Фанатиклийи вя башга динляря гаршы кин вя ядалят бяслядийи ужбатындан Христианлары гыран, Йящуди падащынын дастаны; "Уста вя онун чяпэюз шаэирди" щекайяти


Harutla Marutun hər bir fitnə - fəsada öz ismətləri ilə inanmalarıYüklə 3,74 Mb.
səhifə21/24
tarix21.10.2017
ölçüsü3,74 Mb.
#7454
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Harutla Marutun hər bir fitnə - fəsada öz ismətləri ilə inanmaları

 • Narutla Marutun hеkayəsinin davamı və оnların aqibəti

 • Karın xəstə qоnşusuna baş çəkməsi və xəstəni incitməsi


 • Tanrı qarşısında ilk dəfə özünü əsas mənayla mü­qayisə еdərək, üstün tutub, dikbaşlıq еdən İblis ə­lеy­hil­lənə оlmuşdur

 • «Öz halını və məstliyini gizlin saxlamaq lazımdır» kəlamının bəyanı

 • «Rumlular və Çinlilərin nəqqaşlıq sahəsində yarış­ma» hеkayəsi

 • Pеyğənbər Əlеyhissalamın Zеydə «bu cün nеcə­sən, nе­cə durdun» dеyərək sоruşması. Оnun da «həqiqi bir mö­­mün оlaraq sabahı açdım Ya Rəsulləllah» cavabını vеrməsi

 • Zеydin Haqqın Rəsulu Şəlləllahu Əlеyhissalama «Xalqın əhvalı mənə gizli dеyildir, Mən hamını tanıyı­ram» dеyərək cavab vеrməsi
 • Xidmətçilərin Lоğmanı ittiham еdərək «Mеyvələri sən yеmisən» dеmələri

 • Pеyğəmbərlə Zеydin Hеkayəsinin ardı, Həzrəti Pеyğəmbərin оna cavabı

 • Balıqçını Sülеyman güman еdən cavan оğlanın hеkayəti


 • Pеyğəmbərin Zеydə «Sirrləri bundan daha artıq faş еtmə» dеyərək tövsiyə еtməsi

 • Ömərin Zamanında bir şəhərə yanğın düşməsi

 • Düşmənin əmirəlmöminin Əli Əlеyhissalamın üzü­­nə tüpürcək atması və о həzrətin qılıncı yеrə qоy­ma­sı əhvalatı

 • О Kafərin-mənə qalib gəldin, nеçin məni öldür­mək­dən bоyun qaçırdın dеyərək Həzrəti Əli Əlеy­his­sa­lama sual vеrməsi hеkayəti

 • Əli Əlеyhissəlamın Həmin məqamda qılıncı çalsay­dım, nəticəsi nеcə оlardı-dеyərək cavab vеrməsi

 • Pеyğəmbərin Əli Əlеyhisəlamın rükabdarına:- «Hər halda Əlinin ölümü sənin əlində оlacaq»!- dеməsi

 • Adəm Əlеyhisəlamın İblisin əməlinə təəccüb еtməsi və üzr istəyib tövbə еtməsi hеkayəti

 • Əmirəlmöminin Əlеyhissalamın hеkayətinin ardı, qatili оlan rükabdarını əhv еtməsi

 • Rükabdarın Əmirəlmöminin Əli Əlеyhissalamın ayağına düşüb, Еy əmir məni öldür və bu bəladan qurtar-dеməsi hеkayəti

 • Pеyğəmbər, Səlləllahu Əlеyhi və alеhin Mək­kə­nin fəth еtmək tələbi və fəthin dünya mülkünü sеvmək­dən ötrü dеyildir dеməsi! Çünki о buyurmuş:-«Dün­ya bir cifədir оnu tələb еdən və sеvən itlərdir»!

 • Əmirəl möminin Əli Əlеyhissalamın öz yaxın­larına pəhləvanı öldürməməsinin səbəbini, оnun müsəl­man оlması оlmuşdur dеməsi

 • Mənəviyyat məsnəvilərinin birinci dəftərinin sоnu


  1 Ясрар - сирляр.

  1. Щяст-вар олмаг.

  2. Раст -Шярг мусигисиндя муьамын ады вя щямин муьамда бир пярдя.

  3. Хариъ - Муьамда бир пярдянин ады.

  4.Çak – yırtıq ,cırıq .

  1 5. Йарина-мяъази мянададыр. Йяни Аллащына.

  16.Цqбадан - ахирятдян, о дцнйадан.

  1 Щялиля- мцалиъя цчцн истифадя олунан мцалиъяви битки.

  1 Дярэащында- Танрынын гцдрят гапысын да.

  2 Мещрини- мящяббятини.

  3 Щилал- айпара.

  4 Ъянэи- мцщарибяни.

  5 Нянэи- ейиб, ар, бяднамлыьы.

  6 Тимсалдыр- мисалдыр, мясялдир.

  1 Шярарятли- мярдимазарлы, йаманлы.

  2 «Маидя»- Гур‘ани- Кяримдя 5- ъи сурядир. Мядинядя назил олмушдур.3. Sir – sarımsaq .

  1 Дястэир- дустаг, ясир, тутулмуш.

  2 Bu misra Quranda “Ələq” surəsindəki 15-ci ayəyə işarədir.Həmin ayədə Əbu-Cəhlə müraciətlə deyilir: Əgər Əbu-Cəhl Həzrəti Peyğəmbəri incitməyini tərk etməsə onun alnının tükündən tutub cəhənnəmə çəkərik.

  1 Тяриг- йол, цсул.

  1 Тябир- йозум, йозма.

  1 Филбан- филя бахан, фил сащиби.

  1 Щясяд-пахыллыг.

  2 Нури ящяд-Танры нури.

  3 Сяфа-сафлыг, халислик, дурулуг.

  1 Гийас-тутушдурма, мцгайися.

  2 Тахта архасында-шащмат нязярдя тутулур.

  3 Миму, вави, миму, нун-Мöмин сюзцнцн ары- айры щярфляри.

  1 Минафиг-Динсизляр, Ислам яляйщдарлары.

  3 Şərif-şərif, şərəf, müqəddəs, nəciblik, əsillik.

  2 Индящу уммул китаб-Ряд суряси (39-ъу айя).

  3 Яррящман- суряси 20, 21-ъи айяляря ишарядир.

  4 Мящяк-Гызыл вя эцмцшц тяйин едян даш.

  5 Мустафа-пейьямбяр нязярдя тутулур.

  6 Хашак-чюр-чюп.

  7 Цгба-ахирят.

  8 Щябиб-Аллащ нязярдя тутулур.

  1 Абадан-абадлыг, абад етмяк.

  2 Ханяни-еви.

  3 Сираб-дойунъа.

  4 Пейкан-охун уълуьу.

  5 Ябу Мцслцм-Муради кяззаб (пейьямбярлик иддиасында олан Асин шяхс).

  6 Кяззаб-йаланчы.

  2 Улулялбаб-аьыллы, дащи.

  1 Щиъаб– пярдя, юртцк.

  1 Тябир– йозум, мяслящят.

  2 Пцнщаni– эизли.

  3 Sərbəsər-başdan başa.

  1 Зцннар– христианларын бойцнларынларындан асдыглары христийанлыг ни­ша­няси.

  1 Кяряфс– битки ады.

  2 Нязифя вя Щясян– Нязифя Щязряти Мящяммядин ян йахын ся­ща­бя­ля­риндян олмушлар Нязифя Пейьямбярдян ешитдийи бязи сирляри Щясян Бясрийя хябяр вермишдир.

  1 Дам– тяля.

  2 Ляим– ляин демякдир (Йяни лянятлянмиш).

  2 Лювщц Мящфуз– Танрынын бцтцн эюстяришляри йазылмыш китаб.

  3 Кящф суряси 18– ъи айяйя ишарядир.

  4 Тиь– Хянъяр, гылынъ.

  5 Тянийлядир– бядянийлядир.

  1 Кяркяс– Ят йейян вящши гуш, гарталын бир нювц.

  2 Маьара– Ясщабц– Кящф маьарасы нязярдя тутулур

  3 Щябибляр– Сяня итаят едянляр, севянляр (Танры нязярдя тутулур)

  1 Кящф суряси 18, 19– ъу айяляря ишарядир

  2 Сайяси– кюлэяси

  1 Кюлэяляр– Фурган сурясиндя 47– ъи айяйя ишарядир.

  2 «Батанлары севмирям» деди:– Ибращим Хялил Янам сцрясиндяки 46–47–ъи айяляря ишарядир.

  3 Дамяниня– ятяйиня.

  4 Зийацл Щягг Щцсамяддин– Ъялаляддин Руминин юз адыдыр.

  5 Ямяли салещ– йахшы ямял сащиби.

  6 Ханясиндян– евиндян

  7 GGGGGПак– тямиз.

  1 Евими тяваф едиб, намаз гыланлар цчцн–Бяь яря сцряси–125–126–ъы айяляри ишарядир.

  2 Тящщярян бейт– Бяьяря сцряси 125 ъи айяйя ишарядир.

  3 Пайяндя– даими, ябяди.

  1 Мювла Яли (я) сюйлямиш.– Щязрят Яли Ялейщиссаламын кяламына ишаря­дир. (Немятцл ъащилин Корцзяту фи мязбялят)

  1 Сямяк– Балыг бцръц.

  2 Семак– Гызлар бцръцндя ян парлаг улдуз.

  3 Кцпцн– Бу бир мяшщур рявайятдир ки, Щязряти Иса чятин вахт­ла­рында Бойагчылыг едирди. Онун бир Хцмц (йяни Кцп) вар иди. О, кцпя палтарлары салырды щансы рянэи истяйирдися ордан чыхардырды.

  1 Ъянэ– мцщарибя, дюйцш

  2 Маддя– гейри цзвц маддя.

  3 Фязилят– дяйяр, истедад, билик.

  1 Ягиг– гиймятли дяш.

  2 Сяна– мядщ, тяриф.

  3 Сянадыр– мядщдир, тярифдир.

  4 Начиз– щеч бир шей, бош.

  1 Мясх– Танры тяряфиндян шяклини дяйишдириб чиркин вя пис бир щала салынмаг.

  2 Чярхи– бярин– уъа эюйляр, асиман.

  3 Ясфялин– ъящянямин 7– ъи пилляси.

  4 Щиммят– 1) чалышма, чапчлама, сяй, сящд; 2) ъомярдлик; 3) гясд; 4) йцксяк фикирлляр, дцшцнъяляр.

  1 Пястлик– алчаглыг, рязиллик.

  2 Сярбясяр– башдан– баша щямишя.

  3 Сузиш– цряк йаньысы.

  4 Мцрид :– 1) шагирд:– 2) тяряфдар:– 3) ардычыл:– бир щягигятдя шейх вя йа мйршидин изи иля кедян тяряфдар.

  1 Сайя– кюлкя

  2 Шяфаят– бир кцнащкарын баьышланмасы цчцн васитячилик вя илтимас

  3 Кярим– 1) Сяхавятли адам, ъомярд, алиъянаб: 2) щюрмятли адам, мющтярям шяхс.

  4 Дадряс– фярйада йетишян, дада чатан, арха, кюмяк.

  1 Ешидин хитабыны, Ряббинизя дюнцнцз– ифадяси Фяър суряси 27.28– ъи айяляря ишарядир.

  2 Аби– щейван– Дирилик суйу, щяйат суйу.

  3 Суфи Рийазятляри: 1) Защидлик, няфсини юлдцрмя, тярки дцнйалыг; 2) Чя­тинлик, ишэянъя, язаб.

  1 Яламя– Бурада йаланчы олурам мянасындадыр.

  2 Яндазяни– мигдарыны, юлчцсцнц.

  3 Балыг– Балыг бцрчц нязярдя тутулур.

  1 Ямин– Бурада: горхмаз, мянасында ишлянмишдир.

  2 Чянэ– Мусиги аляти.

  3 Няваны– 1) Ащянэи, няьмяни.

  4 Сяданы– Сяси, авазы, ащянэи.

  1 «Биз сянсиз йох кимийик, сян бизи вар ейля эял,

  Сян бир мцтляг вцъудсан, фанилийя эетмя эял».

  Бу мисра ики ъцр мяналандырылмышдыр:

  1) Бизим бязи варлыьымыз биздян алынмышдыр; Биз бизим яслимиз ма­щиййятимиз олсун дейя, бизим варлыьымыз йалныз мювъуд олмайан ялагядир. Биз йохуг вар олуруг. Сян ки мцтляг варлыгсан, лакин нюгсанлы фанилийи гябул едирсян.  2) Бизим бязи варлыьымызы башланьыъда алмышлар. Йяни бизим вар­лы­ьы­мыз Сянсян. Мцтляг варлыг Сяндядир. Сян халис саф тяригят сащибисян. Сянин фанилийин йохдур.

  2 Янамын– мцкафатын.

  1 «Рямяйтя из Рямяйтя»– Бу айя Гурани Кяримдя «Ял– янфал» сурясиндяки 17– ъи айя­йя ишарядир. Айянин мянасы белядир:– «Ей мюминляр! Онлары (кафирляри) Сиз юл­дцр­мя­диниз. Аллащ юлдцрдц. Йа Пейьямбяр! Дцшмянлярин эюзцня бир овуъ торпаг атды­ьын за­ман– Сян атмадын, Аллащ атды. Аллащ бунунла мюминляри (гянимят ялдя етмяк вя зяфяр чалмаг цчцн) йахшы бир сынагдан кечиртди. Аллащ щяр шейи ешидяндир, биляндир.

  2 Ъябр– 1) Зор, зор ишлятмя.

  3 Ъəббарлыг– 1) Гцввят, гцдрят, язямят сащиби; 2) Сябр едян, зцлм едян, гясб едян; 3) Сыныгчы; 4) Аллащ; 5) Орион бцръц.

  4 Кясалят– кефсизлик, йорьунлуг, сцстлцк.

  5 Бимар– хястя, нахош.

  2 Цгбади– ахирятдя, о дцнйада.

  3 Ихтилат– 1) гайнайыб гарышмаг; 2) гбрцшмя исинишмя; 3) йахын ялагя; 4) гарышыглыг: долашыглыг.

  4 Сиъъин– кафирлярин «Намейи ямяли» (ямял мяктубу) йазылан йер, зиндан: Ъящян­ням­дя бир йерин (мящяллин ) ады.

  2 Сеъин– йахшыямял сащибляринин «Намейи– Ямали» йазылан йер; Бе­щиштдя йахшы бир мяканын ады.

  3 Еллиййин– гюйцн ян йцксяк гат; емпириклик (йени хариъи алямин щисс органлары васитяси иля дярк едилмяси); инсан тяърцбяси.

  4 Дун– 1) алчаг, рязил 2) ашаьы.

  1 Тимар– шащ фярманы; щюкм, ямр, эюстяриш.

  1 Мящан– башчылар, бюйцкляр, рящбярляр, ямирляр.

  2 Даь– 1) йанма, цтцлмя:2) йандырма.

  3 Гялят– сящф.

  4 Найиб– ъанишин, явязедян.

  1 «Йа нуфярригу бяйня Ящядин мин Русулищи»– Биз онун Пей­ьям­бяр­ля­ри арасында «фярг гоймуруг». Бягяря суряси, 285-ъи айяйя ишарядир.

  2 «Фярг» гоймуруг»– бягяря суряси 285– ъи айяйя ишарядир.

  3 Иттищады– 1) Бирляшмя, бирлик, иттифаг, 2) щямряй олма.

  4 Сурят (йяни сурятпяряст)– 1) защири эюрцнцшя алданан, 2) эюзял цзляря вурулан, 3) бцтлеря инанан.

  1 Хиргя– 1) дярвишлярин эейдикляри цст палтар. 2) без вя йа гумаш парсасы.

  2 «Кялямуннас яла гядри ягулящим»– Инсанларын сюзляри аьлы гядяр инъядир.

  1 Тумар– 1) Ямр, мяктуб, вя саиря йазылараг узунуна кясилиб, силиндир формасында кясилиб бцкцлян ъейран дяриси.

  2 Hümam-kömək edən, çalışqan adam.

  1 Мяьзли гоз– ичи олан гоз, гоз ичи.

  2 Чубуг– (бурада), тянбяки чякмяк цчцн дцзялдилмиш сусуз гялйан.

  3 Сцрятпяряст– гюзял сцрятя пярястиш едян, бцтпяряст, гюзял сцряти севян.

  4 Тян– бядян.

  5 Nəqşidir- 1)Rəsmidir, surətidir, təsviridir.

  56 Рящмяти лилалямин– Дцнйанын баьышлайаны (Танры нязярдя ту­ту­лур).

  1 Бирийа– щийлясиз, мяхрсиз, еляксиз.

  2 Салещ– йахшы ямял сащиби.

  3 Талещ– пис ямял сащиби.

  4 Пейьямбярляр хятями– Пейьямбярлярин сонунъусу Щязряти Мя­щяммяд нязярдя тутулур.

  1 Ящмяд Назирин– горуйан, кюмяк едян Ящмяд.

  2 Щягир– гядир гиймяти олмайан.

  3 Хар– 1) Зялил, щягир, алчаг, щюрмятсиз; 2) Аз, кичик.

  4 Фасиг– эцнащкар, пис ишляр эюрян, фисги– фцъур сащиби.

  5 Зар– 1) аьлайан, налан, инляйян.

  6 Йарлыг– достлуг, йолдашлыг, кюмяклик.

  7 Мядядкарлыг– кюмяк етмяк, йардым етмяк.

  8 Иманлыг– инанмаг, инамлылыг, етигадлылыг.

  9 Заты-шяриф– 1) Ян мющтярям шяхс, кярямсащиби; 2) шярафятли виъуд сащиби.

  10 «Боруъ» суряси 1–чи айядян, 4– ъц айяйя ишарядир: 1)Анд олсун бцръ­­­ляр сащиби олан эюйя; 2) Анд олсун вяд олунмуш эцня (ги­йамят эц­нцня); 3) Анд олсун шящадят веряня вя (щаггында) Шящадят ве­ри­ляня (Пей­ьямбярляря вя онларын цммятляриня, йахуд ъцмя вя Яряфя эцн­ляриня) ки; 4) (Няъранда Исайа иман эятирмиш кимсяляри йан­ды­рыб кцля дюндярян) хяндяк сащибляри (лянятя дцчар олуб) гятл едилдиляр.

  1 Йяин– лянятлянмиш.

  2 Сур– исрафил суру; (Ахирят эцнцндя чалынаъаг)

  3 Би щесаб– сайсыз, щесабсыз.

  4 Оуряснял Китаб– Фатир Суряси 29– ъу айяйя ишарядир.

  5 Нисар–1) Сачма, сяпмя; даьытма; 2) Тойда шабаш верилян пул. 3) Гурбан.

  6 Зющря– 1) Карвангыран, Венера (планет) 2) Ешг илащяси.

  1 Мяррих– 1) Марс (планет) 2) Ган кими гырмызы эюрц­нян.Мяррих (марс) гядим заманларда «Мцщарибя илащяси» мянасында ишлядил­мишдир.

  2 Ъянгц– ъядял– 1) мцщарибя, 2) мцбащися, галмагал,говьа, чякишмя, дидишмя.

  3 Ящтяраг, Нящс– Ящтяраг вя Нящс бир бцръдядирляр, яэяр айдан башга, эцняшдя олса она «мцьариня» де­йир­ляр.

  4 Нцъум– Астраномийа елми.

  5 Рцъум– шейтанларын говулдуьу планет, улдуз вя кратерляр.

  6 Нисарыны– Сяпмясини, Сачмасыны.

  7 Чцзвлярин– щиссяляр, атомлар, ъисимъикляр, дамлалар.

  8 Кцлл– бцтцн, щамы, щамысы.

  1 Хцмцндян– Иса Пейьямбярин рянэ хцмц нязярдя тутулур.

  2 Сибьятуллащдыр– Аллащ дини тяряфдары.

  3 Кясиф– чиркин.

  4 Нар– од, атяш.

  1 Ящяд– Танры нязярдя тутулур.

  2 Ящмяд– Щязряти Мящяммяд (я) нязярдя тутулур.

  3 Ябу Ъящл– Щязряти Мящяммядин Ямиси Ислам динини гябул етмяди.

  1 Щиъабин– Танры иля хялг олунмушлр арасында олан щиъаб пярдяси нязярдя тутулур.Burada: qoruyan pərdə;

  2 Бцрщани– Щаггы– Щаггын гяти сцбуту.

  3 Бисябатыдыр– 1) савадсыздыр, дюзцмлцдцр, 2) сабит олмайаныдыр, тез– тез дяйишянидир.

  1 Мясти– хяраб– мястлилик, сярхошлуг, кефлилик.

  2 Ейни– итаб– мязяммят булаьы, заты, ясли оланларын.

  3 Тифилин– ушаьын.

  1 Щябибин– йяни танрынын.

  2 Тябибин– бурада да Танры мянасында ишлянмишдир.

  3 Ящмядин– Мящяммяд (я) нязярдя тутулур.

  4 Нагабил–1) габилиййятсиз, ляйагятсиз, 2) имкансыз, мцмкцн ол­ма­йан,

  5 Паклара– тямизляря.

  1 Онун– Танры нязярдя тутулур.

  6 Giryanıdırlar – Onunçun ağlayırlar (Tanrı nəzərdə tutulur.)

  2 Тцндмязаъ– Хасиййяти аьыр, аьыр хасиййятли.

  3 Атяшпяряст– ода ситайиш едян, бцтпяряст.

  1 Цнсцр– ясас маддя, елемент, бир шейин тяркиб щиссяси.

  2 Чярхи– эярдан– Фырланан дцнйа

  1 Гювми– Ад–Кябцл– Яхбар (Йениликляри вя йахуд рявайятляри йа­­йан хя­бярляр мяъмуяси). Бу ясяр мцсялман динини илк гябул едян йящуди алимляриндян биринин ясяридир). Йазылан рявайятя яса­сян Ад тайфасыnın adı, баш­чылары Адин адындан эютцрцлмцш­дцр. Рявайятя эюря Адын ики оьлу олмушдур. Биринин Шяддид, о биринин ады ися Шяддад олмуш­дур. Ата­лары юляндян сонра Шяддид гыса бир мцд­дятдя пад­шащлыг етмшдир. Сон­ра шащлыг сялтяняти Шяддада чат­ды. О дцн­йанын шащ­ларыны юзц­нцн мцти гулу етди. Шяддад шиддятли дяряcядя китаб охумаьы севирди. О охудуьу китабларда щачан «Бе­щишт» адына раст эялирди чох хошуна эялирди. Нящаййят беля гярара эялди ки, дцнйанын юзцндя бир «Бещишт» йаратсын. Шяддад она табе олан бцтцн падшащлара мяктуб йазды, мемар вя мц­щян­дислярдян тяляб етди ки, нязярдя тутдуьуну йаратмагда она кюмяк етсин­ляр. Елан етди ки,мян еля бир бина тикяъяйям ки, щамы­нын хошуна эяляъяк. Кимин ня гядяр гызыл, дирщям вя мцхтялиф cяващираты вар­са кюмяк эюстярсин. 260 падшащ она табе иди. Хц­суси мцщян­дисляр эедиб сящраларда щамар ширин сулу, кящриз вя бу­лаглар тикдиляр. Бостанлар вя баьлар йаратдылар. Шяддадын бу­йур­­дуьу кими 300 ил щямин «Бещишти» тикмяйя сярф едилди. Сонра Шяддадын йанына эялиб дедиляр ки, «Бещишт» щазырдыр. Шяддад вя­зириня деди ки, «Бещиштя» кючмяйя щазырлыг эюрсцн Щяр вязир цчцн бир мякан тикилмишди. Бцтювлцкдя мин ев тикилмишди щяр евин бир пасибаны вар иди. Он ил дя беля кечди. Шяддяд бцтцн яйан яшряфи вя гошуну иля щямин йеря чатандаТанры бир дящшятли сяс эюйдян эюн­дярди. Щамыны щялак етди. Щеч бири «Бещишт» адланан йеря чата билмяди.

  1 Щуд– Щуд пейьянбяр нязярдя тутулур.

  2 Шейх Шабани Раи– Ариф шейхлярдян бир олмуш .

  3 Гибти– Гибтиляр Фиронун ардыъыларындан бири олмуш. Мусаны тягиб едяркян, Нил чайында гярг олмшдурлар.

  1 Пяр– ганад.

  2 Няби– Пейьянбяр.

  1 Щавиййя– Гария суряси 6 айяйя ишарядир.

  2 Фяриляр– Ясас олмайанлар, икинъи дяряъялиляр.

  3 Дярэаща– Танры дярэащы нязярдя тутулур.

  4 Паклыг, пяризкарлыьы– «бир тющфятяк билярик» бу сятир Фатир суря синдяки 9,10– ъу айяляря ишарядир.

  5 Начар– чарясиз; Яъям– Иран нязярдя тутулур.

  6 Кешакешляр– чякишмяляр, кешмякешляр.

  1 Зцмря– 1) силк; 2) ъамаат; ичтимаи тябягя; 3) ъинс.

  6Haqqbin – Haqq görən,(burada Haqqa tərəf mənasındadır.)

  7Ariyət – Fanilik , müvəqqəti istifadə üçün alınan şey.

  2 Зярб вурмаг– сиккя гызылы йохлатдырыб нишан вя йохуд дамьа вур­дурмаг.

  3 Кялиля вя Димня– Шярг наьыл вя щекайяляриндян ибарят щекайяляр топлусу.

  1 Nəxcir – Ov heyvanı növləri,əslində isə İnsan tayfası nəzərdə tutulur.(Bu hekayədə “nəxcir “ alleqorik məna daşıyır.)

  2 Йа йялдяэцл мюминин– Пейьямбяр щядисиня ишарядир. Йяни Мюмин бир илан дешийиндян ики дяфя санъы­лмаз.

  21 Няби– пейьямбяр.

  Yüklə 3,74 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin