İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya


Cədvəl 14. Likvid aktivlərin strukturuYüklə 1,05 Mb.
səhifə12/13
tarix21.10.2017
ölçüsü1,05 Mb.
#7316
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Cədvəl 14.

Likvid aktivlərin strukturu
4,000

Dövlət qiymətli kağızları3,500
3,000


2,500
Nostro hesabları
2,000


1,500
AMB-dəki hesablar
1,000


500


0
Nağd vəsaitlər
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015İl ərzində likvid

I rüb

aktivlərin orta günlük
Mənbə: AMB

qalığıŞəkil 2.

2015-ci ildə AMB-nin valyuta bazarında

satışları, xalis, mlrd. $

3,90

1.51 1,971,04

I rüb II rüb III rüb IV rübMənbə: AMB

Cədvəl 15: Pul aqreqatları, mln. manat
01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

M0

10459

10153

4776

M1

12737

12830

6897

M2

16435

17436

8613

M3

19289

21566

21319

Mənbə: AMB

Ədəbiyyat


 1. Azərbaycan Respublikasının “Mərkəzi Bank haqqında” Qanunu (10. XII. 2004-cü il).

 2. Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” Qanunu (16.I.2004-cü il).

 3. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

 4. Mərkəzi Bankın illik hesabatları. 2000-2015-ci illər // www.cbar.az

 5. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın 2010-2015-cu il üçün Pul Siyasətinin Əsas İstiqamətləri barədə bəyanatı // http://www.cbar.az

 6. Banklar haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu. – Bakı: Qanun, 2009. – 1092 s.

 7. Ağayev A. Q. Dövlət borcu və onun idarə edilməsi. Bakı, 2012.

 8. Bərxudarov M. İqtisadi təhlükəzlik. Bakı,1999.

 9. Bağırov M. Bank işi. Bakı, 2003.

 10. Bağırov D. A. Mirələm H. Maliyyə. Bakı, 2012.

 11. Vəliyev E.N.. «Qlobal Böhran Dövründə Azərbaycanda Milli İnnovasiya Sisteminin mövcud vəziyyətinin təhlili» // “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. – 27-29 oktyabr 2009. - səh. 117-121.

 12. Vəliyev E.N. “Qlobal böhran və Azərbaycanda antiböhran pul siyasəti” // “Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransı” materialları - 06-07 may 2010 - səh.159-161.

 13. Vəliyev E.N. “Qlobal bank böhranının həllində dövlətin rolu və onun antiböhran proqram modelləri” // Magistrantların X Respublika Elmi konfrans – 27 may 2010. - səh. 201-204.

 14. Vəliyev E.N. “Dövlət idarəetmə sistemində antiböhran tədbirlər paketinin təhlili” // “Qlobal Maliyyə Böhranı və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli” beynəlxalq elmi-praktiki konfrans - 4 iyun 2010. - səh. 255-258.

 15. Vəliyev E.N. “Qlobal bank böhranı: dünya təcrübəsi və Azərbaycan reallığı” // «Azərbaycan iqtisadiyyatında Keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri» müvzusundakı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. - 24-26 iyun 2010. - səh. 673-675.

 16. Vəliyev E.N. “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin ÜmumAvropa təhsil və elm məkanina inteqrasiya prosesləri: modernləşmənin tələbləri kontekstində” // “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” III Beynəlxalq Konqresi. – 15-17 oktyabr 2010. – səh. 225-226.

 17. Vəliyev E.N. «Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi» // “Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: problemlər, inkişaf meylləri” elmi-praktiki konfransı. – 10 noyabr 2010. - səh. 133-135.

 18. Vəliyev E.N. Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəetmə sistemində dayanıqlı ekoloji inkişafın təmin edilməsi” // Materials of international scientific-practical conference “Youth for Ecological Progress”. – 11-12 noyabr 2010. - səh. 20-23.

 19. Vəliyev E.N. «Küresel krizin etkilerine karşı Azerbaycanda uygulanan mücadele tedbirleri» // “Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü-Reel Sektör İlişkisi” mövzusundakı Uluslararası Finans Sempozyomu. – 10 aralık 2010. - səh. 247-252.

 20. Vəliyev E.N. «Qlobal böhran konteksində Dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət» // “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” mövzusunda ümumrespublika elmi-praktik konfransı. - 2-3 fevral 2011. - səh. 34-35.

 21. Vəliyev E.N. «Azərbaycanın milli dövlət modelinin formalaşdırılması zəruriliyi» // “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” ümumrespublika elmi-praktik konfransı. 2-3 fevral 2011. - səh. 68-70.

 22. Vəliyev E.N. «Qlobal böhran konteksində Azərbaycanın bank sektorunda tətbiq olunan modernləşmə xətti» “Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın modernləşmə problemləri: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” Respublika konfransı. – 11 mart 2011. - səh. 63-65.

 23. Vəliyev E.N. «Şəffavlığın təmin olunmasında maliyyə nəzarətinin rolu» // “Gənc alimlərin I Elm festivalı” elmi konfansı. - 13-15 iyul 2011. – səh. 157-160.

 24. Vəliyev. “Azərbaycanda Bank sektorunda maliyyə sabitliyinin təminatı: təhlil və qiymətləndirmə” // Maliyyə və Uçot jurnalı. – 2014 IV buraxılışı - səh. 33-38.

 25. Vəliyev. Bank sektorunda maliyyə sabitliyinin təminatı problemləri // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransı. - 7-8 aprel 2015. - səh 175-179.

 26. Vəliyev E.N. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Iqtisadiyyat xəbərləri jurnalı, V buraxılış 2015, «Maliyyə təhlükəsizliyinin təmina­tında mone­tar siyasətin prioritet istiqamətləri»

 27. Əzizov Y.S. Monetar tənzimləmə. Monoqrafiya. Bakı, 2014, 375s

 28. Məmmədov Z.F. Pul , kredit və banklar. Dərslik . Bakı, 2010.

 29. Məmmədov Z.F. Azerbaycan Respublikasinda Pul-kredit si­yasətinin başlıca istiqametleri//Pul-kredit munasibetlerinin tek­mil­les­di­ril­me­si­nin elmi-praktiki problemleri. - Baki, Az.Dİİ. - Noyabr 24-25, 1999. 1 п.л.

 30. Məmmədov Z.F. Dunya tecrubesi kontekstinde əmanet sigorta sistemi // Az.MEA RH.elmi-praktiki semiraninin materiallari. - Baki: DQM, 25-26 may, 2006. С. 177- 181.

 31. Məmmədov Z.F. Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəçilik sis­te­min­də antiböhran siyasət: ümümi problemlər və fərqli yanaşmalar// «Qlobal maliyyə böh­ranı və dövlət idarəçilik sistemində antiböhran siyasəti: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli». Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 04 iyun 2010.

 32. Muradov Ə.C. Qlobal maliyyə-iqtisadi böhranı: bazar iqtisadiyyatının uğursuzluqları yoxsa bazar iqtisadiyyatının uyğunlaşması «Qlobal maliyyə böhrani və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli». Beynəlxalq elmi-praktiki konfransin materialları. 04 iyun 2010, Bakı – Azərbaycan. Bakı, – 2010. S. 151-158.

 33. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// Вопросы экономики.- 1994.- № 12.

 34. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: ДИС, 2005.

 35. Албегова И. М. Государственная экономическая политика. - М.: ДИС, 1998.

 36. Арсентьев М. Экономическая безопасность // Обозреватель. 1998. - №5.

 37. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения// Вопросы экономики.- 1994. № 12,

 38. Ахметов Л.А., Виноградов А.И. Кредитно-денежная политика России в концепции экономики знаний. Путеводитель предпринимателя. 2015. № 25. С. 42-50.

 39. Асалиев A.M. Макроэкономика: показатели экономической безопасности и их пороговые значения. М.: Экономика и финансы: Информ.-изд. фирма "Триада", 2002.

 40. Афонцев С. А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу//Мировая экономика и международные отношения. 2002.-№ 10.

 41. Бабичева Ю.А., Мостовая Е.В. Российские банки: проблемы роста и регулирования. М.: Экономика, 2006.

 42. Банковское дело и финансирование инвестиций / Под ред. Н. Брука. Т. 1. -4.1. - ИЭР Всемирный банк, 1995.

 43. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты / Словарь терминов и определений. Изд. 2-е, доп. М.: МГФ «Знание», 1999.

 44. Блинов Н., Кокарев М., Крашенинников В. Об обеспечении экономической безопасности России // Экономист. 1996. № 4

 45. Бурцев В.В. Основные условия государственной финансовой безопасности //Экономист.- 2001.-№9.

 46. Бурцев В.В. Факторы финансовой безопасности России //Менеджмент в России и за рубежом.- 2001,- №1.

 47. Бухвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии, показатели//Вопросы экономики,- 1994.-№ 12.

 48. Бурлачков В.К. Эволюция денежного механизма и эффективность политики банка России. Экономист. 2015. № 5. С. 76-80.

 49. Валиев. Э. Н “Антикризисная политика Центрального банка Азербайджана”//«Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики».4(15).17-18 февраль 2011.с. 113-116.

 50. Валиев. Э. Н. “Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы Азербайджана в условиаx глобализации” // «Совроменные финансовые рынки: стратегии развития» Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. - 18-19.04.2013. - cтр. 237-239.

 51. Валиев Э. Н.. “Обеспечение устойчивости и безопасности национальной платежной системы Азербайджана” // Вестник (V) 2014. - cтр. 40-46.

 52. Виноградов А.И. Концептуальные подходы к формированию новой кредитно-денежной политики современной России. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2014. № 4 (52). С. 312-318.

 53. Ведута Е.Н. Экономическая безопасность Российской Федерации. М.: Изд. Государственной думы, 1997.

 54. Вечканов С. Г. Экономическая безопасность. СПб.: Вектор, 2005.

 55. Веприкова М.Ю. Количественные ориентиры денежно-кредитной политики, денежная программа. Экономика и социум. 2014. № 4-2 (13). С. 97-99.

 56. Вячина И.Н. Основные инструменты кредитно - денежной политики Центрального банка // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2015. № 6-1. С. 75-78.

 57. Винников А.С. Банк России и банковская безопасность // Регион. 1997. № 2

 58. Владимиров Ю.И., Павлов А.С. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности Российской Федерации//Безопасность.- 1994.- №3.

 59. Долан Э.Д. Денежно- кредитная политика. СП.2001.

 60. Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М.: Издательство «Евразия», 1997.

 61. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003.

 62. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России // Экономист. 1995,-№10.

 63. Горюнова Н.П., Минакир П.А. Финансовые кризисы на развивающихся рынках. М.: Наука, 2006.

 64. Данилевский Ю. А. Влияние глобализации на экономику и финансы. // Финансы,- 2003.- № 5.

 65. Давыдов А.Ю. Денежная политика администрации Обамы. США и Канада: экономика, политика, культура. 2014. № 9 (537). С. 3-20.

 66. Дауталиева Г.Н. Современные тенденции в исследовании макроэкономического влияния кредитно-денежной политики. Инновационная экономика. 2015. № 2 (3). С. 4.

 67. Долженкова Л.Д. Кризисы и реформы. - М.: Логос, 2004.

 68. Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. М.: Экономика, 2005.

 69. Иванов Д.Н. Экономическая безопасность в банковской сфере. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2002.

 70. Илларионов А. Н. Как был организован российский финансовый кризис // Вопросы экономики. 1998. № 11-12;

 71. Ипполитов К. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. - М.: РСПБ, 1996.

 72. Keyнс C.M. Общая теория занятости, процента и денег. Москва, 1991.

 73. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денеж­но-кредитной и финансовой политике: Декларация принципов // Междуна­родный валютный фонд// Вестник Банка России. 1999. № 83.

 74. Колосов А.В. Экономическая безопасность. М.: Финстатинформ, 1999.

 75. Ковалева А.В. Денежная политика в России: сущность и тенденции развития.

 76. Коробейников О.М. Проблемы трансмиссии денежных и кредитных ресурсов в контексте проведения денежно-кредитной политики. Известия Нижневолжского Агро университетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2015. № 2 (38). С. 246-251.

 77. Константинов Ю.А., Ильинский А.И. Финансовый кризис: причины и предложения-М.: Финстатинформ, 1999.

 78. Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования. М.: Издательство РАГС, 2005.

 79. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М, 2016.

 80. Лазаренко Р.П. Функционирование независимой денежной политики в Европе в последние годы. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. № 13. С. 17-25.

 81. Левина И. Г. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов //Вопросы экономики, 2006. № 9.

 82. Лыкшин С. Развитие экономики России и ее реструктуризация как гарантия экономической безопасности // Вопросы экономики. -1994.-№12.

 83. Любимцев Ю., Логвина А. Концепция финансовой безопасности //Экономист.-1998.- № 3.

 84. Любимцев Ю.И. Финансовая политика: российский путь. М.: Издательство РАГС, 2005.

 85. Мамедов З.Ф. Финансовый кризис и антикризисная политика.- Palmarium Academic Publishing. - Германия, 2013. -141 с.

 86. Мамедов З. Ф. Банковский кризис как катализатор процесса реформирования банковской системы: мировые тенденции и российская практика: диссертация доктора экономических наук: 08.00.10 / СПбГЭФ. - Санкт-Петербург, 2006.

 87. Мамедов З.Ф. Антикризисная политика в банковской сфере: Турция
  Yüklə 1,05 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin