Dövlət menecmenti

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə1/6
tarix03.06.2018
ölçüsü0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Dövlət menecmenti” fənnindən test sualları
1. Azərbaycan şəraitində proqnozları, strateji plan və məqsədli proqramları hansı dövlət orqanları və ya təşkilatlar işləyib hazırlayır?

1. İqtisadi inkişaf nazirliyi,

2. Maliyyə nazirliyi,

3. Mərkəzi bank,

4. Dövlət Statistika Komitəsi,

5. Gömrük Komitəsi,

6. Vergi Nazirliyi,

7. İcra Hakimiyyət Orqanları və müvafiq elmi təşkilatlar.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4, 7

C)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 7
2. İxtisas dərəcəsi dövlət qulluqçularının bəzi nailiyyətlərinə görə verilir. Hansı bu nailiyyətlər aid deyil?

A) qulluq stajına uyğun olaraq

B) tutduğu vəzifəyə görə

C) ixtisasına görə

D) əvvəllər verilmiş dərəcə nəzərə alınmaqla

E) aldığı mükafatlara görə


3. Hər bir dövlət qulluqçusu ......... rəhbər tutaraq, qanunların müddəalarına əməl etməyə borcludur. Boşluğa hansı gələ bilməz?

A) demokratik prinsipləri

B) qanunun aliliyini

C) insan hüquqlarını

D) yüksək etik davranış qaydalarını

E) şəxsi maraqlarını


4.Vahid konstitusiyası, vahid hüquqi sistemi, vahid vətəndaşlığı, vahid məhkəmə sistemi, vahid pulu olan dövlət hansıdır?

A) demokratik dövlət

B) unitar dövlət

C) federativ dövlət

D) parlamentar dövlət

E) monarxiyalı dövlət


5.Texniki qabiliyyətlərə ən çox ehtiyac duyan idarəetmə pilləsi aşağıdakılardan hansıdır ?
A) Baş menecer

B) Ən üst səviyyədəki idarəçilər

C) Aşağı səviyyəli idarəçilər

D) Mühəndislər

E) İnsan resursları
6. Dövlət .......... institutudur. Qanunları ilə ............... və hüquqlarını qoruyur. Boşluqlara hansı sözlər gəlməlidir?

A) vergi, vətəndaşları iqtisadi cəhətdən təmin edir

B) vətəndaşlıq, vətəndaşları tərbiyə edir

C) ailə, üzvlərinin refahını təmin edir

D) müstəmləkəçilik, mülkiyyətini

E) özünümüdafiə, insanları müdafiə edir7. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri dərəcələrini hansı orqan verir?

A) Milli Məclis

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

C) Nazirlər Kabineti

D) Konstitusiya Məhkəməsi

E) Hərbi prokuroroluq8. Dövlət qulluqçusunun .......... qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsidir və qanunla müəyyən edilmiş .......... və prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

A) xidməti davranış, dövlət qulluğu haqqında qanuna

B) xidməti davranışı, etik davranış qaydalarına

C) xidməti davranışı, mülki məcəllənin qaydalarına

D) hüquqi davranış, etik davranış qaydalarına

E) hüquqi davranış, mülki məcəllənin qaydalarına


9. Hansı səhvdir ?

A) Bir neçə vətəndaşlığı vardır,

B) Federasiya - bir qanunvericilik və hüquq sisteminə malik olur,

C) Federasiya dövlətin formal əlamətlərinə malik olan, lakin suverenliyə malik olmayan ayrı-ayrı subyektlərdən ibarət mürəkkəb dövlət quruluşu formasıdır,

D) Federasiyada muхtar quruluşun mövcud olma ehtimalı azdır,

E) Ərazisi federal subyektlərdən ibarətdir. Federasiyanın bölündüyü inzibati ərazi vahidləri siyasi müstəqilliyə malikdir.


10. Aşağıdakılardan hansı qanuni səlahiyyətə sahibdir?

A) Bill Gates

B) Krallar  

C) Qandi

D) Üst səviyyə idarəçisi

E) Qəbilə rəisi11. .................... inkişafın istiqamətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutursa, ................. həm inkişafın istiqamətlərini, həm də məqsədlərini və ona çatmaq yollarını müəyyənləşdirir.

A) əlaqələndirmə, proqnozlaşdırma


B) planlaşdırma, proqnozlaşdırma

C) proqnozlaşdırma, planlaşdırma

D) təşkiletmə, planlaşdırma

E) nəzarət etmə, planlaşdırma


12. İxtisas dərəcəsinin vaxtından əvvəl verilməsi dövlət qulluqçusu ................. .

A) ixtisas kursu bitirdikdə mümkündür.

B) yüksək naliyyətlər əldə etdikdə verilir.

C) magistr dərəcəsi aldıqda verilir.

D) daha yüksək təsnifat üzrə vəzifəyə təyin edildikdə mümkündür.

E) əlavə 2 avropa dili bildikdə verilir.


13. Aşağıdakılardan hansılar dövlət qulluqçusunun vəzifəsi deyil ?

1. Əmr, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi,

2. Qərəzsizlik,

3. Korrupsiyanın qarşısının alınması,

4. Hədiyyə almaq,

5. Maraq toqquşmasının qarşısının alınması,

6. Dövlət əmlakından və məlumatlardan istifadə etməmək,

7. İctimai və ya siyasi fəaliyyət.

A) 3,4

B) 1,3


C) 2,5

D) 5,6


E) 4,7
14. Aşağıdakılardan hansına iqtisadi güclərin təsiri ola bilməz ?

A) Qərar vermək

B) Mühit analizləri

C) Planlamaq

D) Nəzarət

E) İdarəçi xüsusiyyətləri


15. "İnsanlar öz məqsədlərinə təşkilatın məqsədləri istiqamətindən baxmağa hər zaman istəkli değil. Bu mövzuda insanların təbliğata ehtiyacı var" fikrinə əsaslanan elm sahəsi aşağıdakılardan hansıdır ?

A)  Psixologiya

B)  Sosyal Psixologiya

C)  Sanayi Psixologiyası

D) Təşkilat Psixologiyası

E)  Sosyologiya


16. ........... dövlətçiliyi formasında ali hakimiyyət bir nəfərdən digərinə keçir. Ədalətin, qanun-qaydaların qorunmasında mütləq hakim, yalnız öz vicdanı qarşısında cavabdehdir.

A) Aristokratiya

B) Monarxiya

C) Demokratiya

D) Anarxiya

E) Diktatorluq


17. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi .......... ilə əlaqədar işdən azad edilməsi istisna olmaqla, dövlət qulluğuna xitam verildiyi bütün hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır.

A) Bir yerdən başqa bir yerə köçməsi

B) Millət vəkili seçilməsi

C) Daha yüksək vəzifəyə keçməsi

D) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması

E) Səhhəti ilə əlaqaəli problem yaranması


18. Dövlət orqanlarında etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti ......... həyata keçirir. Dövlət orqanının rəhbəri:

A) məhkəmə

B) prokurorluq

C) həmin orqanların müvafiq qurumları

D) dövlət qulluğu haqqında qanun

E) dövlət qulluqçusunun etik davranışlar haqqında qanun19. Aşağıdakılardan hansı planların həyata keçirilməsində lazımi addımları müəyyən edən idarəetmə funksiyasıdır ?

A) Kadrolaşma

B ) Təşkiletmə

C) Qərar vermə

D) Əlaqələndirmə
E) Nəzarət etmə
20. Əslərdən bəri idarəetmə anlayış və mədəniyyətinin ən inkişaf etmiş hüquq tənzim edicisi nədir?

A) Konsitusiya

B) Dövlət

C) Cəmiyyət

D) Əhali

E) Nazirlik


21. Toplum və dövlət hayatına əxlaqın təzahürü nədir?

A) Bacarıq

B) Əxlaq

C) Bilik


D) Siyasət

E) Ünsiyyət


22. İnsanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün zəruri olan hər bir şəraiti kim yaratmalıdır?

A) Nazirlər

B) Dövlət

C) Hökümət

D) İnsanlar

E) Vətandaşlar


23. Iqtisadi sosial (ictimai) və siyasi funksiyalar dövlətin hansı funksiyasıdır?

A) Siyasi

B)) Daxili

C) Xarici

D) İcbari

E)Ümumi24. Cəmiyyətin iradəsini mənəvi irsini, tarixini mədəniyyətini, əxlaq sistemini qoruyub saxlamaq dövlətin hansı funksiyasını əhatə edir/

A) Təşkil etmə

B) Siyasi

C) İctimai

D) İdarəedici

E) İqtisadi


25. İdarə etdiyi ərazini və bu ərazidəki təbi ehtiyatları maddi-mənəvi sərvətləri əhalinin xeyrinə səmərəli şəkildə istifadə etməz dövlətin hansı funksiyasına aiddir.

A) İqtisadi

B) Xarici

C) Daxili

D) Siyasi

E) Sosial


26. Dövlətin idarəetmə prosesində elmi cəhətdən əsaslandırılmış sistem hansıdır?

A) Əsaslandırma

B) Planlaşdırma və proqnəzlaşdırma

C) Mükafatlandırma

D) Sistemli yanaşma

E) Sahələrin inkişafı


27. İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin ali forması nədir?

A) Dövlət tənzimləməsi

B) Dövlət proqramlaşdırılması

C) Maliyyələşdirilməsi

D) Layihələndirilməsi

E) Proqnozlaşdırılması


28. XX-ci əsrin əvəllərində hansı alman alımi iqtisadiyyata məhsuldarlıq anlayışını gətirmişdir.

A) Engels

B) Harrington Emerson

C) Marks


D) Fridmen

E) Keynes


29. İdarəetmənin səmərəli təşkili və aparalmasını ölçmək üçün aşağıdakilar hansını bilmək lazımdır.

1) İdarə xərcləri nə qədərdir

2) Idarə işçilərinin maaşları nə gədərdi

3) Dəftərxana xərcləri nə gədərdi

4) Borclar nə gədərdi

5) İdarəetmənin ölçüsü meyarı

A) 2, 3, 5, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1,2, 4, 5

D) 3, 2, 4, 5

E) 3, 4, 2, 5
30. Qəbul olunmuş qərarların icra müddətindən aslı olaraq idarəetmə hansı 3 formada ola bilər.

A) İnzibati, operativ,

B) Operativ, , stratrji

C) Taktiki, inzibati, strateji

D) Kolektiv, inzibati, strateji

E) Təhlükəli, taktiki,


31.Ölkənin və ayrı-ayrı sahələrin idarə olunması üçün uzun müddətli məqsəd, vəzifə və tapşırıqları müəyyən edilməsi hansı idarəetmədir.

A) İnzibati

B) Strateji

C) Taktiki

D) Operativ

E) Kolektiv


32. Strateji idarəetmə dövlətin secdiyi siyasi kursu həyata keçirməyə xidmət edir. Strateji idarəetmədə hansı uç amili Misal göstərmək.

A) Mərkəzləşmə, təkrarlanma, ləğvetmə

B) Artım, stabillºmə, böhran

C) Azalma, mərkəzləşmə problemlər

D) Artma-azalma, mərkəzləşmə

E) Kollektivləşmə, icraetmə, təkrarlanma


33. Dövlət orqanlarını sinifləşdirmək üçün hansı kreteriyalar vardır ərazi səlahiyətinin miqyasına görə necə sinifləşdirilir.

A) 5


B) 2

C) 1


D) 3

E) 4
34. Federasiya nə cür dövlətdir.

A) Birləşmiş

B) Mürəkkəb

C) Sadə

D) Təkbə-tək

E) Suveren
35. Federasiya özündə hansı 3 növ subyekti birləşdirə bilər.

1. Milli dövlət birliklərini suveren respublikaları

2. Muxtar dövlət qrumlarını

3. Ərazi qrumlarını

4. Məhkəmə hakimiyyəti

5. İcra hakimiyyəti

A)1,2,3,

B)2,3,4,


C) 3,4,5

D) 2,3,5


E) 1,3,5
36. Dövlət orqanları müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Dövlət orqanlarının say tərkibi hansı tələbə uyğundur.

A) Səriştəlilik

B) Mobillik

C) Çeviklik

D) Tələbkarlıq

E) Qərar qəbul etmə


37. Dövlət orqanlarının daxili və xarici əlaqələrini nəzərə alaraq informasiyanın sürətli ötürülməsi və qərar qəbulu hansı tələbə uyğundur.

A) Səhlənkarlık

B) Operativlik

C) Mobillik

D) Gənaətcillik

E) Qərəzlilik


38. Aparatın saxlanılması və fəaliyyəti üçün çəkilən xərclərin maksimum qənaəti hansı tələbə uygundur.

A) Operativlik

B) Qənaətcillik

C) Mobillik

D) Fəaliyyətsizlik

E) Mudriklik


39. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcəsinin verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin neçənci ildə verdiyi fərmanla təsdiq edilmişdir.

A) 2003. 08. 10. tarixli 278№ fərmanı

B) 2001. 03. 09. tarixli 569№ fərmanı

C) 2000. 05. 09. tarixli 351№ fərmanı

D) 2002. 09. 11. tarixli 178№ fərmanı

E) 2004. 10.12. tarixli 189№ fərmanı


40. Dövlət öz hüquq və vəzifələrini icra etmək üçün nə formalaşdırır.

A) diktatura

B) aparat

C) hakimiyyət

D) hökmranlıq

E) təhlükəsizlik


41.Dövlət ölkənin beynəlxalq möhkəmliyinini, təhlükəsizliyini və dünya ictimaiyyəti ilə münasibətlərini nizama salaraq hansı hüquq qaydalarını qoruyur.

A) inzibati

B) daxili

C) xarici

D) fövqalədə

E) beynəlxalq.


42.İdarəetdiyi ərazini və bu ərazidəki təbii thtiyyatları, maddi- mənəvi sərvətləri əhalinin xeyrinə səmərəli şəkildə istifadə etmək. Dövlətin hansı funksiyasına aiddir.

A) sosial

B) xarici

C) daxili

D) iqtisadi

E) ictimai.


43.İqtisadiyyatda dövlət proqramları 2 yerə bölünür və hansılardır. Düzgün cavab 2 variantda verilmişdir.

A) sadə


B) adi

C) fövqalada

D) mürəkkəb

E) müxtəlif.


44. 5 il müddətini tərtib olunan proqramlar hansı proqramlardır.

A) sadə


B)Adi orta

C) mürəkkəb

D) məqsədli

E) maliyyələşən


45.Böhran kütvəli işsizlik, təhlükəli infliyasiya hallarında nisbətən qısa müddət üçün tərtib olunan proqramlar hansıdır.

A) təhlükəliB)Fövqaladə

C) adi


D) böhranlı

E) kütləvi


46.Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur.

A)hüquqi tənzimləmə

B)inzibati tənzimləmə

C)siiyasi tənzimləmə

D) fövqaladə tənzimləmə

E) kütləvi tənzimləmə


47. Mövcud ehtiyatdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın sabit inkişafı və xalqın maddi və mənəvi təlabatının ödənilməsi. Dövlət idarəetməsinin hansı məqsədini əhatə edir.

A) iqtisadiB)ümumi və əsas

C) ictimai

D) siyasi

E) ictimai-siyasi


48.Dövlət idarəetməsinin məqsədi necə xarakter daşımalıdır.

A) mürəkkəb

B) sistemli

C) səliqəli

D) sadə

E) sabit
49.Cəmiyyətin əminamanlıq şəraitində siyasi cəhətdən sabitliyi şəraitində inkişafın təmin edilməsi hansı məqsədi güdür.A) mənəvi

B)ictimaii-siyasi

C) soisal

D) iqtisadi

E) psixoloji
50.Birbaşa insanların iqtisadi və mədəni tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar məqsədlərhansıdır.

A) ümumi inkişaf

B) sosial məqsədlər

C) iqtisadi

D) mənəvi təlaabat

E) ictimai-siyasi


51.İctimai-siyasi və ya sosial məqsədləri həyata keçirmək və cəmiyyətin mənəvi potensialının artırılması hansı məqsədləri əhatə edir.

A) mədəni potensialı məqsədlər

B) mənəvi-psixoloji məqsədlər

C) ictimai siyasi məqsədlər

D) mədəni təlabat məqsədlər

E) sosial siyasi məqsədlər


52. İqtisadiyyatda ümumi inkişaf ÜDM-un artırılması və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı ilə bağlı məqsədlər hansıdır.

A) kütləvi

B) iqtisadi

C) mənəvi

D) fövqalədə

E) ictimai siyasi


53.Dövlət idarəetmə sisteminin obyekt və subyektlərinin təşkilati qurluşunun təkmilləşməsi, yəni strukturların yaranması ilə əlaqədər məqsədlər hnsıdır.

A) Təşkilatın yaranması

B)Təşklati məqsədlər

C)Təşkilatın təkmlləşdirilməsi

D) Təşkilatın xarakteri

E) Təşkilatın operativliyi


54.Dövlət idarəetməsinin obyektiv əsaslar. hansı 3 dügün variantda verilmişdir.

A) ölkənin tarixi-mədəni irsi şəraiti

B) ölkənin təbii coğrafi şəraiti

C) ölkənin təbii-ictimai şəraiti

D) ölkənin idarəetmədə vəziyyəti

E) ölkənin idarəetmədə mövqeyi


55.Dövlət idarəetməsinin subyektiv əsaslar əsaslar hansı 4 variantda verilmişdir.

A) Dövlət orqanlarında şalışanların idarəetmə qərarlarına münasibəti

B) Dövlətin idarəetmədə mövqeyi

C) Ölkədə mövcud olan qanunvericiliyin vəziyyəti

D) Dövlət orqanlarında çalışanların öz vəzifə borcuna münasibətdə aktivlik dərəcəsi

E) Dövlət orqanlarında çalışanların vəzifə maaşlarının verilməsi


56.Dövlət idarəetmə praktisasında çoxsaylı məktəblər və modellər mövcud olmuşdur. Lakin bunlardan üçü hazırki dövrdə istifadə olunmuşdur. Onlar kimlərdir?

A) Fridmen

B) Marksist məktəbi

C) Keynsçilik

D) A.Smit

E) D.Rikordo


57.Hansı alimin fikrincə bazar iqtisadiyyatı şəraitində Dövlət aktiv pul-kredit siyasəti qiymət siyasətini, verji siyasətini həyata keçirməlidir.

A)Fngels


B) Keyns

C) Marks


D)A.Smit

E) Fridmen


58.Hansı alman alimi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini tamamilə məhdudlaşdırmanı təklif edir.

A)Rikordo.

B) Fridmen

C) Keyns


D) Marks

E) D.Smit


59. Dövlət idarəetməsində başlıca vasitə planlaşdırmanın olması və planların yerinə-yetirilməsi məcburidir. Bu məktəbin müəllimi kimdir.

A) Keyms məktəbi

B) Marksist məktəbi

C) Azeizın məktəbi

D) Fredmen məktəbi

E) Pokfiller məktəbi


60.Marksist məktəbinin nümayəndəsi olan dövlətlər hansı dövlətlər olmuşdur.

A) İran


B) SSP

C) Almaniya Federativ respublikası

D) Türkiyyə

E) İzrail


61.İnfliyasiya zamanı dövlət xərclərinin azaldılması hansı idarəetmə məktəbinin əsas prinsipidir.

A) Keyms məktəbinin

B) Fredmen məktəbinin

C) Marksist məktəbinin

D) Teylor məktəbinin

E) Fngels məktəbinin


62.Konkret rəhbərlərin ayrı-ayrı bölmələrdə eyni səviyyədə yerləşdirilməsi asılı olmayan hansı əlaqələri meydana gətirir.

A) şaquli

B) üfiqi

C) düzgün

D) əyri

E) xətti
63.İdarəetmə işinin şaquli bölüşdürülməsi idaəetmə səviyyəsini və pillələrinin yaratmaqla hansı xüsusiyyətləri əmələ gətirir.A) bizi-digərindən asılılıq

B) asılılıq və cavabdehlik

C) tabesizlik və cavabdehlik

D) Rəhbərdən asılılıq və cavabdehlik

E) Fəsiləsiz asılılıq və cavabdehlik
64.Subyektə geniş səlahiyyətlərin havalə edilməsi, müstəqillik verilməsi hansı idarəetmənin prinsipi sayılır.

A) avtoritar

B) Demokratik

C) monarxiya

D) tatalitar

E) Kollektiv


65. Demokratik düşüüncədə əsas meyar nə hesab edilir.

A) insan əməyini qiymətləndirmək

B) insanın məhsuliyyətdən qaçmaması əməyi sevməsi

C) insanın məhsuliyyətdən qaçması əməyi sevməməsi

D) qiymətləndirməmək

E) insan əməyini mükafatlandırmaq.


66.demokratik idarəetmə düşüncələrinin əksi hansı idarəetmədir.

A) Monarxiya

B) Avtoritar

C) Tatalitar

D) Marksist

E) konustitisyon.


67.Mərkəzi hakimiyyətin dövlətin tərkibinə daxil olan inzibati və milli vahidlərin qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətlərinə görə dövlət idarəetməsi hansı 2 formaya ayrılır.

A) qabiliyyətli

B) kordinasiyalı

C) subordinasiyalı

D) dəyanətsiz

E) zəif
68.Federasiya və konfederasiya formasında həyata keçirilən idarə etmə forması hansıdır.

A) tək hakimiyyətli

B) kordinasiyalı

C) subordinasiyalı

D)ümumi idarəetmə

E) demokratik.
69.Sərt inzibati tabeçiliyinə yuxarıların verdiyi qərarların sərancamların aşağıların yerinə yetirməsi hansıidarəetmədir.

A) inzibati idarə etmə

B) Subardinasiyalı idarə etmə

C) mərkəzi idarə etmə

D) ərazi idarə etmə

E) yerli idarə etmə


70.Subordinasiyalı idarəetmə hansı dövlətlər üçün xas idarəetmədir.

A) Koperativ dövlət

B) Unitar dövlət

C) Tatalitar dövlət

D) Federativ dövlət

E) Konstiturson dövlət


71. İnzibati ərazi vahidindən ibarət olub, vahid normativ əsasında fəaliyyət göstərən dövlətlər necə adlanır.

A) Fedarativ dövlət

B) Unitar dövlət

C) Demokrativ dövlət

D) Koperativ dövlət

E) İnzibati dövlət


72.İcra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən idarə olunan idarəetmə nədir?

A) İnzibati idarəetmə

B) Ərazi idarəetmə mərkəzi

C) Dövlət idarəetmə

D) Koperativ idarəetmə

E) Kollektiv idarəetmə


73. Elmi menecment dünyada neçənci əsrin əvələrində tanınmışdır.

A) XX əsrin ortaları

B) XX əsrin əvvəlləri

C) XXI əsrin əvvələri

D) XXI əsrin ortaları

E) XIX əsrin əvvəlləri


74. Elmi menecment hansı alimlərin tədqiqatları ilə sıx əlaqədardır.

1) F.U.Teylor

2) Frenk

3) Lili Qilbertlərin

4) Henri Qantın

5) Ralf Slauderr

A)1.2.3.4

B) 1.2.3.5

C) 1.3.4.5

D) 2.4.5.1

E) 1,3,5
75.Elmi menecment məktəbinin banisi hansı alim hesab edilir.

A) Henri Qant

B) F.U.Teylor

C) S. Munmen

D) Marks

E) Fredman


76. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə müxtəlif mülkiyyət formaları təsərrüfat subyektləri fəaliyyət göstərir. Belə təsərrüfat subyektlərinin bütün dünya ölkələrində olduğu kimi ən geniş yayılmış forması hansıdır.

A) kollektiv müəssissələridir

B) fərdi (ailə) müəssissələridir

C) koperativ müəssissələridir

D) səhmdar müəsisələr

E) məhdud məsuliyyətli müəssisələr


77.Hər hansı bir şəxsin öz vəsaiti hesabına yaratdığı müəsissələr hansı müəssisədir.

A) birgə


B)Fərdi

C) kollektiv

D) koperativ

E) səhmdar


78.Fərdi müəssisənin mənfi cəhəti nədən ibarətdir.

A) Dövlət maliyyələşdirir

B) Maliyy dayaqları az olur

C) Maliyy dayaqları çox olur

D) Dıvlət kredit ayırır

E) Dövlət subsidiyalar ayırır.


79. Bəzi alimlərin fikirlərinə görə prinsiplərin funksiyaların metodların və üslubalrın bilavasitə həyata keçirilməsi kimi nəyi nəzərdə tutmuşdur.

A) Təşəbüskarlığı

B) İdarəetməni

C) Təşkilatı

D) İnzibatçılığı

E) Əlaqələndirməni


80. İdarəetmənin səmərəli təşkilini ölçmək üçün nələri bilmək lazımdır.

1) İadrə xərcləri

2) İdarə işçilərinin maaşları

3) Dəftərxana xərcləri

4) Borclar

5) Dərəcələr

A) 3.4.1.5

B) 1.2.3.4

C)1.2.3.5

D)2.3.4.5

E) 4.5.3.1

81. İdarəetmə meyarı nədir.

A) Mükafat

B) Nəticə

C) Pul


D) Dərəcə

E) Borc
82. Dölətin maraqları, dölətin bütövlüyü, onun əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsiəsas dövlət idarəetmə istitutlarının saxlanması maraqları hansı idarəçilik növüdür.

A) Müəssisə idarəçiliyi

B) Dövlət idarəçiliyi

C) Nazirlik idarəçiliyi

D) Respublika idarəçiliyi

E) Fedarasiya idarəçiliyi
83. Tədqiqatların göstərdiyinə görə hansı səviyyənin işi daha gərgin və müxtəlif fəaliyyətdən ibarətdir.

A) Ali


B) Aşağı

C) Orta


D) Aşağı, orta

E) Orta, ali


84.Böyük təşkilatlarda orta səviyyənin rəhbərlərinin sayı o qədər çox ola bilər ki, verilən qrupu 2 yerə bölmək lazım gələr. Onda hansı ki, səviyyə meydana çıxa bilər.

A) Orta, yuxarı

B) Yuxarı, aşağı

C) Aşağı, orta

D) Ali, aşağı

E) Aşağı, orta


85.Münaqişənin idarə edilməsində təşkilatı-hüquqi formalar və mexanizmlərlə yanaşı yaradıcı iş üslubunun və s. Tətbiqinin böyük əhəmiyyəti vardır.

A)Demokratik təşkilat

B)Demokratik mədəniyyət

C) Demokratik söz

D)Yaradıcıtəşkilat
E)Situasiyalı təşkilat
86. Hansı səviyyə rəhbərləri ümumi idarəçilik işlərinin 60-70%-ni icra edir.

A) Orta, ali səviyyə

B) Orta səviyyə

C) Ali səviyyə

D) Texniki səviyyə

E) Orta, texniki səviyyə


87. İdarəetmə pillələrinin azaldılması və idarəçilik xərclərinin minimuma endirilməsinin ən əsas yolları hansılardır.

1) Kompüter texnologiyasından

2) İnformasiya şəbəkəsindən

3) İşçilərin sayının artırılması

4) İşçilərin sayının azaldılması

5) İşçilərə tələbkarlığın artırılması

A) 3.2

B) 1.2


C) 3.4

D) 3.5


E) 1.5

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə