Doğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Hastalık Yapan Fungal Etmenlerin ve Yayılış Alanlarının Tespiti Üzerine Araştırmalar (1979-1982)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 284.65 Kb.
səhifə4/8
tarix17.08.2018
ölçüsü284.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

The Effect Of Sulphur Applicatıons on Yeild And Some Quality Charecteristics of Tomato (Lycopersicon esculentum L.) in Alcaline Conditions


In this study, it has been aimed that yeild and some quality features of tomatos plant grown extensively in Erzincan province are improved by being based on sulphur application. In the province, at the lands grown densely tomatos, high pH and lime problem and lack of plant nutrition elements stemmed from this problem have caused loss of yeild significantly in tomatos grown. Negative effects resulted from this high pH and lime have been targetted to be got rid of by being made use of both plant nutrients and chemical features of sulphur, one of the macro necessary elements.

Project was commenced in 2009. The study was planned as pot experiments in first year and land trials in second year. 20 kg/da,40 kg/da,60 kg/da,80 kg/da,100 kg/da,120 kg/da,140 kg/da,160 kg/da and 180kg/da doses of sulphur were applied by being taken soil samples in 2009. Then the pots were subjected to incubation. To measure effects of the doses, the soil pH and E.İ. analizes were made in third week of the per month, and data acquired during the period of the incubation was recorded. In winter sulpur was applied to the parcels constituted in the land conditions by being taken into consideration of analyze results and chemical contents of the soil. Therefore, in the parcels constituted in the land conditions, sulphur was incubated until may which seedling planting would be made. In the may 2010, tomato seedlings were planted as three replications to parcels constituted in land conditions according to randomized block design. In first week of August, harvest was begun and countinued until last week of October. At the end of harvesting, yeild and relevant prameters were recorded.

When the results obtained were evaluated, in the soil implemented sulphur, the pH was reduced and increases in E.C. value were determined. The applications sulphur into soil caused the receiving Makro and Micro nutrients of plant as well as positive effects on yeild and yeild componenets.

Key Words: Soil pH, Elemental Sulphur, Yield, Lycopersicon esculentum L.

KAYISI ÇÖĞÜR ANAÇ SEÇİMİ (ERZİNCAN LOKASYONU)

Uzm. SALİH KESKİN(1) Uzm. İSMAİL ESMEK(1)

ESRA DORUKOĞLU(1) Uzm. GÖKHAN KIZILCI(1)

Bu projenin Erzincan lokasyonu, zerdali populasyonunun yoğun olduğu Erzincan merkez, ilçe, belde ve köyleri ile Sivas ili Suşehri ilçesi belde ve köylerinde, doğal olarak tohumdan çoğalmış zerdali populasyonu içerisinden anaçlık özelliği yüksek, zerdali tiplerini seçmek amacıyla 2007–2011 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma 3 aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada arazi taramaları 2007-2009 yılları arasında yapılmış ve fenotipik özellikler esas alınarak anaçlık özellikleri uygun olabilecek tipler işaretlenmiştir. Seleksiyonda aynı arazi şartlarında bulunan zerdali ağaçları birbirleriyle karşılaştırılmak suretiyle verim değeri yüksek ve küçük meyveli, sağlıklı ağaç gelişimine, daha bodur, pürüzsüz gövde yapısına sahip olan dikensiz ağaçlar seçilmiştir. İşaretlenen tipler içerisinde 2008 yılında 170, 2009’da 192, 2010 yılında ise 174 tipten meyve örnekleri alınmıştır. İkinci aşamada (Çimlendirme), bu tiplerden alınan tohumların ekimleri yapılmıştır. Tespit edilen tiplerle birlikte çalışmada kontrol olarak Hasanbey kayısı çeşidinin tohumları kullanılmıştır. Üç yıllık çimlendirme denemeleri sonunda 183 tip, tohum çimlenme oranları, çöğür çapı, çöğür çap uniformitesi, çöğür boyu, çöğür boy uniformitesi bakımından tartılıı derecelendirmeye tabi tutularak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tiplerin toplam puanları 400-793 arasında değişmiş, 18 tip en yüksek puanı alarak ön plana çıkmıştır. Üçüncü aşamada ise ilk iki aşamada seçilen tiplerden tohumla çoğaltım sonucu elde edilecek çöğürler üzerine aşı yapılarak koleksiyon bahçesi kurulacak ve anaç-çeşit değerlendirme çalışmaları devam edecektir.Anahtar Kelimeler: Kayısı, Zerdali, Anaç Seleksiyonu, Bodurluk

Selection of Seedling Rootstock For Apricot II (Erzincan Location)

In 2007-2011 this project was cunducted, to select appricots with high feature for rootstock and high ability within wild apricot population propagated naturally from seed in the centers, district, town, and villages of Erzincan province along with the centers, district, town, and villages and Suşehri district and its villages of Sivas province where apricot is intensely grown. The research has been planned as three stages. In the first stage, land surveys were carried out between 2007-2009 and types that can have appropriate features for rootstock based on phenotypic features were marked. In the study, trees without thorn with smooth trunk, high value of yield and small fruit, healthy tree development and more dwarfing, were selected to compare apricot trees in the same terrain with each other. Within the marked types, fruit samples from 170 types in 2008, 192 in 2009, and 174 in 2010 of were taken. In the second stage (germination), seeds from the types were sowed. In the reaserch, the seeds of Hasanbey apricot variety as a control along with determined types were used. At the end of germination experiments for three years, 183 types were evalued by being subjected to weighted ranking method in terms of the rates of seed germination, seedling diameter, seedling diameter uniformity, seedling height, seedling height uniformity seedling height. In the result of the evaluvations, the total scores of the types ranged from 400 to 793 and 18 of these came to the fore by taking the highest score. In the third phase, by being grafted on seedlings obtained as a result of propagation of seeds from types selected in the first two stages will be established collection garden and of bud and the rootstock evaluation studies will continue.Key Words: Apricot, Wild Apricot, Selection of Rootstock, Dwarfing

KARAERİK ÜZÜM ÇEŞİDİ İÇİN UYGUN TERBİYE ŞEKLİ VE GÖVDE YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ (I. AŞAMA)

Nalân Nazan KALKAN(1) Birol KARADOĞAN(1) M. Hüsrev ÖZ(1) Selahattin ALBAYRAK(1)

Bu çalışma Karaerik üzüm çeşidi için uygun terbiye şekli ve gövde yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Gerek yetiştirme tekniği gerekse hastalık ve zararlılar açısından yöresel yetiştirme tekniklerine göre birçok avantajlara sahip olan telli terbiye sistemleri ilimiz bağlarında henüz uygulanmamaktadır. Erzincan ilinde bağcılık yöresel yetiştirme tekniği olan baran sisteminde yapılmaktadır. Bu durum üründe gerek nitelik gerekse nicelik bakımından ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle modern yetiştirme tekniklerinin ilimiz bağcılığına kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.

Proje çalışmaları iki aşamalı olarak planlanmıştır. Deneme tesadüf bloklarında faktöriyel düzene göre, 2x3 m mesafesinde, 4 tekerrürlü olarak Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyononu’ na ait Bahçeliköy Beldesinde bulunan arazide tesis edilmiştir. Projenin ilk aşamasının 2010 yılında tamamlanması planlanmış ancak 2007-2008 yılında yaşanan extrem kış donlarından dolayı deneme bağı zarar görmüştür. Terbiye sisteminin yeniden oluşturulması gerektiğinden, ilk aşama iki yıl uzatılmıştır, Projenin ilk aşamasında omcalara 3 farklı ( 75-100-125 cm) gövde yüksekliği verilmiş, destek sistemi olarak Duvar ve Y” kullanılmış ve çift kollu kordon terbiye şekli uygulanmıştır. Terbiye sisteminin oluşturulma aşaması 2006-2011 yıllarında yapılan çalışmalarla tamamlanmıştır.

Projenin ikinci aşamasında (2012-2015) üç farklı gövde yüksekliği (75-100-125 cm) ve iki farklı destek sisteminin (Duvar ve Y)’ nine verim ve kaliteye etkisi belirlenecektir.Anahtar Kelimeler: Asma (Vitisvinifera), Karaerik, Destek Sistemleri, Gövde yüksekliği,

Determination of Suitable Training Shape and Height Trunk for Karaerik Grape Cultivar (1. Stage)

In this research aimed to determine suitable training shape and height trunk for Karaerik grape cultivar. Wired training systems which have many advantages according to local cultivation techniques in terms of disease, harmful and production systems are not yet applied in Erzincan vineyards. Viniculture is done in the BARAN system which is a local breeding technique In Erzincan province. This situation have causes serious distress in terms of quality and quantity. For this reason, it has became a necessity explain of modern breeding techniques to our farmers Project Works was planned in two stages. The experiment was conducted based on complete randomized block design with four replicates (2x3 m planting distance) in the Bahçeliköy location of Erzincan Horticultural Research Institute. The first phase of the Project was planned to be completed in 2010, but the vineyards had been damaged due to the extreme winter frosts of 2007-2008. Since the training system was to be rebuilt, the first phase was extended for two years, in the first phase of Project, Three different (75, 100 and 125 cm) trunk height, two different support system (Wall and Y) and bilateral cordon was used. The manufacture phase of the training system has been completed with the works done in 2006-2011.

The second phase of the project (between 2012-2015 year), the effects of (75, 100 and 125 cm) trunk height and two different support system (Wall and Y) on yield and quality will be determined on vineyards

Keywords:Grapevine (Vitisvinifera), Karaerik, Training system, Stem height  

ERZİNCAN İLİNDE ELMA AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN COCCOIDEA (HEMIPTERA) TÜRLERİ İLE BUNLARIN PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERİ

Uzm. Özkan BOZBEK(1) Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ(2)

Bu çalışma, 2009–2010 yıllarında Erzincan’da elma yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı belde ve köylerde elma ağaçlarındaki kabuklubit ve koşnil türlerinin yayılışı, yoğunluğu ve bunların doğal düşmanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Elma ağaçlarında Diaspidiotus perniciosus (Comstock) ve Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) (Hemiptera: Diaspididae) ile Palaeolecanium bituberculatum (Signoret) (Hemiptera: Coccidae) türleri bulunmuştur. Ayrıca çalışmada, Chrysoperla carnea (Stephens) (Chrysopidae), Exochomus quadripustulatus, Adalia bipunctata (Linnaeus), A. fasciatopunctata (Mulsant), Coccinella septempunctata (Linnaeus), Oenopia (Synharmonia) conglobata (Linnaeus), Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus), Stethorus punctillum (Weise), Chilocorus bipustulatus (Linnaeus), Scymnus pallipediformis (Günther) (Coccinellidae), teşhisi yapılamayan Cecidomyiidae familyasına ait bir tür olmak üzere, onbir predatör ile Pteroptrix sp. nr. longiclava, Prospaltella perniciosi, Coccophagoides similis, Prospaltella sp. ve Aphytis sp. (Aphelinidae) olmak üzere, beş parazitoit tür elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Erzincan, elma, doğal düşman, Coccoidea, koşnil, kabuklubit.

Coccoidea Species (Hemiptera) And Their Parasitoits And Predators on Apple Trees in Erzincan Province

This study was carried out to determine the coccoid species and their parasitoids and predators on the apple trees in Erzincan province in 2009-2010. In addition, distributions and intensities of cocoid species were determined in the research area. In the study conducted, Diaspidiotus perniciosus (Comstock) and Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) (Hemiptera: Diaspididae) and Palaeolecanium bituberculatum (Signoret) (Hemiptera: Coccidae) were found on apple trees. Eleven predators and five parasitoids, Chrysoperla carnea (Stephens) (Chrysopidae), Exochomus quadripustulatus, Adalia bipunctata (Linnaeus), A. fasciatopunctata (Mulsant), Coccinella septempunctata (Linnaeus), Oenopia (Synharmonia) conglobata (Linnaeus), Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus), Stethorus punctillum (Weise), Chilocorus bipustulatus (Linnaeus) Scymnus pallipediformis (Günther) (Coccinellidae), one undermined Cecidomyiidae, Pteroptrix sp. nr. longiclava, Prospaltella perniciosi, Coccophagoides similis, Prospaltella sp. and Aphytis sp. (Aphelinidae) were found.Key Words: Erzincan, apple, natural enemy, Coccoidea, scale insects.

ERZİNCAN İLİNDE ELMA AĞAÇLARINDA ZARAR YAPAN
Archips spp. (YAPRAK BÜKEN TÜRLERİ) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)’NİN TESPİTİ İLE ÖNEMLİ TÜRÜN BİYOLOJİSİ VE PARAZİTOİTLERİNİN BELİRLENMESİ

Uzm. Adnan CANBAY(1) Doç. Dr. Göksel TOZLU(2)

Erzincan ilinde 2010-2011 yıllarında arazi ve laboratuvar koşullarında yürütülen bu çalışmada, elma ağaçlarında ürün ve kalite kaybına neden olan yaprakbüken türleri (Archips spp.) tespit edilerek, önemli bulunan türün biyolojisi ve parazitoitleri belirlenmiştir.

Erzincan ili Merkez ve Üzümlü ilçesinde belirlenen bahçelere haftada bir kez gidilerek zararlının; yumurta, larva ve pupa dönemleri elma ağaçları üzerinde tespit edilmiş, gerekli gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Ergin döneminin takibi için ise sürvey bahçelerindeki elma ağaçlarına Pherocon tipi eşeysel çekici tuzaklar asılmıştır. Parazitoitlerin belirlenmesi için çok sayıda yumurta paketi, larva ve pupa dönemlerine ait örnekler toplanarak laboratuara getirilmiş ve burada kültüre alınıp çıkışları düzenli bir şekilde takip edilmiştir.

Erzincan ilinde elma ağaçlarında görülen yaprakbükenlerin Archips podana (Scopoli, 1763), A. rosana (Linnaeus, 1758) ve A. xylosteana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) türleri olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan A. rosana’nın daha yoğun olarak bulunduğu ve önemli tür olduğu belirlenmiştir. A. rosana’nın yumurtalarının doğada 295-323 gün durduktan sonra açıldıkları ve ömrünün ortalama 312 gününü yumurta döneminde geçirdiği saptanmıştır. Ayrıca A. rosana’nın toplam larva süresinin 59-77, pupa süresinin 36-41 gün sürdüğü ve ilk pupalar görüldükten 17-23 gün sonra da ergin çıkışının olduğu kaydedilmiştir. A. rosana’nın Erzincan ekolojik koşullarında yılda 1 döl verdiği de tespit edilmiştir.

Yine araştırma sonuçlarına göre, zararlının Hymenoptera takımına mensup Ichneumonidae’den 5 ve Braconidae’den 1 olmak üzere toplam 6 parazitoiti belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elma, Yaprakbüken türleri, Biyoloji, Popülasyon gelişimi, Parazitoit, Erzincan

Detection of Archips Spp. (Lepidoptera: Tortricidae) Species Being Harmful in Apple Trees And The İmportant Species Determination of Biology And Parazıtoid in Erzincan Province

In this study conducted under laboratory and field conditions in Erzincan province in 2010-2011, the important species (Archips spp.) of leaf roller cousing loss of crops and quality in the apple trees were identified and the biology and parasitoids of the significant species were determined.

In the central and Üzümlü districts of Erzincan province, being visited to certain orchards once a week, the periods of pupae, larvae and egg on apple tree were determined and their observations and investigations were made. For the following of adult period, pherocon-type traps were hung on the branches of apple trees in survey orchards. To determine parazitoids, by being collected, samples of larvae and pupae periods were brought to laboratory, cultured over there, and their emergencies were monitored on a regular basis.

The species of leaf rollers, Archips podana (Scopoli, 1763), A. rosana (Linnaeus, 1758) and A. xylosteana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) in the apple orchards in the Erzincan province were determined. Of them, A. rosana was found to be more intensive and determined to be an important species. After incubated 295-323 days in its egg in nature A. rosana hatched and it was found that average 312 days of its life were spent in the period of egg. Also, 17-23 days after the first pupae appeared adult emergence was recorded that the total duration for larvae is 59-77 days and 36-41 days for pupae. Under Erzincan ecological conditions, A. rosana has one generation a year.

According to investigation results, from this pest totally, 6 hymenopteran parasitoid species belonging to Ichneumonidae (5) and Braconidae (1) were obtained.

Key Words: Apple, Leaf roller species, Biology, Population development, Parasitoid, Erzincan

ERZİNCAN İLİNDE KİRAZLARDA (Prunus avium L.) ZARAR YAPAN APHIDIDAE (HEMIPTERA) TÜRLERİ İLE BUNLARIN PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERİUzm. Yaşar KÜTÜK(1) Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ(2)

Bu çalışma, 2009–2011 yılları arasında, Erzincan ilinde kirazlarda zarar yapan yaprakbiti türleri ile bunların predatör ve parazitoitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Erzincan yöresinde kirazlarda zarar yapan Myzus cerasi (Fabricius 1775) ve Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer 1776) türleri bulunmuştur. Belirlenen yaprakbiti türlerinden M. cerasi (Fabricius 1975) daha yaygın ve popülasyon yoğunluğu daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada, Exochomus quadripustulatus, Adalia bipunctata, A. fasciatopunctata, Coccinella septempunctata, Oenopia (Synharmonia) conglobata, Chilocorus bipustulatus, Stethorus punctillum, Scymnus pallipediformis (Coccinellidae), Episyrphus balteatus, Syrphus ribesii (Syrphidae), Chrysoperla carnea (Chrysopidae), Nabis punctatus (Nabidae), Forficula auricularia (Forficulidae) familyasından olmak üzere, onüç predatör; parazitoit olarak ise Ichneumonidae familyasına ait Syrphoctonus sp. bulunmuştur. Bu parazitoit türünün Syrphidae familyasının parazitoiti olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Erzincan, kiraz (Prunus avium L), afit, predatör, parazitoit.

Aphididae Species (Hemıptera) And Their Parasitoits And Predators on Sweet Cherry Trees (Prunus Avium L.) in Erzincan Province

This study was carried out to determine the aphid species and their predators and parasitoits on sweet cherry trees in Erzincan province in 2009-2011. Two aphid species, Myzus cerasi (Fabricius 1775) and M. (Nectrosphon) persicae (Sulzer 1776) were found on sweet cherry trees. Myzus cerasi is more wide spread species and have high population levels. Thirteen predators, Exochomus quadrippustulatus, Adalia bipunctata, A. fasciatopunctata, Coccinella septempunctata, , Oenopia (Synharmonia) conglobata, Chilocorus bipustulatus, Stethorus punctillum, Scymnus pallipediformis (Coccinellidae), Episyrphus balteatus, Syrphus ribesii (L.) (Syrphidae), Chrysoperla carnea (Chrysopidae), Nabis punctatus (Nabidae), Forficula auricularia (Forficulidae) and a syrphid parazitoid, Syrphoctonus sp. (Ichneumonidae) were found.Key Words: Erzincan, sweet cherry (Prunus avium L.), aphid, parazitoid.

ARMUT AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI ETMENİ Erwinia amylovora’ya KARŞI BAKTERİ UYGULAMALARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE İMKÂNLARININ ARAŞTIRILMASI

Uzm. Yılmaz KARABIÇAK(1) Doç. Dr. Recep KOTAN(2)

Bu çalışmada; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ve özellikle armutlarda ciddi verim kayıpları ve kurumalara neden olan ateş yanıklığı hastalığının etmeni Erwinia amylovora’nın biyolojik kontrolüne olanak sağlayabilecek potansiyel biyoajan bakterilerin laboratuar ve arazi şartlarında etkinlikleri araştırılmıştır. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak 3 farklı biyoajan bakteri, Pantoea agglomerans RK-79, Pantoea agglomerans RK-84 ve Pseudomonas putida RK-142 izolatları, laboratuar koşullarında armut çiçek demetlerinde ve arazi koşullarında armut sürgünlerinde E. amylovora’ya karşı kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda; laboratuar koşullarında çiçek demetleri üzerinde yapılan uygulamalarda ateş yanıklığını P. putida RK–142 ve P. agglomerans RK–84 izolatı sırası ile %57,2 ve %48,9 oranında azaltmıştır. Arazi koşullarında sürgünlere yapılan uygulamalarda ise; biyolojik mücadele etmenlerinin hastalığın gelişiminin engellenmesi üzerine etkisinin olduğu, fakat bu etkinin uygulama sayısına bağlı olarak bir süre sonra kaybolduğu tespit edilmiştir. Ateş yanıklığına karşı, biyolojik mücadele etmenleri ile yapılacak koruyucu uygulamaların, yeşil aksamda vejetasyon süresince hastalık gelişimini önlemede etkisinin olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışma 2010 ve 2011 yıllarında Yüksek Lisans Tezi projesi olarak Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü arazisinde yürütülmüş ve TAGEM tarafından desteklenmiştir.Anahtar Kelimeler: Armut, Ateş Yanıklığı, Biyolojik Mücadele, Erwinia amylovora, Pantoea agglomerans, Pseudomonas putida, Pyrus communis

The Investigation of Biologıcal Control Facilities By Using Bacteria Against (Erwinia Amylovora) Causes Fire Blıght on Pear Trees

In this study, the effect of some antogonist bacterial strains were investigated for biological control of fire blight caused by Erwinia amylovora that causing serious loss of product and drying on pome trees, especially on pear trees, in laboratory and field conditions. As alternative the chemical control, 3 different antogonistic bacteria Pantoea agglomerans RK-79, Pantoea agglomerans RK-84 and Pseudomonas putida RK–142 strains were used against E. amylovora on pear flower bundles in laboratory and  pear shoots in field conditions.

As the result of the experiments conducted on flowers bunch in laboratory condition, Pseudomonas putida RK–142 and Pantoea agglomerans RK–84 isolates reduced the disease severity by the rate of 57.2% and 48,9%, respectively. In the experiments conducted on exile of the plant in the field condition, it was observed that the effects of the biological control agents prevented the development of the disease, but this effect disappeared after a while, depending on the number of applications. It was observed that the protective applications to do with biological control agents against the fire blight had the effect of preventing the development of disease on shoot during the vegetation period.

This study was conducted between 2010 and 2011 in orchard of Erzincan Horticultural Research Station.Key Words: Pear, Fire Blight, Biological Control, Erwinia amylovora, Pantoea agglomerans, Pseudomonas putida, Pyrus communis

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ELMA GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU

Uzm. Hüseyin VURGUN(1) Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ(2)

Biyolojik çeşitlilik, toplumların ekolojik, ekonomik, kültürel ve manevi zenginlikleri ve geçmişleriyle bağlantısıdır. Büyük önem taşımalarına rağmen, biyolojik ve genetik çeşitlilik büyük bir hızla azalmaktadır. Doğu Anadolu Meyve Genetik Kaynakları Projesi kapsamında toplanan ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonundaki koleksiyon parselinde muhafaza edilmekte olan elma genotiplerinin UPOV kriterlerine göre morfolojik karekterizasyonu amacıyla bu çalışma planlanmış ve 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada elma genotiplerinin olgunlaşma zamanı, morfolojik, fenolojik, pomolojik ve kimyasal özellikleri ile genetik akrabalık dereceleri ortaya konulmuştur. Elma genotiplerinden 31’i 2009 yılında, 52’si 2010 yılında çiçek açıp meyve vermiştir. Bu itibarla yıllara göre ayrı ayrı olmak üzere meyve veren genotiplerin değerlendirmesi yapılmıştır.

Elma genotiplerinin %70’den fazlası kuvvetli gelişmekte, dik ve yayvan formdadır. 2/5, 4/4, 5/3, 6/6, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/5, 13/4 ve 14/3 genotipleri doğrudan üretim programlarına alınabilecek niteliktedir. Elma genotiplerinin tam çiçekten hasada kadar geçen süresi 97-98 gün (10/5) ile 160-161 gün (8/4) arasında; meyve ağırlığı 2009 yılında 32.90 g (8/6) ile 311,58 g (6/6) arasında, 2010 yılında 77.21 g (13/5) ile 361,44 g (6/3) arasında belirlenmiştir. Genotiplerin meyve sertliği 2009 yılında 10.80 lb (6/2) ile 31.28 lb (8/6) arasında, 2010 yılında ise 11,97 lb (14/2) ile 31,98 lb (3/4) arasında saptanmıştır. SÇKM içeriği 2009 yılında %12,90 (6/2 ve 14/3) ile %18,25 (8/6) arasında, 2010 yılında ise %10,60 (12/4) ile %19,20 (2/4) arasında belirlenmiştir. Elma genotiplerinin dendogramında 2009 yılında 6, 2010 yılında 10 farklı ana grup oluşmuştur. Bu durum varyasyonun büyüklüğüne işaret eder ve kolleksiyonun kıymetini artırır. Elma genotiplerinin morfolojik karekterizasyonun ortaya konulduğu bu çalışmaya ilave olarak, genotiplerin moleküler karekterizasyonun da yapılması gerekmektedir.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə