Elektronik ortamda aliş veriŞ ana sözleşme örneğİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 26.77 Kb.
tarix19.11.2017
ölçüsü26.77 Kb.

ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞ VERİŞ ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSUMADDE 3 - Şirketin amaç ve konusunun başlıcaları şunlardır:

 

1-İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak.

 

İlgili mercilerden izin almak kaydı ile  telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. 

2-Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak.

 

Yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak. 

3-Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği compakt disc, cd-rom, dvd-rom, disket, harddisk veya benzeri teknik malzemeler, bilgi, ses ve hayal kayıt görüntüleme ve elektronik telekomünikasyon alet, cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

 

Kopyalamaya, hesaplamaya, yazmaya, görüntülemeye, ölçmeye, çizmeye, kontrol etmeye yarayan fotokopi, faksimile hesap ve ölçme makineleri, yazıcı ve çizici gibi elektrikli, elektronik, mekanik ve sair cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 

4-Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alış veriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi.

 

5-Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışı.

 

6-Her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayarlı her türlü görsel ve sunu hizmetlerinin verilmesi.

 

7-Her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile birlikte ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma, yurtiçinde ve dışında büro, acentelikler, bayilikler, mümessillikler açılması, verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması.

 

8-Her çeşit bilgisayar, yazılım, donanım, yazıcı, çizici, tarayıcı servis büro hizmetlerinin verilmesi.

 

9-Konusu ile ilgili mevkute ve dergi gibi süreli yayıncılık yapmak, gazete ve dergi yayınlamak, her türlü reklam ve ilancılık hizmetleri vermek.

 

10-Yukarıda sayılan konularla ilgili olmak üzere resmi ve özel sektör ihalelerine girmek, taahhütlerine girmek, alım ve satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp kendi veya taşeron firmalar aracılığı ile yerine getirmek, askeri kurum ve kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlar yatırmak, ekipmanları temin etmek, almak, tamir etmek ve bunların gerektirdiği bilcümle diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

11-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet  ortamında pazarlamasını yapmak.

 

12-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne komi teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

 

Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri,  oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 

Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir. 

 

Şirket  yukarıda  belirtilen  amaç  ve  konularını gerçekleştirebilmek için ; 

  1. 1.Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık-perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve tekrar satışında bulunmak.

  2. 2.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.

  3. 3.Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

  4. 4.Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

5.Şirket  maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek.

6.Şirketin amacına ulaşabilmesi  için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, bina   inşaatlar   yapmak,  devir  ve  ferağ etmek ,  kiralamak ,  kiraya  vermek ,  gayri                                                                                                         menkullerini üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak. Satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir.

7.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak.

8.Şirket işleri için gerekli kara, hava, deniz taşıtları gemiler dahil iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, kiralamak, kiraya vermek.

9.Şirketin amacı ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir, ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir. Herhangi veya tüm lisans, anlaşma, kararname, hak, öncelikli satın alma hakkı ve imtiyazları elde etmek için üçüncü kişiler veya resmi mercilrer, kuruluş, şirket veya şahıslarla anlaşmaya girmek, anlaşma imzalamak, anlaşma gereğini ifa etmek.

10.Şirketin işleri için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı , teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir.

11.Şirket konusunun gerektirdiği şekilde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, fabrikalar, ve tesisler kurar.Bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir.Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetlerine katılır.

12.Konusu ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak geçici ithalat yapabilir.Başka kişi ya da kuruluşlar adına mutemet olarak ithalat yapabileceği gibi kendisi de başkalarını mutemet tayin ederek ithalat yapabilir.

13. Konusu ile ilgili alanlarda, Web yayıncılığı yapmak, portal kurmak ve işletmek.

14.Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir,serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak ye da kurulu şirketlere iştirak edebilir.

15.Şirket amacının gerçekleşmesi için, herhangi ve tüm teknolojiden ve yeniliklerden faydalanmak, bunları kullanmak, uygulamak ve yönetmek, üçüncü kişilerle bu konularda yardımlaşmak.

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə