Documentatia de atribuire pentru achizitie servicii de consultanta realizare studii de piata

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 420.89 Kb.
səhifə1/5
tarix08.04.2018
ölçüsü420.89 Kb.
  1   2   3   4   5

Nr. inregistrare: 56/15.07.2014DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIE

SERVICII DE CONSULTANTA REALIZARE STUDII DE PIATA


Achizitor: ASOCIATIA TRADITII MANUFACTURA VIITOR
Adresa: B-dul Bucuresti nr. 12, Focsani, Judetul Vrancea, Romania
Procedura aplicata: Procedura simplificata - conform Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumentele structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari nr. 1120 din 15.10.2013.
Surse de finantare:

 • Proiect finantat din fonduri europene de catre AM POS CCE 2007-2013,

 • Axa prioritara 1, Operatiune 1.3.3 – Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturi de furnizori si clustere

 • Contractul de Finantare nr.1CLT/800.015/14.05.2014 SMIS 49825.

 • Surse propriiCuprins:Sectiunea I - Fisa de date

Sectiunea II - Caiet sarcini

Sectiunea III - Formulare


SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

pentru procedura simplificataachizitie servicii de consultanta realizare studii de piata


Achizitor:

ASOCIATIA TRADITII MANUFACTURA VIITOR

Titlul proiectului:

“Planul de Dezvoltare a Asociatiei Traditii Manufactura Viitor”

Numarul contractului:

1CLT/800.015/14.05.2014, SMIS 49825

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Beneficiar


1. INFORMATII GENERALE

1.1. Achizitor:
Denumire: ASOCIATIA TRADITII MANUFACTURA VIITOR

Adresa implementare proiect: B-dul Bucuresti nr. 12, Focsani, Judetul Vrancea, Romania

Persoana de contact: Ionescu Victorita Elena

Telefon: 0337.401.241

E-mail: tmv.cluster@gmail.com

Fax: 0337.401.260

Adresa de internet:


1.3. Sursa de finantare:

POS CCE axa prioritara 1, operatiune 1.3.3 – Sprijin acordat pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori si clustere1.4. Procedura aplicata

Procedura simplificata - conform Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumentele structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari nr. 1120 din 15.10.2013.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului: „Achizitionare servicii de realizare studii de piata”, cu scopul de a identifica situatia reala din domeniul textilelor atat la nivel national cat si international


2.2 Descriere succinta a serviciilor si locul de livrare

Asociatia TMV doreste achizitionarea de servicii de realizare studii de piata, pe specificul activitatii principale, si anume in domeniul textile – confectii – incaltaminte – marochinarie, cu scopul de a identifica: modalitati de imbunatatire a activitatii desfasurate, bunele practici si trendul din domeniul textilelor la nivel national si international.

Loc de livrare: Focsani, bdul Bucuresti, nr. 12


2.3. Durata contractului: Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil pe toată perioada de implementare a proiectului, pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale.


2.4. Cantitatea si valoarea contractului:

Valoarea estimata a contractului este de 107.601,00 lei cu TVA inclus, fiind distribuita astfel:
Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Pret unitar cu TVA (LEI)

Total cu TVA (LEI)

1.

Studiu de piata interna - analiză piaţă internă pe domeniul textilelor

1

53.800,00

53.800,00

2.

Studiu de piata interna - analiză piaţă externa pe domeniul textilelor

1

53.800,00

53.800,00
T O T A L

107.600,00


Preturile mentionate mai sus sunt maximale, atat pentru fiecare produs in parte cat si per total. Orice oferta care depaseste valorile unitare si totale din tabel va fi declarata neconforma.3. PROCEDURA

LEGISLATIA APLICATA: OUG 34 /2006 cu modificarile ulterioare si oridnul 1120/2013 privind procedurile simplificate


4. CRITERII/CERINTE DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Criteriile/cerintele de calificare vor fi sustinute de Ofertant cu documentele justificative solicitate.


ATENTIE!

Formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod corespunzator.

Necompletarea corespunzatoare a documentelor din prezenta fisa de date va duce la descalificarea ofertei.

Lipsa oricarui document din documentatia de calificare va duce la descalificarea ofertei.

Formularele si declaratiile prevazute trebuie semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, in original, daca nu se specifica altfel. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal.

Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul unei asocieri, documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici.

Toate documentele emise de autoritatile competente trebuie prezentate in original sau copie conform cu originalulsi trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor, in cazul in care nu se specifica altfel in documentatia pentru ofertanti.4.1. Situatia personala a candidatului/ofertantului

Cerinte obligatorii in vederea calificarii ofertantului

Detalierea cerintei

Documente care sa sustina cerintele

4.1.1 Declaratii privind eligibilitatea Solicitat 

Nesolicitat Sa nu fi fost ultimii 5 ani condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

Incadrarea in situatia de mai sus atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului.Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei privind eligibilitatea in original

(Formularul 1 din Sectiunea III)4.1.3 Conflictul de interese
Solicitat 

Nesolicitat 


La depunerea ofertelor, operatorii economici vor completa o declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese.

( Formularul 3 din Sectiunea III )

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, achizitorul va solicita informatii direct de la autoritatile competente.


5. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOAREPretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

X

FACTORI DE EVALUARE

Punctaj maxim

Oferta (propunerea) financiara, fara TVA

40 puncte

Oferta (propunerea) durata de realizare

30 puncte

Oferta (propunerea) tehnica

30 puncte

TOTAL

100 puncte

Algoritmul de calcul

A. Punctajul pentru oferta financiara se acorda astfel:

Pretul ofertelor

40 puncte

Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 de puncte;

Pentru celelalte preturi punctajul se acorda astfel:

Pf(n)= (pret minim /pret ofertat ) x40

Unde,


Pf(n).- punctajul ofertei financiare evaluate;

Pret minim - pretul cel mai mic ofertat;

Pret ofertat - pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul


B. Punctajul pentru oferta de durata de realizare se acorda astfel:

Durata de realizare

30 puncte

Pentru cel mai mic timp de realizare se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte

Pentru celelalte oferte de durata de realizare punctajul se acorda astfel

Pd(n) = durata minima/durata n x 30 puncte

Pd(n) = punctajul ofertei n

Durata n = durata ofertei n


C. Pentru oferta tehnica evaluarea se va face dupa cum urmeaza

FACTORI DE EVALUARE PROPUNERE TEHNICA

Scor maxim

30 puncte

C.1.1 Caracteristici analizate in cadrul studiului de piata extern

15 puncte max

C.1.2 Caracteristici analizate in cadrul studiului de piata intern
Algoritmul de calcul consta in aplicarea „metodei punctelor de calitate” care presupune clasificarea ofertelor in ordine descrescatoare a punctajelor, avand in vedere ponderile indicate mai jos. Clasamentul se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Va fi declarata castigatoare oferta admisibila care obtine cel mai mare numar de puncte.

C.1.1 Caracteristici analizate in cadrul studiului de piata extern

Punctajul maxim 15 puncteC.1.2 Caracteristici analizate in cadrul studiului de piata intern

Punctajul maxim 15 puncte

Punctajul total pentru oferta tehnica se obtine dupa formula:

Pt(n) = E.1.1(n) + E.1.2(n)

Unde,

Pt(n) este punctajul total pentru oferta tehnica evaluata15 puncte max

DETERMINAREA SCORULUI FINAL AL OFERTELOR

Scorul final ce se va lua in calcul in clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se calculeaza dupa formula:

Sf(n) = Pf(n) + Pd (n) + Pt(n)

Unde,


Sf(n) este scorul final al ofertei evaluate

Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare scor final (Sf(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare scor final Sf(n), oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi determinata prin retransmiterea in plic inchis a ofertei financiare, astfel cel care va reoferta mai putin va fi declarat castigatorSe vor lua in considerare doar ofertele care respecta cerintele tehnice minimale specificate in cadrul documentatiei. Ofertele care nu respecta cerintele minime din caietul de sarcini vor fi considerate neconforme.

Nota : Nu se accepta oferte alternative.
6. PREZENTAREA OFERTEI

6.1. Limba de redactare a ofertei

Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Achizitor trebuie sa fie in limba romana.

Documentele emise in alta limba pot fi furnizate de ofertant, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea in limba romana. Traducerea in limba romana trebuie sa fie legalizata in cazul documentelor ce dovedesc criteriile de calificare si/sau selectie.6.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului

LEU

6.3. Perioada de valabilitate a ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila timp de minim 30 de zile de la data depunerii ofertelor.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a fi respinsa ca fiind neconforma.

Precizari: Achizitorul are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

a. Ofertantul are obligatia de a comunica achizitorului daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

b. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta.


6.4. Continutul ofertei

Oferta trebuie sa contina: oferta tehnica si oferta financiara care trebuie sa fie transmise Achizitorului intr-un plic sigilat.

Paginile din dosarul cu documentele solicitate trebuie sa fie numerotate si trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta.Oferta trebuie sa contina un exemplar in original.

6.5. Modul de prezentare a propunerii tehnice SECTIUNEA B

Ofertantul trebuie sa completeze descrierea tehnica detaliata a servicilor furnizate, studiile de piata, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.

6.6. Modul de prezentare a propunerii financiare SECTIUNEA C

Oferta financiara trebuie sa fie prezentata in LEI (fara TVA si cu TVA) si trebuie sa includa: Formularul de oferta financiara

Propunerea financiara (fara TVA) va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total.

Platile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei.

Lipsa formularului de oferta inseamna lipsa oferta, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligatia de a lua in considerare eventualele deduceri in cazurile in care acestea sunt sub efectul unei legi, precum si toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv marja de profit.

Preturile incluse in propunerea financiara vor include toate taxele, impozitele si contributiile legale de orice natura in legatura cu obiectul contractului.

Elaborarea propunerii financiare in alta forma decat cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ofertei ca neconforma.

Daca pretul ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca neconforma.


6.7. Modul de prezentare a ofertei (la depunere)

Ofertele trebuie depuse inaintea termenului limita de depunere a ofertelor specificat in prezenta fisa de date. Va fi respinsa orice oferta primita dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sau la alta adresa decat cea stabilita in prezenta documentatie: ....................................................... Ofertele pot fi livrate personal, curier sau posta pe baza unei scrisori de inaintare - semnata si datata, direct catre achizitor.

Ofertele depuse prin alte mijloace decat cele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare.

Plicurile cu ofertele trebuie sa contina un dosar al ofertei grupat in trei sectiuni separate, marcate corespunzator cu: "Sectiunea A – informatii generale si declaratii, "Sectiunea B – Oferta Tehnica" si " Sectiunea C - Oferta Financiara".

Paginile din plic trebuie sa fie numerotate. Dosarul ofertei va contine un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta.

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertelor.6.8. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertantii isi pot modifica sau retrage ofertele printr-o instiintare scrisa inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica nici o oferta.

6.9. Depunerea ofertelor

Termenul limita de depunere a ofertelor este:

Data: 08.08.2014

Ora: 15.00

Adresa: Focsani, bdul Bucuresti, nr.156.10. Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor:

Data: 08.08.2014

Ora: 16.00

Adresa: Focsani, bdul Bucuresti, nr.156.11. Costurile de pregatire a ofertelor

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant.

6.12. Dreptul de proprietate asupra ofertelor

Cu exceptia ofertelor depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea stabilita prin prezenta documentatie sau dupa expirarea datei limita pentru depunere, Achizitorul va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertele primite pentru aceasta procedura de atribuire.

Ofertantii nu au dreptul la restituirea ofertelor depuse in procedura.6.13. Confidentialitate

Achizitorul asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantii le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acelor informatii sunt in masura sa prejudicieze interesele legitime ale acestora, in special in ceea priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Ofertantii vor specifica in cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

7. SISTEMUL DE EVALUARE AL OFERTELOR

Evaluarea documentelor de calificare in conformitate cu criteriile de calificare

Oferta va fi evaluata in conformitate cu criteriile de calificare descrise in prezenta documentatie.

Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:

- au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;

- a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezenat documente relevante in scopul confirmarii celor mentionate in declaratia initiala;

- constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini alternativa care nu poate fi luata in considerare intrucat nu este precizata posibilitatea depunerii de oferte alternative;

- pretul fara TVA inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata prevazuta.

- oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi executat astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini;

- oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69 1 din ordonanta de urgenta, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

- ofertantul se afla in conflict de interese cu oricare din persoanele cu dunctie de decizie din cadrul achizitorului.

- lipseste unul sau mai multe documente

- documentele prezentate nu sunt completate corespunzator

Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii:

a. nu satisface cerintele caietului de sarcini;

b. contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Achizitorul in documentatia de atribuire, care in mod evident sunt dezavatajoase pentru aceasta din urmaEvaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnica va fi evaluata in conformitate cu cerintele din specificatiile tehnice si documentele solicitate.

Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

Orice erori aritmetice se trateaza conform legislatiei in vigoare
8. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului este de 86.774,20 lei fara TVA, respectiv 107.600 lei inclusiv TVA.

9. ATRIBUIREA CONTRACTULUI


9.1. Ajustarea pretului contractului

NU 


11. MODALITATI DE PLATA

Plata produselor si serviciilor achizitionate sa va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii.

Nu se accepta plata in avans.

Penalizarile pentru intarzierile la livrare sau plata sunt de 0,01% pe zi din valoarea produselor nelivrate sau din suma de plata ramasa neachitata.


SECTIUNEA II
SPECIFICATII TEHNICE /CAIET DE SARCINI

INFORMATII GENERALEObiectivul general

Rezultatele asteptate de la prestator:

Obiectul achizitiei:

In vederea implementarii activitatilor proiectului, Asociatia TMV doreste achizitionarea de servicii de consultanta in vederea realizarii unor studii de piata din domeniul textilelor atat la nivel national cat si international in perioada de derulare a proiectului pe care aceasta il implementeaza.

Contractarea unor servicii de consultanta in vederea realizarii unor studii de piata in domeniul textilelor atat la nivel national cat si international pentru clusterul TMV are ca scop crearea unui plan de actiuni concret pentru dezvoltarea Asociatiei pe plan intern si extern, pentru imbunatatirea activitatii desfasurate – aliniere la stanbdarde internationale dar si pentru a se putea construi o indentitatea vizuala a clusterului, realiza campanii de comunicare necesare promovarii clusterului, membrilor sai si a proiectelor sale.


Servicii solicitate:

A. Realizarea unui studiu de piata extern in domeniul textilelor

Structura studiu 1. Contextul mondial si european al industriei de textile –confectii ; pozitia Romaniei in comertul international cu produse textile-confectii

 2. Bariere de ordin tarifar si netarifar in comertul cu produse textile-confectii si perspective pentru produsele romanesti de textile-confectii de penetrare pe pietele Germaniei, Marii Britanii, Scandinaviei si Federatiei Ruse

 3. Caracteristici ale pietei de textile-confectii din Germania, Marea Britanie, Scandinavia si Federatia Rusa (cerinte legale-de produs, ambalaje etc ; de piata (canale de distributie, targuri etc ; particularitati ale comercializarii produselor textile-confectii ; evolutia preturilor, tendinte ; schimbari in comportamentul consumatorilor etc-exemple concrete

 4. Strategii de dezvoltare si rolul clusterelor in intarirea cooperarii internationale (importanta internationalizarii clusterelor-etape)

 5. Comertul international cu produse textile

 6. Accesul pe piate externe

 7. Tendinte privind evolutia pietelor de desfacere, in special a celor din Germania, Marea Britanie, Scandinavia si Federatia Rusa

 8. Concluzii si recomandari privind oportunitatile si strategiile de patrundere pe piatele Germaniei, Marii Britanii, Scandinaviei si Federatiei Ruse

 9. ANEXE

ATENTIE!


Pentru realizarea ofertei tehnice si obtinerea punctajului maxim pentru factorul de evaluare oferta tehnica, punctele cuprinse in cadrul structurii de studiu piata externa vor fi detaliate cu informatiile care vor fi analizate in cadrul studiului. Detalierea acestor puncte trebuie sa fie relevante din punct de vedere al domeniului in care se vor realiza aceste studii cat si a contextului in care se deruleaza proiectul si a activitatii pe care autoritatea contractanta o desfasoara.
B. Realizarea unui studiu de piata intern in domeniul textilelor

Structura studiu 1. Context

 2. Industria de textile-confectii de imbracaminte in cadrul economei Romaniei in perioada 2009-2013

 3. Resursa umana in Industria de textile-confectii de imbracaminte.

4. Impedimente, solutii si beneficii pentru dezvoltarea industriei textile

5. Concluzii si recomandari

6. ANEXE
ATENTIE!

Pentru realizarea ofertei tehnice si obtinerea punctajului maxim pentru factorul de evaluare oferta tehnica, punctele cuprinse in cadrul structurii de studiu piata interna vor fi detaliate cu informatiile care vor fi analizate in cadrul studiului. Detalierea acestor puncte trebuie sa fie relevante din punct de vedere al domeniului in care se vor realiza aceste studii cat si a contextului in care se deruleaza proiectul si a activitatii pe care autoritatea contractanta o desfasoara.


CALENDAR DE ACTIVITATI PROVIZORIU

Nr. Crt.

Activitate

Termen livrare/prestare

1

A. Realizarea unui studiu de piata extern in domeniul textilelor

60 zile


2

B. Realizarea unui studiu de piata intern in domeniul textilelor


60 zile2. Supozitii si Riscuri

2.1. Supozitii care stau la baza contractului

Implementarea corespunzatoare a activitatilor proiectului2.2. Riscuri

Riscurile care vor fi luate in considerare pe parcursul derularii contractului, sunt:

Intarzierea platilor din cauza nerambursarii la timp a cheltuielilor de catre AM POS CCE .

3. Metodologia de lucru pe durata derularii contractului:

Beneficiarul va transmismite operatorului economic comanda scrisa

Operatorul economic va transmite Beneficiarului raspunsul sau impreuna cu modelul propus spre aprobare, in termenul de maximum 2 zile de la primirea solicitarii.

Beneficiarul va transmite confirmarea sa in maximum 2 zile de la primirea propunerii operatorului economic si va fi considerat comanda ferma. Achizitorul isi rezerva dreptul de a refuza propunerea operatorului economic si/sau de a solicita variante suplimentare.


4. Entitatile responsabile pentru managementul contractului

Asociatia TMV va fi responsabila pentru toate aspectele procedurale legate de procesul de atribuire si management financiar.

Furnizorul va livra produsele descrise in prezentul caiet de sarcini, asigurand un standard de calitate cat mai ridicat.

5. Sprijin ce va fi furnizat de Achizitor

Asociatia TMV va furniza toate informatiile si va coopera cu Prestatorul in vederea obtinerii celor mai bune rezultate. De asemenea, va furniza neoneros toate informatiile disponibile necesare contractului.

6. Data de incepere a activitatilor si perioada de executie a acestora

Data planificata pentru inceperea activitatilor este septembrie 2014, iar perioada de executie a contractului este de cca. 7 luni de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie 2015.

8. Receptia livrabilelor

Receptia livrabilelor se va face la sediul achizitorului de catre Comisia de receptie a acestuia, iar receptia se va face atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ.9. Conditii de plata

Plata se va face pe baza de facturi. Plata se va efectua numai pentru serviciile furnizate conform cerintelor din propunerea tehnica, finaciara si cu respectarea clauzelor contractuale..SECTIUNEA III

FORMULARE


 • Declaratie privind eligibilitatea (FORMULAR 1)

 • Declaratie pe propria raspundere privind conflicul de interese (FORMULAR 2)

 • Informatii generale

 • Formular de oferta financiara

 • Model de contractMANAGER DE PROIECT
Sorina Luminita BUCURAS

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)DECLARATIE

eligibilitate
Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect ........................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ................................ (zi/luna/an), organizata de ..................................................................................... (denumirea achizitorului), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt si nici nu am fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si spalare de bani;

b) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit

d) in ultimii 2 ani nu am indeplinit sau am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante


judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.

f) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre Achizitor, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.Data ………….

Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanti legali: ………………………

(semnatura autorizata si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile art 14 si 15 din OUG 66/2011 privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie
Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura de achizitie …………………………..avand ca Achizitor pe ……………………. , cu sediul in ........................ , declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:


 • Nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, si anume:

 • nu exista legaturi intre subscrisa si structurile actionariatului Achizitorului

 • nu exista legaturi intre subscrisa si membrii comisiei de evaluare

 • nu detin pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante la prezenta procedura de achizitie.

 • De asemenea, declar ca am luat cunostinta de obligatia pe care o am de a notifica in scris Achizitorul de indata ce apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie si de a lua masuri pentru inlaturarea situatiei respective, in conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subscrisa, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg de asemenea ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale, iar oferta va fi respinsa.

Data completarii ......................
Operator economic,

_________________(nume, prenume, semnatura autorizata )

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)INFORMATII GENERALE


   1. Denumirea /numele:
   1. Cod unic de inregistrare:
   1. Adresa sediului central:
   1. Telefon/fax:
   1. Certificatul de inmatriculare/inregistrare la Registrul comertului:
   1. Cont:   1. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul:
   1. Piata principala a afacerilor:


Data …………
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentanti legali: ………………………

semnatura autorizata si stampila)

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

 

CatreAsociatia TMV
  Doamnelor si Domnilor,

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ....................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptiaproduselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre).2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul stabilit in specificatiile tehnice/documentatiei.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

  1. depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 • nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

   Data .../.../...

......................, (stampila si semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) .

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. ______ / 14.08.2014

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de Servicii, apobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006, în forma modificată a acesteia, s-a încheiat prezentul contract de prestări Servicii de consultanţă între:


………………………. organizată în conformitate cu legislaţia românească, având sediul social în …………… telefon ……………. fax ………………., cont IBAN ……………………………, deschis la Banca ……………………….., sucursala …………, reprezentată de ………………….., în calitate de …………………………, în calitate de BENEFICIAR,
şiDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə