Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plasticăYüklə 245.92 Kb.
səhifə1/3
tarix05.01.2018
ölçüsü245.92 Kb.
  1   2   3


Raport de activitate

a responsabilului de procesul educaţional la Educaţia plastică

şi Educaţia tehnologică

Motto: „Abilitatea este ceea ce poţi să faciMotivaţia determină ce faci

Competenţa evaluează cât de bine faci”.

(Lou Holtz)

Obiectivul major al procesului educaţional la Educaţia tehnologică şi educaţia plastică este încadrarea armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru cunoaştere şi pentru stimularea activităţii elevilor la integrarea acestora în spaţiul social-economic, etno-cultural şi contemporan.

I. Cuantificarea indicatorilor de bază

În anul de studii 2014-2015 procesul instructiv-educativ la disciplinile şcolare Educaţia Tehnologică şi Educaţia plastică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile: Curriculumului modernizat pentru clasele gimnaziale, ediţia 2010, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.245 din 27.04.2010; Planului cadru pentru anul de studii 2014-2015; a Scrisorii metodice „Organizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2014-2015”; a Ghidului de implementare a curricula al disciplinele de studiu.

Educația tehnologică este, în acelaşi timp, atît o dimensiune a educației, cît și a culturii generale a omului contemporan, deoarece tehnologia (înţeleasă ca ştiinţa în acţiune, ca ştiinţa aplicată) face parte din viaţa lui cotidiană, însoţindu-l pretutindeni: la locul de muncă, acasă, pe stradă. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei tehnologice în instituţiile de învăţămînt. Valoarea incontestabilă a Educaţiei Plastice constă în formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice. Pe parcursul anului de studii disciplina Educaţia Plastică a urmărit procesul formării de competenţe în baza curriculumului modernizat care propune copilului experienţa creaţiei şi comunicării artistice în domeniul artelor plastice. Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei componentelor lui, utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor interactive de predare şi metodelor activ-participative de învăţare, valorificare a creativităţii elevilor şi profesorilor în cadrul activităţilor didactice. Finalitatea exprimată în competenţa de comunicare artistică şi de creare a imaginii artistico-plastice la elevi constă în faptul că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului de creaţie şi, în acelaşi timp, metodă de instruire. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de învăţămînt.

II. Analiza situaţiei la disciplinele de studii din perspectiva indicatorilor de bază

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului curent de studii a fost organizată în funcţie de direcţiile strategice stabilite prin planul Complex al DGETS, mun. Chişinău, urmărindu-se realizarea următoarelor obiective:  • Formarea cunoştinţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita şcolară, integrare socială: comunicare, gîndire critică, luarea deciziilor, procesarea unor informaţii complexe;

  • Valorizarea propriei vocaţii în scopul orientării sociale şi profesionale pentru promovarea unei vieţi de calitate, dezvoltarea competenţelor de integrare activă în grupuri socio-culturale, mediu şcolar şi familial etc.;

  • Dezvoltarea expresivităţii şi sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;

  • Formarea sentimentelor estetice şi a competenţelor de percepere şi exprimare a mesajului artistico-plastic;

  • Dezvoltarea personalităţii creative, receptive la frumuseţea din lumea înconjurătoare, formarea atitudinilor faţă de om, natură, societate, artă, dezvoltînd concomitent anumite competenţe în domeniul artelor plastice şi educaţiei tehnologice, care îşi vor găsi realizarea prin intermediul diverselor acţiuni, pentru stimularea eficienţei şi calităţii procesului educaţional;

  • Îndrumarea tinerilor specialişti în formarea profesională, prin intermediul seminarelor metodice;

  • Motivarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru a participa la activităţi cu caracter competitiv;

  • Valorizarea propriei vocaţii, în scopul orientării şcolare şi profesionale.

Realizarea obiectivelor propuse şi a prevederilor Planului Complex de activitate a DGETS pentru anul de studii 2014-2015, a fost efectuată prin diverse activităţi: reuniuni metodice, controale frontale, tematice şi de o zi, seminare instructiv-metodice, evaluarea nivelului de formare a competenţelor curriculare la disciplinele de studii prin organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor, conferinţei ştiinţifico- practice „Muncă. Talent. Cutezanţă”. În rezultatul realizării Planului complex de activitate au fost determinate punctele forte şi punctele slabe ale activităţii cadrelor didactice membre ale comisiei metodice „Arte şi tehnologii”.

Principalii factori în realizarea cu succes a procesului educaţional la disciplina şcolară rămân personalitatea profesorului, motivaţia, capacităţile intelectuale şi practice ale elevilor.

Cel mai important element al asigurării calităţii este profesorul, pentru că, oricât de bune ar fi procedurile, mecanismele şi standardele de asigurare a calității, nimic nu poate să înlocuiască ceea ce face profesorul în faţa clasei.

În scopul perfecţionării eficienţei şi eficacităţii sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, noile politici din acest domeniu sunt orientate spre motivarea profesorilor să participe la formarea continuă prin frecventarea cursurilor de perfecționare în cadrul instituțiilor abilitate cu această funcție (IȘE, UPS „I.Creangă”, Institutul de Formare Continuă, CE „Pro Didactica” etc.) şi să utilizeze deprinderile şi cunoştinţele obţinute în activitatea cotidiană. Politica de dezvoltare eficientă a personalului didactic, respectarea drepturilor fiecărui profesor la dezvoltarea profesională este promovată şi în cadrul seminarelor municipale, locale. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în exerciţiu, este urmărită şi prin evidența sistemului de credite profesionale în cadrul atestării la conferirea/confirmarea gradelor didactice.  1. Situaţia efectivelor de personal la disciplină

Procesul educațional la disciplina Educaţia tehnologică este realizat de 191 cadre didactice, dintre care 145 sunt în activitate plenipotențială (cu drepturi depline), iar 46 cadre în activitate pensionară.

La disciplina Educaţia plastică procesul educațional este realizat de 122 cadre didactice dintre care 116 sunt în activitate plenipotențială (cu drepturi depline), iar 6 cadre în activitate pensionară. Analiza calitativă a nivelului de pregătire a cadrelor didactice denotă faptul că 169 profesori de Educaţie tehnologică sau 88,5%, la Educaţia plastică 85 profesori sau 69,8% din numărul total de cadre sunt deţinători de grade didactice, inclusiv din numărul tinerilor specialiști.

Datele statistice privind cadrele didactice care asigură procesul educaţional la Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică sunt prezentate în tabelele de mai jos:


Anul de

studii


Disciplina

Total cadre didactice

cadre didactice la disciplină cu grade didactice
Pensionari

superior

întîi

doi

nu deţin grad didactic
Pensionari


Pensionari

ţ

PensionariPensionari

2012-

2013


Educaţia tehn.

146

49

5

1

29

7

62

29

58

4

Educaţia plast.

116

10

5
18

1

26

14

58

4

2013-

2014


Educaţia tehn.

141

53

3

2

30

6

70

36

41

6

Educaţia plast.

118

8

6
20

1

32

11

49

1

2014-

2015


Educaţia tehn.

145

46

3

3

35

7

82

40

17

5

Educaţia plast.

116

6

8

-

25

2

39

11

38

1


Anul de studii

Disciplina

Total cadre didactice la disciplină

Din aceştea activează în instituţii cu limba de instruirre

Din numărul total de cadre didactice la disciplină
pensionari


Specialişti

În domeniuNespecialişti În domeniu

Specialişti

Nespecialişti

În domeniuSpecialişti
pensionari
pensionaripensionari

specialitate pedagogică

Cu specialităţi nepedagogice2012-

2013


Educaţia tehn.

146

49

112

35

33

15

82

38

64

11

120

Educaţia plast.

116

10

83

8

28

7

96

5

18

7

101

2013-

2014


Educaţia tehn.

141

53

108

32

38

16

77

33

73

11

110

Educaţia plast.

118

8

84

4

31

7

86

5

17

10

91

2014-2015

Educaţia tehn.

145

46

109

28

36

18

69

40

64

8

109

Educaţia plast.

116

6

86

2

29

5

92

5

16

9

97


IV. Calificarea personalului didactic

Analiza calitativă a nivelului de pregătire al cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt în municipiul Chişinău denotă faptul că, 86,9% din numărul cadrelor didactice la educaţia tehnologică şi 95,9% la educaţia plastică au studii superioare.

Tabela de mai jos reprezintă datele referitoare la efectivul de personal care a realizatv în anul curent de studii procesul educațional la Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică din municipiul Chişinău:

Disciplina

Vechimea în muncă

Studii

1-5 ani

5-15 ani

15-25 ani

după25 ani.

pensionari

Superioare

Medii speciale

Educaţia Tehnolog.

10(5,2%)

39(20,4%)

59 (30,9%)

83(43,5%)

46(24,1%)

166 (86,9%)

25 (13,1%)

Educaţia Plastică

25(20,5%)

32 (26,2%)

43 (35,3%)

22 (18,0%)

6 (4,9%)

117 (95,9%)

5 (4 %)

Formarea cadrelor didactice la disciplinele Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică s-a realizat prin intermediul reuniunilor metodice, seminarelor, asistărilor la ore şi la activităţi:1. Reuniunilor metodice: În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS la 25.08.2014 şi respectiv la 26.08.2014 în incinta LT „Minerva” s-au desfăşurat reuniunile metodice a profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică cu genericul: Organizare şi desfăşurarea procesului educațional de calitate la disciplina eduţia tehnologică şi educația plastică,, în anul şcolar 2014-2015, la care în luna august au participat 96 profesori de educaţie plastică şi 102 profesori de educaţie tehnologică din instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău. La reuniuni au fost puse în discuţie următoarele probleme: „Ghidarea în carieră–proces eduicaţional complex şi continuu” a fost tema prezentării profesorilor de Educaţie tehnologică din LT „S. Haret” și „N. Bălcescu”, membii comisiei metodice municipale: Suvorov Tamara şi Tverdohleb Ana; Autorii manualului de Educaţie tehnologică pentru clasa a IX-a, Croitoru Rodica, Tverdohleb Ana, Stepan Ana, Gavriliţă Veronica, au prezentat modulele proiectate în curriculumul naţional şi în manual; „Implementarea curriculumului la Arta acului. „Ia tradiţională”, Vlas Ina, profesor de educaţie tehnologică LT „P. Zadnipru”; Din experienţa implementării modulului „Prelucrarea artistică a lemnului”, Ahindovschii Grigore, profesor de educaţie tehnologică, gim. nr. 49, GD-unu care a organizat şi o expoziţie a lucrărilor elevilor; Sugestii cu privire la elaborarea curriculumului la decizia şcolii. Evaluarea ca componentă a procesului educaţional, a vorbit L. Prisăcaru, profesor de Educaţie plastică GD-superior, preşedintele comisiei metodice municipale, directorul adjunct LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”; Cu metodologia proiectării de lungă durată, a familiarizat participanţii la reuniune Ursu Zinaida, profesor de Educaţie plastică în IPLT „G. Latină” GD-superior, membru comisiei metodice municipale; Despre „Autoformarea continuă a cadrului didactic ca acţiune de dezvoltare a calităţii şi competenţelor profesionale”, a vorbit A. Frumosu, profesor de Educaţie plastică IPLT „L.Deleanu, GD-superior membrul consiliului metodic; Aspecte din experienţa personală a implementării curriculumului naţional, a prezentat I. Tiuţina, profesor de Educaţie plastică, LT „M. Grecul” GD-unu.

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS la 29.12.2014 şi respectiv la 30.12.2014 în incinta LT „Minerva” s-au desfăşurat reuniunile metodice a profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică cu genericul Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspective”, la care au participat 95 profesori de educaţie plastică şi 98 profesori de educaţie tehnologică din instituţiile de învăţămînt preunuversitar din municipiul Chişinău.

În darea de seamă a metodistului privind activitatea de monitorizare a realizării obiectivelor curriculare în perioada primului semestru a anului de studii 2014-2015 au fost menţionate rezultatele controalelor frontale şi tematice, seminarelor practice la Educaţia plastică şi Educaţia tehnologică. Participanţilor la reuniune li s-a făcut cunoştinţă cu activităţile comune, preconizate pentru semestrul doi a anului de studii 2014-2015, li s-au adus la cunoştinţă Regulamentele de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare la educaţia tehnologică şi educaţia plastică precum şi la conferinţa ştiinţifică „MTC”; Au fost aduse la cunoştinţă: „Didactica formării competenţelor la orele de Educaţie plastică”, A.Frumosu, membru al consiliului metodic, profesor IPLT „LDeleanu”. Despre stiluri şi curente în Arta plastică ne-a vorbit L.Prisăcari, dir. adj. LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, preşedintele consiliului metodic, care i-a făcut cunoştinţă pe participanţi şi cu rezultatele concursului tradiţional. Despre conţinuturile recomandate la disciplinele de Artă Plastică: Desen, Pictură, Compoziţie, Studiul formelor tridimensionale şi istoria artelor plastice ne-a vorbit Z. Ursu, profesoara de educaţie plastică, IPLT „G. Latină”, membru al consiliului metodic; Recomandări metodice privind „Ghidarea în carieră, pentru elevii claselor a V-VII-a, Suvorov Tamara, profesor de educaţie tehnologică IPLT „S. Haret”; Implementarea curriculumului modernizat la modulul „Sărbători calendaristice”, Mocrac adalina, profesor de educaţie tehnologică IPLT „Stefan cel Mare”.

V. Realizarea schimbului de experienţă între instituţii, prin organizarea/participarea la seminarele locale/interşcolare şi promovarea cadrelor didactice performante.

Au devenit tradiţionale seminarele teoretico-practice care se organizează în incinta IPLT „L. Deleanu” la 10 martie s-a desfăşurat seminarul municipal teoretico-practic „Profilul eficacităţii” în cadrul atelierului de creaţie „EXPERIMENTAL” – ART-DIDACTIC (ediţia a treia), la care au participat 25 profesori din 27 instituţii. La 09.04.2015 în incinta LTPA “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” a fost organizat şi desfăşurat pentru profesorii de educaţie plastică seminarul teoretico-practic cu tema „Tradiţii şi obiceiuri pascale”, la care a fost prezentat de către profesorii de educaţie plastică un master-class la încrustarea ouălor de Paşti (ediţia a treia). La 29.10.2014, în incinta LT „I. Creangă”, în scopul aprofundării competenţelor profesionale a cadrelor didactice privind implementarea modulului „Sărbători calendaristice”, a fost organizat seminarul-practicum pentru tinerii specialişti de educaţie tehnologică, la care au participat 24 profesori din 24 instituţii. La 27.10.2014, în incinta IPLT „Liviu Deleanu”-seminarul instructiv-metodic pentru tinerii specialişti de educaţie plastică cu genericul: „Stiluri şi curente în Arta plastică. Didactica formării competenţelor specifice la arta plastică”., la care au participat 33 profesori din 35 instituţii.VI. Monitorizarea procesului educaţional prin intermediul controalelor tematice, frontale şi de o zi.

În scopul monitorizării implementării curriculumului şcolar, în perioada septembrie–octombrie 2014, s-a desfăşurat controlul tematic „Elaborarea proiectelor de lungă durată la educaţia tehnologică şi educaţia plastică - orientare pe implementarea curriculumului centrat pe competenţe” în următoarele instituţii: IPLT „L. Deleanu”, LT „A. Cehov”, IPLT ”O. Ghibu”, LT „M. de Cervantes”, LT „L. Blaga”, LT „Kiril şi Metodii ”, IPLT „M. Viteazul”, IPLT „S. Haret ”, IPLT „Al. Ioan Cuza”, LT „V. Vasilachi”, Gim. nr 53.

Analizînd documentele curriculare ale cadrului didactic întru stabilirea potenţialului profesional privind formarea de competenţe specifice: cunoaşterea setului curricular s-a constatat că, cadrele didactice au la dispoziţie: curricula, manuale, ghiduri, scrisorile metodice şi un şir de materiale didactico-metodice care abordează formarea şi evaluarea competenţelor elevilor de la seminarele organizate în instituţii şi cele acumulate de la întrunirile metodice propuse de IŞE şi Pro didactica, materiale propuse de la întrunirile metodice .

Fiecare comisie metodică şi-a luat drept model de proiect funcţional propus la întrunirile metodice municipale (în toate instituţiile), s-au folosit de forma propusă de PROdidactica şi IŞE, în baza cărora au fost elaborate proiectele proprii, propuse de consiliul metodic din instituţie pe unităţi de învăţare.

Foarte minuţios au realizat proiectele de lungă durată în care au fost alese şi planificate activităţi de învăţare adecvate condiţiilor concrete din fiecare clasă, proiectare personalizată, profesorii de educaţie tehnologică şi educaţie plastică din IPLT „S.Haret” (Suvorov T., Diordiev V.), LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” ( Prisăcari L.), IPLT „G. Latină” (Ursu Z.), IPLT „N. Bălcescu” (Tverdohleb A.), IPLT „O. Ghibu” ( Croitoru Rodica şi Turculeţ G.), IPLT „L. Delenu” (Cebotari E., Frumosu A., Rulenco L.), LT „V. Vasilachi” (Ceban G.), LT „I. Creangă” (Verdeş A., Busuioc M.), LT „D. Cantemir” (Lepădatu E.), proiectele de lungă durată cuprind strategii şi tehnologii didactice, obiective de evaluare la parcurgerea unităţilor de conţinut. În toate proiectele de lungă durată sunt respectate formele evaluărilor iniţiale, curente şi sumative.

De implementarea optimală a curriculei modernizate la disciplinele de studii sunt preocupaţi managerii şi cadrele didactice din instituţiile vizate în cabinetele metodice există literatură ştiinţifică şi metodică la compartimentul dat.Constatări:

În cadrul controlului s-a acordat consultanţă metodică referitor la elaborarea Proiectelor de lungă durată şi s-a recomandat studierea setului de materiale propuse în cadrul reuniunilor metodice în ce priveşte proiectarea pe unităţi de învăţare.

În urma recomandărilor făcute au fost revăzute proiectele de lungă durată ale unor profesori la disciplină, a proiectelor pentru orele opţionale şi curriculei la decizia şcolii, în baza cărora acestea au fost elaborate, planul de activitate a comisiei metodice la disciplină .

Dacă în marea majoritate a cazurilor managerii şcolari deja au pătruns în problema implementării curriculumului, au depăşit problemele de proiectare, monitorizare şi control, la moment mai există unele probleme, în unele cazuri, în vederea elaborării curriculei la decizia şcolii şi a proiectelor de perspectivă în baza acestora. În scopul unificării cerinţelor de elaborare, ajustării la curricula naţională, structurării proiectelor conform cerinţelor se recomandă abordarea, prin diferite forme de organizare cu scop de asistenţă metodică, a problemei elaborării curriculei la decizia şcolii.

În rezultatul desfăşurării în ultimii patru ani, la finele anului şcolar, a controlului privind realizarea curriculumului modernizat, am constatat că, pentru administraţiile instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, prioritar a devenit desfăşurarea activităţilor orientate spre implementarea curriculumului centrat pe formarea de competenţe. La fel şi cadrele didactice au fost responsabilizate pentru eficientizarea procesului educaţional. Unul dintre aspectele ce demonstrează cele menţionate sunt proiectele didactice de lungă durată ale acestora.

Obiectivele strategice în activitatea cadrelor didactice au fost determinate în toate instituţiile de învăţămînt, în număr de 4-8, sunt formulate corect, calitativ, sunt măsurabile şi centrate pe formarea

de competenţe, promovarea politicii educaţionale la nivel formativ, punînd accentul pe îmbunătăţirea calităţii instruirii şi a culturii generale a elevilor.

Pentru implementarea curriculei modernizate, toată activitatea managerială şi cea didactică conform planului de activitate pe anul de studii 2014–2015, cuprinde următoarele forme de monitoring şi control intern: discutarea şi aprobarea proiectelor de lungă durată în toate instituţiile verificate; asistarea la ore în cadrul controalelor; asistarea la ore demonstrative în cadrul decadelor pe obiecte la profesori şi discutarea la CA sau CM a rezultatelor ( în majoritatea instituţiilor); analiza rezultatelor şcolare în urma efectuării lucrărilor de evaluare iniţială, evaluare internă propuse de administraţia şcolilor, evaluărilor sumative cu discutarea ulterioară la Consiliul de administraţie s-au la Consiliile metodice (în toate instituţiile); organizarea seminarelor metodice.Recomandări:

a) Managerilor şcolari:

- Să ţină la control permanent activitatea corpului didactic din instituţie, întru realizarea eficientă

a curriculumului modernizat centrat pe formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;

- Să desfăşoare seminare cu acţiuni aplicative, centrate asupra strategiilor de predare-învăţare-evaluare, ce abordează formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;

- Să asigure în continuare Cabinetele metodice cu literatură ştiinţifică, materiale didactico-metodice care vor ajuta cadrele didactice la formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;

- Să acorde o atenţie deosebită autoinstruirii şi formării cadrelor didactice în problemele implementării curriculei modernizate;

- Să asigure atelierele şcolare şi cabinetele de menaj cu mecanizmele şi instrumentele necesare pentru realizarea curriculei la orele practice;

b) Profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică:

- Desfăşurarea la nivel instituţional a unor activităţi de formare cu referinţă la proiectarea unităţilor de învăţare şi elaborarea curriculumului la decizia şcolii;

- Vor continua lucrul asupra proiectelor de lungă durată pentru sem.II;

- Vor selecta materiale pentru portofoliu în vederea formării competenţelor.

c) Promovarea, în cadrul şedinţelor secţiilor metodice, a materialelor seminarelor municipale, a exemplelor de bune practici, în vederea creării unor situaţii capabile să trezească elevilor spiritul de iniţiativă, de investigaţie, de creativitate.

În cadrul şedinţelor secţiilor metodice în instituţiile supuse controalelor de o zi sunt planificate şi realizate variate forme cu caracter formativ (seminare, training-uri, comunicări, inclusiv ore publice), în cadrul cărora sunt abordate problemele actuale, ce ţin de proiectarea corectă a demersului educaţional (lecţia), cu indicarea concretă a unor sarcini specifice care facilitează formarea de competenţe curriculare.

Portofoliile secţiilor metodice sunt structurate pe compartimente şi conţin materiale care justifică activitatea secţiilor metodice: paşaportul secţiei, materiale ale seminarelor, proiecte ale lecţiilor demonstrative, comunicări, subiecte ale lucrărilor de evaluare, ale probelor de concurs şcolar, scenarii ale activităţilor extracurriculare (LT „Dragoş Vodă”, IPLT „Ştefan cel Mare”, IPLT „Tudor Vladimirescu”, Gimnaziul nr.99). În toate instituţiile supuse controalelor fiecare profesor îşi are tema sa de cercetare, care, în toate cazurile, este în directă corespundere cu tema indicată în Scrisoarea metodică și cea a liceului. Toate materialele cu caracter instructiv-metodic, modele teste, modele de proiecte de lungă durată, proiecte ale unor lecţii, materiale la tema de autoperfecţionare se găsesc în portofoliile profesorilor.

VII. Îmbinarea calitativă a nivelului de predare a disciplinei cu cel practic, în contextul învăţământului axat pe competenţe în şcoala prietenoasă copilului.

În urma controalelor tematice, frontale şi de o zi s-a constatat că, lecţiile, asistate în cadrul controalelor, au fost apreciate ca demersuri educaţionale explicite, cu o structură didactică corectă, bazată pe comunicare interactivă, cu realizarea de obiective şi competenţe, aplicînd conştient şi creativ tehnologiile educaţionale. Fiecare profesor deţine un portofoliu didactic, care conţine: proiecte didactice de lungă durată, variante de evaluări propuse, rapoarte tematice şi analitice privind pedagogia contemporană şi propria activitate, rapoarte de autoevaluare, proiecte de activităţi extracurriculare, materiale ce confirmă perfecţionarea cadrului didactic şi un şir de materiale ilustrative la toate temele propuse la ore.

Se merită de a fi menţionaţi profesorii de Educaţie tehnologicăşi Educaţie plastică Mocrac Magdalena, Gurieu Larisa, Cavca Alexandra, profesorii de Educaţie tehnologică: Cravcescu Ecaterina, Melnic Mihai, Prodan Petru, care pun accentul pe actualizarea unor izvoare importante, prin completarea modulelor cu propria experienţă, implicându-i pe elevi în descoperirea frumuseţii şi utilităţii în articolele confecţionate, folosind la ore materialele acumulate pe parcursul anilor, care îi fac pe elevi să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de artă şi meşteşugurile populare şi le formează competenţe creative, care sunt evidenţiate la expoziţiile organizate în instituţie şi în municipiu la diverse manifestări tematice.

În cadrul tuturor controalelor efectuate s-a urmărit calitatea implementării curriculei modernizate, bazată pe formarea de competenţe, prin determinarea obiectivelor strategice ale activităţii corpului didactic de către cadrele manageriale, proiectarea unor activităţi formative, a unor forme de monitoring şi control intern pentru asigurarea unei calităţi optimale procesului de implementare a curriculumului modernizat la disciplină. Calificative acordate în ontroale de o zi, frontale:
Instituţii

Tipul de inspecţie

responsabil

specialitate/vechimea în muncă/funcţie/ani

Ore asist.

Calificativ

manager

profesor

IPLT„T. Vladimirescu”

c/zi

Morari Diana

Matematică 10/1 ani

4

Bine

Foarte bine

IPLT„Ştefan cel Mare”

c/frontal

Axînti Sergiu

Geografie-biologie 23/4

6

Foarte bine

Bine

LT „Dragoş Vodă”

c/frontal

Moldovanu T.

Chimie, 5/1 ani

8

Foarte bine

Foarte bine

Gim. nr. 99

c/zi

Ciumac Al-dra

Limba şi lit. romînă

4

Bine

BineDostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə