoaktifler, organik kimya.
GBİO 107 Temel Laboratuvar Teknikleri (2-0-2 )

Temel laboratuar güvenliği, laboratuar sterilizasyon teknikleri, cam malzeme ve sterilizasyonu, mikropipet tanıtımı, çeşitli mikroskop tanıtımları (standart, elektron, floresan,trinoküler vb), boyama setleri, Hassas terazi, Su banyosu, pH metre, Otoklav, Santrifüjler, Spektrofotometre , Nanodrop. PCR cihazı, Elektroforez , Jel görüntüleme sistemleri, Biyogüvenlik kabinleri , Mikrodalga fırın, Vorteks

Manyetik/ısıtıcılı karıştırıcı, Kuru blok ısıtıcılar,Soğutmalı santrifüj, Otoklav, Etüv, Pasteur Fırını, Translimünatör, Buz makinesi, Derin dondurucu, Keldal Cihazı gibi cihazların tanıtımı kullanımı ve bakımı hakkında bilgi vermektir.

GMAT 115 Genel Matematik (2-0- 2)
Kümeler ve sayı sistemleri, üslü ve köklü ifadeler, eşitsizlikler, mutlak fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler determinantlar ve denklem sistemleri, türev integral ve uygulamaları.


GBİO 102 Genel Biyoloji-II (Zooloji) (3-0 3)
Canlıların fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre ve dokular, hücre metabolizması, üreme, gelişme, farklılaşma, kalıtım prensipleri, evrim kavramı, sinir, sindirim ve solunum, dolaşım ve urogonital sistemi duyu organları, sinir sistemi, hormonlar, hayvanların sınıflandırılması, protozoa, süngerler, sölentereler, arthoropodlar, yassı ve yuvarlak kurtlar, annelidler, kordatlar ve omurgalıların genel karakterleri.

GBİO 152 Genel Biyoloji-II Laboratuvar (0-4- 2)

Hayvan hücresine örnek alarak yassı epitel hücresinin incelenmesi. Hücre Membranının seçici geçirgenlik özelliğinin tayini. Hayvansal dokular: Epitel, özbağ, Kas, Kıkırdak, Kemik, Kan ve sinir doku. Temelorganik besin maddelerinin kalitatif tayini. Kurbağada gonatlar. Protozonlara örnek olarak Paramaecium. Bir hücrelilerden Paramaecium’da kemotaksi ve termotaksi hareketleri. Eklembacaklılardan böceklerde vücudun morfolojik yapısı. Böceklerde ağız aygıtları ve ekstremiteler. Yuvarlak ve yassı kurtlara ait örneklerin incelenmesi.GBİO 104 Bilgisayar Kullanımı (2-2-3)

Bilgisayarların ana bölümleri, bilgisayarda problem çözmenin aşamaları, sayı sistemleri, BASIC ve FORTRAN dillerinin tanımı, bir BASIC (veya FORTRAN) programı hazırlama, programının bilgisayara verilmesi ve çalıştırılması, aritmetik ifadeler ve atama deyimleri, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol ve karar.GBİO 106 Biyoistatistik (2-0 -2)

Ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasının güven sınırları, kitle ortalamasına ilişkin testler,teorik dağılımlar,gruplar arası farkın önemi, yüzdeler arası farkın, Khi-Kare analizi,korelasyon,regresyon.GKİM 106 Organik Kimya (4.0.4)

Organik kimyanın tanımı ve temel kavramlar, Doymuş ve doymamış hidrokarbomlar, Halkalıalifatik hidrokarbonlar. Alkoller, eterler, tiyoller, aklin halojenirler, aldehitler ve ketonlar, aminler, hidritler, karboksiller, asitler, asid halojenirler, aldehitler ve ketonlar, aminler, hidritler, karboksiller, asitler, asid halojenirler,asid asid amidler,asid anhidritler ,esterler, sterokimya,bileşiklerde ışık soğurulması, polimerler,karbonik asid türevleri,organometalik bileşikler. Benzen ve aromatiklik; Elektrofilik aromatik substitüsyon tepkimeleri; Nükleofilik aromatik subsitüsyon tepkimeleri; Nükleofilik aromatik subsitüsyon tepkimeleri; Aromatik halojen bileşikleri; Aromatik kabonil bileşikleri ve sulfonic asitler; Aromatik aminler- Diazo bileşikleri ve boyar maddeler; Fenoller ve aromatik alkoller; çok halkalı aromatik hidrokarbonlar, karbonhidratlar, amino asidler,peptidler ve proteinler, lipidler, hetero halkalı bileşikler.GBİO 201 Sitoloji (3-0- 3)
Hücre ve hücre teorisi; -Sitolojide kullanılan mikroskopik ve biyokimyasal metodlar; -Zarlar ve zar sistemleri; - Çekirdek, çekirdekçik, ribozomlar, mikrotübüller; - Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; - Mitokandri ve Plastidler; - Virüsler ve prokaryotik hücreler ; - Alg, Mantar ve bitkilerde hücre ve evrim.

GBİO 251Sitoloji laboratuarı (0-2-1)

Işık mikroskobunun kullanılması ve yardımıyla ölçme yapılması, şişe mantarlarından alınan kesitlerde R.Hook’un gördüğü odacıkların incelenmesi. Elektron mikroskobunun teorisi ve pratikte kullanıldığı yerler. EM mikrograf örneklerinin tanıtılması; Hücre şekillerinin tanıtılması, Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Soğan zar hücrelerinde ve kan hücrelerinde osmozun incelenmesi; Doku ve hücre kültürü uygulamaları. Kök ucu hücrelerinin boyanması ve hücrelerde kromozom sayılması; Bitki kök ucu hücrelerinde Mitoz safhalarının incelenmesi; Polen çimlendirme.


GBİO 203 Hayvan Ekolojisi (3-0- 3)
Tanımı, amacı, araştırma konuları, tarihçesi ve bölümleri; Ekolojik valans, ekolojik faktör, habitat, komünite ve niş kavramları; Ekosistem, biotop, biosinez kavramları; yaşam formları, hayvanların çevre ile ilişkileri; abiyotik fatörlerin hayvanlar üzerindeki etkileri; sıcaklık ve sıcaklık düzenleme şekilleri, sıcaklığın hayvanlara etki şekilleri; nem ve su muhafaza etme şekilleri; nemin hayvanlara etki şekilleri, Klimograflar; ışık, ışığın etki şekilleri; Tuzluluk ve etki şekilleri, Oksijen ve etki şekilleri; Madde döngüleri (Azot, su, fosfor, oksijen); Biyotik faktörlerin hayvanlar üzerine etkisi; Biyoindikatörler; Populasyon ekolojisi; Populasyon yoğunluğu; Populasyon dinamiği.


GBİO 253 Hayvan Ekolojisi Laboratuvarı (0-2-1)
Sıcaklık ölçmeğe yarayan aletlerin tanıtılması ve kullanılması; Sıcaklık ile ilgili denemelerin nasıl yapıldığının gösterilmesi ve öğretilmesi; Nem ölçme aletlerinin tanıtılması ve kullanılması; Nem ile ilgili denemelerin nasıl yapıldığının gösterilmesi ve öğretilmesi; Kllimogramların nasıl yapıldığının öğretilmesi ve öneminin açıklanması; Örnekler üzerinde klimogram hazırlanması; Toplam sıcaklık kavramının ne şekilde elde edildiğinin ve öneminin açıklanması; Pratik olarak örnek üzerinde toplam sıcaklık ile ilgili uygulama yapılması. Bir tatlı su ekosisteminin kısımlarının tanıtılması ve örnekler alınması; Su ekosistemini farklı kısımlardan alınan örneklerin laboratuarda teşhisi; Bir kara ekosisteminin kısımlarının tanıtılması; Bir deniz ekosisteminin kısımlarının tanıtılması; Populasyon yoğunluğu tayin edilmesi şekillerinin tanıtılması; Karasal ortamda bir örneğin populasyon yoğunluğu tayin etme; Tatlı su ortamında bir örneğin populasyon yoğunluğunu tayin etme.


GBİO 205 Omurgasızlar-I (3-0- 3)
Giriş, Subregnum Protozoa, Phylum; Protozoa Subrebnum Metazoa, Phylum; Placozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Mesozoa, Plathelminthes, Nemertini, Entoprocta, Nemathelminthes, Priapulida, Mollusca, Sipunculida, Echiunida, Annelida; Class, Ordo, Familya, Cins ve Türleri.
GBİO 255 Omurgasızlar-I Laboratuvarı (0-3-1)
Protozoa’dan Flagllata’ya ait Euglena, Noctiluca, Chlamydomonas,Ceratium, Tryponosoma, Leismania; Sarcodina’ya ait Amoeba, Farominifera; Sporozoa’ya ait Plazmadium; Ciliata’ya ait Paramecium, Varticella, Stylonochia,Stentor v.s. Metazoa’dan Coelenterata’ya ait Porifera, medüz örnekleri; Coelomata’ya ait Plathelminthes örneklerinin incelenmesi.

GBİO 207 Mikrobiyoloji-I (2-0- 2)

Mikrobiyoloji tanımı ve mikroplar dünyası, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilişkiler, bakteriyel hücre bilimi, ökaryotik hücre yapısı,prokaryotik hücre yapısı,boyama teknikleri, üreme sırasında morfolojik değişmeler, önemli bakteri grupları, sınıflandırmanın temelleri, önemli bakteri gruplarının tanımlanması, mikroorganizmaların beslenilmesi ve üretilmesi, beslenme ve beslenme için gerekli maddeler, üremeyi etkileyen çevresel etmenler,üretme yöntemleri, mikroorganizmaların üremesi ve ölmesi, üremenin tanımlanması ve ölçülmesi,üreme eğrisi ve dönemleri, hücrelerin logaritmik üreme döneminde tutulması, antibiyotikler ve etki mekanizmaları,konakçı-parazit ilişkileri, bulaş (enfeksiyon), mikroorganizmaların hastalık yapmalarını sağlayan özellikleri, konakçının mikroorganizmalara dirençte etkili olan özellikleri,özgül olmayan direnç mekanizmaları,direnç ve bağışıklık,insan vücudunun normal mikrop florası, kalıcı floranın önemi, derinin normal florası, ağız ve üst solunum yollarının normal florası,sindirim sistemlerinin normal florası, gözün normal florası.GBİO 257 Mikrobiyoloji-I Laboratuarı (0-2-1 )

Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkıda genel bilgi,mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı,dezenfeksiyon, sterilizasyon ve sterilizasyon şekilleri, mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besiyerleri, besiyerlerin hazırlanması,katı besiyerleri ve yatık ağar hazırlanması, sıvı besiyerleri,ekim teknikleri,kat besiyerlerine ekim,sıvı besiyerine ekim, saf kültür eldesi ve saf kültürlerin tanıtımında kültür özelliklerinin incelenmesi, katı besiyerlerinde kültür özellikleri, baterilerde hareket, boyalar ve bakterileri boyama yöntemleri gram boyama ve mekanizması, kültürel sayım yöntemleri, antibiyotiklerin invitro incelenmesi.GBİO 209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi-I (3.0.3 )

Bitki yapısı; bitki kısımlarının gelişmesi ve düzenlenmesi; Hücre, hücre organelleri, organik moleküller ve sekonder metabolitler; Hücre çeperive çeper elemanları; Meristemler; Vaskular kambiyum, genel özellikleri ve hücre tipleri; Epidermis,stoma, trikom,kök tüyleri; Parenkima, bitkideki yeri, kökeni, yapısı ve sınıflandırıması; Kollenkima, bitkideki yeri, kökeni, yapısı ve sınıflandırıması; Sklerankima, lifler, sklereidler, bitkideki yeri, kökeni, yapısı; Ksilem, yeri, yapısı, sınıflandırılması, işlevi; Floem yeri, yapısı, sınıflandırılması, Salgı sistemi, dış salgı sistemi, iç salgı sistemi; Periderm, yeri,kökeni,yapısı, işlevi, lentiseller.BİO 259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi-I Laboratuvarı (0-3-1)

Çeper yapı maddelerinin ve protoplastı oluşturan maddelerin mikrokimyasal reaksiyonları; Hücrenin incelenmesi; sitoplazma hareketleri; Plastidler;Nişasta taneleri; Alevronlar; Kristaller; Vakuoller; Meristemlerin incelenmesi; Parenkima dokusunun incelenmesi; Epidermis, stoma, tüyler, periderm, lentisel; Kollenkima dokusunun incelenmesi, Sklerankima dokusunun incelenmesi, İletim dokusunun incelenmesi, Salgı dokusunun incelenmesi.GBİO 202 Bitki Ekolojisi (3-0- 3)

Bitki ekolojisinin konusu, tarifi ve tarihi gelişimi; Ekolojinin bölümleri; Ekolojide temel kavramlar; Ekolojik faktör; Habitat ve ekolojik niş; Rekabet, Ekolojik hoşgörürlülük, Minimum yasası, Ekosistem kavramı; Ekosistemin tanımı; Ekosistemlerin yapısı, ekosistemlerin genel özellikleri; Ekosistemlerin işlevleri, Ekosistemlerin çeşitleri, Ekosistemlerde madde ve enerji akımı; Ekosistemlerde madde döngüleri; Ekosistemlerde Prodüktivite ve çeşitleri; Primer ve Sekonder prodüktivitelerin ölçülmesi; Ekosistemlerin bozulması ve kirlenmesi; Süksesyon ve Klimaks kavaramları; Ekolojik faktörler: İklim faktörleri, Toprak faktörleri, Topoğrafik faktörler; Bu faktörlerle bitkiler arasındaki ilişkiler.


GBİO 252 Bitki Ekolojisi Laboratuvarı (0-2- 1)
İklim verilerine göre bir yerin ikliminin karakterize edilmesi; Meteorolojik verilerle bitki örtüsü arasındaki ilişkilerin bulunması; Meteoroloji istasyonu bulunmayan bir yerin iklim diayagramları ve klimogramlarının çizimi ve yorumu; Civalı termometre ile havanın mutlak ve bağlı neminin tayini; Toprak profili ve arazide toprak profilinin incelenmesi; Toprakta nem tayini; Toprağın su tutma kapasitesi ve pH tayini; Parafin metodu ile topraklarda volum ağırlığının tayini; Topraklarda iskelet ve kireç tayini; Topraklarda saturasyon eksraktı ve Saturasyon yüzdesinin tayini; çeşitli ekosistemlerin ve süksesyon olayının arazide incelenmesi.


GBİO 204 Hayvan Histolojisi (3-0-3)
Epitel doku, örtü epiteli, bez epiteli; Bağ dokusu hücre çeşitleri; bağ dokusu çeşitleri; Kan dokusu, kan hücrelerinin oluşması, kan dokusu hücre çeşitleri; Kıkırdak hücreleri ve kıkırdak doku gelişimi, kıkırdak doku çeşitleri, kemik dokusu, kemik hücreleri, kemik dokusunun gelişimi, kemik dokusunun yapısı; Kas dokusu, iskelet kası, kalp kası, düz kas; Sinir dokusu, Nörogliya ve gliyal hücreler, otomatik sinir sistemi,ganglionlar,merkezi sinir sistemi; Dolaşı sistemi; Sindirim sistemi; Solunum sistemi,boşaltım sistemi; Deri.
BİO 254 Hayvan Histoloji Laboratuvarı (0-3-1)
Hücre tipleri; Epitel doku ve epitel doku tipleri; Salgı-bez epiteli dokusu; Bağ doku ve hücreleri; Yağ doku; Kıkırdak doku tipleri; Kemik doku tipleri; Kas doku tipleri, Kan doku, Sinir doku, Deri Kalp ve damar, Kan ve Lenforetikular sistem; Solunum sistemi; Sindirim sistemi; Uriner sistemi, genital sistemi; Endokrin Sisteminin incelenmesi ve şekillerinin çizimi.
GBİO 206 Omurgasızlar-II (2-0-2)
Phylum: Onychophore, Tardigrada, Arthropado; Class-İsecta; Phylum: Tenteculata, Chaetognatha, Pogohora, Echinodermata, Hemicordata;Class, ordo,familya,cins ve türleri.

GBİO 256 Omurgasızlar-II Laboratuvarı (0-2-1)

Mollusca’dan Gastropoda,Bivalvia örnekleri; Annelida’dan Lumbricus. Arthropoda’dan Tardigrada, Linguatueida örnekleri, Chelicerata’dan Scarpionida, Pseudoscorpionida, Acarina örnekleri. Crustaceae’den Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda,Isopoda , Nebalicae, Amphipoda, Decopoda örnekleri. Myriapoda’dan Diplopoda, Chilopoda örnekleri. Insecta Ağız tipleri,ayak tipleri, üreme organları ve bazı böceklerin incelenmesi.GBİO 208 Mikrobiyoloji-II (2-0-2)

Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası aktarma ve yenibileşim, transformasyon, transdüksiyon, yapı ve düzenleme genleri, ilace direncin genetiği, mikrop metabolizması,küçük moleküllerin biyosentezi,düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, Feed-back inhibisyonu, büyük moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu,RNA biyosntezi, protein biyosentezi,polipeptit zincirinin biyosentezi,biyosentez yollarının düzenlenmesi, mikroorganizmalarda enerji metabolizması, bağışıklığın temelleri,antijenler-antikorlar, ımmunoglobulinlerin yapıları serolojik tepkimeler, presipitasyon,aglutinasyon, toksin-antitoksin, kompleman birleşmesi tepkimeleri ve diğer tepkimeler; alerji ve aşırı duyarlılığa toplu bakış, funguslar, yapıları, aktinomycetes’ler, yüzeysel funguslar, derin funguslar, mikotoksinler, viroloji, virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları,üretilmeleri,virüs genetiği ve virüs etkileşimleri, mikroorganizma-kanser ilişkileri. .GBİO 258 Mikrobiyoloji-II Laboratuvarı (0-2-1)

Maya invertazının (Sucrase) elde edilmesi ve şekerlere etkisinin gözlenmesi, Enzimin aktivitesine etki eden etmenlerin denenmesi; Ekimi yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama mekanizması; Gram negatif barsak bakterilerinin ayrılmasında kullanılan teknikler, E.coli ve E.aerogenes’in birbirinden ayrılması, IMVIC testleri: Indol deneyi, Metil kırmızısı deneyi, Voges proskauer deneyi, Sıtrate deneyi; Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri: Karbonhidratların Fermantasyonu, Protein, lipit ve polisakaritlerin hidrolozi.

GBİO 210 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi-II (2-0-2)
Kök, kökeni, yapısı, primer doku sistemleri, sekonder doku sistemleri, kök tipleri, işlevi, kök ve gövdenin karşılaştırmalı yapısı, kök ve gövde arasındaki vaskular bağlantı; Gövde, kökeni, yapısı, doku sistemleri, stele tanımı, primer vaskular sistem, sekonder vaskular sistem, yara onarımı ve aşı, gövde tipleri; Yaprak, kökeni, yapısı, tipleri, yaprak absisyonu; Çiçek, kökeni, yapısı, çiçeğin reproduktif dönemi, çiçek absisyonu, işlevi; meyva, kökeni, yapısı, meyve tipleri, meyva absisyonu, Tohum, kökeni, yapısı, tohum çimlenmesi.

G BİO 260 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi-II Laboratuvarı (0-2-1)
Kökün primer yapısı; Kökün sekonder yapısı; Gövdenin primer yapısı; Gövdenin sekonder yapısı; Gymnospermlerde odun yapısı; Angiospermlerde odun yapısı; Rizom; Yaprağın genel yapısı; Monokotiledon yaprağı; Dikotiledon yaprağı; Gymnosperm yaprağı; Çiçek ve kısımları, meyva ve çeşitlerinin anatomik ve morfolojik incelenmesi; Tohum yapısı ve çeşitleri.GBİO 260 Hayvan Coğrafyası (2-0-2)
Biyosferin Yapısı, Sınırları, Bölümleri, Biyosfer sınırlarının ekolojik faktörlerle ilişkisi. Areal yapısı, büyüklüğü, şekli ve areal dinamiği olayları, Areal evolusyonu, Tarihsel zoocoğrafya, Dağılm, Gen merkezleri, Areal yapısı ve Dağılma merkezlerine bağlı alt tür oluşma şekilleri, Areal sınırlarının ekolojik faktörlerle ilişkisi, Holoarktik dağılma, gen merkezleri, Arboreal fauna elementleri, Eremial fauna elementleri, Oraotundral fauna elementleri, Kara hayvan coğrafyası bölgeleri, Deniz hayvan coğrafyası bölgeleri, İç sulann ekolojik zoocoğrafyası.


GBİO 301 Genetik - I (3-0-3)
Mendel yasaları; Gen ifadelerinin çeşitleri; Kromozomlar ve mayoz bölünme; Eşeye bağlı kalıtım ve eşeyin belirlenmesi; Linkaj, krosing-over ve haritalama; Kromozom sayısı ve yapısındaki değişiklikler; Populasyon genetiği ve evrim.


GBİO 351 Genetik Laboratuvarı – I (0-2-1)
Mendel Yasaları ve soyağacı analizleri; Genetikte kullanılan istatistik yöntemleri; Gen ifadesinin kalitatif ve antitatif analizi; Kromozom haritalama metodları; Anöploidik ve poliploidliğin incelenmesi; Populasyon genetiği ve doğal populasyonlarda gen frekanslarının hesaplanması.

GBİO 303 Hayvan Fizyolojisi (4-0-4)
Biyolojik memranlar ve madde transportu. İstirahat ve iş potansiyelleri, iş potansiyellerinin iletimi, sinapik ve generator-potansiyeller ve iletim mekanizmaları, elektriksel sinaplar, reseptör potansiyeli, kas kasılması, Hücre içi haberleşme, sinir sisteminin işlevi, endokrin regulasyon, görme, işitme denge, koku alma ve tat almanın fizyolojik ve moleküler esasları, su ve tuz dengesi, gaz alışverişi (solunum) .
GBİO 353 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı (0-3-1)

Difüzyon olayının gözlenmesi ve enzim etkisi, canlı hücrede geçici geçirgenliğin incelenmesi, sinir-kas preparatının yapılışı ve mekanik uyarılması, spinal kurbağada refleksler, çapraz extensör refleks, kas yorgunluğu, kas çalışması düzenlenmesi, kılcal damarlarda dolaşım.
GBİO 305 Biyokimya-I (3-0-3)
Canlıların temel özellikleri Biyomoleküllerin kökeni ve evrim. Hücrelerin moleküler organizasyonu, Proteinler ve biyolojik işlevleri. Amino grup asitler, optiksel ve kimyasal özellikleri, özgül tepkimeleri. Enzimler, yapısal ve işlevsel özellikleri, Nukleik asitler ve nükseoproteinler, Nukleik asitlerin yapı ve işlevleri. Karbonhidratlar, monosakkaritler, Lipidlerin yapısal ve işlevsel özellikleri.
GBİO 355 Biyokimya-I Laboratuvarı (0-3) 1

Biyokimyasal analizlere giriş deneysel Biyokimya’da temel teknikler, asitler bazlar ve özellikleri. Zayıf asitler ve karakteristik titrasyon eğrileri, tamponlar ve pH, önemli biyolojik tamponlar hazırlanması. Amino asitlerin kağıt kromatografisi, besin maddelerinde organik maddelerin aranması, glisinin formal titrasyonu, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler


GBİO 307 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi (4-0- 4)

Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi; Bitkilerde üreme ve üreme tipleri; Alglerin genel özellikleri; Alglerin ekolojileri, fizyolojileri ve ekonomik önemleri. Alglerin sistematiği, Cyanophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chysophyta, Cryptophyta, Pyrrophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyta alglerinin sistematikleri, genel yapıları, üremeleri fizyolojileri ve sınıflandırılmaları; Mantarların, Likenlerin, Karayosunu ve Eğreltilerin genel özellikleri ve sınıflandırılmaları.GBİO 357 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Laboratuvarı (0-2-1)
Cyanophyceae: (Oscillataria, Anabaena, Microcystis). Chlorophyceae: (Scenedesmus, Ankistrodesmus, Oocystis, Pediastrum, Eudorina, Chlamydomonas, Volvox). Oedogoniophyceae: (Oedogonium). Bryopsidophyceae: (Cladophora). Zygnemaphyceae: (Closterium, Cosmarium, Spirogyra, Zygnema). Charophyceae: (Charophyceae: (Chara, Nitella). Bacillariophyceae: çeşitli sentrik ve pennat diyotome türleri. Euglenophyceae: (Euglena, Trachelomonas). Phaeophyceae: (Padina, Cystoseria). Rhodophyceae: (Polysiphonia, Ceramium, Gelidium). Phycomycetes: Rhizophus. Ascomycetas: Penicillum, Aspergillus. Musci: 2 karayosunu örneği. Pterophyta: 2 Eğrelti örneğinin morfolojik şekillerinin çizimi, sistematikleri ve genel özellikleri.

GBİO 302 Genetik (2-0-2)

Fenotipin biyokimyasal orijini; Nükleik asitler ve genetik kod; Replikasyon; Transkripsiyon; Translasyon; Bakteriofaj genetiği; Bakteri genetiği; Genlerin yapısı ve haritalama; Gen ifadelenme mekanizması; Mutasyon; Gen regülasyon ve kromozom organizasyonu; Sitoplazmik kalıtım.


GBİO 304 Bitki Fizyolojisi (3-0-3)
Bitkilerde görülen fizyolojik olayların dayandğı fiziksel prensipler; Suyun canlılar için önemi; Bitkilerde suya bağlı olarak görülen olaylar; Suyun ve organik moleküllerin bitkide alınım ve taşınım şekilleri ve su kaybı olayları; Diffüzyon ve diffüzyon hızına etki eden etmenler, mineral beslenme; Mineral eksikliğinin bitki gelişimine etkisi; osmotik basınç, şişme, çimlenme ve çimlenmeye etki eden etmenler; Fotosentez; Solunum; Stres makanizması; Bitkisel hormonlar.

GBİO 354 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı (0-3-1)

Bitkilerde kuru ağırlık; kuru kuruya distilasyon; kül analizi; Deneysel olarak difüzyon ve osmoz olaylarının incelenmesi; Primer ve sekonder madde tayinleri, Enzimler ve onlara etki eden faktörler, Solunum hızının ölçülmesi; Fotosentez olayının ve fotoseneze etki eden faktörlerin deneylerle incelenmesi, Azot metabolizması; Baklagil köklerindeki nodüllerin incelenmesi; Bitkilerde suyun topraktan alınması ve organlarına iletilmesi, Üreme ve büyüme fizyolojisi; Çimlenme ve çiçekli bitkilerde üreme şekilleri.GBİO 306 Biyokimya-II (3-0-3)

Metabolizma ve enerjinin kullanımı, Kimyasal Termodinamik, Termodinamik yasalar ve biyolojik tepkimelerde kullanımı, Biyoenerjetikler, Karbon-Oksijen döngüsü, Azot döngüsü ve Canlıların beslenme açısından birbirine bağımlılığı, Yapım ve yıkım tepkimelerinin hızına etki eden etmenler, Hücresel kontrol sistemleri, Karbonhidrat metabolizması-Sindirim ve emilimi, Glikojen sentez ve yıkımı, Glikolizis, TCA döngüsü, Glioksilat döngüsü, Pentoz fosfat yolu, Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, Lipid Metabolizması, Yağ Asitlerinin Oksidasyonu, Protein Metabolizması, Amino asitlerin biyosentezi ve katabolizması, Nükleik asit metabolizması.GBİO 356 Biyokimya-II laboratuarı (0-3-1)

Spektrofotometrenin esasları, pH metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, Fenol Red’inabsorbsiyon spektrumu, spektrofometrik olarak pK’a dengesinin hesaplanması, protein tayin yöntemleri, amilaz ve katalaz aktivitesinin tayini.GBİO 308 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi (3-0-3)
Herbaryum tekniği, tohumlu bitkilerin sınıflandırılması; Yaşayan Gymnospermlerin özellikleri ve Gymnospermlerle Angiospermleri ayıran özellikler; Angiospermlerin karşılaştırılması, yakın çevremizde yaygın olan 32 farklı Dikotiledon familyasının ve 6 farklı Monokotiledon familyasının temel özellikleri ve karşılaştırılması.

GBİO 358 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Laboratuvarı (0-3-1)

Bitki örneklerinin toplanması, preslenmesi ve kurutulması; Anahtar kullanımı; Çiçek formülü ve diyagramlarının yapılması; Çevremizde mevcut Gymnosperm örneklerinin incelenmesi; Çevremizde mevcut olan dikotiledonlara ve monokotiledonlara ait familyaların cins düzeyinde incelenmesi.GBİO 401 Omurgalılar-I (3-0-3)

Chordata filimunun sistematikteki yeri, özellikleri, chordata’nın esas sistematik grupları ve özellikleri, hemichortada, Tunicata ve Cepholochordata kladuslarının genel özellikleri, önemli familya cins ve türlerinin özellikleri, Cyclostomata,Chondrichtyes, Osteichyes ve Amphibia sınıflarının özellikleri, iskelet sistemleri, kas sistemleri, sindirim sistemleri, sinir sistemleri,duyu organları, üreme organları, dolaşım sistemleri,solunum sistemleri, boşaltım sistemleri,yaşama ortamları, familyaları,ordo ve familya özellikleri, önemli cins ve türleri, Türkiyede bulunan cins ve türlerin özellikleri ve yayılışları.


GBİO 451 Omurgalılar-I Laboratuvarı (0-2-1)

Balıkların genel morfolojisi, metrik ve metristik özellikleri ve çizimi, balıklarda pul tipleri ve yaş tayini, balıklarda renk maddeleri, balıklarda diş tipleri, köpek balığının dış morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, sindirim sistemi,ürogenital sistemi, dolaşım sistemi, Kurbağa; diş morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, sindirim sistemi, ürogenital sistem,dolaşım sistemi, sinir sisteminin incelenmesi ve şekillerinin çizilmesi.GBİO 403 Deniz Biyolojisi (2-0- 2 )

Denizel ekosistemin yapısını oluşturan biyotik ögeler (fitoplankton; zooplankton; bentos; nekton; nöston) ile abiyotik öğelerin (ışık; deniz suyunun bileşenleri; sıcaklığı; tuzluluğu; basınç; viskozite; pH; suda çözünmüş oksijen; besleyici elementler; su hareketleri vs.) tanımı. Ayrıca abiyotik öğelerin biyotik öğelere etkileri;biyotik öğelerin aralarındaki ilişkiler ile denizlerde birincil verimi ölçme yöntemler.GBİO 453 Deniz Biyolojisi Laboratuarı (0-2-1 )

Deniz biyolojisi araştırma yöntemleri; Suyun kimyasal ve fiziksel parametrelerinin tespiti; Zooplanktonun toplanması, tespiti ve sistematiği; Fitoplanktonun toplanması, tespiti ve sistematiği; Makroskobik sucul bitkilerin tanıtılması.GBİO 405 Hayvan Embriyolojisi (2-0) 2

Gelişme, farklılaşma, üreme organları, gametogenez, dişi üreme siklusu, yumurta, sperma, döllenme, organizasyon, segmentasyon, impentasyon, gastrulasyon, embriyo, plasenta ve zarlar, amphioxusta, balıklarda, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde gelişim.GBİO 455 Hayvan Embriyolojisi Laboratuvarı (0-2-1)

Yumurta tipleri; Üreme organları; Cinsiyet hücreleri; Genital siklus; Segmentasyon ve segmentasyon tipleri; Amphixous, kurbağa, kanatlılar, memeliler’de zigottan sonraki gelişmeler; Organ ve sistemlerin meydana gelişi; Plasenta, ikilik; dış gebelik; Kanatlılarda kuluçka devresine ait gelişmeler.GBİO 407 İnsan Anatomisi (2-0-2)
Anatomiye giriş, Anatominin tanımı kısımları, Anatomik terimler iskelet sistemi. Kas sistemi, Sinir sistemi, Duyu organları, Dolaşım sistemi, Endokrin sistem, Üriner sistem, Üreme sistemi.

GBİO 439 Evolusyon (2-0-2)

Hayatın orijini, evrim teorisi, organik evrim, Darwin’in tabii seçim teorisi, evrimi destekleyen kanıtlar, paleontolojik kanıtlar, jeolojik zamanlar, jeolojik devirler, taksonomiden elde edilen kanıtlar, morfoloji ve anatomiden elde edilen kanıtlar, karşılaştırmalı fizyoloji ve biyokimyadan elde edilen deliller, embriyolojiden elde edilen kanıtlar, adaptasyon, uyumsal dallanma, populasyon ve gen havuzlar, farklı üreme mutasyonları, filogeni, atın evrimi.


GBİO 402 Omurgalılar-II (3-0-3)
Replilia ve Aves sınıfının özellikleri, morfolojisi, üreme ve orjinleri, mevsime bağlı faaliyetleri, ses-göç,besin,düşmanları,insanlarla ilişkileri,bu sınıfın ordo ve familyaların özellikleri, önemli cins ve türleri,Türkiyede bulunan cins ve türlerin özellikleri ve yayılışları, mammalia sınıfının özellikleri, morfolojisi,üreme ve orjinlerin dişleri, yuva ve sığınakları, ses,besin,düşmanları, insanlarla ilişkileri, ordo ve familyaları,ordo ve familya özellikleri,önemli cins ve türleri,Türkiye’de bulunan cins ve türlerin özellikleri ve yayılışları, evcil memeliler, fosil memeliler,insanın tabiattaki yeri,insan populasyonlarını etkileyen faktörler.

GBİO 452 Omurgalılar-II Laboratuvarı (0-2-1)

Kaplumbağanın dış morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, ürogenital sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, güvercin; dış morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, tahnit işlemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem, sinir sistemi, tavşan veya fare; dış morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, tahnit işlemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, sinir sistemi, tavşan veya fare; dış morfolojisi ve vücut boşluğunun açılması, tahnit işlemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, dolaşım sistemi,sinir sisteminin incelenmesi ve şekillerinin çizimi, ülkemizde yaşayan kuş türlerinin resimlerinin incelenmesi.G BİO 404 Limnoloji (2-0-2)

Suyun bazı özellikleri. İç suların sınıflandırılması. Göller; göl parametreleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması. Akarsu tipleri ve akarsuların fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri. Sulardaki canlı organizmalar. İçsularda ekosistem. Enerji ve Prodüktivite. Ekosistemde madde iletimi. Enerji akışı. Beslenme basamakları ve besin piramidi. Biyomas. Kirlenmenin sınıflandırılması ve sucul yaşama etkisi. Kirliliğin kontrolü.GBİO 454 Limnoloji Laboratuvarı (0-2-1)

Termometre ile sularda sıcaklık ölçümü, turbidite, sularda akıntı hızının ölçülmesi, sularda ışık etkisi, sularda renk, plankton üzerinde etkili olan ekolojik fatörler ve red-tide olayı primer ve sekonder prodüktivite, sularda kirlenme çeşitli acı sular ve organizmalar.GBİO 406 Bitki Embriyolojisi (2-0-2)

Bitki Embriyolojisine Giriş; Çiçek ve kısımları; Mikrosporang, Anter çeperi, sporogen doku; Erkek gametofit, vegetatif ve generatif hücrelerin oluşumu; Megasporang, integümentler, megasporogenez; Dişi gametofit, tipleri, olgun embriyo kesesi; Tozlaşma, polenlerin nakli, avtogami, allogami; Döllenme, çift döllenme; Eşem uyuşmazlığı; Endosperma tipleri ve görevleri; Embriyo; Poliembriyoni; Apomiksis, Tohum gelişimi, sınıflandırılması, dağılımı.GBİO 456 Bitki Embriyolojisi Laboratuvarı (0-2-1)

Çiçeğin genel yapısı; Çiçek ve kısımlarının morfolojik ve anatomik özellikleri; Polen ve polen tipleri; Plesantalanma tipleri; Tohum taslağı tipleri; Endosperma tipleri; Embriyo; Tohum tipleri.GBİO 458 Moleküler Biyoloji Laboratuarı (0-2-1)

Moleküler biyoloji laboratuarında kullanılan aletlerin tanıtımı ve kullanım protokolleri, mikropipetleme, sterilizasyon prensipleri (DNA ile çalışma prensipleri), moleküler biyoloji laboratuarında kullanılan hesaplamalar (metriksel hesaplamalar, solüsyon hazırlamada kullanılan hesaplar-dilüsyon seyreltme hesapları, nükleik asit konsantrasyonunun hesaplanması), santrifügasyon [relative centrifugal force (rpm) ve relative centrifugal force(g) hesaplamaları], bakterilerden genomik DNA elde etme yöntemi, etanol presipitasyonu yöntemi. Plasmid eliminasyonu, DNA izolasyonu, Plasmid izolasyonu, Elektroforez, Transformasyon, Kandan DNA izolasyonu, Bitkilerden DNA izolasyonu, Restriksüyon enzimlerle DNA kesimi.


GBİO 433 Müze Teknikleri (1-2-2)

Müze ve Koleksiyonculuk nedir, hayvan kolleksiyonu hazırlamada temel çalışma planının oluşturulması, toplamaya uygun canlıların belirlenmesi, bu canlıların toplanmasında kullanılacak temel araçların kullanımı ve yapımları, etiketleme, uygulamalı alan çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, koleksiyon canlılarının ölçüm tipleri, teknik boy ölçülerinin alınması, terraryum, akvaryum, insektaryum gibi vivaryumların hazırlanması, dekorasyonu, bu yaşam alanlarında tutulacak canlıların beslenmesi, bakımı, tedavileri gibi konularda teorik ve pratik uygulamaları içerir.GBİO 434Herbaryum Teknikleri (2.0.2)

Herbaryumların önemi örneklerin hazırlanması ve örneklerin muhafaza edilmesi,Herbaryumlar ve önemleri. Herbaryum çeşitleri ve tarihi gelişimleri. Herbaryum kurmanın amacı ve yararları. Herbaryumla örneklerin hazırlanma teknikleri, herbaryum örneklerinin muhafazası ve düzenlenmesi. Türkiye ve Dünyadaki önemli herbaryunlar. Herbaryumların düzenlenmesinde bilgisayar kullanımı.


SEÇMELİ DERSLER
GBİO 309 Viroloji ( 2-0-2)
Virüs tanımı ve virüslerin konumu, virüslerin yapı taşları ve organizasyonu, viral enfeksiyon safhaları (tutunma ve peretrasyon, nükleik asit replikasyonu gaekipasyonunun kontrolü, viral parçacıklarının montajı), Lizojeni, Virüs konak ilişkileri, Virüs hastalıkları, immün tepki, İnterfeton açı ve kemoterapileri ve kanserleşme, bakteri virüsleri, bitki virüsleri, HIV ve AIDS, Virolojide yeni eğilimler.
GBİO 310 Tıbbi Bitkiler (2-0-2)
Tohumlu tıbbi bitkilerin botaniksel özellikleri, sistematikleri, kimyasal yapıları, tıbbi özellikleri ve kullanım şekilleri. Bitkiler ve ekonomik değerleri bakımından sınıflandırılması. Tıbbi bitkiler ve tarihi gelişim süreci. Tıbbi bitkilerin tanınması, Drogların sınıflandırılması, droglar, hazırlanma tipleri ve kullanılış şekilleri, Bitkilerden zehirlenme ve ilk yardım, Etnobotanik ve Türkiye’deki etnobotanik çalışmalar, Tıbbi bitkilerin toplanması, kurutulması.
GBİO 311 Toprak Bilimi ve Bitki İlişkisi (2-0-2)
Toprağın tanımı; Toprağı oluşturan kaya tipleri; Toprağı oluşturan mineraller; Toprak oluşumunda rol oynayan faktörler; Fiziksel faktörler, Kimyasal faktörler, Biyolojik faktörler, Toprakların oluşumundaki ana safhalar; Toprakların karakter kazanmasında rol oynayan faktörler; Ana meteryal, Topoğrafya; Zaman; İklim, Toprak profili, Toprakların sınıflandırılması; Topraklardaki bitki besin maddeleri ve bunların yarayışlıkları; Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bunların bitkiler üzerine olan etkileri.
GBİO 312 AIg Kültürü (2-0-2)
Mikroalg kültürlerinin tarihçesi, fitoplankton kültürleri, fitoplanktonun önemi, fitoplankton üretimini etkileyen temel faktörler, uygun fitoplankton türünün seçimi, mikroalglerin kullanım alanları, kültür tekniklerinde bilinmesi gereken temel noktalar, tatlısu alglerinin üretiminde kullanılan alet ve malzemeler, kültürlerle ilgili temel kavramlar, kültür ve kültür tipleri, ortamlar (medium), tatlısu alglerinin kültüründe kullanılan yarı yapay kültür ortamı, tatlısu alg kültüründe kullanılan yapay ortamlar, kültür koşulları, mikroalg kültüründe temel adımlar, kültürlerde büyüme.

GBİO 313 Balık Biyolojisi (2-0-2)
Deniz ve tatlı su balıklarının taksonomik değerlendirmesi, taksonomide kullanılan metrik ve meristik karakterler, balık anatomisi ve morfolojisi, beslenmesi, solunumu, boşaltımı, dolaşırmı, üremesi konularında bir bütünlük içinde değerlendirilerek ihtiyolojinin tüm dallarında ortaya konulan yeni bilgilerin takibi, özellikle yurdumuzda sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için uygulanması gereken politikalar değerlendirilmektedir.

GBİO 314 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri (2.0.2)

Eşeyli üretim; Eşeyli Üretim Çeşitleri: Kendilenme ve çapraz döllenme; Kendine verimsizlik, çeşitleri ve nedenleri; Dormansi ve çimlenme. Eşeysiz üretim: Çelikle üretim; Apomaksis çeşitleri. GBİO 315 AkuatikMikrobiyolojisi (2-0-2)

Su mikrobiyolojisi; Doğal sularda mikroorganizmaların dağılımı, Suda yaşayan mikroorganizmaların işlevleri; Su kalitesinin belirlenmesinde mikroorganizmaların kullanılması; Su kaynaklı enfeksiyonlar; İçme sularının bakteriyolojik analizi; atık suların mikrobiyolojik özellikleri.GBİO 316 Entomoloji (2-0-2)
Böceklerin genel özellikleri; Morfolojik yapıları; Organ sistemlerinin yapıları, 28 böcek takımının özellikleri, sistematik durumları; Önemli örneklerin incelenmesi.

GBİO 317 Doğa Koruma (2-0-2)
Doğa korunmasının geçmişi ve görevleri, Canlı toplulukları ile ilgili kavramlar, Doğa korumada evrensellik, İnsanlığın ekolojik sorunları, Doğanın korunması, Sürdürülebilir dünya, Ekolojik denge, Biyolojik çeşitliliğin korunması, Planlı doğa koruma, Doğa korumadaki yasalar, çevresel etki değerlendirilmesi, Doğa korumada organizasyon, Ortak geleceğimiz.
GBİO 318 Türkiye Vejetasyonu (2-0-2)
Türkiye'deki vejetasyon bölgeleri ve flora tipleri; Dünya vejetasyonu ile Türkiye vejetasyonunun karşılaştırması; Türkiye'nin flora ve biyocoğrafya bölgeleri; Akdeniz fitocoğrafya bölgeleri; Maki, psöudomaki ve diğer çalı vejetasyonları; Frigana vejetasyonu; Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgeleri; Kuzey Anadolu'nun fitocoğrafya bölgeleri; İran-Turan fitocoğrafya bölgeleri; Türkiye'nin vejetasyon formasyonları; Orman vejetasyonu; Step vejetasyonu; Alpin vejetasyonu; Halofitik vejetasyon; Higrofil ve kumul vejetasyon; Yüksek kaya vejetasyonları.
GBİO 319 Çevre Biyolojisi (2-0-2)
İnsan doğa ilişkisi; İnsanın çevresine yaptığı etkiler; Çevre kirliliği ile biyosferin kirlenmesi; Kirlenmenin sınıflandırılması; Çevre kirliliğinin canlılara etkileri; Pestisidler ve çevre sağlığına etkileri; Biyolojik birikim ve etkileri; Biyosferin kirliliğine karşı biyolojik sistemler (çevre kirliliğini önlemeye yönelik olarak canlı türlerinden yararlanma şekilleri); Asit yağmurları, Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik.
GBİO 320 Park ve Bahçe Bitkileri (2-0- 2)
Park ve bahçelerde yetişen kültür ve süs bitkilerinin tanımlanması ve botaniksel özellikleri. Süs bitkisi olarak kullanılan ağaçlar, otsu bitkiler ve çalılara ait doğal ve kültür bitki örnekleri ve onların ekonomik özellikleri. Park ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı.
GBİO 321 Parazitoloji (2.0.2)
GBİO 322 Su Ürünleri Teknolojisi (2-0-2)
Su ürünleri teknolojisinin tanıtımı. Avlama sonrası işlemler. Soğutma sistemleri, su ürünlerinin soğutma teknikleri. Dondurma teknikleri. Tuzlama teknikleri ve tuzlanmış ürünler. Kurutma teknikleri ve çeşitli tipte kurutulmuş su ürünleri. Konserveleme teknikleri ve farklı tiplerde konservelenmiş balık ürünleri. Tütsüleme tekniği ve farklı tiplerde tütsülenmiş su ürünleri. Balık unu üretimi.


GBİO 323 Davranış (2-0-2)
Davranışın tanımı ve mekanizması, davranışın sınıflandırılması, davranışın incelenmesi, davranışın doğası, refleksler, istemsiz hareketler, uyartılar ve işaretler, davranış belirleyiciler, davranış şekilleri; beslenme davranışı, predatör davranışı (Avcı-Av ilişkisi), göç, yönelme, saldırganlık, haberleşme, kur yapma ve çiftleşme, yavru bakımı, periyodik davranış ve biyolojik zaman ayarı, toplumsal davranış, toplumsal böcekler ve öğrenme.

GBİO 324 Endokrinoloji (2-0-2)
Hormonların kimyasal yapı, etki biçimi ve etki mekanizmalarına göre sınıflandırılması, hormon salgılanmasının düzenlenmesi, hormonların hücre içinde paketlenmesi, depo edilmesi ve salınması, hipofiz bezi ve hormonları, tiroit bezi ve hormonları, paratiroit bezi ve hormonları, böbreküstü bezi hormonları, eşeysel bez hormonları, pankreas hormonları, mide ve ince bağırsak hormonları.
GBİO 325 Uygulamalı Klinik Mikrobiyolojisi (2-0-2 )

Besi yeri hazırlama ve saklama koşulları (kanlı besi yeri, SS agar, Müller Hilton agar ve vb.), Gram boyama tekniği, Metilen mavisi boyama tekniği, lugol ile boyama tekniği, burun –boğaz kültürü alımı ve swab kültürlerinin degerlendirilmesi uygulamaları, deri ve yumuşak doku örneklerinin incelenmesi, idrar örneklerinde bakteri kültürü incelenmesi, Enterobacteriaceae’lerin karbonhidratlara olan etkilerini incelemek, Sitrat, Chapman, üre ve İndol doğrulama testleri, Antibiyogram testleri, , Tam idrar analizleri,


GBİO 326 Uygulamalı Klinik Protozoanlar (2-0-2 )

İnsanlarda hastalık yapan protozoanların tanımı, yapısı, yaşam döngüsü, amipler, kamçılılar (G. intestinalis ve diğer türleri), apicomplexa grubu protozoanlar (Cryptosporidium parvum ve diğer türleri), Leishmania türleri, gaitadan preparat hazırlama tekniği, serum fizyolojik ve lugol boyama, asit-fast boyama yöntemleriyle hazırlanan preparatların ışık mikroskobunda incelenmesi.


GBİO 417 Mesleki İngilizce (2-0-2)
Biyolojik Konularda gramer çalışmaları; Tercüme çalışmaları.

GBİO 414 Su Kirliliği (2-0-2 )
Kirleticilerin sınıflandırılması; Biyolojik pollusyon; Planktonik pollusyon; Radyoaktif pollusyon; Asılı madenlerin pollusyonu; Denizleri kirleten kaynaklar; Göl kirlenmesi; Akarsu kirlenmesi; Pestisidler hakkında genel bilgi; Gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi; Turizmin çevreye etkisi; Su kirliliği kontrolü yönetmeliği; Su kirlenmesi ile ilgili hükümler.

GBİO 415 Faydalı Bitkiler (2-0-2)
Bitkisel ürünlerin endüstride kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi; Endüstriyel bitkilerin sınıflandırılası; Endüstriyel bitki ürünlerinin üretilme yolları, kaynakları ve sınıflandırılması, Kullanıldıkları alanlar ve insanlık açısından faydaları. Endüstriyel bitki ürünlerinin ekolojik bakımından önemi, Bu bitkilerin korunması; Kültüre edilmesi.
GBİO 416 Milli Parklar ve Tabiat Rezervleri (2-0- 2)
Milli Park ve Tabiatı koruma alanlarının tanımı. Ülkemizde bulunan milli parkların tanıtılması. Tabiatı koruma alanları. Sit alanları ve önemli endemizm merkezlerinin tanıtılması.


GBİO 417 Karyoloji (2-0-2)
Nukleozomun yapısı ve histon proteinlerinin özellikleri, Kromatin ipliğinin yapısı, İnterfaz çekirdeği ve özellikleri, kromatin katlanmaları, Metafaz kromozomu ve kromozom isimlendirmeleri, Kromozom morfolojisi, Telomerin yapısı ve Telomeraz aktivitesi, C-değeri paradoksu, Eukromatin ve Heterokromatinin sitolojik karşılaştırılması, Hücre döngüsü ve hücre bölünmeleri.

GBİO 418 Mesleki İngilizce (2-0-2)
Biyolojik konularda gramer çalışmaları; Tercüme çalışmaları.

GBİO 420 Gıda Mikrobiyolojisi (2-0-2)
Gıda kaynaklı patojenler, hastalıklar, bu patojenlerin kontrolü. Gıda mikrobiyolojisine giriş, mikrobiyal bozulma, besin kaynaklı mikroorganizmalar, mikotoksijenik küfler, virüsler, besin ve su kaynaklı virüsler, koruma ve korunma yöntemleri, besin fermentasyonu, besin mikrobiyolojisinde gelişmiş yöntemler.

GBİO 422 Bitki Coğrafyası (2-0-2)
Bitki Coğrafyasının konusu, tanımı; Bitkilerin yayılışlarını etkileyen faktörler; Yayılış alanlarının tespiti; Dünya üzerinde bulunan floristik bölgeler ve bu bölgelerin sınırları ve önemli bitki türleri; Dünya üzerinde bulunan floristik bölgeler içerisinde Türkiye’nin yeri ve Türkiye’nin Bitki coğrafyası bölgeleri (Avrupa-Sibirya-İran-Turan ve Akdeniz bölgeleri); Bu bölgelerin karakteristik bitki örtüsü ve önemli bitki türleri bakımından detaylı bilgi; Endemizm ve endemik alanlar; Türkiye’de endemizm.
GBİO 421 Balık Yetiştiriciliği (2-0-2)

Balık yetiştiriciliğinin önemi, balık yetiştirilen alanların ekolojik özellikleri, yetiştirilen balık çeşitleri, yavru üretim yöntemleri, kafes yetiştiriciliği, yetiştiricilikte kullanılan besin maddelerinin özellikleri.GBİO 423 Bağışıklığın Temelleri (2-0-2)

Bağışıklığın temel ilkeleri, Bağışık sistem hücreleri, Antikorlar ve Antijenler, Antikorlar, Yapıları, çeşitleri ve işlevleri,İmmunoglobulinlerin oluşum mekanizması, İmmunoglobulinlerin evrimi, Genetiği ve Hücre reseptörleri, Monoklonal antikorlar, Antijen-Antikor tepkimeleri, ELİSA ve Radioimmunoassay, Hypersenstivital (Yüksek duyarlılık), Immun tolerons, Kopmlement, Eufeksiyöz hastalıklara karşı bağışıklık.GBİO 424 Moleküler Analiz Teknikleri (2-0-2)
Nükleik asit ve proteinlerin elde edilmesi, saflaştırılmaları için kullanılan teknikler, elektroforez, kromotografi, hibridizasyon teknikleri, DNA sekans analizi, total DNA izolasyonu metotları, biyolojinin tüm alt dallarında son yıllarda yapılan moleküler analiz çalışmalarının takibi, Gen analizleri, PCR, gen mutasyonlarının sebepleri ve sonuçlarıyla değerlendirilmesi.

GBİO 426 Zehirli Bitkiler (2-0-2)
Zehirli bitkilerinin tanınması. İçerdikleri toksik madde grupları. Canlılara etkileri. Yurdumuzda bulunan başlıca zehirli bitkilerin tanınması. Bitkilerin hangi organlarında hangi tip zehirli maddelerin bulunduğunun belirlenmesi.

GBİO 427 Genetik Mühendisliği (2-0-2)

Rekombinant DNA Teknolojisinin Genel Prensipleri, gen klonlama aşamaları, klonlanacak geni taşıyan DNA parçaları ile vektörün bağlanması (ligasyon), transformasyon ve rekombinantların seçimi


GBİO 428 İhtiyoloji (2-0-2)
Balıkların sınıflandırılması. Balıkların dış morfolojisi. Deri ve ilgili oluşumlar. Üreme, sinir, sindirim, iskelet, kas sistemi. Hareket ve solunum ile ilgili oluşumlar. Dolaşım, boşaltım ve osmoregulasyon. Duyu organları, duyusal algılama. Endokrin sistem. Taksonomik, ekolojik ve balıkların coğrafik dağılışı
GBİO 429 Staj (0.0.0)

Staj, öğrenimin VI. Yarıyılını tamamlayan öğrencilerimiz için seçimli ve kredisiz bir derstir. Staj VI. yarıyılı takip eden yaz tatili içinde yapılmalıdır. Öğrenciler öğrenim gördükleri alan ile pratik bilgilerini arttırmak için bu dersi almak isteyebilirler. Öğrenci stajını tam teşekküllü bir resmi kurumda (Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Bakanlıkları bağlı Analiz ve Araştırma Laboratuarlarında) ya da tam teşekküllü özel bir sağlık kurumunda yapabilir.GBİO 430 Mutasyonlar ve İnsan Genetiği (2-0-2 )

Genetik materyalin yapısı, sitogenetik ve tanı yöntemleri, mutasyonların nedenleri, kromozom mutasyonları, gen mutasyonları, insan genetiğinde kullanılan semboller, insanda mutasyonlar sonucu oluşan bazı otozomal ve gonozomal hastalıklar ve kalıtımları.


GBİO 432 Biyolojik Mücadele (2-0-2)
Biyolojik-mücadele, önemi, özellikleri, tarihi gelişimi ve temel esasları, biyolojik mücadelede kullanılan organizmalar, Türkiye'deki biyolojik mücadele uygulamaları, biyoteknolojik metodlar ve Türkiye'deki önemli doğal ve yaygın zararlılar ve doğal düşmanları.
GBİO 425 Ekonomik Botanik (2-0-2)
Bitkisel ürünlerin özellik ve önemi, Faydalı bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Faydalı bitkilerin sınıflandırılması, Besin bitkileri, çeşitleri ve kullanım alanları, Endüstri bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları, Baharat bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları, Uyarıcı bitkiler çeşitleri ve kullanım alanları, Tıbbi bitkiler ve kullanım amaçları, Süs bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları.
GBİO 438 Biyoteknoloji ve uygulama alanları (2-0-2)
Mikroorganizmalar ve biyoteknoloji, , çevre ve mikroorganizma uygulamaları, enzim ve teknoloji, gen terapisi ve tanıda biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı, monoklonal antikor üretimi, aşı ve ilaç üretiminde kullanımı, tarımsal amaçlı (transgenik bitkilerin üretimi) biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı.


GBİO 425 Ekonomik Botanik (2-0-2)
Bitkisel ürünlerin özellik ve önemi, Faydalı bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Faydalı bitkilerin sınıflandırılması, Besin bitkileri, çeşitleri ve kullanım alanları, Endüstri bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları, Baharat bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları, Uyarıcı bitkiler çeşitleri ve kullanım alanları, Tıbbi bitkiler ve kullanım amaçları, Süs bitkileri çeşitleri ve kullanım alanları.
GBİO 425 Bitirme Çalışması (2.1.3)


Bitirme çalışmaları öğrencilerin alan bilgilerini deneysel veya teorik olarak yorumlayabilecekleri tezlerdir. Öğrenciler ilgili oldukları alanda tez yapabilme hakkına sahiptirler. Tezler ilgili alandaki bir öğretim üyesi tarafından yönetilir. Bitirme ödevi, en az bir yarıyıl boyunca sürecek, teorik, sayısal ya da deneysel özgün bir çalışmayı, ya da, eğer bir kütüphane araştırmasına dayanıyorsa, bunun iyi tanımlı bir konu ya da problem etrafında yapılmış kapsamlı bir çalışma olması gerekir. Bitirme çalışması sınavı, çalışmayı yöneten öğretim üyesi olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan sınav komisyonu tarafından sözlü olarak yapılır.
Yüklə 100,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin