Hüseyin mirza

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.47 Mb.
səhifə32/56
tarix31.12.2018
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56

HÜSBEVİYYE CAMİİ

Halep'te XVI. yüzyıla ait Mimar Sinan eseri cami.

Kanunî Sultan Süleyman döneminde vezir Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptı­rılmıştır. Kitabesinde yazılı bulunan 9S2 (1545) veya 953 {1546) yılları herhalde in­şaatın bitirilmesini göstermektedir. Çün­kü Hüsrev Paşa'nın ölüm tarihi tartışmalı olmakla beraber genellikle 951 yılının son ayları (1545) olarak kabul edilir.

E. Egli. Hüsreviyye Camii'nin yapımına 1 S36'da başlandığını ve 1537'de tamam­landığını bildirmektedir. Aptullah Kuran ise caminin inşasının pek çok kaynakta öne sürüldüğü gibi Hüsrev Paşa'nın Şam beylerbeyiliğinde bulunduğu 1534-1538 yıllan arasında değil 1541'de ikinci vezir olduktan sonra ve büyük ihtimalle İstanbul'dan Halep'e gönderilen bir mimarın denetiminde yapıldığını, külliyede bulu­nan 953 (1546) tarihli kitabenin bu ko­nuya ışık tuttuğunu, Hüsrev Paşa'nın sağ­lığında başlayan inşaatın ölümünden son­ra bitirildiğini söylemektedir.364

Evliya Çelebi, 1082 yılı Muharrem ayın­da (Mayıs 1671) çıktığı hac seyahatinde uğradığı Halep şehrinden bahsederken "Eski Hüsrev Paşa Camii"ne de uzunca bir bölüm ayırmıştır. Hüsreviyye Camii, Si­nan'ın eserlerinin adlarını veren listeler­de "Merhum Hüsrev Paşa Camii" olarak kayıtlıdır. Tuhfetü'l-mi'mârîn'de cami ile birlikte bir de medrese olduğuna işaret edilmiş, kurucunun türbesinin İstanbul'­da bulunduğu belirtilmiştir.365 Hüsreviyye Camii Mimar Sinan'ın ilk yapılarından biri olarak dikkati çeker. Ay­nı zamanda, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk safhalarında birçok örneği inşa edilmişken XVI. yüzyıldan itibaren artık unutulan tabhâneli camilerin sonuncu­larından biri ve belki de sonuncusudur.

Hüsreviyye Camii etrafı duvarla çevrili bir avlunun içinde bulunmaktadır. Kare biçimli harimi örten kurşun kaplı tek kub­beye geçiş köşe trompları ile sağlanmış­tır. Takviye pâyel'ı kasnakta yer alan bir dizi pencere içeriyi aydınlatır. İki yandaki tabhâne odaları da kubbelidir. Bunların yan cephelerinde dışarıdan birer girişleri olup ayrıca harime de bağlantı sağlayan kapıları vardır. Ana mekânın girişinde sütunlu revaka sahip üstleri kubbelerle ör­tülü beş bölümlü bir son cemaat yeri bu­lunur.

Taştan olan minare sağdaki tabhâneye bitişiktir ve şerefe tablası mukarnaslı çık­malarla desteklenmiştir. Böylece Osmanlı dönemi Türk sanatı üslûbu bu caminin bütün unsurlarında hâkim olmaktadır. Evliya Çelebi bu sebeple minaresinin "Rum üslûbunda 366 olduğunu ifade etmiştir. Cami­nin mimarisini ve nisbetlerini aksettiren iyi bir planı İngiliz mimar John VVarren ta­rafından çizilmiş ve bu plan ilk defa Se­mavi Eyice tarafından yayımlanmıştır.367

Caminin içinde çinilerin bulunduğunu M. Es'ad Talaş yazmaktaysa da 368 bunlar hakkında yeter­li bilgi yoktur. Bu çiniler çok kaliteli İznik çinileri olabileceği gibi XVI. yüzyılda gü­ney doğuda yapılan çinilerden de olabilir.

Hüsreviyye Camii yanında inşa edilen medreseyi görmüş olan Aptullah Kuran bu eser hakkında şunları yazmaktadır: "Caminin batısında yer alan bu medrese zamanımıza mimarisi bozularak ulaşmış bir yapıdır. Bir dershane, dershanenin ba­tı duvarına saplanan L biçiminde önü re-vaklı altı talebe odası ve dershanenin karşısındaki üç gözlü sundurmadan oluşur. Caminin doğusunda görülen ikinci bir dershane ile onun karşısında bulunan üç kubbeli sundurma, eskiden caminin do­ğusunda da benzer bir medresenin var olduğuna işaret eder. Doğudaki medre­senin odaları 1901 tarihli okulun yapımı sırasında kesilmiş ve böylece caminin iki yanındaki simetrik düzen bozulmuştur. Fazlaca basık, oranları bozuk, kaba bir işçiliğin ürünü olan bu ikiz medresede Sinan'ın mimari üslûbunu göremiyor, bun­ların cami tamamlandıktan sonra yerel bir mimar tarafından yapıldığını sanıyo­ruz.369 Bu tarif Evliya Çelebi'nin yazdıklarına pek uymaz. Her­halde aradan geçen zaman içinde Hüsreviyye Camii avlusunu sınırlayan ve renkli mermerlerden sütunları olan revaklı med­reseden fazla bir şey kalmamıştır.

Bibliyografya :

Sâî. Tezkiretü'l-ebniye, s. 28, 81, nr. 58; Tuh-fetü't-mi'mârin (s. nşr Zeki Sönmez, MimarSi-nan İle ilgili Tarihi Yazmalar-Belgeler içinde), İstanbul 1988, s. 85; Evliya Çelebi. Seyahatna­me, IX, 374; Sicill-i Osman'ı, II, 272; J. Sauvaget. Aiep, Paris 1941, s. 234, not 888, İv. XI, XL, XU; E. Egli. Sinan, Zürich-Stuttgart 1954, s. 57-58; Danİşmend, Kronoloji, II, 247-248; M. Es'ad Ta-las, el'Âşârü't-islâmiyue ue't-târihiyyefîHaleb, Dımaşk 1956, s. 130; Aptullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986, s. 99, 281, 340;Semavi Eyice, "İlk Osmanlı Devrinin Dinî-tçtimaî Bir Müessesesi: Zaviyeler ve Zâviyeli Camiler", /FM, XXI (1963). s. 48, rs.57;a.mLf.."Sincanll1-da Sinan Paşa İmareti", VD,X (1973). s. 303-336, rs. 76.HÜSREVŞÂHÎ

Ebû Muhammed Şemsüddîn Abdülhamîd b. îsâ b. Ammûyeh el-Hüsrevşâhî et-Tebrîzî eş-Şâfiî (ö. 652/1254) İslâm âlîmi ve düşünürü.

580 (1184) yılında Tebriz'in yakın köyle­rinden Hüsrevşah'ta doğdu. Hayatı hak­kındaki kısıtlı bilgilere göre İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî geleneğine bağlı olan Fahreddin er-Râzîden kelâm ve fıkıh usu­lü okudu; öğretim faaliyetlerinde hocası­na kalfalık yaptı. Râzî'nin büyük bir hay­ranı olup ona çok saygılı ve bağlıydı. Râ­zî'nin aklî ilimlerde. Gazzâlî'nin ise dinî ilimlerde üstün olduğunu söylerdi.370 Ri­vayete göre Hüsrevşâhî'nin Dimaşk'ta bulunduğu sırada yanma elinde kitap olan bir adam gelir. Hüsrevşâhî, üzerinde ho­casının hattı bulunan kitabı hürmetle öperek başına koyar.371 Kay­naklarda bu husus onun Râzî'ye bağlılığı­nın kanıtı olarak gösterilmektedir. Ah-med b. Yûsuf el-Fihrî el-Leblî, Hüsrevşâ­hî'nin kendisine Râzî'nin Kitâbü'l-Hamsîn ile Kitâbü'3-Erbcfîn'ini ve el-Muhaşşal îî Hlmi'I-kelâm'irun bir kısmını okuttuğunu söyler. Aynı müellif, onun Râzî'nin Nihâyetü'I-htkül adlı kitabı çok be­ğendiğini ve bu kitabın benzerinin yazıl­madığı kanaatinde olduğunu bildirir.372 Yine Fihrî. kendi­sinin Hüsrevşâhî'den Seyfeddin el-Âmi-dî'nin el-İhkâm il uşûli'l-ahkâm'ı İle Gazzâlî'nin el-Vecfz'ini okuduğunu bildi­rir.373 Aklî ilimlerin yanı sı­ra Müeyyed b. Muhammed b. Ali et-Tû-sî'den hadis öğrenen Hüsrevşâhî 374 dinî ilimlerle felsefenin nazarî disiplinlerinde zamanın önde gelen âlim-lerindendi. Nitekim İbn Ebû Usaybia'nm kendisinden "şeyh, imam" diye söz ederek felsefe tarihine ilişkin bilgi nakletmesi de 375 bunu göster­mektedir. Ömrünün büyük bir kısmını Dı-maşk'ta ve Kerek'te Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'n-Nâsır Davud'un yanında geçi­ren Hüsrevşâhî'nin 376 özel­likle usul konusunda dersler verdiği kay­naklarda bildirilmekte ve bazı öğrenci­lerinin isimleri zikredilmektedir.377 Hüs­revşâhî 25 Şevval 652'de (8 Aralık 1254) Dımaşkta öldü ve buradaki Kâsiyûn te­pesine defnedildi.

Hüsrevşâhî, hocası Fahreddin er-Râzf-nin ve İbn Sînâ'nın bazı kitaplarını ihtisar etti. Nitekim İbn Sînâ'nıneş-Şifâ3adlı ese­rinin ihtisarını ve Râzî'nin mantığa dair Âyâtü'l-beyyinât'mm tetimmesini (ve­ya telhis) yaptı. Ayrıca Ebû İshakeş-Şîrâ-zî'nin Şafiî fıkhının fürûu konusundaki el-Müiıezzeb'ini ihtisar etti.378 Sübkî, onun İbn Sînâ'nın Kitâbü'l-Makâlât'mı da ihtisar ettiğini söylemekteyse de İbn Sînâ'nın bu adı taşıyan bir eseri yoktur. Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin belirttiğine göre bunun Kitâbü'l-Makâlât değil Kitâbü'1-Makü-lât olması gerekir. İbn Teymiyye, Hüsrev-şâhfnin Râzî'nin takipçilerinden olduğu­nu söyledikten sonra küllîler konusunda­ki geleneksel anlayışla ilgili kuşkuları bu­lunduğunu belirtir ve. "Doğrusu bu konuda neyi kabul edeceğimi bilmiyorum" dediğini nakleder.379Bibliyografya :

İbn Ebû Usaybia, 'üyûnü 't-enbâ', s. 435-436; Ahmed b. Yûsuf el-Fihrî el-Leblî, Fihristü'i-Leb-tf(nşr. Yâsîrı Yûsuf Ayyaş -Avâd Abdürabbih Ebû Zîne), Beyrut 1408/1988, s. 122-124, 126-127; İbn Teymiyye. er-Red 'ale'l-mantıktyy'ın. Lahor 1396/1976, s. 327; İbn Fazlullah ef-Ömerî, Me-sâlik, IX, 93-94; Sübkî. Tabakât, I, 161-162; İbn KâdîŞûhbe. Tabakâtü'ş-Şâficiyye,}\, 108, 171, 190, 218; Ziriklî. ei-Aclâm, III, 288; G. C. Anavva-ti. "Abd al-Hamid b. <İsâ", Elr.,\, 110-111.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə