Fənn: Geyimin konstruksiyasıYüklə 452,49 Kb.
səhifə1/3
tarix07.04.2018
ölçüsü452,49 Kb.
#47210
  1   2   3AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Qida və Tekstil mühəndisliyi” fakültəsi


QM və İMT” kafedrası
QRUP: 2135a
GEYİMİN KONSTRUKSİYASI”

fənnindən

TEST SUALLARI

Tərtib etdi: b.m Hümbətova M.H.


Kafedra müdiri: prof: Nəbiyev Ə.Ə.

GƏNCƏ - 2017 1. Antropologiya elmi insanın hansı əlamətlərini öyrənir?

A) bioloji erqonomik

B) psixoloji

C) gigiyenik

D) erqonomik

E) plastik 1. İnsan bədəninin ğörünüş və ölçülərini hansı sistem müəyyən edir?

A) sümük sistemi xarıcı görünüş

B) geyimlərin forması

C) taz sistemi

D) xarıcı görünüş

E) kəllə sümüyü


 1. Skelet insan bədənində hansı rolu oynayır?

A) passiv sərfəli

B) formalaşdirici

C) sərfəli

D) gücləndirici

E) sərbəstlik


 1. Bu sümüklə nə bərkiyir?

A) piy qatı

B) piy qatı

C) qan damar

D) dəri örtüyü

E) xırda sümüklər


 1. Skeletdə neçə sümük vardır?

A) 206

B) 311


C) 400

D) 291


E) 376


 1. Bunlardan neçəsi cüt sümüklərdir?

A) 170

B) 180


C) 174

D) 200


E) 202


 1. Skeletin əsas dayağı hansı hissəsi sayılır?

A) onurğa

B) taz sümüyü

C) döş qəfəsi

D) aşağı ətraflar

E) yuxarı ətraflar


 1. Onurğa sütunu neçə fəqərədən ibarətdir?

A) 33-34

B) 37-39


C) 48-50

D) 27-29

E) 30-33


 1. Onurğa sütununun uzunluğu bədənin ümumi uzunluğunun neçə % -ni təşkil edir?

A) 40

B) 50


C) 38

D) 43


E) 29


 1. Boğaz bölməsi neçə fəqərədən ibarətdir?

A) 17

B) 5


C) 11

D) 6


E) 15


 1. Yeddinci boyun fəqərə sümüyündən antropologiyada nə üçün istifadə edilir?

A) ölçmə

B) təcrübə

C) biçmə

D) tədqiqat

E) yoxlama 1. Onurğa sütunu yandan hansı hərfi xatırladır?

A) S

B) E


C) D

D) H


E) U


 1. Skeletin yuxarı ətrafları hansı sümüklərdən ibarətdir?

A) çiyin və yuxarı sərbəst ətraflar

B) yeddinci boyun fəqərə sümüyü

C) üst qabırğalar

D) boğaz sümüyü

E) qabırğalar 1. Konstruksiyalaşma prosesində geyimin hansı hissəsində lapatka səviyyəsi təyin edilir?

A) kürəkdə

B) ətəkdə

C) alt qolda

D) üst qolda

E) məmulatın enində


 1. Bilək çevrəsi konstruksiyalaşma prosesində hansı ölçünü təyin edir?

A) qolun aşağıdan enini

B) qol dibinin enini

C) kürəyin enini

D) qolun uzunluğunu

E) alt qolun uzunluğunu 1. Qolun aşağı sallanmış vəziyyətində çiyin sümüyü və çiyin altı sümük lapatka səviyyəsində korbucaq təşkil edir. Bu kişilərdə və qadınlarda neçə dərəcədir?

A) 1700 A) 1650

B) 1900 B) 1700

C) 1950 kişilərdə .C) 179 0 qadınlarda

D) 1450 D) 1750

E) 200 0 E) 1900


 1. İnsan bədəninin xarici formasını xarakterizə etdikdə nə əsas götürülür?

A) bədən, boğaz, baş, üst və aşağı ətraflar

B) kürəyin eni

C) qolun , ayağın uzunluğu

D) bədənin uzunluğu

E) boyun hündürlüyü


 1. Bədənin əsas dayaq yerləri hansılardır?

A) kürəyin eni, qoldibi

B) əlin uzunluğu, bilək

C) baş, boğaz, çiyin, döş, qarın, kürək, çiyin altı , omba və diz

D) qolun dirsəyə qədər uzunluqu

E) ayaqların topuğa qədər uzunluğu;


 1. Çiyinin mailliyi necə adlanır?

A) hündür, orta, alçaq

B) yuksək, enli

C) ensiz, qısa

D) düz , uzun

E) əyri, qabarıq


 1. Ciyinin orta mailliyi kişilərdə neçə dərəcəyə bərabərdir?

A) 240;

B) 190;

C) 280;

D) 200;

E) 230


 1. Çiyinin orta mayillyi qadınlarda neçə dərəcəyə bərabərdir?

A) 210

B) 250

C) 190

D) 220

E) 230


 1. Mütəxəsislərin tədqiqatına görə sağ qol və sol qol arasında fərq neçə % insanlarda müşahidə olunub?

sağ qol


A) 75% B) 80% C) 95% D) 65% E) 83% 1. İnsan bədəninin xarici formasını öyrənməklə hansı elm məşğul olur?

A) plastik anatomiya

B) standartlaşma

C) antropometriya

D) antropologiya

E) erqonomika


 1. İnsan bədəni hansı morfoloji əlamətlərə görə təyin edilir?

A) total, mütənasiblik, qamət, bədən quruluşu

B) tipik, boy uzunluğu,

C) çəki, bel çevrəsı

D) bədənin görünüşü, piyləşmə

E) köklük səviyyəsi, kürək


 1. Total morfoloji əlamətlər hansılardır?

A) bədənin uzunluğu, perimetr (döş çevrəsi., çəki kürəyin eni)

B) qolun uzunluğu, bel çevrəsi

C) beldən dizə qədər uzunluq

D) kürəyin eni , omba çevrəsi

E) piylənmə səviyyəsi, lapatka səviyyəsi


 1. Yeni doğulmuş uşaqlarda bədənin normal uzunluğu neç sm-dir?

Oğlanlar

A) 51,5,

B) 48,8

C) 54,0


D) 49,0

E) 50,0 1. 3 yaşlı uşaqlarda boy artımı neçə sm-dir?

3 yaş

A) 9,5-10

B) 8,6-9,0

C) 7,5-8,0

D) 8,5-9,0

E) 10,0-11,0
 1. Oğlanların boy uzunluğu hansı yaşa qədər daha sürətlə inkişaf edir və dayanır?

Oğlanlar:

Inkişaf edir; dayanır

A) 10-12 A) 18-19

B) 17-18 B) 15-16 C) 12-13 C) 19-20

D)13-14 D) 17-18

E) 11-12 E) 20-21
 1. Bədənin müntənasibliyi nə ilə izah edilir?

A) bədənin ayrı-ayrı hissələrinin ölçüsü,yaşdan və cinsdən asılı olaraq

B) qolun uzunluğu, doş çevrəsi

C) qarın çıxıntısı, bel çevrəsi

D) kürəyin və qolların eni

E) bədənin ümumi uzunluğu 1. Qadın və kişi bədənlərində tez-tez rast gəlinən bədənin mütənasiblikləri hansılarıdır?

A) dolixomorf, mezomorf, braximorf

B) kürəyin qabarıqlığı

C) çiyin və lapatra səviyyəsi

D) proporsional bölünmə

E) simmetrik xətlər


 1. Dolixomorfli tip necə izah olunur?

A) aşağı ətraflardan uzun ensiz, qısa gövdəli

B) qolları uzun, boyu qısa

C) beli uzun, ayaqları qısa

D) uzun quruluşlu insan

E) bədəni enli, görünüşlü 1. Braximorfli tip necə izah olunur?

A) aşağı ətrafları qısa, uzun enli gövdəli

B) bədəni uzun və ensiz

C) aşağı ətrafları , uzun

D) boyu uzun, bədəni nazik

E) qolları qısa, kürəyi enli


 1. Mezomorf tipli insanlar necə izah olunur?

A) dolixomorfli tiplə braximorflu tip arasında orta mövqey tutur və normal sayılır

B) kürəyi enli və qabarıq

C) uzun bədənli , uzun aşağı ətraflı

D) bədəni nazik qisa

E) çiyini enli, dizləri bitişik


 1. Kişi bədənin muxtəlif hissələrində bədənin mütənasibliyinə əsasən ölçüləri göstərin

Gövdənin uzunluğu
Dolxamorflu Mezomorflu Braximorflu

A) 29,5 A) 31,0 A) 33,5

B) 29,5 B) 33,0 B) 27,9 C) 31,0 C) 31,0 C) 32,8 D) 27,5 D) 29,5 D) 31,8 E) 30,0 E) 32,3 E) 29,5


 1. Bədən quruluşu hansı faktorlardan asılıdır?

A) əzələlərdən, dərialtı piyqatından, eləcədə cinsdən və yaşdan, skeletin ölçü və görünüşündən

B) sümüklərdə, kürəyin ölçülərindən

C) qolun və əyağın uzunluğundan

D) mütənasiblikdən, çevrəvi ölşülərdən

E) uzunluq ölçülərindən


 1. Kişi bədən quruluşlarını P.H.Başkirov və V.V.Binak üç tipə bölüb, bunlar hansılardir?

A) döş, əzələ və qarın tipi

B) kürək, qol və ayaq tipi

C) taz, baldır və diz tipi

D) çiyin, lapatka tipi

E) sümük, onurğa tipi


 1. Qadın bədən quruluşunun I qrupuna hansı tiplər daxildir?

A) zəif, normal,kök tipi
B) kürək, ayaq tipi

C) qarın , omba tipi

D) baldır, taz tipi

E) zəif, normal,kök tipi

 1. Qadın bədən quruluşunun II qrupuna hansı tiplər daxildir?

A) döş, qarın tipi

B) üst və ayaq tipi

C) sinə, kürək tipi

D) yuxarı və aşağı ətrafların tipi

E) omba, oturacaq tipi


 1. Qadın bədən quruluşunun III qrupuna hansı tiplər daxildir?

A) bədən və ya düzbucaqlar tipi, qarın və yançaq tipi

B) baldır, diz, topuq tipi

C) döş tipi

D) qarın və yançaq tipi

E) qol, bilək tipi


 1. Qamət insan bədəninin nəyini təyin edir?

A) insanın xarıci görünüşünü

B) bədənin mütənasibliyini

C) bədənin tipini

D) piylənmə səviyyəsini

E) bədənin quruluşunu


 1. Fiqurun qamətinin hansı tipləri var?

A) korpusun vəziyyəti və çiyinin hündürlüyü

B) kürəyin eni

C) lapatka səviyyəsi

D) bədənin uzunluğu

E) döş qəfəsi 1. Qamətin hansı tipləri var?

A) donqar, normal, gərilmiş

B) qabarıq, diz, hündür

C) sökük, əyri, normal

D) oval, simmetrik

E) qamətli, görkəmli


 1. Çiyinin hühdürlüyünə görə qamətin hansı tipləri var?

A) alçaq, normal, hündür

B) lapatka səviyyəsinə görə

C) qabarıq sinəli

D) düz çiyinli, mayili

E) donq1ar kürəkli


 1. Qadın fiqurlarının tiplərini ölçü, boy uzunluğu və köklüyə görə korpusun vəziyyətini təyin edən göstəricilər hansılardır?

Donqar: Normal: Gərilmiş

A) 8,2± 1 A) 6,2± 1 A) 4,2± 1

B) 7,8± 1 B) 8,0± 1 B) 5,5 ± 1

C) 6,9± 1 C) 8,9± 1 C) 5,1± 1

D) 9,1 ±1 D) 7,3± 1 D) 3,8± 1

E) 10,0± 1 E) 7,5+-1 E) 4,7± 1
 1. Kişi fiqurların tiplərini ölçu, boy uzunluğu və köklüyə qörə çiyinin hundurlüyünü təyin edən qöstəricilər (Hç Sm). hansılardır?

Alçaq: Normal: Hündür

A) 7,9± 0,75 A) 6,4± 0,75 A) 4,9 ±0,75

B) 6,9± 0,75 B) 5,6± 0,75 B) 4,9 ±0,75

C) 9,2 ± 0,75 C) 6,1± 0,75 C) 6,1± 0.75

D) 7,1±0,75 D) 8,2± 0,75 D) 5,9± 0,75

E) 6,8 ± 0,75 E) 7,1± 0,75 E) 4,3± 075


 1. Antropologiyanın tədqiqatlarından sayılan hansı üsülu tanıyırsınız?

A) antrpometriya

B) anatomiya

C) simmetriya

D) metroloqiya

E) standartlaşma


 1. İnsanın ölçü xarakteristikasını müəyyən edən, bədənin ayrıca ölçülməsi necə adlandırılır?

A) antropoloji ölçmə

B) xüsusi alətlə ölçmə

C) çevrəvi ölçmə

D) anropoloji ölçmə

E) müstəvi üzrə olçmə


 1. Konstruksiyalaşma prosesində antropoloji ölçülərin neçəsindən istifadə edilir?

A) 20-30

B) 50-60


C) 30-40

D) 60-70

E) 55-60


 1. Ölçüləri təyin etmək üçün necə adlandırırlar?

A) qövsvari və xətti

B) eninə olçmə

C) yarım çevrəvi

D) gövdənin vəziyyəti

E) mütanasib olçmə 1. Qövsvari olçülər hansılardır?

A) köndələn, eninə, uzunluq, köməkçi olçülər

B) konstruktiv əlavələr

C) düz və əyri ölçülər

D) olçülər köndələn eninə

E) hündürlük ölçül


 1. Xətti ölçülər hansılardır?

A) proeksiyalı, düz

B) çəpinə ölçülər

C) üfüqü ölçülər

D) dərinliklər

E) korpusun vəziyyəti


 1. Polotno santimetr lentindən istifadə edərək hansı ölçünü çıxarırlar?

A) çevrəvi uzunluq, eninə və qövsvari

B) boy uzunluğunun ən hündür nöqtəsi

C) oturacaq xətti

D) addım xətti

E) balans nöqtəsi


 1. Metalik antropometrdən istifadə edərək hansı ölçünü çıxarırlar?

A) döşəmədən ən yüksək təpə nöqtəsinə qədər

B) kürəyin enini

C) ayağın uzunluğunu

D) geyimin ən hündür nöqtəsi

E) qol dibi dərinliyi


 1. Ölçü şkalasının variantları necə adlanır?

A) ümümi , köklük və yarımqruplar

B) birinci yarımqpup

C) yarımsinifləşmə

D) ölçü qrupları

E) diametrik ölçülər


 1. Klassik antropometriyada neçə antropometrik nöqtədən istifadə edirlər?

A) 100

B) 470


C) 210

D) 600


E) 500.


 1. Tikiş istehsalında neçə ölçüdən istifadə etmək kifayətdir (konstruksiyalaşma prosesində) ?

A) 20

B) 17


C) 25

D) 31


E) 19


 1. Ərazi standartlarında antropometrik ölçü əlamətlərinin neçəsindən istifadə edilir?

A) 13

B) 18


C) 11

D) 15


E) 14. 1. İnsan bədən quruluşlarının dəyişməsində hansı qanunauyğunluqlar vardır?

A) bədən quruluşunun ölçü əlamətlərinin dəyişməsi

B) standarta uyğun olması

C) ölçülərin mütənasibliyi

D) ölçülərin qeyri bərabər dəyişməsi

E) əlavələrin nəzərə alınması


 1. I-ci qanunauyğunluqda hansı ölçü əlamətindən istifadə edilir?

A) boy uzunluğu

B) bədənin uzunluğu

C) onurğanın uzunluğu

D) qolun uzunluğu

E) kürəyin uzunluğu 1. 1000-lə insanların boy uzunluğu ölçülüb və hansı nəticə əldə edilib? (Neçə nəfər-kiçik, orta, böyük boylu insana rast gəlinib)?

A) kiçik-1, 0rta-200, böyük-1.

B) kiçik-82, orta-210, böyük-90

C) kiçik-26, orta-123 böyük-176

D) kiçik-8, orta-64, böyük-2

E) kiçik-8, orta-26, böyük-64


 1. Aparılan tədqiqatlardan hansı nəticəyə gəlmək olar (yəni həyatda ən çox necə insanlara rast gəlinir.?

A) orta boylu

B) kiçik boylu

C) qısa boylu

D) ən hündür

E) yüksək boyl


 1. Normal bölüşdürməyə görə olçüdən istifadə etməyərək hansı cədvəldən istifadə edib, insanların sayını təyin edirlər (M.V. İqnatyevin məqalələrindən.?

A) statistik riaziyyat

B) ölçü, uzunluq cədvəli

C) boy uzunluğu cədvəli

D) döş çevrəsinin ölçüləri cədvəli

E) köklük ölçüləri göstərilən cədvəl 1. Nomoqramma üzrə t-nin qiyməti necə təyin edilir?

A) t =( x-xˉ.\G

B) t = ( y-x.\G

C) t = (x1-y1. \G

D) t =( x1 +x2.\G

E) t = ( y-yˉ. \G


 1. İki ölçü arasında əlaqə necə adlandırıla bilər (II qanunauyğunluq).

A) səthi

B) statiki

C) proeksiyalı

D) normal

E) anoloji


 1. Döş çevəsi Çd=88sm, boy hündürlüyü P =167 sm olan insanlar 1000 adamın neçə nəfərini təşkil edir?

A) 46

B) 47


C) 33

D) 25


E) 30


 1. Ölçülər arası dəyişmə necə adlanır?

A) reqresiya

B) praporsiya

C) əyri xətt

D) normal hal

E) qradasiya


 1. Ölçülər arası əlamətin dəyişməsi hansı xətti verir?

A) düz xətti

B) şaquli

C) perpendikulyar

D) paralel

E) üfiqi


 1. Əgər 1 əlamətin digər 2 əlamətdən asıllığı varsa, onda neçə reqresiyadan istifadə etmək olar?

A) x1 = a1+a2 x2+ a3x3

B) x1 = a1 x2 +a 3b3

C) x1= x2x3 +a 2a3

D) x1 = a 1b1+ a 2.x2

E) x = a 2b1+ a 2. x 2
 1. İki ölçü arasındakı əlaqənin dərəcəsini ölçməkdən ötrü nədən istifadə edilir?

A) riyazi statistikadan

B) ölçü göstəricilərindən

C) standart ölçülərdən

D) normal bölüşdürmədən

E) ölçü əlamətlərindən


 1. İki ölçü arasındakı əlaqəni hansı göstərici müəyyən edir?

A) koreliyasiya əmsalı

B) reqresiya əmsalı

C) riyazi əmsal

D) konsruktiv əmsal

E) əlaqə əmsalı


 1. Koreliyasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A) гxy = ∑ ( x 1-xˉ i . (y –y i .\ nGxGy

B) гxy = (y –y i .\ nGxy

C) гxy = ( x1 – x2 . \ nGy

D) гxy = ( x 1-xˉ i . (y –y i .\n

E) гxy = x1- y1\ nGxGy


 1. 7-ci boyu fəqərə sümüyünün hündürlüyü ilə uzunluq arasında əlaqə necədir?

A) 0, 970

B) 479


C) 0,345

D) 0,295


E) 0,503 1. Ayağın uzunluğu ilə boy uzunluğu arasında əlaqə necədir:

A) 0,869

B) 0,344


C) 0,71

D) 0,511


E) 0,259


 1. Döşün eni və döş çevrəsi arasında əlaqə necədir:

A) 0,345

B) 0,630


C) 0,551

D) 0,970


E) 0,450


 1. Kürəyin eni və doş çevrəsi arasında əlaqə necədir?:

A) 0,526

B) 0,970


C) 0,370

D) 0,052


E) 0,71


 1. Qolun uzunluğu və döş çevrəsi arasında əlaqə necədir?

A) 0,259

B) 0,345


C) 0,869

D) 0,551


E) 0,052


 1. Omba çevrəsi və boy uzunluğu arasında əlaqə necədir:

A) 0,345

B) 0,526


C) 0,940

D) 0,071


E) 0,159


 1. Çiyinin hündürlüyü və döş çevrəsi arasında əlaqə necədir:

A) 0,071

B) 0,476


C) 0,259

D) 0,306


E) 0,052


 1. Bədənin vəziyyəti və döş çevrəsi arasında əlaqə necədir: yüksək, orta, kiçik?

A) 0,052

B) 0,558


C) 0,526

D) 0,667


E) 0,869


 1. Total ölçü əlamətləri hansılardır?

A) döş çevrəsi Çd, boy uzunluğu Ub

B) belə qədər olan uzunluq Ub.q., bel çevrəsi Çb.

C) boğaz yarım çevrəsi Cboğ. ;məmulatın uzunluğu Um

D) öndən belə qədər olan uzunluq Uö.b , bel çevrəsi Ço.m .

E) bilək çevrəsi Çbel: qolun uzunluğu


 1. Yeni standartlara görə geyimlər hansı ölçülərdə hazırlanır?

Kişilər üçün (sm).

A) boy uzunluğu 158- 188

ölçü 88-128

B) boy uzunluğu 155 – 178

ölçü 802 - 100

C) boy uzunluğu 147 -180

ölçü 84 – 92

D) boy uzunluğu 166 - 198

ölçü 92 – 96

E) boy uzunluğu 157 – 164

ölçü 80 – 84


 1. Üst standartlara görə geyimlər dövlətlər arasında hansı ölçülərdə hazirlanır?

Qadınlar üçün (sm.)

A) boy uzunluğu 144-176

ölçü 86-136

B) boy uzunluğu 146 – 154

ölçü 80 – 100

C) boy uzunluğu 155 – 188

ölçü 84 – 128

D) boy uzunluğu 134-174

ölçü 86 – 136

E) boy uzunluğu 167 – 178

ölçü 88 – 128


 1. Məmulatın markalanması hansı ölçülər ilə aparılır ?

A) boy uzunluğu, döş çevrəsi, bel çevrəsi

B) bədənin uzunluğu, bağaz çevrəsi

C) beldən dizə qədər olan uzunluq

D) omba çevrəsi, qolun uzunluğu

E) boy uzunluğu, yançaq çevrəsi


 1. Çiyinli məmulatlar üçün dayaq səthi hansılardır? (qadınlarda.)

A) boğaz, döş hündürlüyü, qolun okatı, çiyin , boyunda lapatka səviyyəsinə qədər

B) lapatkalar arası mərkəzi məsafə

C) qarın çıxıntısı, bel səviyyəsi

D) döş xətti, belə qədər olan uzunluq

E) çiyinin eni, qolun uzunluğu


 1. Geyimə verilən sərbəstlik üçün əlavə necə hesablanır ?

A) П= Пmin +Пд.k.

B) П=Пmax ± M

C) П= Пuz. ± M

D) П= Пc +Пд.k .

E) П= Пmin ± 1,5П


 1. Geyimdə siluetə verilən əlavələr neçə sm götrülür? (Donlarda.)

A) yapışıq - 1,0 – 1,3

yarımyapışıq - 0,7 – 1,0

düz - 1,3 – 1,5
B) yapışıq - 0,6 – 0,8

yarımyapışıq -0,8 -1,0

düz - 1,0 – 1.2
C) yapışıq - 1,2 – 1,4

yarımyapışıq - 1,4 – 1,6

düz - 2,3 – 2,6

D) yarım yapısıq - 1,2 – 1,5

yapışıq 1,8 – 2,0

düz siluet - 1-1,2

E) yapışıq - 1,7 – 1,9

yarımyapışıq - 2,0 – 2,3

düz - 2,3 -2,5


 1. Geyimin markalandırilması hansı ölçü ardıcıllığına uyğun aparılır? (kişilərdə.)

A) boy uzunluğu-döş çevrəsi-bel çevrəsi

B) məmulatın eni

C) bel çevrəsi

D) kürəyin uzunluğu

E) qolun uzunluğu, ətəyin uzunluğu


 1. Geyimin markalandırilması hansı ölçü ardıcıllığına uyğun aparılır? (qadınlarda).

A) boy uzunluğu, döş çevrəsi, yançaq (omba çevrəsi)


Yüklə 452,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin