##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi ##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.54 Mb.
səhifə2/6
tarix24.12.2018
ölçüsü0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

66. Sözün tərkibinin öyrədilməsinə aid aşağıda verilən fikirlərdən neçəsi düzdür?

1-Sözün tərkibinin öyrənilməsi nitq inkişafı və orfoqrafik vərdişlərin möhkəmlənməsi üçün faydalıdır;

2- Düzəltmə və mürəkkəb isimləri fərqləndirmək üçün;

3-Sifətin dərəcələrini öyrətmək üçün;

4-Bir kökün düzgün yazılışının öyrədilməsi ona qohum olan başqa sözlərin köklərinin də düzgün yazılmasına zəmanət verir;

5-Sözün tərkibinin öyrənilməsi onun quruluşca növlərinin oyrədilməsinə zəmanət verir;

6- Mürəkkəb cümləni tərkib hissələrini ayırmaq üçün

A) 4,5,6

B)1,2,3,

C)3,4,5


D) 1,3,6

E) 1,4,5

67. Oxu təliminə aid olanları ardıcıllıqla seçin .

1-şagirdlərin lüğət ehtiyatı zənginləşir.

2-şagirdlər düzgün metod seçməyi bacarırlar.

3-onlar fikirlərini şafahi və yazılı şəkildə ifadə etməyi bacarırlar.

4-müəllimlər yalnız müqayisə və tutuşdurma priyomlarından istifadə edirlər.

5-şagirdlər düzgün , şüurlu ,sürətli , ifadəli oxuma vərdişinə yiyələnirlər.

6-şagirdlər nəzəri materialı praktikaya tətbiq etməyi bacarırlar.

A) 4,5,6

B)2,4,6

C)1,2,4

D) 1,3,5

E)3,4,6

68. Biri oxu dərsliyinin tərtibi prinsipləridir? Ardıcıllığı seçin.1 - proqramauyğunluq

2 - tematiklik

3 - elmilik

4 - çoxişləklilik

5 - dispributivlik

6 - müvafiqlik

7 - sistemlililik və ardığıllıq

A) 4, 5, 6

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 5, 6, 769. Oxunun ifadəliliyində əsas olan amilləri düzgün ardıcıllıqla düzün.

I - melodika

II - intonasiya

1-Oxu prosesində müxtəlif yüksəklikdə olan səslər üzrə onun yuxarı və aşağı hərəkəti

2-Sözün mənasını gücləndirməklə bəzən sözdən daha çox şeyi ifadə edir

3-Geniş və dar mənada işlənir

A) I-3; II-1,2

B)I-1,2; II-3

C) I-1; II-2,3

D)I-2; II-1,3

E)I-2,3; II-1

70. Leksikadan verilən biliklər hansı ardıcıllıqla öyrədilir?

1- Sinonim

2- Eyniköklü sözlər

3- Mürəkkəb sözlərin yaranması və yazılış qaydaları

4- Şəkilçılərin işlənmə yeri və ahəngə əsasən variantları

5- antonimlər

A) 4,5,3,2,1

B)1,2,3,

C)3,5,4

D)2,4,5,

E) 2,1,5

71. IV sinfə aiddir.1- Cümlə ilə tanışlıq.

2- Həmcins üzvlü cümlələrin öyrədilməsi

3- Tamamlığın öyrədilməsi

4- Zərfliyin öyrədilməsi

5- Cümlə üzvlərinin hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmasının öyrədilməsi

A) 1,5

B)1,3,5

C) 2,3,4

D)2,4,6

E)2,5

72. Cümlə haqqında fikirlərdən hansı III sinifdə öyrədilir?

1- Cümləni böyük hərflə başlamaq,

2- Baş üzvlər,

3- Cümlə tərtib etməyi bacarmaq,

4- İkinci dərəcəli üzvlər,

5- Təktərkibli cümlə,

6- Şəxssiz cümlə

A) 2,5


B) 1,3

C) 5,6


D) 2,4

E) 4,6


73. Qrammatik biliyi hesaba almağı yoxlamaq məqsədilə hansı yollardan istifadə olunur?

1-qrammatik təhlil

2-müəllimin tələbi ilə şagirdin müstəqil misal seçməsi

3-şagirdlərin müstəqil misal seçmələri

4-bir qrammatik formanı digərilə əvəz etmələri ilə

5-rabitəli nitqin inkişafında fonetik biliklərdən istifadə

6-sualların verilməsi

A) 1,2,5,6

B) 1,2,3,4

C)3,4,5,6

D)2,3,4,5

E)1,3,4,5

74. Sintaksisin tədrisi metodikasına aid olanları xronoloji ardıcıllıqla göstərin.

1 - Hərf-heca metodu

2 - Cümlə haqqında praktik bacarıq və vərdişlər aşılanması

3 - İzahlı imla

4 - Cümlə üzvlərinin tədrisi metodikası

5 - Əlifba təlimi dövrü

6 - Cümlə üzrə işin öyrədilməsi yolları

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5, 2

C) 2, 6, 4

D) 2, 4, 5, 1, 3

E) 1, 3, 6, 2

T-4


75.Uyğunluğu müəyyən edin.

I-Oxunun düzgünlüyü

II-Oxunun optimal sürəti

III-Oxunun şüurluluğu

1- hər bir şagirdin tələffüz orqanlarının düzgün və sərbəst işindən çox asılıdır.

2- çətinliyi tədricən artan mətnlərin oxunması buna xidmət edir.

3- bu şagirdləri məzmunu qavramağa hazırlayir.

A) I-1, II-3,III-2

B)I-1, II-2,III-3

C)I-3, II-1,III-2

D)I-2, II-3, III-1

E) I-2, II-1,III-3

76. Uyğunluğu seçinI -Oxunun düzgünlüyü

II -Oxunun şüurluluğu

III -Oxunun rəvanlığı

IV -Oxunun ifadəliliyi

1 -mətndəki fikri emosional çatdırmaq

2 -cümləyə söz əlavə etməmək

3 -ləhcə tələffüzünə yol verməmək

4 - sözün, ifadənin mənasını başa düşmək

5- mətnə heca, söz artırmamaq

6 - nitqin səlisliyini və mənanı təhrif etməmək

7- intonasiya ilə oxumaq

8 - oxuduğunun mənasını başa düşmək

9- tələb olunan surəti gözləmək

A) I -1,6, II -3,7,8, III – 2,9, IV -4,5

B)I -4,6, II – 1,3,8, III -2,5, IV -7,9

C)I – 1,2,8, II – 3,5, III – 4,7, IV -6,9

D) I – 2,3,5, II – 4,8, III –9, IV- 1,6,7

E)I – 3,8, II -.2,6,9, III – 1,7, V- 4,577. Uyğunluğu müəyyən edin.

I -“Pişik və qaraquş”

II-“Kimdir? Nədir?”

III-“Təyyarədə”

1-bədii mətn

2-elmi-bədii

3-elmi-kütləvi

A) I-3,II-2,III-1

B) I-1,II-3,III-2

C)I-3,II-1,III-2

D)I-1,II-2,III-3

E)I-2,II-1,III-378. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – tapmacalar

II – atalar sözü

III – təmsillər

1- şagirdlərin hafizəsini inkişaf etdirir

2- uşaqların estetik zövqünü tərbiyə edir

3 - mətnin məzmun və ideyasının dərk olunmasına kömək edir

4 - xeyirxah işlər görən adamlara məhəbbət, xeyirsiz, acgöz adamlara nifrət hissini gücləndirir

5 - az sözlə dərin fikirlər ifadə olunur

6 - uşaqları düşündürür, axtarışa sövq edir

A) I – 1, 5, II – 4, 6, III – 2, 3

B)I – 2, 4, II - 3, 6, III – 2, 5

C) I – 1, 6, II – 3, 5, III – 2, 4

D)I – 2, 3, II – 1, 5, III – 4, 5

E)I – 3, 5, II – 2, 6, III – 3, 4

79. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Elmi - kütləvi mətnlərin tədrisində əsas məqsəd

II - Bədii mətnlərin tədrisində əsas məqsəd

1- oxu vərdişıni inkişaf etdirməklə təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında ümumi biliklər vermək

2- oxu texnikasının inkişafı, şagirdlərin hisslərinə, tərbiyəsinə təsir göstərmək

3 - bədii ifadə vasitələrinə meyl etmək, estetik və mənəvi tərbiyə aşılamaq

4 - faydalı qazıntılar haqqında məlumat vermək

A) I – 1, 3, II – 2,4

B)I – 2, 4, II – 1,3

C) I – 1, 4, II –2, 3

D)I – 2,3, II – 1,4

E)I – 1,2, II – 3,480. Nitqin inkişafı üzrə işin didaktik əsaslarında uşağın şifahi və yazılı nitqi bir sıra pedaqoji tələblərə cavab verməlidir. Bu tələblərə uyğun fikirləri düzgün qruplaşdırın.

I-məntiqlilik

II-aydınlıq

III-təmizlik

1-Prosesdə hadisələr arasında zaman, səbəb-nəticə əlaqələri gözlənməlidir

2 -Fikrin tam və ardıcıl ifadə olunmasını, başqa sözlə, cümlədə sözlərin sırasının fikri düzgün ifadə edə bilməsini tələb edir

3 -Ədəbi dilimizə yad olan söz və ifadələrin işlənməsinin qarşısının alınmasını tələb edir

4 -Dilimizə lüğət tərkibini zənginləşdirən mənbələrdən biri olan dialekt və şivələrdən bəzən nitqimizə lazımsız söz və ifadələrin keçməsinin qarşısını alır

5 - Cümlədə sözlərin, mətndə cümlələrin , düşünülmüş ardıcıllığını tələb edir

6 - Nitqdə dialektizimlərin işlənməsi, qrammatik səviyyədə səhvlərə yol verilməsi nitqimizin aydınlığınn pozulması ilə nəticələnir

A) I-1.5, II-2.6, III-3.4

B) I-2.4, II-3.5, III-1.6

C) I-2.3, II-1.4, III-5.6

D) I-1.5, II-3.4, III-2.6

E) I-3.6, II-1.5, III-2.4

81. Dilin nəzəri, praktik və həm nəzəri həm də praktik cəhətdən öyrənilməsinə xidmət edən metodlar arasındakı uyğunluğu tapınI-Nəzəri

II-Praktik

III-Nəzəri və praktik

1-dil faktları, qrammatik faktlar üzərində müşahidə

2- təqlidetmə, öyrədici yazılar

3- müsahibə, müəllimin şərhi

A) 2, 3, 1B)I-2, II- 3, III- 1

C)I-1, II-2, III- 3

D)I-2, II-1, III- 3

E)I-3, II-1, III-2

E) I-3, II- 2, III- 1

82. Uyğunluq gözlənilmişdir.

I - I sinif

II- II sinif

III- III sinif

IV- IV sinif

1-cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri haqqında praktiki məlumat

2- Cümlənin həmcins üzvlərinin müəyyənlşdirilməsinə aid çalışmalar

3- Cümlə ilə tanışlıq

4- Cümlənin bütün sözlərinin bir - biri ilə bağlı olmasının öyrədilməsi

A) I-2, II-4, III-3, IV-1

B) I-1, II-2, III-3, IV-4

C) I-3, II-1, III-4, IV-2

D) I-3, II- 2, III-4, IV-1

E) I-3, II-4, III-1, IV-2

83. Uyğunluğu müəyyən edin.

I-mübtəda

II-Tamamlıq

III-Zərflik

1 -zərflikdən əvvəl

2-cümlənin əvvəlində

3-xəbərin yanında

A) I-3,II-2,III-1

B)I-2,II-3,III-1

C) I-2,II-1,III-3

D)I-1,II-2,III-3

E)I-1,II-3,III-2##num=2 // level= 1// sumtest=89 // name= Qrammatika tədrisinin metodikası. Fonetikanın tədrisi metodikası. Morfologiyanın tədrisi. Nitq hissələrinin tədrisi metodikası (isim, sifət, say). Əvəzliyin, feilin, zərfin tədrisi metodikası//

1. Şagirdlərin nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirmək, şagirdlərdə dilin bölmələri haqqında sistemli bilik yaratmaq, düzgün tələffüz və ifadəli oxu vərdişlərinin yaradılması Azərbaycan dili təliminin hansı vəzifəsinə aiddir?A) təlim vəzifəsinə

B) ümumi vəzifəsinə

C) konkret didaktik vəzifəsinə

D) ümumi didaktik vəzifəsinə

E) təlim-tərbiyə vəzifəsinə
2. Heca hansı morfoloji qaydanın öyrədilməsində mühüm rol oynayır?

A) sözlərin düzgün yazılışında

B) sözlərin düzgün tələffüzündə

C) sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində

D) cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafında

E) nitq inkişafında
3. Ana dili təliminin bölmələrinin düzgün ardıcıllıqla sırası hansi cərgədə dogrudur?

A) Oxu təlimi və nitq inkişafı, Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı, savad təlimi və nitq inkişafı

B) Savad təlimi və nitq inkişafi, yazi təlimi və nitq inkişafı, sinifdənxaric oxu təlimi və nitq inkişafı

C) Savad təlimi və nitq inkişafı, oxu təlimi və nitq inkişafı, Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı

D) Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı, sinifdənxaric oxu təlimi və nitq inkişafı, yazı təlimi və nitq inkişafı

E) Savad təlimi və nitq inkişafı, oxu təlimi və nitq inkişafı, morfologiya təlimi və nitq inkişafı
4. Qrammatikanın tədrisində istifadə olunan yolları tapın.

A) qrammatik metodlar, dil metodları

B) dil metodları, müqayisə, ümumi pedaqoji metodlar

C) ümumpedaqoji metodlar, dil təhlili metodları, qrammatikanı elmi-praktik yolla öyrədən metodlar

D) qrammatik təhlil, dil faktlarını sistemləşdirmək

E) müqayisə, qruplaşdırma, analiz sintez
5. Oxu dərsliyinin tərtibi prinsipləri hansılardır?

1 - proqramauyğunluq

2 - tematiklik

3 - elmilik

4 - çoxişləklilik

5 - dispributivlik

6 - müvafiqlik

7 - sistemlililik və ardıcıllıqA) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 5, 6, 7
6. Vurğuya aid doğru cavabları seçin.

1 - vurğu sözlərdə samitin üzərində düşür

2 - vurğu sözlərdə saitin üzərinə düşür

3 - vurğulu heca digərinə nisbətən qüvvətli deyilir

4 - vurğu sözün mənasını dəyişir

5 - vurğu sözlərin hecalara bölünməsinə xidmət edir

6 - vurğu sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinə xidmət edir

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 6

E) 1, 4, 6
7. Dərsin yaxşı keçməsi nədən asılıdır?

1 - mövzunun dəqiq, məqsədin düzgün müəyyənləşdirilməsindən

2 - ev tapşırığının yoxlanılmasından

3 - müvafiq materialın düşünülmüş şəkildə seçilməsindən

4 - dərsin planlaşdırırlmasından

5 - şagirdlərə veriləcək sualların düzgün müəyyənləşdirilməsindən

6 - bilik, bacarıq və vərdişlərin hesaba alınmasından

7 - yoxlama işinin aparılmasındanA) 1, 2, 6, 7

B) 2, 3, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 7

E) 1, 4, 6, 7
8. Qrammatika təliminin inkişafetdirici məqsədinə aiddir:

1-şagirdlərin iradi, emosional qabiliyyətlərini inkişaf etdirir

2-tədris materialı, əyani və texniki vasitələrdən istifadə imkanına şərait yaradır

3-şagirdlərinin diqqətini, yaddaşını təfəkkürünü inkişaf etdirir

4-böyüklərə hörmət, vətənə məhəbbət hissini artırır

5-şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır

6-fiziki mədəniyyətə, etik təsəvvürlərə tələbatı ödəyir

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 6

E) 3, 5, 6
9. Yeni bilik verən dərsin sxeminin ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?

1 - ev tapşırığının verilməsi

2 - qrammatik inşaların aparılması

3 - çalışmalar üzərində iş

4 - yeni dərsin izahı

5 - səhvlər üzərində iş

6 - sinfin təşkili

7 - keçmiş dərsin sorğusu

8 - dərslər arasında əlaqə

9 - ev tapşırıqlarının yoxlanılmasıA) 3, 4, 5, 6, 7, 8

B) 2, 4, 6, 8, 9,

C) 6, 9, 7, 8, 4, 3, 1

D) 1, 4, 5, 7, 8,

E) 1, 2, 6, 8, 9, 3
10. 1-ci sinifdə cümlə ilə tanışlıq prosesinə aid olan düzgün fikirləri seçin.

1- nitqdən cümləni ayırmaq

2- cümlədə nə haqda danışıldığını müəyyən etmək

3- cümlə tərtib etmək

4- sualların verilməsi ilə cümləni genişləndirmək

5- cümləni təşkil edən sözlərin cümlə üzvləri olmasını müəyyənləşdirmək

6- cümlə üzvlərinin birinci və ikinci dərəcəli olması

A) 2,4,5

B) 2,3,4

C) 1,2,3

D) 1,5,6

E) 3,4,5
11. Qrammatikanın tədrisində əyani təlim nəyə xidmət edir?

1 - şagirdlərinin nitqinin, təfəkkürünün inkişafına

2 - xeyirxahlıq, əqidəlilik, təşəbbüskarlıq, dözümlülük tərbiyə edir

3 - biliklərin yaddaşda möhkəmləndirilməsinə

4 - kalliqrafiya qaydalarının möhkəmləndirilməsinə

5 - şagirdlərin obrazlı təsəvvürlərinin və düzgün anlayışların yaranmasınaA) 2, 3, 6

B) 1, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 4
12. Qrammatik təhlilin hansı formaları var?

1-bütöv

2-şifahi

3-yarımçıq

4-yazılı

A) 1,2

B) 1,3

C) 2,4

D) 3,4

E) 1,2,3,4
13. Qrammatik təhlilin məzmununa görə növləri hansılardır?

1-fonetik

2-şifahi

3-morfoloji

4-yazılı

5-bütöv

6-sintaktik

A) 3,4,5

B) 2,4,6

C) 1,3,6

D) 2,3,5

E) 1,4,6
14. Qrammatikanın tədrisi metodlarından dilin nəzəri cəhətdən öyrənilməsinə xidmət edən ümumpedaqoji metodlar hansılardır?

1-Müəllimin şərhi

2-Müsahibə

3-Müzakirə

4-Dərslik üzərində şagirdlərin müstəqil işləri

5-Diskussiya

6-Anket sorğusu

A) 2,5,6

B) 3,4,6

C) 1,2,4

D) 1,3,5

E) 2,4,5
15. Aşağıdakılardan hansılar dilin həm nəzəri və həm də praktik cəhətdən öyrənilməsini təmin edən sırf dil metodlarıdır?

1-Dil faktları

2-Müsahibə

3-Elmi metodik ədəbiyyatın öyrənilib təhlil edilməsi

4-Qrammatik faktlar üzərində müşahidə

5-Müəllimin şərhiA) 3,5

B) 2,4

C) 1,4

D) 1,5

E) 2,3
16. Məktəb qrammatikasını elmi qrammatikadan fərqləndirən əlamətlər hansılardır?

1-sadəliyi

2-mürəkkəbliyi

3-yığcamlığı

4-genişliyi

5-praktik əhəmiyyətiA) 1,2,3

B) 2,4,6

C) 1,3,5

D) 3,4,5

E) 2,4,5
17. Qrammatikanın tədrisində istifadə edilən metodların ardıcıllığı verilmiş bəndi seçin.

1 - Müşahidə

2 - Elmi metodik ədəbiyyatın öyrənilib təhlil edilməsi

3 - Məktəb sənədlərinin öyrənilib təhlil edilməsi

4 - Müsahibə

5 - Təhlil-tərkib metodu

6 - Eksperiment

A) 2,3,6

B) 1,3,4

C) 1,4,5

D) 3,4,5

E) 2,4,6
18. Qrammatika tədrisində istifadə olunan priyomların düzgün verildiyi bəndin ardıcıllığını seçin.

1-Beyin həmləsi

2-Qruplaşdırma və ümumiləşdirmə

3-Alqoritmləşdirmə

4-Diskussiya

5-Qrammatik təhlilA) 2,4,5

B) 1,4,5

C) 2,3,5

D) 1,3,4

E) 3,4,5
19. Dilin nəzəri, praktik və həm nəzəri həm də praktik cəhətdən öyrənilməsinə xidmət edən metodlar arasındakı uyğunluğu tapın.

I-Nəzəri

II-Praktik

III-Nəzəri və praktik

1 - dil faktları, qrammatik faktlar üzərində müşahidə

2 - təqlidetmə, öyrədici yazılar

3 - müsahibə, müəllimin şərhi

A) I-1, II-2, III-3

B) I-2, II-3, III-1

C) I-3, II-2, III-1

D) I-2, II-1, III-3

E) I-3, II-1, III-2
20. Qrammatikanın tədrisində istifadə olunan metod və priyomlar arasında uyğunluq gözlənilmiş bəndi seçin.

I-Metodlar

II-Priyomlar

1-Müsahibə

2-Qrammatik təhlil

3-Dil faktları

4-Alqoritmləşmə

A) I - 3,4, II - 1,2

B) I - 3, II - 1,2,4

C) I - 1,3, II - 2,4

D) I - 1,4, II - 2,3

E) I - 1,2, II - 3,4
21. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisində göstərilmiş uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I-müəllim

II-şagird

1-Onlar bu və ya digər sözü onun arxasında duran əşya ilə bərabərləşdirir, eyni hesab edirlər

2-Şagirdlərdə ibtidai qrammatik biliklər formalaşdırır

3-Şagirdlərdə müqayisə etmək bacarığı formalaşdırmaq

4-Daha çox diqqətini məzmunun düzgün verilməsinə yönəldir, sözün qrammatik cəhəti diqqətdən kənarda qalır

5-Savad təliminə yiyələnmədiklərindən onlar sözün səslərdən əmələ gəldiyini bilsələr də, onu öz maddi əsasından aid olduğu əşyadan ayrılıqda təsəvvür edə bilmirlər

6-Sözlə əşya arasında fərqi başa salmaq üçün eyni əşyanı müxtəlif formalarını müqayisə edir

A) I-2,4,6; II-1,3,5

B) I-1,3,5; II-2,4,6

C) I-2,3,6; II-1,4,5

D) I-2,3,4; II-1,5,6

E) I-1,2,6; II-3,4,5
22. Azərbaycan dilinin tədrisində istifadə olunan metodları və onlara aid verilmiş xüsusiyyətləri uyğunlaşdırın.

I - müşahidə

II - müsahibə

III - təhlil-tərkib

1 - Şagirdlər müəllimin rəhbərliyi ilə müxtəlif nitq hissələri haqqında məlumatı diqqətlə dinləyir, təhlil edir

2 - Bu metoddan demək olar ki, bütün metodların tətbiqi zamanı istifadə olunur, şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətinin inkişafı üçün şərait yaradır

3 - Bu metoda əsasən şagird ümumiləşdirmə aparır, müəllimin suallarına cavab verir

4 - II sinifdə qohum sözlər haqqında anlayışın yaranmasında müəllim bu metoddan istifadə edir

5 - bəzən ritorik sual xarakteri daşıyır

A) I – 4,5, II – 1, III – 2,3

B) I – 3, II – 4,5, III – 1,2

C) I – 2, II – 3,5, III – 1,4

D) I – 4, II – 1,3, III – 2,5

E) I – 3,4, II – 2, III – 1,5

23. Fonetik, leksik, durğu işarələrinə görə təhlil və qrammatik təhlil hansı təhlil növünə daxildir?A) orfoqrafik təhlil

B) morfoloji təhlil

C) sintaktik təhlil

D) linqvistik təhlil

E) leksik təhlil
24. Ahəng qanunun əsas prinsipi nədir?

A) sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsi

B) kar və cingiltili samitlərin bir-birini izləməsi

C) sözlərin hecalara düzgün bölünməsi

D) incə və qalın saitlərin bir-birini izləməsiDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə