Documentatia de atribuire pentru achizitie servicii de consultanta realizare studii de piata

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 420.89 Kb.
səhifə2/5
tarix08.04.2018
ölçüsü420.89 Kb.
1   2   3   4   5

………………………………., o societate ………………… constituită şi organizată în conformitate cu legislaţia românească, având sediul social în …………………….., telefon: ……………………, fax: …………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………………….. sub nr. J………./……………., CUI RO…………., cont ……………………., deschis la Banca …………………………. sucursala …………………….., localitatea ……………….., reprezentată de ……………………………., în calitate de ……………………., în calitate de PRESTATOR,

denumite în cele ce urmează în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”.PREAMBUL

Având în vedere că:

Achizitorul doreşte să beneficieze de Serviciile de consultanță aferente realizării a două Studii de Piață oferit de Prestator, în cadrul proiectului ……………………………………… (denumit în cele ce urmează “Proiectul”), pentru care a obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" Operațiunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere", gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, prin semnarea contractului de finanţare numărul …………………, (denumit în cele ce urmează “Contractul de finanţare”).

Prestatorul doreşte să presteze Serviciile de consultanţă, obiect al prezentului Contract, în termenii şi condiţiile stipulate în acesta.

Achizitorul înţelege şi este de acord să pună la dispoziţia Prestatorului şi a colaboratorilor acestuia date proprii, financiare şi de orice altă natură, în măsura în care acest lucru este necesar prestării Serviciilor de consultanţă, obiect al prezentului contract, în condiţiile în care Prestatorul se obligă să respecte întocmai clauzele de confidenţialitate stabilite în acest scop.

DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel, cu excepţia cazului în care contextul impune un alt înţeles:

Contract” înseamnă prezentul contract, încheiat între Părţi la data de ………….., inclusiv toate anexele la acesta;

Informaţii confidenţiale“ înseamnă orice informaţii care nu sunt destinate publicului larg şi sunt supuse dreptului de proprietate intelectuală, cum ar fi, dar fără a se limita la, date, materiale, produse, specificaţii, manuale, planuri de afaceri, strategii de cercetare, dezvoltare şi marketing trecute, prezente şi proiectate, informaţii financiare şi alte informaţii cu valoare economică ori ce pot avea valoare economică, dezvăluite sau prezentate în scris sau prin orice alt mijloc, linia de afaceri existentă sau planificată, previziuni financiare, pieţe, clienţi, furnizori, contracte, restanţe, secrete comerciale şi acţiuni şi toate materialele pregătite în baza celor enumerate, puse la dispoziţia Părţilor în baza prezentului Contract;

Proprietate intelectuală” include, fără a se limita la, brevete, mărci comerciale şi de servicii (înregistrate sau neînregistrate), proiecte înregistrate sau neînregistrate, modele funcţionale, drepturi de autor (inclusiv drepturi de autor asupra studiilor, proiectelor), aplicaţii ale celor de mai sus şi dreptul de a fi aplicate oriunde în lume, descoperiri, creaţii, invenţii ori îmbunătăţiri şi adăugiri aduse invenţiilor, informaţii confidenţiale, know-how şi orice activitate de cercetare în legătură cu cele de mai sus, nume comerciale înregistrabile sau nu, drepturi morale şi orice alte drepturi similare;

Beneficiar” şi“Prestator” înseamnă Părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul Contract;

Preţul Contractului” înseamnă preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza prezentului Contract, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract;

Forţă majoră” înseamnă un eveniment independent de voinţa Părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea Contractului şi care împiedică Părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul Contract; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din Părţi;

Zi” înseamnă zi calendaristică;.

"An" înseamnă 365 de zile;

"Lună" înseamnă lună calendaristică.

Orice referire din prezentul Contract la o prevedere legală include referirea la modificările şi completările ulterioare, precum şi la orice reglementări sau dispoziţii în cadrul acelei prevederi legale, cu modificările ei.

Referirile din prezentul Contract făcute la singular includ o referire la plural şi invers, iar referirile făcute la masculin includ o referire la feminin şi neutru, în timp ce referirea la o persoană trebuie să includă o referire la o persoană juridică sau fizică.

Interpretarea prezentului Contract nu este afectată de titluri.

Referirile făcute în prezentul Contract la articole, clauze sau subclauze trebuie înţelese ca referiri la articolele, clauzele şi subclauzele prezentului Contract, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

Orice anexă la prezentul Contract este parte integrantă a acestuia, iar referirea la o anexă în prezentul Contract este o referire la o anexă a prezentului Contract.


Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate în formă identică şi care împreună vor forma un singur instrument, iar Părţile pot semna prezentul Contract semnând unul sau mai multe astfel de exemplare.
ART. 1 SCOPUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI

Scopul prezentului Contract constă în prestarea de către Prestator de servicii de consultanţă, în conformitate cu obiectul prezentului Contract, în vederea implementării de către Achizitor a Proiectului în baza Contractului de finanţare numărul ………………   1. In baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă să presteze Achizitorului, în colaborare cu acesta şi în vederea realizării scopului menţionat anterior, Servicii de consultanţă aferente realizării a două Studii de Piață, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, constând în următoarele activităţi:


ACTIVITATEA 1: Pregătirea de către ……………………… a celor două Studii de Piață

Termen de realizare:

 • 1 studiu de piață în ……………….. calendaristice de la primirea comenzii ferme, dar nu mai târziu de termenul limită impus de graficul de implementare al proiectului;

 • 1 studiu de piață în ……………….. calendaristice de la primirea comenzii ferme, dar nu mai târziu de termenul limită impus de graficul de implementare al proiectului;
  1. În schimbul prestării Serviciilor de consultanţă, obiect al prezentului Contract, Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului Preţul Contractului, în conformitate cu prevederile acestuia.


ART. 2 DURATA CONTRACTULUI

2.1 Achizitorul este de acord şi Prestatorul se obligă să presteze Serviciile de consultanţă, aşa cum acestea sunt descrise în prezentul Contract pe o perioadă de 12 luni, începând de la data semnării prezentului Contract.


2.2 Prezentul Contract încetează să producă efecte la data de …………………, cu condiția stingerii obligațiilor de plata ale achizitorului, dacă Părţile nu convin prelungirea acestuia în condiţiile stipulate în Contract.
2.3 Durata prezentului Contract poate fi prelungită cu acordul expres al Părţilor, prin semnarea de către sau în numele ambelor Părţi a unui acord la prezentul Contract.
ART. 3 DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului


a) Prestatorul se obligă să presteze Serviciile ce fac obiect al prezentului Contract în condiţiile şi la termenele stabilite în acesta, cu promptitudinea şi profesionalismul cuvenite angajamentului asumat, depunând toate diligenţele în sensul realizării obiectului prezentului Contract, dedicându-şi timpul de lucru necesar, atenţia şi priceperea pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate în prezentul Contract, punând întotdeauna la dispoziţie cunoştinţele, expertiza, abilităţile şi ingeniozitatea sa;

b) Prestatorul are obligaţia de a începe executarea Contractului, respectiv prestarea Serviciilor în cel mai scurt timp posibil de la semnarea Contractului, dar nu înainte de comunicarea de către Achizitor Prestatorului a tuturor informațiilor necesare demarării Proiectului. În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi / sau suportă costuri suplimentare datorate în exclusivitate Achizitorului, Părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor şi totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la Preţul Contractului;

c) Prestatorul se obligă să presteze Serviciile ce fac obiect al prezentului Contract la termenele stabilite în acesta. În cazul în care: a) orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului sau b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea Contractului de către Prestator îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau a oricărei faze a acestora, Părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional la prezentul Contract în acest sens;

d) dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Prestatorul nu respectă termenul de prestare a Serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în prezentul Contract se face cu acordul Părţilor, prin act adiţional la prezentul Contract;

e) Prestatorul va presta Serviciile în baza prezentului Contract, în principiu, la punctul de lucru al acestuia din Strada Belgrad nr 10, Sector 1, București; Prestatorul se va deplasa, la cerere, la orice altă locaţie indicată de Achizitor, în măsura în care acest lucru este necesar în vederea realizării obiectului prezentului Contract, cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, și cu plata costurilor de deplasare în plus față de prețul contractului prevăzut la Art. 5, Prestatorul fiind singurul în drept să dispună mutarea în interes de serviciu a propriilor colaboratori ori delegarea propriilor angajaţi;

f) Prestatorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că toţi colaboratorii / angajaţii săi îndeplinesc şi respectă normele de lucru şi regulamentul de ordine interioară în vigoare, existente la sediul Achizitorului sau în locaţiile indicate/puse la dispoziţie de către acesta şi aduse la cunoştinţa sa de către Achizitor, atunci când furnizarea Serviciilor contractate se face în aceste locaţii;

g) Prestatorul va transmite Achizitorului întreaga documentaţie dezvoltată în baza prezentului Contract, atât în format tipărit, cât şi în format electronic, la termenele stabilite prin prezentul Contract.

3.2. Drepturile şi obligaţiile Achizitorului 1. Achizitorul se obligă să furnizeze ori să pună la dispoziţia Prestatorului orice resurse, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii, mai puţin cele ce prin esenţa Contractului cad în sarcina Prestatorului, în mod efectiv şi complet, într-un termen de maxim 7 zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, pentru a permite Prestatorului furnizarea serviciilor conform prevederilor prezentului Contract;

 2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului Preţul Contractului în termenele convenite în prezentul Contract, respectiv în termen de 7 zile calendaristice de la emiterea facturilor conform art. 5 din prezentul Contract;

 3. Achizitorul se obligă să recepţioneze Documentația finală, precum şi orice alte documente ce vor fi întocmite de către Prestator în baza prezentului Contract, în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea adresată de către Prestator Achizitorului în acest sens, în baza unui proces-verbal de predare – primire;

 4. Achizitorul se obligă să desemneze o persoană de contact, care îl va reprezenta în relaţiile cu Prestatorul;

 5. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a Serviciilor.


ART. 4. GARANŢII

4.1 Prestatorul garantează Achizitorului că Serviciile ce urmează a fi prestate în baza prezentului Contract sunt conforme cu obiectul acestuia, precum şi faptul că sunt realizate de personal calificat.

4.2 Prestatorul se obligă să protejeze Achizitorul de orice pretenţii ridicate de terţi, atât timp cât ele decurg din realizarea obiectului Contractului şi sunt cauzate de culpa exclusivă a Prestatorului.

4.3 Prestatorul nu oferă alte garanţii, scrise sau verbale, decât cele menţionate expres în prezentul Contract.


ART. 5. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5.1 Pentru serviciile prestate de Prestator în baza prezentului Contract, Achizitorul va plăti acestuia suma totală de …………………. RON (TVA inclus), facturată după cum urmează: • la predarea primului studiu suma în valoare de ……………., TVA inclus;

 • la predarea celui de-al doilea studiu suma în valoare de …………….. lei, TVA inclus.

5.2 Termenul de plată privind achitarea facturilor este de 30 zile, iar în cazul în care ele nu sunt onorate Prestatorul are dreptul de a sista prestarea Serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea Serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

5.3 Părţile se vor notifica reciproc cu privire la orice modificări în datele de identificare a contului în maximum cinci (5) zile lucrătoare de la data intervenirii modificărilor.

5.4 Achizitorul se obligă să deconteze Prestatorului cheltuielile pe care acesta le face în numele său în vederea îndeplinirii adecvate a obligaţiilor asumate de el prin prezentul Contract, sub condiţia acordului prealabil al Achizitorului. Decontarea cheltuielilor angajate în numele Achizitorului se face pe bază de decont însoţit de acte justificative.

5.5 Plata preţului se va efectua în RON, în cont IBAN ……………………….., deschis la ………………, sucursala ………………, localitatea …………………….., în termen de 30 zile calendaristice de la emiterea facturii de către Prestator.

5.6 Lichidarea oricăror datorii către Prestator se va efectua în cel mult 45 de zile de la data încetării prezentului Contract.
ART. 6. CONFIDENŢIALITATE

6.1 Achizitorul este de acord să dezvăluie Prestatorului Informaţii confidenţiale.

6.2 Prestatorul se obligă ca pe toată durata prezentului Contract să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea acestora, în măsura în care respectivele informaţii au fost puse la dispoziţia sa cu menţiunea caracterului lor confidenţial.

6.3 Informaţiile sunt considerate a fi confidenţiale în măsura în care acestea nu sunt cunoscute publicului larg, nu privesc fapte sau acte condamnate de legea penală şi se convine astfel de către Părţi.

6.4 În ceea ce priveşte Informaţiile confidenţiale primite de la Achizitor, Prestatorul se obligă:


 • nu le divulge vreunei persoane, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti sau al altei acţiuni legale, precum şi atunci când există acordul expres al Beneficiarului;

 • să dea dovadă de aceeaşi grijă în păstrarea caracterului confidenţial al acestora întocmai ca în cazul propriilor informaţii şi să depună toate diligenţele în sensul menţinerii caracterului lor confidenţial;

 • să le folosească numai în scopul realizării obiectului prezentului Contract.

6.5 Achizitorul este singurul responsabil de acurateţea şi provenienţa Informaţiilor confidenţiale.

6.6 Obligaţiile de confidenţialitate stipulate de prezentul articol nu se aplică acelor Informaţii confidenţiale sau părţilor din acestea, care: • sunt sau vor fi cunoscute public, dintr-o cauză externă, fără încălcarea prezentului Contract de către Prestator;

 • erau cunoscute Prestatorului anterior încheierii prezentului Contract;

 • sunt obţinute de Prestator, în mod legal, de la o terţă persoană, fără să-i incumbe o obligaţie de confidenţialitate, independent de realizarea obiectului prezentului Contract sau

 • sunt solicitate prin lege, prin hotărâre judecătorească sau de către o autoritate guvernamentală sau de stat.

  1. Achizitorul şi Prestatorul pot conveni în scris, prin semnarea de către sau în numele ambelor Părţi, a unui act adiţional la prezentul Contract, să dezvăluie terţelor persoane o serie de informaţii ce ar putea ajuta la realizarea obiectului prezentului Contract.


ART. 7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

7.1 Drepturile de Proprietate intelectuală născute asupra tuturor materialelor realizate de Prestator ca urmare a activităţii desfăşurate de acesta în vederea îndeplinirii obiectului prezentului Contract îi aparţin acestuia de drept, fără a fi necesară îndeplinirea oricăror formalităţi şi rămân ale acestuia, indiferent dacă acestea ajung în posesia Achizitorului prin natura Contractului, afară de cazul în care Părţile convin în mod expres, prin act adiţional la prezentul Contract transferul acestora.

7.2 Prestatorul îşi rezervă dreptul ca, la finalul Contractului ori chiar şi în cursul derulării acestuia, să folosească oricare din materialele asupra cărora s-a născut un drept de proprietate intelectuală menţionat anterior în scopul realizării activităţii de consultanţă pentru alţi clienţi proprii, atât timp cât acestea nu conţin Informații confidenţiale.

7.3 Achizitorul nu poate solicita Prestatorului, în condiţiile realizării obiectului prezentului Contract, plata unei redevenţe în schimbul folosirii de către Prestator a informaţiilor pe care primul le pune la dispoziţie, chiar dacă acestea ar fi protejate de legislaţia proprietăţii intelectuale.

7.4 Prestatorul, excepţie făcând cazul în care există un acord/contract scris, derogator de la această clauză, are un drept de Proprietate intelectuală exclusiv asupra materialelor realizate de acesta ca urmare a activităţii desfăşurate de el în vederea îndeplinirii obiectului prezentului Contract – materiale dezvoltate exclusiv prin forţe şi resurse proprii -, Achizitorului revenindu-i doar un drept de folosinţă neexclusiv asupra acestora, putându-le însă utiliza pe o durată 24 luni, în cadrul propriei afaceri ori în cadrul raporturilor comerciale cu proprii clienţi, fără a avea nevoie de un acord scris suplimentar în acest sens, doar în condiţiile în care a achitat integral onorariul Prestatorului.
ART. 8. STATUTUL PRESTATORULUI

8.1 Prestatorul este contractant independent, iar acesta, precum şi colaboratorii acestuia, nu vor fi consideraţi ca fiind angajaţi ai Achizitorului.

8.2 Prin prezentul Contract, Achizitorul numeşte Prestatorul în vederea prestării Serviciilor specificate la art. 1 din Contract, iar Prestatorul îşi rezervă drepturile de a decide asupra metodei, modului şi mijloacelor prin care vor fi prestate Serviciile.

8.3 Prestatorul nu este obligat să presteze Serviciile în baza unui orar fix, iar dacă Serviciile sunt prestate la sediul Achizitorului sau la orice altă adresă menţionată de acesta, atunci timpul petrecut de Prestator sau colaboratorii acestuia la sediul Achizitorului sau la adresa indicată de acesta va fi administrat de Prestator, cu respectarea programului de lucru normal al Achizitorului şi a cerinţelor şi reglementărilor legale.

8.4 Prestatorul nu este obligat să îşi aloce timpul său şi/sau al colaboratorilor săi integral pentru prestarea Serviciilor stipulate în prezentul Contract, nefiind un Prestator exclusiv al Achizitorului. Prestatorul va fi cel care va stabili ordinea în care se vor presta Serviciile, ţinând cont de criteriile de performanţă şi termenele stipulate în prezentul Contract.

8.5 Toate materialele folosite aferente prestării Serviciilor vor fi furnizate de Prestator, cu excepţia cazului în care Serviciile prestate presupun utilizarea calculatoarelor sau software-ului existent al Achizitorului.

8.6 Fiecare Parte este de acord ca, pe perioada prestării Serviciilor în baza prezentul Contract şi pentru o perioadă de 24 luni de la încetarea Contractului, să nu acţioneze direct sau indirect, pe cont propriu sau în numele altei persoane pentru a aborda (sau intenţiona să abordeze) o persoană, care la data încetării Contractului este angajat sau colaborator în vreun fel al celeilalte Părţi, pentru ca aceasta să înceteze sau să nu prelungească contractul în baza căruia colaborează sau este angajată a Părţii respective, cu excepţia cazului în care există aprobarea scrisă prealabilă a Părţii care are contract încheiat cu respectiva persoană.
ART. 9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
9.1 Dacă Prestatorul, din vina exclusivă a acestuia, nu execută obligaţiile asumate prin prezentul Contract, în condiţiile şi la termenele menţionate în acesta, Achizitorul are dreptul de a deduce din Preţul Contractului, cu titlu de penalităţi, o cotă procentuală reprezentând 0,5% din Preţul Contractului - aplicabilă pentru fiecare zi de întârziere a executării obligaţiilor.
9.2 Dacă Achizitorul, din vina exclusivă a acestuia, nu onorează facturile în 30 zile calendaristice de la termenele menţionate în Contract, acesta trebuie să plătească Prestatorului, cu titlu de penalităţi, o cotă procentuală reprezentând 0,5% din Preţul Contractului.
9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune – interese.
ART. 10. ÎNCETAREA

10.1 Prezentul Contract încetează: 1. de drept, la expirarea duratei acestuia;

 2. prin acordul de voinţă al Părţilor;

 3. prin reziliere, în caz de neexecutare culpabilă sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor de către oricare dintre Părţi şi dacă respectiva neexecutare culpabilă sau executare necorespunzătoare nu este remediată în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării în acest sens de la Partea care solicită rezilierea; Partea care solicită rezilierea ca urmare a neexecutării culpabile sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor de către Partea culpabilă este îndreptăţită la plata de daune-interese în caz de forţă majoră, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract;

 4. în caz de forţă majoră, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract.

10.2 Încetarea/suspendarea contractului, indiferent de motiv, nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor de plată deja scadente între Părţi până la momentul încetării/suspendării Contractului. Părţile nu vor datora una celeilalte nici o plată, indemnizaţie sau rambursare suplimentară obligaţiilor deja scadente între acestea ca urmare a încetării/suspendării Contractului în condiţiile de mai sus.

10.3 Prestarea oricărui serviciu sau achitarea oricărei plăţi după încetarea prezentului Contract nu poate fi interpretată ca o reînnoire sau prelungire a acestuia.
ART. 11. SUBCONTRACTAREA ŞI CESIUNEA CONTRACTULUI

11.1 Niciuna dintre Părţi nu poate transmite, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile născute în sarcina lor prin prezentul Contract, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.

11.2 În cazul subcontractării sau cesiunii în tot sau în parte a prezentului Contract, în condiţiile art. 11.1, Partea care subcontractează / cesionează rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de cealaltă Parte în ceea ce priveşte modul de executare a Contractului.
ART. 12. NOTIFICĂRIDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə