Dokuz eylül sağlik biLİmleri enstiTÜSÜYüklə 159.18 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü159.18 Kb.
növüYazi

YENi YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİTİRME PROJELERİN NİTELİKLERİVE

PROJE YAZIM KURALLARI”


2016-İSTANBUL


1.AMAÇ

Bu kurallar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yer alan lisans bitirme projesi hazırlama zorunluluğu bulunan bölümlerin; projelerinin planlanmasında, hazırlanmasında ve yazımında niteliklilik ve çeşitli anabilim dallarında eşgüdüm sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Lisans bitirme projesi hazırlayacak öğrenciler bu proje hazırlama kurallarına uymakla yükümlüdür. Yazım kuralları “Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Yüksek Lisans,Doktora Tıpta Uzmanlık,Sanatta Yeterlik Projelerinin YÖK Proje Merkezine Teslim Edilmesine İlişkin Kılavuz” ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.2.PROJENİN NİTELİKLERİ VE İÇERİĞİ

Projeler, lisans eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilerin lisansüstü eğitimin odak noktasını öğrenme aşamasına hazırlamak içindir. Projenin bilimsel ilkelere ve metodolojiye uygun olarak kurgulanmış, gerçekleştirilmiş, değerlendirilmiş ve yazılmış olması beklenir. Proje yazımında bilim kurallarına özen gösterilmelidir.


2.1Özgünlük ve Yaratıcılık

Proje çalışmasına başlayan öğrenciye çalışmanın; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama bilinci aşılanmalıdır. Projenin esasını oluşturan araştırma ve bu araştırmanın metin haline getirilmesi aday tarafından yapılmalıdır. Ancak, seçilen araştırmaya bağlı olarak araştırıcının bağımsızlık derecesi etkilenebilir. Örneğin, bazı durumlarda öğrenciler büyük bir grubun bir parçası olarak çalışabilirler. Buna rağmen aday, bağımsız araştırma yapabilme yeteneğini göstermelidir.


2.2Bütünlük

Projenin bütünlük göstermesi esastır. Bu nedenle, proje bölümleri birbirlerine belirli bir mantıksal ve analitik bütünlük içerecek şekilde bağlanmalıdır.2.3 Görsel/Yazılı Sunum

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yer alan lisans bitirme projesi hazırlama zorunluluğu bulunan bölümlerin, proje yazım kurallarına tümüyle uyulmalıdır. Okuyucu projeyi hiçbir güçlükle karşılaşmadan okuyabilmelidir. Okuyucu, metin içinde atıf yapılan tablo, resim ve grafikleri kolaylıkla bulabilmelidir. Metin içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.


2.4Yazı Dili

Projeler, bilim dili olarak Türkçe ’ye özen göstererek, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe imla kurallarına uygun bir yazım kullanılmalıdır. Zorunlu olarak yabancı dilde yazılması gereken kelimeler ya İtalik ya da “tırnak işareti” içinde yazılmalıdır. Zorunluluk haricinde metinde geçen diğer teknik isimler ve terimler, yol ve yöntemler Türkçe yazılmalıdır. Örneğin, İngilizce kökenli “metot” kelimesi yerine “yöntem” kelimesi kullanılmalıdır.


2.5Anlatım

Proje dili açık yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Anlatım kısa ve öz cümleler ile yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmamalıdır. “Geniş zaman” ve “Di-li” geçmiş zaman kullanılmalı, üçüncü şahıs tercih edilmelidir.

“ Elde edilen veriler istatistiksel anlamlılık testlerine göre değerlendirilmiştir. “ ( Doğru )

“ Elde edilen veriler istatistiksel anlamlılık testlerine göre değerlendirildi. “ ( Doğru )

“ Elde edilen verileri istatistiksel anlamlılık testlerine göre değerlendirdim. “ ( Yanlış )

3.PROJENİN BÖLÜMLERİ

Proje üç bölümden oluşur:


Ön bölüm (İçindekilerden başlayarak küçük harf Roma rakamı ile sayfa numaraları kısmında tanımlandığı şekilde numaralandırılır)

 • Dış karton kapak (EK-1)

 • İç kapak (EK-2)

 • Öğretim Üye İmzaları (Bölüm Başkanı , Danışman Öğretim Üyesi)(EK-3)

 • İçindekiler (EK-4)

 • Tablo listesi

 • Şekil Listesi

 • Kısaltmalar: Projede kulanılacak kısaltmalar ilk kullanılış yerinde açıklanarak kısaltılmalıdır. Proje başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Ana Bölüm

Projenin ana bölümü, aşağıda belirtilen kısımları içermelidir.Fakültemizde hazırlanan proje çalışmalarında ithaf ve teşekküre hiçbir kısımda yer verilmez.

(Özet bölümünden başlayarak Arabik rakamlarla sayfa numaraları kısmında tanımlandığı şekilde numaralandırılır): • Özet ve Türkçe anahtar kelimeler

 • Giriş ve amaç (1-2 sayfalık)

 • Genel bilgiler (Uygulama yapılması durumunda bu bölüm proje’ in üçte birinden uzun olmamalıdır.)

 • Gereç ve yöntemler (Uygulama yapılması durumunda yazılacaktır.)

 • Bulgular (Uygulama yapılması durumunda yazılacaktır.)

 • Tartışma (Uygulama yapılması durumunda yazılacaktır.)

 • Sonuç ve önerilerSon Bölüm

Projenin son bölümü, aşağıda belirtilen kısımları içermelidir. • Kaynakça

 • Ekler (Uygulamada kullanılan anket, görüşme kayıtları, vb.)

3.1Proje Başlığı

Proje başlığı, projeyi yöneten öğretim üyesinin onayladığı başlıkla aynı olmalıdır.


3.2Özet

Özetin amacı, okuyucuya projenin tümü hakkında bilgi vermektir. Özet iki yüz elli kelimeyi geçmemelidir ve tek başına bir sayfaya yazılmalıdır.

Özet bölümü; çalışma veya araştırmanın konusunu, amacını, kullanılan yöntemi, bulgu ve sonuçlarını yorumsuz bir biçimde ortaya koymalıdır. Projede yer alan bölümler ayrı ayrı belirtilerek birkaç cümle ile açıklanabilir veya paragraflar projedeki bölümleri sırasıyla açıklayacak şekilde yazılır. Özet okunduğunda çalışmanın tümü hakkında bir bilgi edinilmelidir. Elde edilen sonuçlar net olarak açıklanmalıdır. Özette kaynak verilmez ve tartışma yapılmaz. Özet bölümün sonuna konuyla ilgili 3-4 anahtar sözcük konmalıdır.

3.3Giriş ve Amaç

Bu bölümde problemin tanımı ve önemi, araştırmanın amacı, araştırma soru ve hipotez/hipotezleri yer almalıdır. Projeye neden olan problem ‘Giriş’ bölümünde kısa ve açık olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacı kısa, net, anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Çalışmada var ise bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilmelidir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler projenin adında yer almalıdır. Bu sırada bu problemin çözümüne yönelik olarak  test edilecek hipotez ve/veya  yanıtlanması düşünülen sorular da belirtilmelidir.


3.4Genel Bilgiler (Literatür Bilgisi)

Bu bölümde proje konusunda daha önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir. Literatürden edinilen bilgiler belirli bir düzen içerisinde yazılarak mevcut bilgiler analitik  ve  eleştirel bir yaklaşımla incelenir.

Konu ile ilgili sorunlar saptanır. Çözüm önerileri, ‘GİRİŞ’ bölümünde belirtilen çalışmanın amacı, hipotezleri ve kapsamı doğrultusunda değerlendirilir. Olası hipotezlerden hangilerinin bu proje kapsamında test edileceği anlatılır. Literatür bilgileri derlenerek, amaçlar ve kullanılacak yöntemler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulur.

Genel bilgiler bölümünde, proje konusuyla ilgili literatür derinlemesine ele alınmalıdır. Genel bilgiler konunun akışına uygun olarak yazımalı ve okuyucuda ilgi uyandırmalıdır. Bu nedenle, proje konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer verilmelidir. Konu ile ilgili olmayan çalışmalardan ve bilgilerden kaçınılmalıdır. Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından edinilmeli, bu amaçla ikincil kaynaklar kullanılmamalıdır. Ayrıca, literatür ( konuyla ilgili kitap, makale, tez, vb.) bilgilerinin doğrudan kullanımı sınırlı olmalıdır. Çalışmanın özgünlüğü açısından, yararlanılan kaynaklardan edinilen bilgilerin, proje yazarının kendi cümleleriyle aktarılması gereklidir. Bu bölüm, sayfa sayısı olarak tüm projenin %30’unu aşmamalıdır (Uygulama yapılması durumunda).


3.5Gereç ve Yöntem (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır)

Bu bölüm başka bir araştırmacı tarafından da aynen uygulanabilecek açıklıkta yazılmalıdır.3.5.1 Araştırmanın Tipi


Teorik, tanımlayıcı, yarı deneysel, deneysel nitelikte olduğu belirtilmelidir.

3.5.2 Araştırmanın Yeri ve Zamanı


Araştırmanın yapıldığı yer ve tarih açıkça belirtilmelidir.

3.5.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi/Çalışma Grupları


Araştırma veri kaynağının insanlar olması durumunda bu bölüm projede yer almalıdır. Evrenin özelliği belirtilmelidir. Örneklem kabul kriterleri, seçim yöntemi ve örneklem oranı yazılmalıdır.

3.5.4 Çalışma Materyali


Araştırmada materyal olması durumunda, bu materyalin ne olduğu açıklanmalı; nereden, nasıl, hangi tarihlerde alındığı belirtilmelidir.

3.5.5 Araştırmanın Değişkenleri

Çalışmada kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri açıkça yazılmalıdır.
3.5.6 Veri Toplama Araçları


Araştırmada kullanılan veri toplama araçları (anket, ölçek, gözlem, vs) açık ve net biçimde yazılmalıdır.

Kullanılan cihazlar, sarf malzemeleri ve diğer gereçlerin özellikleri, tipleri, markaları, lot numaraları vb. belirli bir düzen içinde verilmelidir.Veri toplamada, en uygun yöntemlerin kullanımı her zaman mümkün olmadığı için seçilen yöntemlerin üstünlükleri ve yetersizlikleri belirtilerek, seçilme gerekçesi tartışılmalıdır. Yöntemler, okuyucunun yöntemi bilmeyenlerin okuyup uygulamalarına olanak verecek biçimde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. her birine mutlaka kaynak gösterilmelidir.

3.5.7 Verilerin Değerlendirilmesi


Yapılan analizler, araştırmaya neden olan problemin çözümü ile ilgili olarak  ileri sürülen  hipotezlerin test edilmesine ve/veya  soruların cevaplanmasına yönelik olmalıdır. Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin seçilme gerekçeleri ve yeterlilikleri (varılması istenen amaç açısından) tartışılmalıdır. Değerlendirmeler sırasında ortaya çıkan problemler belirtilmeli ve onların hangi yaklaşım(lar)la çözüldüğü  açıklanmalıdır. Adaylar veri analizi sırasında daha önceden öngörülemeyen özellikleri fark edebilmelidirler. Adaylar güvenilirlik ve tarafsızlık konusunda duyarlılık göstermelidirler.

3.5.8 Araştırmanın Sınırlılıkları


Çalışmanın kısıtları yazılmalıdır. Bu bölümde araştırmacı çalıştığı konuyla ilgili ulaşamadığı yöntem, elde veri vb. konuları belirtmelidir.

3.6Bulgular (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır)

 • Yazar, çalışmasında elde ettiği bulguları belli bir önem sırasıyla, tarafsız olarak ve analitik bir bütünlük içinde sunmalıdır.

 • İstatistik yöntemler ve verilerin sunuş biçimi uluslararası yayın standartlarına uygun olmalıdır.

 • Tablo, şekil ve diğer görsel malzemeler amacına uygun şekilde ve sayıda hazırlanmalıdır. Aynı veriler birden fazla formatta (örn. hem tablo, hem grafik) sunulmamalıdır.

 • Projeye fotoğraflar konulması durumunda, fotoğraflar nitelikli olmalı ve “şekil” olarak numaralandırılmalıdır.

3.7Tartışma (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır)

 • Proje çalışmasının, araştırma alanına yaptığı katkılar değerlendirilmelidir.

 • Adayın kendi çalışması ile literatür bilgileri bölümünde verilen çalışmalar akılcı bir bakış açısı ile karşılaştırılmalıdır. Karşılaştırma sonucunda elde edilen ana bulgular; uygulamaya ve kuramsal çerçeveye uygunluğu açısından tartışılmalıdır.

 • Adayın kendi bulguları, değişik parametrelerin birbirine olan ilişkisi ve bütüne katkısı yönünden kendi içinde ayrıca irdelenmelidir.

 • Tartışma bölümünde araştırma sürecinin bütününe ait düşünceler de yer almalıdır. Böylece adayın proje çalışması süresince neler öğrendiği anlaşılmış olur.

 • Proje çalışmasındaki araştırma planının ve kullanılan yöntemlerin yetersizliklerinibn elde edilen bulgular ışığında tartışıldığı, diğer seçeneklerin ve/veya kullanılabilecek ek yöntemlerin belirtildiği bir kısım, tartışma bölümü içinde yer almalıdır.

3.8Sonuç ve Öneriler

 • Projenin başında sıralanan amaç ve hedeflere ne oranda ulaşıldığı irdelenmeli, hipotez/hipotezlerin kabul ya da reddedilme gerekçeleri belirtilmelidir.

 • Araştırılan konuda aydınlatılamayan noktalar belirtilmelidir.

 • Araştırmanın devamı açısından gelecekte yapılabilecek çalışmalar önerilmelidir.3.9Son bölüm

 • Kaynaklar

 • Ekler4.KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ

Projede kullanılma sırasına göre Arabik olarak numaralanan ya da alfabetik olarak düzenlenen kaynakların uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak kullanılması gerekir. Sadece özetler alınarak kullanılan kaynaklar iyi anlaşılamayacağı için yanlış kullanılabilir. Kaynağın mutlaka tam metni okunarak kullanılmalıdır. Kaynaklarda kısaltmalar Index Medicus'a uygun olarak yapılmalıdır. • Proje içinde başka bir kaynaktaki metnin aynen alınması durumunda, yapılan alıntı ayıraç içinde yazılmalıdır (“...............”). Alıntının sonunda parantez içinde alıntının yer aldığı kaynağın adı, sayfa numarası ve tarihi yazılmalıdır. Alıntılar yazarın kendi cümleleri ile ifade edilmiş ise ayıraca gerek yoktur, metin içi kaynak gösterme yöntemlerinin kullanılması yeterlidir.4.1Metin İçi Kaynak Gösterme

Tek yazarlı eser: Yazarın soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası

Örnek: ............... belirtilerini göstermektedir (Cambaz, 2012, s.35).

Not: Birden fazla sayfadan yararlanılıyorsa;

Örnek: ................ belirtilerini göstermektedir (Cambaz, 2012, ss.34-35).

İki ya da daha fazla yazarlı eser: İlk yazarın soyadı, ikinci yazarın soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası

Örnek: .................... büyük önem arzetmektedir (Turanlı, Sarıdoğan, 2013, s.30).

Not: Birden fazla sayfadan yararlanılıyorsa;

Örnek: .................... büyük önem arzetmektedir (Turanlı, Sarıdoğan, 2013, ss.23-30).

4.2Dipnotu Yöntemi ( Tez danışmanının talebine bağlı olarak kullanılabilir. )

Çalışmada dip notu yöntemi ile kaynak verilmesi isteniyorsa ilgili sayfanın sonuna düz bir çizgi çekilerek dip notu numarası konularak kaynak gösterilmelidir.4.3Kaynakça (Bibliyografya)
4.3.1 Kitaplar


 • Tek yazarlı eser: Yazarın Soyadı(,) Adının ilk harfi(.) (Yayın yılı)(.) Eserin Adı(.) Basım Yeri (:) Yayın evi(.)

Seyidoğlu, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. İstanbul: Güzem Yayınları.


 • İki yazarlı eser: Birinci Yazarın Soyadı(,) Birinci yazarın adının ilk harfi(.) ve İkinci yazarın soyadı(,) ikinci yazarın adının ilk harfi(.) (Yayın Yılı)(.) Eserin Adı(.) Basım yeri(:) Yayın Evi(.)

Aydın, A. ve Güçlü, F. (1998). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ankara: Bilim Yayınevi.


 • Üç veya daha fazla yazarlı eser: Birinci Yazarın Soyadı(,) Birinci yazarın adının ilk harfi(.)(,) İkinci yazarın soyadı(,) ikinci yazarın adının ilk harfi(.)(,) vd(.) (Yayın Yılı)(.) Eserin Adı(.) Basım yeri(:) Yayın Evi(.)

Güçlü, A., Sarı. M, vd. (1999). Kamu Maliyesi İlkeleri. İstanbul: Aralık Yayınları.


 • Kurum tarafından yazılan eser: Kurumun adı. (Yayın yılı). Eserin Adı. Basım yeri(:) Yayın Evi(.)

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Türkiye’de Gelir Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: DPT.

4.3.2 Dergi Makaleleri:


 • Tek yazarlı eserler: Yazarın Soyadı(,) Adının ilk harfi(.) (Yayın yılı)(.) Eserin Adı(.) Derginin Adı(,) Cilt No(Sayı no)(,) Sayfa aralığı(.)

Gökçe, M. (1997). Türkiye Dış Ticaretinin İncelenmesi. İktisadi Araştırmalar Dergisi, 12(2), 146-188.


 • İki yazarlı eserler: Birinci Yazarın Soyadı(,) Birinci yazarın adının ilk harfi(.) ve İkinci yazarın soyadı(,) ikinci yazarın adının ilk harfi(.) (Yayın Yılı)(.) Eserin Adı(.) Derginin Adı(,) Cilt No(Sayı no)(,) Sayfa aralığı(.)

Gökçe, M. ve Turan, S. (2000). Avrupa Birliği’nde Son Gelişmeler. Avrupa Birliği Dergisi, 48(3), 10-25.


 • Üç veya daha fazla yazarlı eserler: Üç veya daha fazla yazarlı eser: Birinci Yazarın Soyadı(,) Birinci yazarın adının ilk harfi(.)(,) İkinci yazarın soyadı(,) ikinci yazarın adının ilk harfi(.)(,) vd(.) (Yayın Yılı)(.) Eserin Adı(.) Derginin adı(,) Cilt No(Sayı no)(,) Sayfa aralığı(.)

Güçlü, A., Sarı, M., vd. (1999). Kamu Maliyesi İlkeleri. İktisadi Araştırmalar Dergisi, 15(2), 142-170.
NOT: Dergi makaleleri kaynak gösteriminde, yararlanılan kaynağa ait cilt no yok ise, Cilt no yerine sayı no yazılır ve sayfa aralığı gösterilir.

Güçlü, A., Sarı, M., vd. (1999). Kamu Maliyesi İlkeleri. İktisadi Araştırmalar Dergisi, 2, 142-170.
4.3.3 Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri:


Yazarın Soyadı(,) Adının ilk harfi(.) (Yayın yılı)(.) Eserin Adı(.) Doktora/Yüksek Lisans Tezi. Üniversite ve Enstitü Adı(.)

Turan, S. (2000). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Piyasa Ekonomisine Geçiş. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Turan, S. (2000). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Piyasa Ekonomisine Geçiş. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4.3.4 Diğer Kaynaklar


 • Gazete makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi durumunda;

Makalenin adı(.) Gazete adı(,) yayımlandığı gün ay yıl(:) sayfa numarası(,) sütun numarası(.)

Küreselleşmenin Getirdikleri. Milliyet, 22 Aralık 2013: 19,2.
 • Kongre bildiri özetlerinin kaynak olarak gösterilmesi durumunda;

Yazarın soyadı, Adının ilk harfi(.)(,) İkinci yazarın soyadı(,) Adının ilk harfi(.)(,), vd. Bildirinin adı. Kongre/Sempozyum kitap adı: Sayfa, Tarih, Yeri.

Erkan, I., Güz, T., vd. Sağlık Ekonomisinin Geleceği. Sağlık Bilimleri Kongresi: 320, 2005, İstanbul.
 • İnternet sitesinin kaynak olarak kullanılması durumunda;

Verinin alındığı internet sitesinin tam adresi yazılır ve parantez içinde adrese ulaşılan tarih belirtilir.

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57bd968f07ed96.44299989 (Erişim tarihi: 24.08.2016)

http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160824.html (Erişim tarihi: 24.08.2016)


5.PROJENİN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ
5.1Kağıt

Hazırlanacak projelerin yazım ve basımında beyaz 1. hamur, 90-100 gram A4 (210x297 mm) boyutunda kağıt kullanılmalı, ciltlenip kesim yapıldıktan sonra projelerin son boyutları 205x290 mm olmalıdır.5.2Kapak

Beyaz kuşe kartondan hazırlanan ön ve arka kapak kullanılmalıdır. Kapak Ek-1 deki örneğe göre hazırlanmalıdır. Kapak sırtı siyah veya beyaz bant ile kapatılabilir. Kapak yazıları puntoları EK-1 de belirtilmiştir.


5.3İç Kapak

Ön kapağın, proje kodu ile proje danışmanının ve çalışmayı destekleyen kuruluşun adını da içeren, beyaz 1. hamur, 90 gram A4 e basılmış şeklidir. İç kapak Ek-1 deki örneğe göre hazırlanmalıdır. Kapak yazıları puntoları EK-1 ve Ek-2 de belirtilmiştir.


5.4Sayfa Düzeni

Sayfa düzeninde üst, alt ve sol kenardan üçer cm, sağ kenardan iki cm boşluk bırakılmalıdır. Yazım düzenini korumak için tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır. Tüm proje metninde 12 punto Arial, Times New Roman karakterlerinden birisi normal olarak (İtalik değil) 1,5 satır aralığı ile kullanılmalıdır. Sayfa sonuna gelen başlıkları en az iki satır izlemeli, aksi halde yeni sayfaya geçilmelidir. Paragraf başlangıçları bir cm içerden başlamalıdır. Metinde 10'a kadar olan sayılar yazıyla daha büyükleri rakamla yazılmalıdır. Cümle başına gelen sayılar yazıyla yazılmalıdır. Ana başlıklar koyu (bold) ve tüm harfleri büyük, alt başlıklar koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Bölüm içi küçük başlıklar ilk harfleri büyük normal punto ile yazılmalıdır. Proje tercihen lazer yazıcı ile basılmalıdır.
3 cm
Sayfa düzeninde üst, alt ve sol kenardan 3 cm; sağ kenardan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır başları 1 cm içerden başlamalıdır.

1 cm


3 cm
2 cm


3 cm


5.5Sayfa Numaraları

Şekil ve tablo dizinleri i, ii, iii, iv, v… şeklinde küçük harf Roma rakamı ile yazılmalı; sayfa numaralaması Arabik rakamlarla 1, 2, 3… şeklinde özetle birlikte birden başlamalıdır. Numaralar sayfaların altında ve sayfanın ortasında yer almalıdır.


5.6Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller yazı ile anlatımında güçlük çekilen, yapılan işi düz yazıdan daha etkili aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz şekil ve tablolardan kaçınılmalıdır. Şekiller (grafik, diyagram, fotoğraf, vb...) ve şekil üzerinde yer alacak tüm çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılar bilgisayar yazıcısı, daktilo, rapido veya letraset çıkartma türü bir araç kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu tür işaret, yazı veya semboller çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. Bir şekilde birden fazla öğe varsa, her bir öğe A,B,C...şeklinde simgelenerek tümüne bir şekil numarası verilmeli ve her bir öğe ayrı ayrı açıklanmalıdır. (Varsa) Hasta veya denek fotoğrafları bireylerin kimliğini belli etmeyecek şekilde gözler bantlanarak kullanılabilir. Özel durumlarda gözleri bantlı olmayan fotoğrafların kullanımı için fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin bir not bulunmalıdır. Dijital olmayan fotoğraflar en az 9x13 boyutunda renkli veya siyah-beyaz olarak basılır. Mat karta baskılar tercih edilmelidir. Hazırlanan projelerde orjinal fotoğraflar da bulunmalıdır. Fotoğraflar projede kabarıklık oluşmasını engellemek amacıyla ince fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Fotoğraflar yüksek kaliteli baskı alınması ve ayrıntıların kaybolmaması koşulu ile bilgisayara aktarılarak sayfaya direkt olarak basılabilir.

Şekil ve tablolar metinde belirtilen sayfaya veya hemen sonraki sayfaya, sayfa kenarından bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde, yerleştirilir. Tablo ve şekiller ayrı ayrı arabik rakamlarla numaralandırılır (Tablo 1, Şekil 1, 2, gibi). Tablo ve şekiller için gerekli açıklamalar numaralandırmadan sonra verilir. Başka kaynaklardan veri alınmış ise izin alınmalı, kaynak şekil ve tablonun altında dipnot olarak belirtilmelidir.

Tablo açıklamaları tablonun üstüne yazılmalıdır ve tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillerin başlıkları içindekiler bölümünde verilen Tablo ve şekil listeleri ile tutarlılık göstermelidir. Her şekil ve tabloya mutlaka metin içerisinde atıf yapılmalıdır.

5.7Kısaltmalar

Projedeki kısaltmalar bilimsel şekle uygun olmalı, ancak çok gerekli olduğu durumlarda kullanılmalı ve yapılan kısaltma ilk kez kullanıldığı yerde parantez içinde, yalnız bir kez açıklanmalıdır. Ölçülerde metrik sistem kullanılmalı ve uluslararası ünite sistemine uygun kısaltmalarla (g, l, vb.) verilmelidir. Ölçü birimleri kısaltmaları çok bilinenler (cm, ml, vb.) dışında ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Ölçü birimleri sonuna nokta konmamalıdır. Standart dışı ölçü ve kısaltmalar kullanılmamalıdır. Terim olmayan kısaltmaların (örn bkz. gibi) sonuna nokta konmalıdır. Birden fazla sözcüğün baş harfi kullanılarak yapılan kısaltmalarda araya nokta konmamalıdır (örn TÜBİTAK gibi). Kısaltmalar genel olarak terimlerin Türkçelerine göre yapılmalı, ancak çok yerleşik kısaltmalar (örn AIDS, NATO, NIH gibi) oldukları gibi alınabilir. Kullanılan simge ve kısaltmalar dizin bölümünde ayrıca verilmeli ve açıklanmalıdır.


5.8Dip Notlar

Bir cümlede konunun detaylıca açıklanması için dip not verilmesi gerekiyorsa ilgili sayfanın sonuna düz bir çizgi çekilerek dip notu gösteren işaret konup 10 punto ile açıklama yazılır.


5.9Proje Metninin Ekleri

Projenin ana bölümünde olması halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği bozan nitelikteki veya dipnot olarak verilmek için uzun olan açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Metin içinde eklere yapılan göndermeler (Bkz. EK ...) şeklinde olmalıdır. Bu bölümde verilen her bir ek yeni bir sayfada başlamalı, farklı bir numara ile (EK 1, EK 2, EK 3... gibi) numaralandırılmalı ve içindekiler dizininde sırayla ve eksiksiz olarak listelenmelidir. Bilgisayar disketi, CD, Video kaset, vb ekler projeden ayrı olarak verilmeli, üst kapakları ve sayfa düzenleri proje kapağı ile aynı olmalıdır.


6.PROJE TESLİMİ

Projenin sorumlu Öğretim Üyesine (danışman) verilmek üzere 1 adet hazırlanması ve projenin danışman öğretim üyesince değerlendirilmeden bir ay önce (Mayısın ilk haftası) , danışman öğretim üyesine kesin ciltleme yapılmaksızın teslim edilmesi gerekmektedir. Proje ciltsiz tesliminden sonra, proje danışman öğretim üyesince değerlendirilmesini müteakip , onaylanırsa, öğrenci tarafından proje ciltlenir. Ciltli proje danışman öğretim üyesi ve bölüm başkanı tarafından imzalanarak onaylı hale gelir.(EK-3)

Proje değerlendirme öncesi bölümden alınacak proje değerlendirme formuyla birlikte (Mayısın ilk haftası), danışman öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kesin mezuniyet için, proje notunun danışman öğretim üyesince, final sınavlarıyla birlikte öğrenci işleri daire başkanlığı not sistemine girer.7.PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN)

Projenin değerlendirilmesinde kullanılacak form, öğrencilere yararlı olması amacıyla EK-5’te sunulmuştur. Form tezde yer almayacaktır. Öğrencinin projesini/tezini teslim etmesini takiben ilgili form danışman öğretim üyesi tarafından doldurulur ve dosyalanır.
EK-1 : DIŞ KAPAK


T.C.


İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ünİversİtesİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

(14 punto)


LİSANS BİTİRME PROJESİNİN BAŞLIĞI

(20 PUNTO-KOYU)

ADAYIN ADI SOYADI

(18 PUNTO)
PROJE DANIŞMANI: ünvanı/ADI SOYADI (16 punto)
LİSANS YAPILAN BÖLÜM ADI

LİSANS BİTİRME PROJESİ (18 Punto)

İSTANBUL-YILI (14 punto)
PROJE KODU: YYU.SBF.PROJE-Öğrenci numarası


EK-2 : İÇ KAPAK


T.C.


İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ünİversİtesİ

SaĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

(14 punto)
LİSANS BİTİRME PROJESİNİN BAŞLIĞI

(20 PUNTO-KOYU)
PROJE DANIŞMANI: ünvanı/ADI SOYADI (16 punto)
LİSANS YAPILAN BÖLÜM ADI

LİSANS BİTİRME PROJESİ (18 Punto)
İSTANBUL-YILI (14 punto)

PROJE KODU: YYU.SBF.PROJE-Öğrenci numarası


EK-3 : ONAY FORMU

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, öğrencisi ………………………..............................

PROJE ADI ’ konulu lisans bitirme projesini …………….tarihinde başarılı olarak tamamlamıştır.

Bölüm Başkanı Danışman Öğretim Üyesi

Adı/soyadı-Tarih ve İmza Adı/soyadı-Tarih ve İmza


EK-4: İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1.AMAÇ 2

2.PROJENİN NİTELİKLERİ VE İÇERİĞİ 2

2.1Özgünlük ve Yaratıcılık 3

2.2Bütünlük 3

2.3 Görsel/Yazılı Sunum 3

2.4Yazı Dili 3

2.5Anlatım 3

3.PROJENİN BÖLÜMLERİ 4

3.1Proje Başlığı 5

3.2Özet 5

3.3Giriş ve Amaç 6

3.4Genel Bilgiler (Literatür Bilgisi) 6

3.5Gereç ve Yöntem (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır) 6

3.5.1 Araştırmanın Tipi 7

3.5.2 Araştırmanın Yeri ve Zamanı 7

3.5.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi/Çalışma Grupları 7

3.5.4 Çalışma Materyali 7

3.5.5 Araştırmanın Değişkenleri 7

Çalışmada kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri açıkça yazılmalıdır. 7

3.5.6 Veri Toplama Araçları 7

3.5.7 Verilerin Değerlendirilmesi 8

3.5.8 Araştırmanın Sınırlılıkları 8

3.6Bulgular (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır) 8

3.7Tartışma (Uygulama yapılması durumunda projede yer alacaktır) 8

3.8Sonuç ve Öneriler 9

3.9Son bölüm 9

4.KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 9

4.1Metin İçi Kaynak Gösterme 10

4.2Dipnotu Yöntemi ( Tez danışmanının talebine bağlı olarak kullanılabilir. ) 10

4.3Kaynakça (Bibliyografya) 10

4.3.1 Kitaplar 10

4.3.2 Dergi Makaleleri: 11

4.3.3 Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri: 12

4.3.4 Diğer Kaynaklar 12

5.PROJENİN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ 13

5.1Kağıt 13

5.2Kapak 13

5.3İç Kapak 13

5.4Sayfa Düzeni 14

5.5Sayfa Numaraları 14

5.6Tablo ve Şekiller 14

5.7Kısaltmalar 15

5.8Dip Notlar 15

5.9Proje Metninin Ekleri 16

6.PROJE TESLİMİ 16

7.PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN) 17
EK 5 (PROJE DEĞERLENDİRME FORMU- Danışman Öğretim Üyeleri İçin)


Bitirme Projesi Notu:

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı :

Soyadı :


Öğrenci No Proje Kodu :

Bölüm :


Danışmanı :

İkinci Danışmanı (Varsa ) :PROJE BAŞLIĞI :SUNUM


Proje başlığı çalışma konusunu açık ve yeterli olarak tanımlamakta mıdır?

Evet □ Düzeltilmesi Gerekir


Proje kolaylıkla okunup anlaşılıyor mu ?

Evet □ Kısmen düzeltilmesi gerekir □ Yeniden yazı İması gerekir


Tablo, şekil ve grafikler proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış mı ?

Evet □ Düzeltilmesi gerekir

Kaynaklar Dizini □ Doğru □ Hatalı Açıklayınız:


BÜTÜNLÜK

Proje bölümler birbirine mantıksal ve analitik bir bütünlük ve akış içinde bağlanıyor mu? □ Evet □ Hayır Açıklayınız:


ÖZGÜNLÜK ve YARATICILIK


Aday, sizce bu çalışma sonunda bireysel araştırma yapma yeteneğine erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış midir?
Evet □ HayırGİRİŞ

Araştırmaya konu olan problem tanımlanmıştır □ Evet □ Hayır

Problemin çözümüne yönelik hipotez projede açık olarak belirtilmiş ya da araştırma tanımlanmış mıdır? □ Evet □ HayırGENEL BİLGİLER (Literatür Bilgisi)

Literatür bilgiler özümsenerek derlenmiş midir? □ Evet □ Hayır

Görüşlerinizi Proje Değerlendirme Kriterleri ne uygun olarak belirtiniz

GEREÇ ve YÖNTEM


Görüşlerinizi Proje Değerlendirme Kriterleri'ne uygun olarak belirtiniz:


BULGULAR


Görüşlerinizi Proje Değerlendirme Kriterleri ne uygun olarak belirtiniz:


TARTIŞMA


Görüşlerinizi Proje Değerlendirme Kriterleri ne uygun olarak belirtiniz:


SONUÇ VE ÖNERİLER


Sonuç/sonuçlar net olarak belirtilip baştaki hipotez ve/veya araştırma soruları ile ilişkilendirilmiş midir?


KAYNAKLAR


Kaynaklar uygun yazılmış mı? Yeterli mi? Güncel kaynak var mı?


EKLER

Eksik var mı?


DİĞER


Proje hakkında önemli gördüğünüz diğer hususları bu kısımda belirtebilirsiniz:


DANIŞMAN

DEĞERLENDİRME

SONUCU

Tarafımdan incelenen bu proje, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans veLisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği uyarıca :

Kabul edilebilir niteliktedir
Ek süre verilerek düzeltilmesi gerekir.
Ret edilmesi gerekir.

Danışmanın

Adı Soyadı :

Bölümü : Üniversitesi/Enstitüsü :

Tarih: İmza:Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə