Hüseyn abbas oğlu ƏSGƏrov

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 51.02 Kb.
tarix29.11.2018
ölçüsü51.02 Kb.

HÜSEYN ABBAS oğlu ƏSGƏROV
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+99412) 539 10 88

İmeyl: huseynasgerov@gamil.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1958-ci ilin oktyabr ayının 14-də Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonunun) Aşağı Uzunoba kəndində anadan olub.

 • 1966-1976-cı illərdə Naxçıvan rayonunun Didivar kənd orta məktəbində təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

 • 1976-1981-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası şöbəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1985-1987-ci illərdə hərbi tərcüməçi kimi ordu sıralarında hərbi xidmətdə olub.

 • 1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1995-ci ildə „Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2003-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2008-ci ildə “Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2012-ci ildə professor elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1981-1984-cü illərdə Sabirabad rayonunun Axısxa və Surra kənd orta məktəblərində müəllim.

 • 1984-1998-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi.

 • 1998-2001-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 2001-2003-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 2003-2012-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent.

 • 2012-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının professorudur.

 • 2003-2006-cı illərdə Binəqədi Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri.

 • 2006-cı ildən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavinidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Qrammatika problemləri

 • Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

 • Qrammatik təhlilin nəzəri əsasları
TƏDQİQAT SAHƏSİİŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1988, Bakı. Azərbaycan. APİ. Azərbaycan terminologiyası problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 1989, Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 1990, Bakı. Azərbaycan. “Azərbaycan dili müasir mərhələdə” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı. 18-19 may
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 2002, Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası (monoqrafiya). Bakı: BDU, 158 s.

 • 2004, Azərbaycan dili (Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün dərslik). N.Xudiyev, Ə.Abbasovla birlikdə. Bakı: Çaşıoğlu, 128 s.

 • 2006, Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası (monoqrafiya). Bakı: BDU, 448 s.

 • 2014, Dilin leksik sistemində peşə-sənət leksikasının yeri (dərs vəsaiti). Bakı: BDU, 122 s.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2001, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası (proqram, bakalavr səviyyəsi üçün), R.Quliyeva ilə birlikdə. Bakı: BDU, 34 s.

 • 2001, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası (proqram, magistratura səviyyəsi üçün), R.Quliyeva ilə birlikdə. Bakı: BDU, 34 s.

 • 2015, Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (proqram). Bakı: BDU, 12 s.

 • 2015, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. (Proqram). Bakı: BDU, 22 s.


Məqalələr


 • 1988, “Azərbaycan dilində zərgərlik sənəti ilə bağlı terminlər haqqında”. Azərbaycan terminologiyası problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: APİ, s. 44-45

 • 1989, “Zərgərlik leksikası sahəsində nominasiya prinsiplərinin nəzəri əsaslarına dair”. Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, s. 69-72

 • 1990, “Azərbaycan dilində metal emalı ilə bağlı peşə-sənət sözləri”. AMEA-nın Xəbərləri. “Ədəbiyyat, dil və incəsənət” seriyası, № 3, s. 59-63

 • 1990, “Azərbaycan dilinin peşə-sənət leksikasında rus alınmaları”. Dil əlaqələri. Bakı, s. 127-128

 • 1990, “Azərbaycan dilinin peşə-sənət leksikasında zərgərlik terminlərinin yeri”. “Azərbaycan dili müasir mərhələdə” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, s. 68-71

 • 1991, “Azərbaycan dilində zərgərliklə bağlı bəzək adları”. Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri. Bakı: Elm, s. 121-123

 • 1994, “Bir daha zərgərlik terminləri haqqında”. Dil, etnos, etnonimiya. Bakı: Örnək, s. 60-61

 • 1994, “Zərgərlik terminlərinin quruluş-struktur xüsusiyyətləri”. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika. Bakı, s. 82-84

 • 1994, “Azərbaycan dilində zərgərlik terminlərinin yaranma mənbələri”. Tarixi-linqvistik zərgərlik terminlərinin yaranma mənbələri. Bakı, s. 51-54

 • 1995, “Zərgərliklə bağlı sözlərin iştirakı ilə yaranmış frazeologizmlərin etnolinqvistik təsviri”. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika, III buraxılış. Bakı: Mütərcim, s. 36-38

 • 1995, “Dialektlərdə yaşayan zərgərliklə bağlı bəzi sözlər”. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika, IV buraxılış. Bakı: Mütərcim, s. 51-54

 • 1999, “Sırğa” sözünün sirri”. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 1 (23), Bakı, s. 37-40

 • 2004, “Zərgərlik sənəti və peşə leksikası”. Folklor və etnoqrafiya. Beynəlxalq elmi jurnal. № 1. Bakı: Uğur, s. 73-80

 • 2004, “Dilin sosial diferensiasiyası və peşə-sənət leksikası”. Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi araşdırmalar. Elmi-nəzəri məqalələr toplusu. VII buraxılış, № 3-4. Bakı, s. 170-175

 • 2004, “Peşə-sənət leksikası və terminlər”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4. Bakı: BDU, s. 79-87

 • 2005, “Peşə-sənət leksikası və jarqonlar”. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dilçilik məsələləri. № 1 (2). Bakı, s. 88-95

 • 2005, “Azərbaycan dilində Peşə-sənət leksikasının xarakterik xüsusiyyətləri”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı: ADPU, s. 434-442

 • 2005, “Peşə-sənət leksikası və məhəlli dialektizmlər”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı: ADPU, s. 240-259

 • 2005, “Peşə-sənət leksikası və etnoqrafik leksika”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 3. Bakı: ADPU, s. 89-98

 • 2005, “Metal emalı ilə bağlı leksikanın semantik xüsusiyyətləri (dəmirçilik leksikası)”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 3. Bakı: BDU, s. 5-12

 • 2005, “Zərgərlik leksikasının tematik təsnifi”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4. Bakı: BDU, s. 22-27

 • 2006, “Bəzi misgərlik sözlərinin mənşəyinə dair”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı: BDU, s. 18-24

 • 2006, “Peşə-sənət leksikası və loru leksika”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı: ADPU, s. 138-148

 • 2006, “Azərbaycan dilində misgərlik leksikası”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 1. Bakı, s. 49-53

 • 2006, “Azərbaycan dilinin dəriçilik leksikası (dabbaqlıq, papaqçılıq və kürkçülüklə bağlı leksika)”. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər. № 2. Bakı, s. 135-141

 • 2006, “Azərbaycan dilində dəriçilik leksikasının semantik xüsusiyyətləri (başmaqçılıq, çəkməçilik və sərraclıq leksikası)”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 2. Bakı: ADPU, s. 15-22

 • 2006, “Bədii tikmə və boyaqçılıqla bağlı leksikanın semantik xüsusiyyətləri”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 2. Bakı, s. 17-20

 • 2006, “Azərbaycan dilində daş emalı ilə bağlı leksika”. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər. № 3. Bakı, s. 137-141

 • 2006, “Azərbaycan dilində sadə quruluşlu peşə-sənət sözləri”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 3. Bakı: BDU, s. 5-15

 • 2006, “Azərbaycan dilində dulusçuluq leksikasının semantik xüsusiyyətləri”. ADU, Elmi xəbərlər. № 3. Bakı: ADU, s. 23-28

 • 2006, “Peşə-sənət leksikasında alınmalar”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 4. Bakı, s. 18-26

 • 2006, “Mürəkkəb quruluşlu peşə-sənət sözləri”. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər. № 4. Bakı, s. 154-168

 • 2006, “Dəriçiliklə bağlı bəzi sözlərin etimologiyası”. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4. Bakı: ADPU, s. 10-16

 • 2006, “Azərbaycan dilində toxuculuqla bağlı leksika (xalçaçılıq leksikası)”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 5 (53). Bakı, s. 10-13

 • 2006, “Dəmirçiliklə bağlı bəzi sözlərin etimologiyası”. ADU, Elmi xəbərlər. № 7. Bakı: ADU, s. 24-29

 • 2006, “Azərbaycan dilində toxuculuqla bağlı leksika (şalbaflıq, bəzzazlıq və şərbaflıq leksikası)”. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri (hüquq, sosial-ictimai, iqtisad, filologiya və pedaqoji elmlər seriyası). № 17. Bakı, s. 263-268

 • 2006, “Toxuculuqla bağlı bəzi sözlərin mənşəyinə dair”. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri (hüquq, sosial-ictimai, iqtisad, filologiya və pedaqoji elmlər seriyası). № 20. Bakı, s. 172-178

 • 2006, “Düzəltmə quruluşlu peşə-sənət sözləri (adlardan ad düzəldən şəkilçilərlə yaranan sözlər)”. AMEA Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar (foklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). XXVI seriya. Bakı: Səda, s. 140-147

 • 2007, “Ağacişləmə ilə bağlı bəzi sözlərin mənşəyinə dair”. BSU Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı: Mütərcim, s. 27-31

 • 2007, “Dulusçuluqla bağlı bəzi sözlərin mənşəyinə dair”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 2 (56). Bakı, s. 21-24

 • 2007, “Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair”. Terminologiya məsələləri. Bakı: Elm, s. 38-46

 • 2008, “Azərbaycan dilində ağacişləmə leksikası”. Filologiya məsələləri. № 5. Bakı, Nurlan, s. 3-11

 • 2009, “Профессионально-ремесленная лексика и термины”. Bolqarıstanın elmi jurnalı. Sofiya, Bolqarıstan. № 3. s. 50-53

 • 2009, “Структурные особенности профессионально-ремесленной лексики в Азербайджанском языке”. Humanitar elmlərin aktual problemləri. Elmi jurnal. № 6. Moskva, s. 132-135

 • 2009, “О профессионально-ремесленных словах в Азербайджанском языке”. Aspirant və doktorantların elmi jurnalı. № 6. Kursk, s. 110-113

 • 2010, “Azərbaycan metalişləmə sənətkarlığı”. “Yol” Bilim Kültür Araştırma Dergisi. Ankara, s. 19-25

 • 2012, “Ərsin” və “talaşa” sözlərinin etimologiyasına dair”. Folklr və etnoqrafiya. Beynəlxalq elmi jurnal. № 2. Bakı: Uğur, s. 28-32

 • 2013, “Tuğ” sözünün etimologiyasına dair”. Folklr və etnoqrafiya. Beynəlxalq elmi jurnal. № 2. Bakı, s. 36-40

 • 2014, “Metalişləmə ilə bağlı bəzi sözlərin etimologiyası”. Filologiya məsələləri. № 6. Bakı, s. 100-105

 • 2014, “Müəllimin bələdçlik vəzifəsi”. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. № 3. Bakı, s. 55-60

 • 2016, “1993-cü ildən başlanan quruculuq və inkişaf yolu”. Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 18-19 may, s. 3-8

 • 2017, “Peşə-sənət leksikası, termin və ümumişlək sözlər”. Filologiya məsələləri. № 5. Bakı, s. 13-16
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 1 oktyabr tarixli 2468 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür.İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  
 • 2006-cı ildən Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.

 • 2018-ci ildən BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.181. Dissertasiya şurasının üzvüdür.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə