##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi ##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.54 Mb.
səhifə5/6
tarix24.12.2018
ölçüsü0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

II-Sintetik (tərkibi) çalışmalar

III-Analitik-sintetik çalışmalar

1-Əşya şəkillərinin altından adlarını yazmaq bu növ çalışmalardandır

2-Yoxlama və sərbəst üzündən köçürmə, ifadə və inşalar belə çalışmalardandır

3-Bu çalışmalarda orfoqrafiyanın asan mənimsənilməsi üçün qrammatik-orfoqrafik təhlilə geniş yer verilir

4-Bu çalışmaların köməyilə şagirdlər əvvəllər öyrəndikləri qaydalar üzrə məşq aparır, qaydaları bir mövzu ətrafında birləşdirirlər

5-Orfoqrafik təhlil, xəbərdarlıqlı və izahlı imlalar, seçmə imlalar belə çalışmalardandır

6-Imla yazıldıqdan sonra lazımi orfoqramların altından xətt çəkilir, şagirdlər əvvəl tərkib sonra isə təhlil edirlərA) I-3,6; II-1,4; III-2,5

B) I-2,5; II-3,6; III-1,4

C) I-1,5; II-3,4; III-2,6

D) I-3,5; II-2,4; III-1,6

E) I-3,4; II-2,5; III-1,6
24. Yerinə yetirilərkən iştirak edən analizatorların xarakterinə görə çalışmaların verildiyi variantı seçin.

1. görmə qavrayışına əsaslanan çalışmalar

2. eşitmə qavrayışına əsaslanan çalışmalar

3. emosional hisslərə əsaslanan çalışmalar

4. kinestetik qavrayışa əsaslanan çalışmalar

5. fiziki qüvvəyə əsaslanan çalışmalarA) 3,4,5

B) 2,3,4

C) 1,3,5

D) 1,2,4

E) 1,2,5
25. Yerinə yetirilərkən iştirak edən analizatorların xarakterinə görə çalışmaların yanlış verildiyi variantı seçin.

1. görmə qavrayışına əsaslanan çalışmalar

2. eşitmə qavrayışına əsaslanan çalışmalar

3. emosional hisslərə əsaslanan çalışmalar

4. kinestetik qavrayışa əsaslanan çalışmalar

5. fiziki qüvvəyə əsaslanan çalışmalarA) 4,5

B) 3,4

C) 1,3

D) 3,5

E) 2,5
26. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Orfoqrafiya təlimi

II-Orfoqrafiya prinsipləri

1-fonetik prinsip

2-sözlərin vahid, sabit yazılış qaydası

3-morfoloji prinsip

4-qrammatik formaların sabit yazılış qaydaları

5-tarixi ənənəvi prinsip

6-yazılı nitqi formalaşdırır

A) I-2,4,5; II-1,3,6

B) I-1,2,6; II-3,4,5

C) I-4,5,6; II-1,2,3

D) I-2,4,6; II-1,3,5

E) I-2,5,6; II-1,3,4
27. Azərbaycan dili orfoqrafiyası prinsiplərinın düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

1-mübtəda

2-fonetik prinsip

3-morfoloji prinsip

4-xitab

5-ara sözlər6-tarixi-ənənəvi prinsip

7-arxaizmlər

8-didaktik materiallar

A) 1,5,7

B) 1,4,6

C) 2,6,8

D) 2,3,6

E) 3,5,8
28. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-orfoqrafiya təliminə verilən tələblər

II-Azərbaycan dili orfoqrafiyası prinsipləri

1-fonetik prinsip

2-şüurluluq

3-tədricillik və ardıcıllıq

4-morfoloji prinsip

5-çalışmaların rəngarəngliyi

6-tarixi ənənəvi prinsip

7-yazılı çalışmaların şifahi çalışmalara əsaslanmasıA) I-2,4,6; II-1,3,5,7

B) I-1,2,4,6; II-3,5,7

C) I-5,6,7; II-1,2,3,4

D) I-2,3,5,7; II-1,4,6

E) I-1,5,6,7; II-2,3,4
29. Orfoqrafiya təliminə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün:

1-fonetik prinsip

2-şüurluluq

3-tədricillik və ardıcıllıq

4-morfoloji prinsip

5-çalışmaların rəngarəngliyi

6-tarixi ənənəvi prinsip

7-yazılı çalışmaların şifahi çalışmalara əsaslanması

8-sintaktik təhlil

A) 4,3,7,8

B) 1,3,5,6

C) 2,4,5,8

D) 2,3,5,7

E) 1,2,4,7
30. Uyğunluğu müəyyən edin.

I-Azərbaycan dili orfoqrafiyası prinsipləri

II-Orfoqrafik rejim

1-fonetik prinsip

2-hamının riayət etdiyi vahid formada qurulmalıdır

3-morfoloji prinsip

4-tarixi ənənəvi prinsip

5-respublikamızın hər bir sahəsində, bütün növ sənədlərdə, rəsmi, qeyri-rəsmi yazılarda gözlənilməlidirA) I-3,4; II-1,2,5

B) I-1,3; II-2,4,5

C) I-4,5; II-1,2,3

D) I-2,5; II-1,3,4

E) I-1,5; II-2,3,4
31. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Azərbaycan dili orfoqrafiyasının prinsipləri

II-Leksik semantik nöqsanlar

1-Sözün mənasını başa düşməmək

2-Hamının riayət etdiyi vahid formada qurulmalıdır

3-Omonimlərin mənasını başa düşməmək

4-Tavtaloji nöqsanlar

5-Respublikamızın hər bir sahəsində, bütün növ sənədlərdə, rəsmi, qeyri-rəsmi yazılarda gözlənilməlidirA) I-3,4; II-1,2,5

B) I-1,3; II-2,4,5

C) I-4,5; II-1,2,3

D) I-2,5; II-1,3,4

E) I-1,5; II-2,3,4
32. Lüğət üzrə işin vəzifələrindən danışarkən, sözün leksik, fonetik xüsusiyyətlərini ardıcıllıqla düzün:

1-fonetik ifadəlilik

2-mübtəda

3-semantik valentlilik

4-xəbər

5-leksik-qrammatik münasibətdə olması6-tamamlıq

7-nitq axınında ayrılmaması

8-təyin

9-cümlə içərisində işlənməsi10-zərflik

A) 2,5,7,8,10

B) 2,4,6,9,10

C) 3,5,7,9

D) 1,3,5,7,9

E) 1,4,5,9,10

33. İnşanın növlərinin ardıcıllıqla verildiyi bəndi müəyyənləşdirin.

1 - ifadə formasına görə

2 - giriş müsahibəsi

3 - təlim əhəmiyyətinə görə

4 - leksik-qrammatik çalışmalar

5 - materialın əldə edildiyi mənbəyə görə

6 - janra görə

7 - şagirdin müstəqilliyinin dərəcəsinə görə

A) 1,2,3,4,6

B) 2,4,5,6,7

C) 1,2,3,5,7

D) 1,2,4,5,6

E) 1,3,5,6,7
34. İbtidai siniflərdə janra görə inşanın növlərinin ardıcıllıqla verildiyi bəndi seçin.

1-Təxəyyül əsasında

2-Nəqli inşa (təhkiyə)

3-Epizoda həsr edilmiş şəkil üzrə

4-Təsvir-inşa

5-Mühakimə inşaA) 1,2,5

B) 1,3,5

C) 2,3,5

D) 1,4,5

E) 2,4,5
35. Janra görə inşanın növləri və onların cəhətləri arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I - Nəqli-inşa

II - Təsvir-inşa

III - Mühakimə-inşa

1 - I- II siniflərdə bu xarakterli inşalardan istifadə olunur

2 - Bu xarakterli inşalardan III sinifdə dərs ilinin ikinci yarısından etibarən istifadə etmək mümkündür

3 - Bu xarakterli ilk inşalar hər hansı heyvanın, quşun, təsvirindən ibarət olmalıdır

4 - Bəzən bu xarakterli insanı iki əşyanın, iki hadisənin, iki mənzərənin müqayisə edilməsi əsasında aparılması uşağın yaradıcı fəallığını artırır

5 - Belə yazılar şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir

A) I-2,3; II-4,5; III-1

B) I-3,4; II-1,5; III-2

C) I-1,5; II-3,4; III-2

D) I-1,4; II-3,5; III-2

E) I-1; II-3,4; III-2,5
36. Şagirdlərin inşalarında yol verilən səhvlərin verildiyi ardıcıllığı müəyyənləşdirin.

1-Məzmun səhvləri

2-Leksik-orfoqrafik iş

3-Məntiqi səhvlər

4-Məzmun üzərində iş

5-Üslub səhvləri

6-Leksik səhvlər

A) 2,3,4,6

B) 2,4,5,6

C) 1,2,3,5

D) 1,2,4,5

E) 1,3,5,6
37. Şagirdlərin inşalarda yol verdiyi səhvlərin növləri və onların xüsusiyyətləri arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-Məzmun səhvləri

II-Məntiqi səhvlər

III-Üslub səhvləri

IV-Leksik səhvlər

1-Eyni fakta və ya hadisəyə bir neçə dəfə qayıtmaq

2-Inşanın məzmununun əhatə olunmaması

3-Cümlədə uzlaşma və idarə əlaqələrinin düzgün olmaması

4-Inşanın məzmununun təhrif olunması

5-Sözün qeyri dəqiq mənada işlənməsi

6-Cümlədə sözün yerinə düşməməsi

A) I-2; II-4,6; III-1,3; IV-5

B) I-3,4; II-1,5; III-2; IV-6

C) I-1,6; II-3,4; III-5; IV-2

D) I-1,4; II-6; III-2,5; IV-3

E) I-2,4; II-1; III-3; IV-5,6
38. Üslub səhvlərinə aid verilmiş fikirlər ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

1-Cümlədə uzlaşma və idarə əlaqələrinin düzgün olmaması

2-Inşanın məzmununun əhatə olunmaması

3-Bağlayıcının yerində işlənməməsi

4-Eyni fakta bir neçə dəfə qayıtmaq

5-Cümlədə söz sırasının pozulmasıA) 1,2,5

B) 2,4,5

C) 2,3,5

D) 1,4,5

E) 1,3,5
39. Yazılı ifadə məşğələlərinin təşkili ilə bağlı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-Mətnin planı üzərində iş

II-Mətnin məzmununun plan üzrə nəql edilməsi

III-İfadəyə leksik-orfoqrafik hazırlıq

1-Mətndəki mənası şagirdlərə tanış olmayan bir neçə sözün tələffüzü üzrə iş aparılması

2-Ifadənən hansı sinifdə aparılmasından, xarakterindən asılı olaraq plan tərtib edilir

3-Bu iş bir çox hallarda yazıçının dilini zəiflədir, şagirdlərin yaradıcılığını boğur

4-Mətndəki mənası şagirdlərə tanış olmayan bir neçə sözün mənası və yazılışı üzrə iş aparılması

5-Bu iş bir çox hallarda ifadələrin yeknəsək olması ilə nəticələnir

A) I-2,3; II-4,5; III-1

B) I-3,4; II-1,5; III-2

C) I-1,5; II-3,4; III-2

D) I-1,4; II-3,5; III-2

E) I-2; II-3,5; III-1,4
40. İfadələr yazdırılarkən gözlənilməli ardıcıllıqları onlara aid fikirlərlə uyğunlaşdırın.

I-Mətnin müəllim tərəfindən təkrarən oxunması

II-Mətnin məzmununun şagirdlər tərəfindən yazılması

III-Şagirdlərin öz yazılarını oxumaları

1-Belə ardıcıl oxuda məqsəd şagirdlərin diqqətini yenidən məzmuna yönəltməkdir

2-Bu oxu prosesində izahata ehtiyac yoxdur

3-Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər ifadəni mətndəki obrazlı ifadələri saxlamaqla öz sözləri ilə yazsınlar

4-Bu mərhələdə şagirdlərin özünənəzarəti, öz səhvlərini düzəltmələri təmin edilir

5-Orfoqrafik savadlılığı təmin etmək üçün məktəblinin orfoqrafiya lüğətindən istifadə etməsinə icazə verilməlidir

6-II sinifdən etibarən müəllim səhvin altından xətt çəkib düzəliş aparmağı tələb edə bilərA) I-2,5; II-4,6; III-1,3

B) I-3,4; II-1,5; III-2,6

C) I-1,6; II-3,4; III-2,5

D) I-1,4; II-3,6; III-2,5

E) I-1,2; II-3,5; III-4,6
41. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Yazılı rabitəli nitqin birinci mərhələsi

II-Yazılı rabitəli nitqin ikinci mərhələsi

III-Üzündənköçürmə yazılar

1-İfadə

2-IX əsrdə orfoqrafiya təliminin əsas vasitəsi hesab olunurdu3-Ən sadə, ən asan forma hesab olunur

4-inşa


A) I-3; II-1,2; III-4

B) I-2; II-3; III-1,4

C) I-1,4; II-2; III-3

D) I-4; II-3; III-1,2

E) I-1; II-4; III-2,3
42. Şagirdlərin yazılı rabitəli nitqə yiyələnməsi üçün nələrin üzərində işləmək lazımdır? Bu faktorların ardıcıllığını müəyyən edin:

1-şifahi nitq

2-mübtəda

3-ifadə qurma bacarığı

4-inşa qurmaq bacarığı

5-xəbər


6-tamamlıq

A) 3,4,5

B) 2,4,6

C) 2,3,5

D) 1,5,6

E) 1,3,4
43. İfadə yazılarında şagird üçün hazır olan faktorların ardıcıllığını müəyyən edin:

1-mövzu


2-qalın saitlər

3-məzmun


4-incə saitlər

5-lüğət


6-qapalı saitlər

7-nitqin quruluşu

8-samitlər

A) 7,8,5,1

B) 1,2,5,8

C) 4,5,6,7

D) 2,3,4,6

E) 1,3,5,7
44. İfadə yazılarında şagird üçün hazır olmayan faktorların ardıcıllığını müəyyən edin:

1-mövzu


2-qalın saitlərin qeydi

3-məzmun


4-incə saitlərin qeydi

5-lüğət


6-qapalı saitlərin qeydi

7-nitqin quruluşu

8-samitlərin qeydi

A) 7,8,5,1

B) 1,2,5,8

C) 4,5,6,7

D) 2,3,4,6

E) 2,4,6,8
45. Ardıcıllığı müəyyən edin. İfadə yazılar:

1-öyrədici xarakter daşıyır

2-müstəqillik tələb olunmur

3-şagirdlərin fəaliyyəti üzərində müəllim köməyi tələb olunur

4-sərbəst imlalardan daha çox müstəqillik tələb olunduğu üçün fərqlənir

5-sərbəst imlalarla eyniyyət təşkil edirA) 2,4,3

B) 1,2,5

C) 3,4,5

D) 5,3,1

E) 1,3,4
46. İfadə yazılar haqqında deyilənlərdən yanlış olanların ardıcıllığını seçin:

1-öyrədici xarakter daşıyır

2-müstəqillik tələb olunmur

3-şagirdlərin fəaliyyəti üzərində müəllim köməyi tələb olunur

4-sərbəst imlalardan daha çox müstəqillik tələb olunduğu üçün fərqlənir

5-sərbəst imlalarla eyniyyət təşkil edirA) 3,4

B) 1,3

C) 4,2

D) 1,4

E) 2,5
47. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-İfadəyə hazırlıq

II-Orfoqrafik rejim

1-Hamının riayət etdiyi vahid formada qurulmalıdır

2-Nitqi eşitmək, eşitdiklərini yadda saxlamaq

3-Respublikamızın hər bir sahəsində, bütün növ sənədlərdə, rəsmi, qeyri-rəsmi yazılarda gözlənilməlidir

4-bir suala bir neçə cümlə ilə cavab vermək

5-oxunmuş mətn üzrə kiçik hekayə qurub danışmaqA) I-1,3; II-2,4,5

B) I-3,2,1, II-4,5

C) I-2,3; II-1,4,5

D) I-5,4,3; II-1,2

E) I-2,4,5; II-1,3
48. İfadənin növlərini ardıcıllıqla düzün:

1-müfəssəl, yığcam, seçmə

2-nitq hissələri

3-köməkçi nitq hissələri

4-faktiki cəhətdən dəyişikliksiz

5-cümlənin baş üzvləriA) 1,5

B) 2,5

C) 3,4

D) 2,3

E) 1,4
49. İfadənin növlərinin yanlış verildiyi bəndi müəyyənləşdirin.

1-sözün çoxmənalılığı

2-müfəssəl, yığcam və seçmə

3-əlavələrlə, epizodları artırmaqla

4-qrammatik tapşırıqlı

5-sadəcə tərifin verilməsiA) 3,4

B) 2,4

C) 2,3

D) 4,5

E) 1,5

##num=4// level= 1// sumtest=56 // name= Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi. Rabitəli nitqin inkişafı //
1. Ünsiyyət prosesində şagirdlərin nitqinin yerinə yetirdiyi funksiyaların düzgün ardıcıllıqla verildiyi bəndi seçin.

1 -Emosional funksiya

2 -Nominativ funksiya

3 -Kommunikativ funksiya

4 -Idraki funksiya

5 -Fonetik funksiya

6 -Tənzimləyici funksiya

A) 1,2,4,5

B) 2,3,4,6

C) 2,3,5,6

D) 1,2,5,6

E) 3,4,5,6
2. Ünsiyyət prosesində şagirdlərin nitqinin yerinə yetirdiyi funksiyalar və onlara aid verilmiş fikirlər arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-Nominativ funksiya

II-Kommunikativ funksiya

III-Idraki funksiya

IV-Tənzimləyici funksiya

1-Həyatda hər bir əşya və hadisənin adı olduğundan insanın dili öyrənməsi bu adlar və onların ifadə etdiyi anlayışları öyrənməsi, dərk etməsi ilə başlanır

2-Şagirdlər dilin köməyi ilə ətraf aləmdə baş verənləri dərk edir, əldə etdikləri informasiyaların mahiyyətini anlayır

3-Şagirdlər nitqin köməyilə özünü idarəetmə, özünənəzarət, düşünülmüş fəaliyyət göstərmə kimi vəzifələri yerinə yetirir

4-Bu funksiya dilin ünsiyyət vəzifəsini yerinə yetirməsinə xidmət edir

5-Bu funksiyaya əməl olunması dili mənəvi tərbiyənin silahına çevirirA) I-2; II-4; III-1,3; IV-5

B) I-1; II-4; III-2; IV-3,5

C) I-3; II-2,4; III-1; IV-5

D) I-4; II-2; III-1; IV-3,5

E) I-5; II-4; III-3; IV-1,2
3. Tənzimləyici funksiya yerinə yetirilərkən şagirdlərdə nitqin köməyilə formalaşan bacarıqların ardıcıllıqla verildiyi bəndi seçin.

1-Özünənəzarət

2-Ünsiyyət vəzifəsi

3-Özünüidarəetmə

4-Əşyaları adlandırma bacarığı

5-Düşünülmüş fəaliyyət göstərmə

6-Hərəkətlərini qaydaya salma

A) 2,3,5,6

B) 1,3,5,6

C) 1,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,2,3,4
4. Uşağın şifahi və yazılı nitqinin cavab verməli olduğu pedaqoji tələblərin ardıcıllıqla verildiyi bəndi müəyyənləşdirin.

1-Özünənəzarət

2-Zənginlik

3-Məzmunluluq

4-Məntiqilik

5-Aydınlıq

6-Özünüidarəetmə

A) 1,2,4,6

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,6

D) 1,2,4,5

E) 3,4,5,6
5. Uşağın şifahi və yazılı nitqinin cavab verməli olduğu pedaqoji tələblər və onların xüsusiyyətləri arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-Zənginlik

II-Məntiqilik

III-Aydınlıq

IV-Düzgünlük

1-Bu prosesdə hadisələr arasında zaman, səbəb-nəticə əlaqələri gözlənilməlidir

2-Fəal lüğətdə çox söz olmalıdır

3-Nitq qrammatik cəhətdən düzgün olmalıdır

4-Nitqdə dialektizmin işlənməsi, qrammatik səviyyədə səhvlərə yol verilməsi bu tələbin pozulmasına gətirib çıxarır

A) I-1; II-2; III-4; IV-3

B) I-2; II-1; III-4; IV-3

C) I-2; II-3; III-4; IV-1

D) I-2; II-4; III-1; IV-3

E) I-4; II-1; III-2; IV-3
6. Uşağın şifahi və yazılı nitqinin cavab verməli olduğu pedaqoji tələblər və onların xüsusiyyətləri arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-Dəqiqlik

II-Ifadəlilik

III-Düzgünlük

IV-Təmizlik

1-Uşaq sinonimlər cərgəsinə daxil olan sözlərin (xırda, kiçik, balaca) hər birindən məqamına görə dəqiq istifadə etməyi bacarmalıdır

2-Nitq qrammatik cəhətdən düzgün olmalı, hər bir cümlənin konstruksiyası dilin strukturuna, qrammatik normalara uyğun gəlməlidir

3-Bu tələb ədəbi dilimizə yad olan söz və ifadələrin işlənməsinin qarşısının alınmasına xidmət edir

4-Nitqdə intonasiya, fasilə, məntiqi vurğuya əməl olunmalıdır

5-Nitq lokanikliyi, canlılığı ilə dinləyiciyə güclü təsir göstərməlidirA) I-1; II-3,5; III-2; IV-4

B) I-1; II-4,5; III-2; IV-3

C) I-1; II-4,5; III-3; IV-2

D) I-5; II-4; III-1,2; IV-3

E) I-4; II-1,5; III-2; IV-3
7. Biri Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasının yaranması uğrunda mübarizənin mərhələsinə aid deyil.

A) Ərəb əlifba dövrü

B) Yunan əlifba dövrü

C) Latın əlifbası dövrü

D) Rus əlifbasi dövrü

E) Yeni latın əlifba dövrü
8. Nitq inkişafı üzrə işin linqivistik əsaslarına aid olanları seçin.

1-Dil və nitq eyni hadisənin bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iki aspektidir

2-Nitqin dildən zəngin olması nitq fəaliyyətindən asılıdır

3-Nitqə yiyələnmək öz fikir və hisslərini sözlərin köməyi ilə verməyi bacarmaq deməkdir

4-Nitqin inkişafı üçün müəllim psixoloji prosesləri bilməlidir

5-Şagirdlərin beynində yaranan hər hansı bir fikir yalnız dil materialı əsasında baş verir

6-Anlayışla söz qırılmaz vəhdətdə olsa da bu onları eyniləşdirməyə imkan vermir

A) 2,3,4

B) 1,2,3

C) 1,3,5

D) 3,4,5

E) 2,3,6
9. Nitq inkişafı üzrə işin psixoloji əsaslarına aid olanları seçin.

1-Dil və nitq eyni hadisənin bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iki aspektidir

2-Nitqin dildən zəngin olması nitq fəaliyyətindən asılıdır

3-Nitqə yiyələnmək öz fikir və hisslərini sözlərin köməyi ilə verməyi bacarmaq deməkdir

4-Nitqin inkişafı üçün müəllim psixoloji prosesləri bilməlidir

5-Şagirdlərin beynində yaranan hər hansı bir fikir yalnız dil materialı əsasında baş verir

6-Anlayışla söz qırılmaz vəhdətdə olsa da bu onları eyniləşdirməyə imkan vermir

A) 2,3,4

B) 4,5,6

C) 1,3,5

D) 3,4,5

E) 1,2,3
10. Nitq inkişafı üzrə işin elmi əsaslarına aid olan fikirlərin uyğunluğunu tapın.

I-linqivistik əsas

II-psixoloji əsas

III-didaktik əsas

1-F.Sösyür dil və nitq arasındakı münasibəti bu baxımdan ilk dəfə düzgün qiymətləndirib

2-dil müəyyən ərazidə yaşayan, müəyyən kollektivə məxsusdur

3-nitqin normal inkişafı üçün müəllim psixi prosesləri bilməlidir

4-söz dilin, anlayış məntiqin kateqoriyasıdır

5-nitq inkişafı ibtidai siniflərdə dil üzrə hər bir məşğələnin ana xəttidir

6-zənginlilik, məzmunluluq kimi tələblərə cavab verirA) I-2,3; II-4,5; III-1,6

B) I-1,2; II-3,4; III-5,6

C) I-2,5; II-3,6; III-1,4

D) I-4,5; II-2,3; III-1,6

E) I-3,4; II-1,2, III-5,6
11. Ünsiyyət prosesində şagirdlərin nitqi hansı vəzifələri (funksiyaları) yerinə yetirir?

A) samitlərin tələffüzü, saitlərin tələffüzü

B) nominativ, kommunikativ, idraki, tənzimləyici

C) oxu və yazı prosesinin düzgün təşkili

D) təlim əhəmiyyəti, şagirdlərin müstəqilliyi

E) lügətin zənginləşdirilməsi, nitqin obrazlılığı
12. Nitqdə hansı normalar gözlənilməlidir?

A) təlim əhəmiyyəti, şagirdlərin müstəqilliyi

B) düzgünlük, məntiqilik, nəzakətlilik, məqsədyönlülük, aydınlıq, səlislik, sadəlik

C) lügətin zənginləşdirilməsi, nitqin obrazlılıgı

D) oxu və yazı prosesinin düzgün təşkili

E) səs mədəniyyəti
13. Nitqin neçə növü var?

A) 3

B) 2

C) 5

D) 4

E) 1
14. Sözün mənasının izahı üçün nəyi bilmək lazımdır?

A) Oxumaq

B) Onun təbiətini bilmək lazımdır


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə