Documentatia de atribuire pentru achizitie servicii de consultanta realizare studii de piata

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 420.89 Kb.
səhifə3/5
tarix08.04.2018
ölçüsü420.89 Kb.
1   2   3   4   5

12.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între Părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi făcută în formă scrisă şi va fi transmisă celeilalte Părţi prin fax şi/sau în original prin poştă cu confirmare de primire, la adresele, respectiv numerele de fax menţionate în prezentul Contract.ACHIZITOR

Denumire achizitor:……………………………….

Persoană de contact: …………………………….

Adresa:……………………..

Telefon: …………………..


PRESTATOR

Denumire achizitor:……………………………….

Persoană de contact: …………………………….

Adresa:……………………..

Telefon: …………………..

12.2 Notificările / comunicările prin poştă vor fi considerate primite la data semnării confirmării de primire, iar cele prin fax vor fi considerate transmise la momentul încheierii transmiterii. Pentru a face dovada oricărei astfel de transmiteri va fi suficientă confirmarea de primire semnată de reprezentantul Părţii căreia i-a fost adresată şi dovada faptului că faxul a fost transmis la numărul corect.

12.3 Orice modificare a datelor de identificare ale Părţilor se va notifica de îndată celeilalte Părţi; în caz contrar, notificarea sau comunicarea transmisă în conformitate cu prevederile prezentului articol este considerată ca fiind valabilă.
ART. 13. LIMBA CONTRACTULUI ŞI LEGEA APLICABILĂ

13.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.

13.2 Prezentul Contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
ART. 14. JURISDICŢIE

14.1 Orice neînţelegeri rezultând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea sau punerea în executare a acestuia vor fi soluţionate pe cale amiabilă între Părţi.

14.2 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor respective nu este posibilă pe cale amiabilă în termen de 30 zile de la ivirea acestora, ele vor fi soluţionate de instanţele de judecată din România, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 15. FORŢA MAJORĂ

15.1. Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.2. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a Forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

15.3. Partea care invocă Forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia, precum şi încetarea cazului de Forţă majoră şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

15.3.1 Dacă Forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
ART. 16. CLAUZE FINALE

16.1 Modificarea prezentului Contract se face în scris, prin act adiţional la prezentul Contract, semnat de sau în numele ambelor Părţi.

16.2 Prezentul Contract reprezintă întreaga voinţă a Părţilor şi înlocuieşte orice altă înţelegere scrisă sau verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.3 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract este/sunt sau devine/devin din orice motiv, invalidă/invalide, ilegală/ilegale sau inaplicabilă/inaplicabile, respectiva invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta nici o altă prevedere a prezentului Contract, iar Părţile prezentului Contract vor încerca să substituie respectiva prevedere cu o alta validă, legală şi aplicabilă, cu respectarea scopului prezentului Contract.

16.4 Neexercitarea de către oricare dintre Părţi a unui drept născut în baza prezentului Contract, inclusiv neexercitarea de Partea, căreia i-a fost cauzat un prejudiciu prin neexecutarea culpabilă sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către cealaltă Parte, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiilor respective nu constituie şi nu va fi considerată renunţare sau decădere din drepturi.

16.5 Încetarea prezentului Contractul, din orice motiv, nu va aduce atingere acelor prevederi care, în conformitate cu termenii acestora, continuă să producă efecte şi după încetarea prezentului Contract.

16.6 În eventualitatea unui conflict între prevederile prezentului Contract şi eventualele acte adiţionale la acesta vor prevala ultimele, ca reprezentând voinţa cea mai recentă a Părţilor.
Prezentul Contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, fiind elaborat şi redactat de către Părţi, astăzi 14.08.2014

PRESTATOR ACHIZITOR

___________________________. ___________________________

reprezentată prin reprezentată prin


___________________________ _________________

Cerinte obligatorii in vederea calificarii ofertantului

Detalierea cerintei

Documente care sa sustina cerintele

Declaratie privind eligibilitatea
Solicitat 

Nesolicitat 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca nu se afla in urmatoarele situatii:

  • A fost condamnat in ultimii 5 ani prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;

  • a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

  • nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

  • in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  • a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

  • prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre achizitor, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Formular nr. 2 - Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind calitatea de participant la procedura

Solicitat 

Nesolicitat Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind calitatea de participant la procedura.

In functie de situatie, formularul va trebui completat atat de ofertant/ toti

membrii asocierii cat si de subcontractorii acestuia/acestora.


Formular nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Declaratie privind conflictul de interese
Solicitat 

Nesolicitat 
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie prin care sa ia la cunostinta urmatoarele:

  • evitarea situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia;

  • evitarea situatiei in care exista legaturi intre intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti

  • evitarea situatiei in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie

In vederea evitarii conflictului de interese, Achizitorul mentioneaza persoanele ce detin functii de decizie in S.C. SORSTE S.A. cu privire la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire: Reprezentant legal – Bucuras Sorina Luminita.

Formular nr. 4 - Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea conflictului de interese


3.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinte obligatorii in vederea calificarii ofertantului

Detalierea cerintei

Documente care sa sustina cerintele

Persoane juridice romane
Solicitat 

Nesolicitat 
Sa dovedeasca forma de inregistrare precum si obiectul de activitate si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.


Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului

de pe langa tribunal (copie legalizata sau original) valabil la

data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca obiectul de

activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei, emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere a ofertelor.Persoane juridice straine

Solicitat 

Nesolicitat 
Sa dovedeasca forma de inregistrare precum si obiectul de activitate si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

Documente care dovedesc o forma de inregistrare precum si obiectul de activitate si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional (original sau copie legalizata) insotite de traducere legalizata in limba romana.3.3 Situatia economico-financiara

Cerinte obligatorii in vederea calificarii ofertantului

Detalierea cerintei

Documente care sa sustina cerintele

Informatii privind situatia

economico-financiara
Solicitat 

Nesolicitat 
Se solicita bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 inclusiv dovada depunerii la autoritatile competente, in copie certificata “conform cu originalul” de catre reprezentantul legal al societatii.

Media cifrei de afaceri pe anii mentionati mai sus trebuie sa fie de minimum 400.000,00 LEI.Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 inclusiv dovada depunerii la autoritatile competente, in copie certificata “conform cu originalul” de catre reprezentantul legal al societatii.3.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinte obligatorii in vederea calificarii ofertantului

Detalierea cerintei

Documente care sa sustina cerintele

Informatii privind capacitatea tehnica a operatorului economic

Solicitat 

Nesolicitat 
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a furnizat produse similare celor ce fac obiectul achizitiei.

Ofertantul va dovedi experienta similara prin prezentarea a cel putin 1 document: contracte/procese-verbale de receptie/procese verbale de acceptanta contrasemnat de beneficiarii contractelor sau orice alt document care probeaza cerinta de mai sus.Formular nr. 5 – Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani;

Prezentarea a cel putin 1 document: contracte/procese-verbale de receptie/procese verbale de acceptanta contrasemnat de beneficiarii contractelor sau orice alt document care probeaza cerinta de mai sus.
Informatii privind subcontractarea


In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze o parte din contract, acest lucru va fi facut conform legislatiei in vigoare. Se va completa Formularul nr. 8 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.

Achizitorul solicita ofertantului sa precizeze proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti precum si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi.

Se va completa Formularul nr. 9 - Acord de subcontractare numai daca este cazul. Acordurile de subcontractare prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie.
Informatii privind asocierea

Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere Formularul 10 – Acord de Asociere, din care sa reiasa Partile semnatare, Activitatile contractuale comune, contributia financiara a fiecarei parti, Conditiile de administrare si conducere a asociatiei, Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate, Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii, Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei etc. De asemenea, acordul de asociere trebuie sa mentioneze faptul ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, respectiv faptul ca acestia raspund solidar in fata achizitorului.


4. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Pretul cel mai scazut

X

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə