Federatiei romane de tenis

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 267.67 Kb.
səhifə4/5
tarix27.07.2018
ölçüsü267.67 Kb.
1   2   3   4   5


(2) Regulamentul disciplinar se aproba de Adunarea Generala a FRT.

(3) Comitetul Director este autorizat sa confirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare ale FRT privitoare la abaterile disciplinare, precum si sa adopte hotarari proprii in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.


Art. 59

(1) Comitetul Director poate hotari suspendarea, cu efect imediat si interdictiile prevazute in Regulamentul disciplinar, a “oficialilor” legati prin statutul si regulamentele FRT, pentru nerespectarea abuziva si repetata a acestora, precum si pentru incalcarea disciplinei si eticii sportive.

(2) La propunerea Comitetului Director, Adunarea Generala a FRT poate hotari, cu efect imediat si consecintele prevazute in Regulamentul disciplinar, declararea unui oficial “persoana non grata” – persoana neagreata in structurile tenisului – in situatia in care acesta incalca grav statutul si regulamentele FRT sau, prin comportamentul sau ofensor, aduce atingere imaginii si prestigiului FRT, tenisului Romanesc in general.

CAPITOLUL XIV

LITIGII

Art. 60


(1) Membrii afiliati ai federatiei si membrii lor, precum si oficialii nu au permisiunea sa aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FRT sau cu un membru al acesteia. El trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei federatiei, mentionata la art. 57 din prezentul statut, sau unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord.

(2) In legatura cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliati trebuie sa introduca in statutele proprii o prevedere conform careia atAt ei, cAt si membrii lor nu pot supune litigiile sportive cu FRT sau cu un membru al acesteia unei instante judecatoresti, avand obligatia sa epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdictiei sportive pentru solutionarea diferendelor respective si, in acest sens, sa le inainteze jurisdictiei federatiei sau unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord. In cadrul competentelor sale, federatia trebuie sa supravegheze ca membrii afiliati si membrii acestora sa respecte aceasta obligatie si sa fie responsabili de consecintele care decurg din nerespectarea ei.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1)_(2) de mai sus se sanctioneaza potrivit art. 64 paragraful (1), alineatul a) din prezentul Statut.
CAPITOLUL XV

RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

AFILIAT, SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIATI

Art. 61


(1) Orice membru afiliat se poate retrage din FRT in urmatoarele conditii:

a) notificarea FRT cu cel putin 60 de zile inainte de data la care doreste sa inceteze calitatea de membru;

b) decizia de retragere sa fi fost luata de membru afiliat cu respectarea cvorumului si a conditiilor cerute de Statutul propriu si legislatia in vigoare.

(2) Retragerea unui membru afiliat din FRT se aproba de Comitetul Director, care informeaza Adunarea Generala la proxima sa intrunire.

(3) Un membru afiliat a carui retragere a fost acceptata isi pierde calitatea de membru al FRT si toate drepturile conferite de acesta.

Art. 62


Calitatea de membru a FRT se pierde de drept ca urmare a dizolvarii acestuia, in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 63


(1) Daca un membru afiliat incalca in mod grav si repetat Statutul, regulamentele, hotararile si deciziile FRT, Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Director sau din oficiu, poate sa decida suspendarea acestuia.

Art. 64


(1) Un membru afiliat poate fi exclus din federatie pentru:

a) incalcarea grava a Statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor federatiei daca acest fapt a fost verificat si confirmat de catre organele de control si solutionare a litigiilor din federatie;

b) efectuarea unor activitati sau a unor fapte care au produs un prejudiciu important FRT;

c) neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie, pe o perioada mai mare de 6 luni.


(2) Pentru motivele mentionate la alin. (1), Comitetul Director poate adopta masura de excludere a membrului afiliat in cauza, pe care trebuie sa o supuna aprobarii Adunarii generale a FRT.

(3) Excluderea unui membru afiliat al FRT se pronunta numai cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva.


(4) Un membru afiliat trebuie sa-si indeplineasca obligatiile financiare fata de federatie pana la pierderea calitatii de membru.

(5) Membrii afiliati ai FRT, care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al FRT.
CAPITOLUL XVI

DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 65

(1) Dizolvarea FRT poate fi hotarAta numai de Adunarea Generala convocata si facuta cunoscuta conform prevederilor prezentului statut.(2) Hotararea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati.

(3) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemanator sau, in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in stat interesele servite de persoana juridica dizolvata.


CAPITOLUL XVII

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL ANS

Art. 66

(1) ANS executa supravegherea si controlul asupra activitatii FRT potrivit reglementarilor Legii nr. 69/2000 si a regulamentului de aplicare a acesteia.


CAPITOLUL XVIII

PREVENIREA VIOLENTEI IN SPORT SI LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI

Art. 67

(1) Activitatea de tenis din Romania se organizeaza pe principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair play si sportivitate, in baza conventiei Europene privind violenta in sport.(2) FRT va colabora cu Comisia Nationala de Actiune impotriva violentei in sport care stabileste normele obligatorii privind organizarea manifestarilor sportive si de prevenire a violentei, supravegheaza si controleaza modul in care sunt respectate si aplicate de catre organizatori, aplicand sanctiuni separate de cele cuprinse in statutul FRT.

(3) Structurile sportive isi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive, prejudiciind sanatatea sportivilor si etica sportiva.

(4) FRT va sustine Programul national antidoping conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei.
CAPITOLUL XIX

DISPOZITII FINALE

Art. 68

(1) Comitetul Director al FRT decide in toate cazurile neprevazute in prezentul Statut, corespunzator conditiilor in materie ale ITF si ETA.(2) Daca aceste dispozitii nu sunt suficiente Comitetul Director va decide pe baza principiului de drept si al echitatii.

(3) Deciziile Comitetului Director sunt definitive.


Art. 69

Deciziile de natura legislativa de la art. 68 nu devin operante decat dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generala.


CAPITOLUL XX

INTRAREA IN VIGOARE A STATUTULUI

Art. 70

(1) Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a FRT din data de 19 decembrie 2001 desfasurata la Bucuresti.(2) Adunarea Generala deleaga imputernicitii federatiei sa intreprinda demersurile necesare, in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si cluburilor sportive, Registrul federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C/2000, pentru:

a) solicitarea disponibilitatii denumirii actuale “Federatia Romana de Tenis” la directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si rezervarea acesteia;

b) obtinerea de la ANS a avizelor necesare in cadrul procedurii de reorganizare a FRT potrivit dispozitiilor Legii nr. 69/2000 si Regulamentul de punere in aplicare a Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;

c) inscrierea in “Registrul federatiilor” infiintat la tribunalul in a carei circumscriptie este sediul FRT si, pe aceasta baza, inregistrarea in evident fiscala a organului financiar in a carei raza teritoriala se afla sediul federatiei;

d) inscrierea federatiei in “Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial” tinut de Ministerul Justitiei;

e) inscrierea FRT in “Registrul sportiv” tinut de ANS si, urmare a inregistrarii, atribuirea “Numarului de identificare” si “Certificatului de identitate sportiva” in baza caruia Federatia Romana de Tenis este recunoscuta ca structura sportiva. Prezentul statut intra in vigoare la data cand a fost aprobat de Adunarea Generala a FRT.Art. 10 alin.2 litera n)

n) sprijinirea membrilor federatiei;

(Comentariu: nu este reglementata situatia de necesitate deosebita)


Art. 10 alin.2 litera q)

q)organizarea tenisului profesionist in Romania, in masura in care legislatia si conditiilor economice permit aceasta.

(Comentariu: reformulare mai inteligibila)

Art.15 aliniatul (1) se completeaza si va avea urmatorul continut:
(1) Un club sau o AJT si a Municipiului Bucuresti care doreste sa devina membru al FRT trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre federatie, prin care solicita afilierea, se obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) acesteia si face dovada indeplinirii conditiilor referitoare la terenuri, instructori/antrenori, numar de sportivi legitimati, numar de sportivi clasati/care au participat la competitii in anul anterior - conditii stabilite prin regulamentul de afiliere/dezafiliere.

( Nota: Conditiile de afiliere si dezafiliere trebuie reglementate printr-un regulament aprobat de Adunarea Generala si nu trebuie detaliate prin statut.)


Alte propuneri din partea membrilor Comisiei ptr modernizarea Statutului (la intalnirea din data de 7 Septembrie 2014 de la Brasov):
Art. 15, (A.g, B.e si C.e): Sa detina cel putin 2 terenuri in aer liber sau 1 teren acoperit cu suprafete regulamentare, in proprietate sau cu contract de inchiriere pe cel putin o legislatura.
Art. 15 (se propune adaugarea unui nou punct): Dovada ca, la cel mult un an de la afiliere, clubul are minimum 10/15/20 (propuneri diferite) sportivi legitimati si clasati(minimum 3 turnee jucate) la FRT, cu taxele platite la zi.

Art.15 aliniatul alin. (3) pct. A se completeaza cu litera h) care va avea urmatorul conţinut:

h) dovada indeplinirii conditiilor stabilite prin regulamentul de afiliere.

(Comentariu: pentru a fi in acord cu art.15 alin.(1) asa cum a fost propus pentru modificare)

Art.15 aliniatul alin. (3) pct. B se completeaza cu litera f) care va avea urmatorul conţinut:

f) dovada indeplinirii conditiilor stabilite prin regulamentul de afiliere.

(Comentariu: pentru a fi in acord cu art.15 alin.(1) asa cum a fost propus pentru modificare)

Art.15 aliniatul alin. (3) pct. C se completeaza cu litera f) care va avea urmatorul conţinut:

f) dovada indeplinirii conditiilor stabilite prin regulamentul de afiliere.

(Comentariu: pentru a fi in acord cu art.15 alin.(1) asa cum a fost propus pentru modificare)


Art. 16 (1): se propune completarea: AG a FRT este competenta sa ratifice afilierea membrilor FRT, dupa indeplinirea tuturor punctelor de la art.15(2) si (3) punct A,B sau C dupa caz

Art.16 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Comitetul Director aproba afilierea (admiterea) cu titlu provizoriu a unui membru dacă sunt indeplinite conditiile de la art.(15), in prima sedinta ce are loc dupa data depunerii cererii si documentatiei.Hotararea urmand sa fie supusa ratificarii in prima Adunare generale a FRT, care va decide afilierea (admiterea) definitiva şi data de la care respectivul membru are drept de vot.

(Comentariu: eliminarea cuvantului “poate”, determina obligativitatea din partea CD de a aborda fara discriminare admiterea unor cluburi asazise neagreate iar completarea ca aprobarea sa se faca in prima sedinta, permite intrarea in drepturi imediate a oricarui club care indeplineste toate conditiile necesare.)


Art.16 alin.(3) se modifica si se completeaza cu un nou aliniat, (4)

(3) Un membru afiliat trebuie sa achite cotizatia anuala potrivit art. 50, alin (1) din prezentul statut.

(4) In cazul cluburilor care se afiliaza, plata cotizatiei se face inainte de depuneea cererii si documentelor necesare afilierii. In cazul in care cererea de afiliere nu este admisă, cotizatia va fi restituită clubului in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei de către Comitetul Director.

(Comentariu: pentru adoptarea deciziei de afiliere trebuie indeplinite toate cerintele, inclusiv aceasta taxa. A lasa in continuare ca aceasta taxa sa se achite dupa luarea deciziei de afiliere provizorie, ar obliga FRT la tinerea unei evidente speciale iar in cazul Comitetului Director, sa se ia o decizie de dezafiliere la urmatoarea sedinta, daca clubul nu si-ar indeplini aceasta obligatie de plata in termen.

Prin forma propusa, aceste situatii sunt eliminate, iar clubul poate sa-si recupereze banii in cazul deciziei nefavorabile.)

Art.17 alin. (2) se modifica si se completeaza un nou aliniat(3):

(2) Fiecare membru are obligatia sa notifice in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia, despre orice modificare intervenita, daca modificarea se refera la actul constitutiv sau la conditiile de afiliere stabilite prin regulament. Aceste modificari vor fi comunicate executivului FRT, Comitetului Director al FRT si ANS pentru a dispune masuri in consecinta.

(Comentariu:trebuie comunicate si modificarile referitoare la conditiile in baza carora clubul a fost afiliat, pentru evaluarea ramanerii sau dezafilierii acestuia)

(3) Orice membru care din diferite motive nu mai indeplineste una sau mai multe din condiţiile prevazute in regulamentul pentru afilierea/dezafilierea la FRT (art.15), este suspendat de drept, ceea ce conduce implicit la ridicarea dreptului de participare in competitii, precum si a dreptului de reprezentare in organele FRT. Constatarea se face de catre Comitetul Director pe baza notificarii clubului sau a verificarii sesizarilor primite de la alte persoane fizice sau juridice.

(Comentariu: masura vine in sprijinul responsabilizarii si implicarii cluburilor pentru mentinerea cel putin a conditiilor pe cae le-au avut la momentul afilierii, in caz contrar deteminand excluderea acelor membri dezinteresati care dovedesc prin aceasta ca nu respecta regulamentele FRT si ca nu pot fi mentinuti ca membri, deoarece nu contribuie la dezvoltarea tenisului si atingeea obiectivelor FRT)

.

Art.19 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:Incetarea calitatii de membru afiliat este constatata de catre Comitetul Director care decide excluderea cu titlu provizoriu a unui membru, aceasta hotarare urmand sa fie supusa ratificarii in prima Adunare generala a FRT.

(Comentariu: prin varianta propusa, sunt create conditiile luarii deciziei de excludere imediata atunci cand sunt constatate situatiile prevazute la art.64, pentru a preveni alte consecinte negative)

Art. 26 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut

(2) Numele delegatilor trebuie comunicate la Executivul FRT cu minimum 5 zile calendaristice inainte de data desfasurarii Adunarii generale. Pot fi delegaţi numai persoane din conducere sau angajaţi ai clubului iar aceştia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris in original emis de membrul afiliat respectiv.

(Comentariu:Aceasta previne situatia de delegare a unor persoane neavizate, neinteresate care pot afecta sau influenta in mod subiectiv numarul si calitatea hotararilor ce se adopta in AG. In plus, fiecare club are un reprezentant din interior care poate raspunde si contribui cu responsabilitate la diverse clarificari in plenul AG)

Art. 27 alin.(1) se completeaza si alin.(4) se modifica astfel:

(1) Convocarea Adunarii generale ordinare se face in scris de catre Comitetul Director cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data cand urmeaza sa se desfasoare, direct la membrii afiliati si se posteaza pe site-ul FRT in acelasi termen.

(Comentariu:Aceasta permite luarea la cunostinta in timp real despre organizarea alegerilor, si ar crea conditiile de crestere a gradului de participare)

Art. 27 alin.(4)

(4) Ordinea de zi a Adunarii Generale va fi completată cu propuneri si cereri ale membrilor afiliati numai dacă acestea au fost inaintate la Executivul FRT cu cel putin 20 de zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri transmise la timp vor fi introduse de catre Comitetul Director pe ordinea de zi şi vor putea fi dezbătute in Adunarea Generala.

(Comentariu:Aceasta permite introducerea fara restrictii din partea CD, daca propunerile si cererile au fost transmise in termen)

Art. 28 aliniatul 1)

(1) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata la cererea presedintelui,

Comitetului Director sau la solicitarea scrisa a o cincime (20%) din membrii afiliaţi cu drept de vot la FRT. (au fost propuse si alte procente: 25 sau 50%)

(Comentariu:Aceasta permite o solutie viabila ca alternativa pentru organizarea adunarilor in situatiile in care CD nu este interesat de organizarea lor in termenele prevazute de statut; Se previne astfel prelungirea unor stari de anormalitate)

Art. 29 alin.1) se completeaza cu o noua litera si se va da o noua renumerotare:

(1) Ordinea de zi a Adunarii generale ordinare va include cel putin urmatoarele puncte:

a) completări la ordinea de zi a Adunării Generale;

b) raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima Adunare generala;

c) prezentarea bilantului contabil pe anul precedent;

d) raportul Comisiei de cenzori;

e) planul anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;

f) alte probleme (diverse)

(Comentariu: propunerile si cererile membrilor afiliati inaintate la Executivul FRT cu cel putin 20 de zile inainte de adunare, nu au putut fi incluse pe ordinea de zi initiala care s-a comunicat cluburilor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data cand urmeaza sa se desfasoare. Prin completarea propusa, se permite adoptarea unei hotarari privind introducerea integrala, partiala sau respingerea propunerilor si cererilor cluburilor )


Art. 30 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:


(3) Adunarea Generala de alegeri impune prezenta obligatorie a 2/3 din membrii afiliati cu drept de vot. In cazul in care se constata ca Adunarea Generala de alegeri nu poate lua decizii ca urmare a neintrunirii numarului de membri cerut de Statut, se va convoca o noua Adunare Generala de alegeri intr-un termen de 30 de zile, in care hotararile se vor lua cu jumatate plus unu din numarul membrilor afiliati cu drept de vot. Daca nici in acest caz nu se pot lua hotarari datorita neintrunirii numarului suficient de membrii cu drept de vot se va convoca in termen de 30 de zile o noua Adunare Generala de alegeri unde hotararile se vor adopta cu numarul de membri afiliati care participa si au drept de vot.

(Comentariu: pentru a elimina confuziile ce pot aparea datorita lipsei acestei particularizari, desi este evidenta in finalul textului(vezi sublinierea) ca se refera la Adunarea generala de alegeri)


Au fost propuse si termene mai scurte: 10 zile in loc de 30.

Art. 31 aliniatul (1)

(1) Hotararile Adunarii Generale a FRT se iau cu majoritate jumatate plus unu (50%+1) din membrii prezenti cu drept de vot, in afara cazurilor de mai jos, in care este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor afiliati prezenti cu drept de vot ai FRT pentru:

- modificari si completari la Statut;

- schimbarea sediului federatiei.

- dizolvarea federatiei;

(Comentariu: completarea ordinii de zi a AG, nu trebuie sa se faca cu 2/3 din numarul total al membrilor afiliati prezenti cu drept de vot ai FRT conditie mai greu de indeplinit, ci trebuie sa fie redusa la majoritate simpla- pentru a facilita cunoasterea si dezbaterea a cat mai multor probleme si propuneri; In cazul excluderii membrilor afiliati, majoritatea trebuie sa fie acceasi ca si la aprobarea afilierii, adica tot jumatate plus unu(50%+1))

Art. 32 aliniatul (1)

(1) Pentru alegerea Presedintelui federatiei, si a vicepresedintilor, membrii afiliati îşi vor depune candidatura la Executivul FRT cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de alegeri.

(Comentariu: in felul acesta cei care isi depun candidatura dovedesc vointa si isi asuma direct responsabilitatea functiei pentru care candideaza, isi prezinta si sustin candidatura pentru a convinge sa fie alesi)

Art. 32 aliniatul (3)

(3) Propunerile pentru functia de Presedinte trebuie insotite de programe scrise si un CV ale fiecarui candidat privind obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe perioada mandatului, si vor fi postate pe site-ul FRT cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de alegeri. (Comentariu: Se va asigura cunoasterea preliminara a candidatilor)

(3”) Inainte de a fi supusi alegerii, candidaţii pentru funcţiile de Presedinte şi Vicepresedinţi care formeaza Comitetul Director, vor ţine o prezentare cu cel puţin următoarele puncte: studii, experienţă profesională şi de management, obiectivele pe care doresc să le realizeze in noul mandat şi vor raspunde la intrebări ce le pot fi adresate de membrii afiliaţi prezenţi

(Comentariu: Se va asigura cunoasterea mai buna a candidatilor si se va contribui la incredintarea mandatelor pe baza unei evaluari mult mai exacte)

Art. 32 aliniatul (7)

(7) Pot candida pentru o functie in Comitetul Director orice persoană cetăţean român cu domiciliul in România care face dovada prin înscrisuri că la data alegerilor a implinit vârsta de 18 ani, nu are cazier şi nu este in conflict de interese;

(Comentariu: asigurarea accesului neingradit la aceste functii;)

Art. 32 aliniatul (8) dispare.

(Comentariu: nu este definit termenul:persoane ale tenisului)

Art.34 alin.2 lit. b) se modifica si va avea urmatorul continut:

b) aproba Regulamentul de organizare a activitatii tenisului din Romania, Regulamentul de organizare si functionare al FRT , Regulamentul disciplinar, Regulamentul privind transferul jucatorilor de tenis, Regulamentul de clasificare sportiva, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de tenis, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii observatorilor la competitiile interne de tenis, Regulamentul echipelor nationale de tenis ale Romaniei, precum si modificarile si/sau completarile acestora;

(Comentariu: sunt competene care trebuie sa dea o stabilitate si o directie pe termen lung, si nu pot fi mentinute in competenta aprobarii de catre Comitetului Director, cum este cazul celor subliniate)


Dupa litera c) a art. 34 alin. 2) se introduce o noua litera c”) cu urmatorul conţinut:

c”) aprobă organigrama, politica de personal si salarizare ale FRT;

(Comentariu: Comitetului Director nu poate avea o astfel de competenta care are cea mai mare importanta in desfasurarea si dezvoltarea activitatii de tenis; Aceasta competenta este in stricta corelare cu bugetul anual si determina valoarea acestuia. Cum poate sa existe situatia ca AG sa voteze un buget care nu este raportat la cunoasterea organigramei, functiilor, salarizarii, primelor,etc., iar Comitetul Director sa aprobe ulterior si in necorelare cu bugetul, modificarea organigramei, a numarului de angajati, a salariilor, acordarea de prime in diferite sume? Tocmai de aceea, inainte de a vota bugetul, AG trebuie sa aprobe mai intai organigrama, politica de personal si de salarizare ale FRT)Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə