##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları // ##fk=102//ks=04//fn=096// sumalltest=300 // ##fakultə: FİZİka və texnologiYA

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.73 Mb.
səhifə2/6
tarix03.01.2019
ölçüsü0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

##num= 4// level= 1// sumtest=40 // name= Təlim strategiyaları //


1. Kiçik qrup işi zamanı şagirdlər üçün tələb olunan qaydalardan biri yalnışdır.

A) Qruplara bölmə üsulunu dərsin məqsədlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən müəyyən etmək

B) Qrup üzvlərinin vəzifələrini düzgün müəyyən etmək

C) Bir - birini diqqətlə dinləmək

D) Qrup işi qaydalarına tabe olmaq

E) Heç biri2. Aşağıdakılardan biri iş forması deyil.

A) Cütlərlə iş

B) Böyük qrupda müzakirə

C) Fərdi iş

D) Kiçik qruplarda iş

E) kollektiv3. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.

1 - Motivasiya

2 - BİBÖ

3 - Fərdi iş

4 - Klaster

5 - Kublaşdırma

6 - Qrup işi

A) 2, 5, 6

B) 3, 4, 6

C) 1, 2, 6

D) 1, 4, 6

E) 2, 4, 54. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A) Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, oyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.

B) Pedaqoji proses munasib maddi - texniki baza əsasında və sağlam mənəvi - psixoloji mühitdə təşkil edilir.

C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

D) Şagirdlərin fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur.

E) Pedaqoji prosesin münasib maddi - texniki baza əsasında və sağlam mənəvi - psixoloji mühitdə təşkil edilməsi ilə əlveriçli və təhlükəsiz təlim şəraiti yaradılır.

5. Butun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

B) Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması

C) Pedaqoji prosesin tamlığı

D) Şagirdyönümlülük

E) Dəstəkləyici mühitin yaradılıması

6. Təlim strategiyalarına aid deyil:

A) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

C) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri

D) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər7. Təlim strateqiyalarına aid olanları seçin.

1 - təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - qiymətləndirmə standartları

3 - iş formaları

4 - təlim nəticələri

5 - standart

6 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

7 - iş üsulları

A) 2, 3, 5, 7

B) 3, 4, 6, 7

C) 1, 3, 4, 6

D) 1, 3, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5

8. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

A) Motivasiya, tədqiqatın təşkili, məlumat mübadiləsi, məlumatın müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması.

B) Məlumat mübadiləsi, motivasiya, tədqiqatın təşkili, məlumatın müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması.

C) Tədqiqatın təşkili, məlumat mübadiləsi, motivasiya, məlumatın müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması.

D) Motivasiya, tədqiqatın təşkili, məlumatın müzakirəsi, məlumat mübadiləsi, nəticələrin çıxarılması.

E) Motivasiya, məlumatın müzakirəsi, məlumat mübadiləsi, nəticələrin çıxarılması, tədqiqatın təşkili.

9. Hansı bənddə motivasiya mərhələsinin ardıcıllığı düzgün əks etdirilib?

A) Problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, yönəldici suallar təklif olunur, fərziyələr irəli sürülür, tədqiqat sualı çıxarılır

B) Fərziyələr irəli sürülür, problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, tədqiqat sualı çıxarılır, yönəldici suallar təklif olunur.

C) Problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, yönəldici suallar təklif olunur, tədqiqat sualı çıxarılır, fərziyələr irəli sürülür.

D) Yönəldici suallar təklif olunur, tədqiqat sualı çıxarılır, problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, fərziyələr irəli sürülür.

E) Tədqiqat sualı çıxarılır, yönəldici suallar tərtib

olunur, problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq

verilir, fərziyələr irəli sürülür

10. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - İş formaları

II - İş üsulları

1 - beyin həmləsi

2 - cütlərlə iş

3 - müzakirə

4 - venn diaqramı

5 - fərdi iş

6 - ziqzaq

7 - qruplarla iş

8 - rollu oyun

9 - kollektivlə iş.

A) ) I - 1, 3, 6, 7; II - 2, 4, 5, 8, 9;

BI - 2, 5, 7, 9; II - 1, 3, 4, 6, 8;

C) I - 2, 3, 8, 9; II - 1, 4, 5, 6, 7;

D) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8, 9;

E) I - 3, 4. 6, 9; II - 1, 2, 5, 7, 8;

11. Problemli stiasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvləri göstərin:

A) Müəllim şagirdin qarşısına həlli çətin olan misal qoyur.

B) Problemin həllində müxtəlif fərziyələr yaranır.

C) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur.

D) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.

E) Dərsin məqsədinə nail olmağa xidmət edir.

12. Aşağıdakılardan hansıları təlim strategiyasına aiddir?

A) Təlimin təşkilinə verilən ümumi tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, forma və üsullar

B) Təlimin təşkilinə verilən ümumi tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və qiymətləndirmə

C) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri, şagird nailiyyətləri

D) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, qiymətləndirmə standartları

E) Resurslar, qiymətləndirmə standartları, tədris vahidləri

13. Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?

A) çalışma

B) kompetensiya

C) yazı işləri

D) qiymətləndirmə

E) müzakirə

14. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A) qrupla, müsahibə

B) klaster, müzakirə

C) fərdi, ziq - zaq

D) bibö, cütlərlə

E) cütlərlə, fərdi

15. Aşağıda hansı təlim üsulundan bəhs edilir?

Ağ kağızda mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim hər qrupa müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı oxuyur və cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməyi ilə qruplara ötürülür. Kağızlar bütün digər qruplardan keçərək axırda öz qrupuna qayıdır. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə yapışdırır və bütün sinif cavabları müzakirə edir.

A) ziqzaq

B) karusel

C) klaster

D) akvarium

E) beyin həmləsi

16. Şaquli inteqrasiyanın vəzifəsi nədir?

A) Vahid fənn üzrə yaradılan əlaqə

B) İki fənn üzrə yaradılan əlaqə

C) Müxtəlif fənlər üzrə yaradılan əlaqə

D) Produktiv (yaradıcı) tətbiqetmə

E) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə

17. Qrupda diskusiyanın təşkili, fəallaşma, səmərəli yönəltmə nə adlanır.

A) Fasilitasiya prosesi

B) Fəal prosesin məqsədi

C) Təlim üsulu

D) Dərsin motivasiya mərhələsi

E) Müəllimin metodikası

18. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlimin forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) qrup işi

B) fərdi iş

C) karusel

D) cütlərlə iş

E) bütün siniflə iş

19. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) klaster

B) karusel

C) fərdi iş

D) cütlərlə iş

E) qrup işi

20. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərtidir?

A) şagirdyönümlülük

B) təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

C) təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) pedaqoji prosesin tamlığı

E) şəxsiyyətyönümlülük

21. Hansı sətirdə fənn kurikulumun səciyyəvi cəhətləri sadalanıb?

1) Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib

2) Nəticəyönümlüdür

3) Şəxsiyyətyönümlüdür

4) Fənyönümlüdür

5) İnteqrativlik əsas prinsip kmi qəbul olunub

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

22. Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərləri formalaşdırır. Bu fikir aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) şəxsiyyətyönümlülük

B) şagirdyönümlülük

C) bilikyönümlülük

D) tələbyönümlülük

E) təklifyönümlülük23. Tənqid etmək, təmizə çıxarmaq, muzakirə etmək, əsaslandırmaq, nəticə çıxarmaq, yerini təyin etmək, rütbələmə , qiymətləndirmək, ən mühüm olanı seçmək, əsası qurmaq, fikirləşmək müdafiə etmək, (fikir) resenziya yazmaq. Bu bacarıqlar idraki fəaliyyətin hansı mərhələsinə aiddir?

A) tətbiq etmək

B) 2, 4, 5

C) anlama

D) təhlil etmək

E) qiymətləndirmək24. Hazırlanmış sual lövhədə yazılır, yaxud şifahi şəkildə şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. Şagirdlər suallara əsasən fikirlərini bildirirlər. Bütün ideyalar şərhsiz və müzakirəsiz yazıya alınır. Yalnız bundan sonra söylənilmiş ideyaların müzakirəsi, şərhi və təsnifatı başlayır. Aparıcı ideyalar yekunlaşdırılır, şagirdlər söylənmiş fikirləri təhlil edir, qiymətləndirir. Bu hansı iş üsuluna aiddir?

A) söz assosiyasiyası

B) klaster

C) beyin həmləsi

D) anlayışların çıxarılması

E) karusel25. Məqsədə görə hər mərhələdən sonra aparıla bilər. Konkret meyarlar əsasında aparılır və müəllim bu meyarlarla şagirdləri öncədən tanış etməlidir. Bu dərsin hansı mərhələsidir?

A) müzakirə

B) təhlil etmə

C) qiymətləndirmə

D) yaradıcı tətbiqetmə

E) refleksiya26. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - şagird mövqeyi

2 - müəllim mövqeyi

3 - interaktiv iş formaları

a - "kəşf edən", "tədqiqatçı",

b - "bələdçi", aparıcı

c - cütlüklərlə iş

A) 1b, 2a, 3c

B) 1a, 2b, 3c

C) 1b, 2c, 3a

D) 1c, 2a, 3b

E) 1a, 2c, 3b27. Bu prosesdə öyrənənlərin müzakirə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürütmək və birgə - fəaliyyət bacarıqlarını daha yaxşı inkişaf edirmək imkanı var. Bu hansı iş formasıdır?

A) kollektivlə iş

B) qrup işi

C) cütlərlə iş

D) fərdi iş

E) müzakirə28. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

A) Kiçık qrupda müzakirə, cütlərlə iş

B) Şaxələndirmə, Venn diaqramı

C) Əqli hücum, BİBO

D) Akvarium, səhnələşdirmə

E) Auksion, BİBÖ29. Təlim strategiyalarına aid olmayanı göstərin:

A) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.

B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

C) Planlaşdırmaya dair nümunələr

D) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri

E) Məzmun standartlarına əsasən forma və üsulların seçilməsi30. “Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Əşya və hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etmək üçün

B) Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək, səhvləri müəyyən etmək üçün

C) Çətin vəziyyətlərdə problemin bir neçə həlli yolunu tapmaq üçün

D) Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşdırıl - ması üçün

E) Şagirdlərin nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün31. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1 - Şagirdlərin yaş səviyyəsini

2 - Mövzunu

3 - Ümumi təlim nəticələrini

4 - Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını

5 - Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 332. Təlim strategiyalarına aiddir:

A) Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, forma və üsullar

B) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri, şagird nailiyyətləri

C) Resurslar, qiymətləndirmə standartları, tədris vahidləri

D) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, qiymətləndirmə standartları

E) Resurslar, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri33. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin

1 - Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - Qiymətləndirmə növləri və üsulları

3 - İş formaları

4 - Təlimin nəticələri

5 - Standart

6 - Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

7 - Üsullar

A) 3, 4, 6, 7

B) 1, 3, 6, 7

C) 1, 3, 4, 6

D) 2, 3, 5, 7

E) 2, 4, 5, 634. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?

1 - Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2 - Fəal idrak

3 - Təlim prosesi

4 - İnkişaf etdirici təlim

5 - Qabaqlayıcı təlim

6 - Cəlbedici təlim

7 - Təlim - tərbiyə sisteminin çevikliyi

8 - Əməkdaşlıq

9 - Dialoji təlim

A) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 3, 4, 8, 7, 9

E) 2, 3, 6, 835. Aşağıdakılardan hansılar dərsin “ tədqiqatın aparılması” mərhələsinə aiddir?

1 - Tədqiqat sualının ( qoyulan problemlərin) yoxlanması

2 - Yoldaşlarının fikirlərinin öyrənilməsi

3 - Fərziyyələrin yoxlanması və faktların toplanması

A) Yalnız 3

B) 2 və 3

C) 1 və 3

D) Yalnız 2

E) Yalnız 136. Aşağıdakılardan hansılar dərsin “ məlumat mübadiləsi” mərhələsinə aiddir?

1 - Yoldaşlarının fikirlərini öyrənmək

2 - Yoldaşlarının fikirlərini müzakirə etmək.

3 - Ümumiləşdirmə aparmaq üçün zəmin yaratmaq.

A) 1 və 2

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) Yalnız 1

E) 2 və 337. Aşağıdakılardan hansılar “ məlumatın müzakirəsi ” mərhələsinə aiddir?

1 - Qrupların təqdimatlarının dinlənilməsi

2 - Məlumatların ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi.

3 - Səmərəli fikirlərdən yararlanmaq və onlara əlavələr edilməsi.

4 - Təqdimatlara digər şagirdlərin münasibət bildirməsi.

A) 3 və 4

B) 1 və 2

C) 1 və 3

D) 2 və 4

E) 1 və 438. Aşağıdakılardan hansılar “ yaradcı tətbiqetmə ” mərhələsinə aiddir?

1 - Müəyyən bir mövzuya aid sadə məsələlərin qurulması və həlli.

2 - Fiziki kəmiyyətlərin təcrübədə ölçülməsi və hesabatların aparılması.

3 - Fiziki qurğuların yaradılması və inkişafında fizika elminin rolunun dərk edilməsi.

A) Yalnız 1

B) 2 və 3

C) 1 və 2

D) Yalnız 2

E) Yalnız 339. Aşağıdakılardan hansılar “ Nəticələrin çıxarılması ” mərhələsinə aiddir?

1 - Fərziyyə ilə əldə olunan nəticənin müqayisəsi.

2 - Səbəb – nəticə əlaqələrinin yoxlanması.

3 - Qiymətləndirmə üçün zəmin yaradılması.

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 və 2

E) 2 və 340. Aşağıdakı fikirlərdən hansılar “ Qiymətləndirmə və ya refleksiya ” mərhələsinə aiddir?

1 - Müəyyən meyarlara əsasən yoxlamaq.

2 - Şagirdlərin mövzunu mənimsəmələrini fərqləndirmək.

3 - Qəbul olunmuş meyarlara əsasən münasibət bildirmək.

A) 1 və 2

B) 1, 2 və 3

C) 2 və 3

D) 1 və 3

E) Yalnız 3
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə