Kamu ihale kurul karariYüklə 226,03 Kb.
səhifə2/4
tarix18.01.2018
ölçüsü226,03 Kb.
#38893
1   2   3   4

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

            Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

 İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.

45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir. ...” açıklaması yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 49 isteklinin teklif verdiği, idare tarafından hesaplanan 31.356.262,53 TL sınır değerin altında geçerli teklif sahibi 22 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 17 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklama sunan 5 isteklinin (Okyanus Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi, Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Abu Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi, Abm Yol İnşaat Turizm Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Genel İnş.Ltd.Şti. İş Ortaklığı, Türen İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm. Maden. Tic. Ltd. Şti.)yapmış oldukları açıklamaların idare tarafından, mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle kabul edildiği ve tekliflerinin geçerli sayıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerden Okyanus Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi üzerine ihalenin bırakıldığı ihale komisyon kararından anlaşılmıştır. 

            İhale komisyonu tarafından hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/gruplarının belirlendiği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının, kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan TB- 1, TB-02, TB-04, TB-15, TB-18, TB-23  poz numaralı iş kalemi/grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlendiği,

 

Açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edildiği, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için açıklama istenilmeyeceğinin belirtildiği, TB-04 ve TB-23 iş kalemi/grubu analizleri için tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşan en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlendiği ve tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmediği, bahsedilen tutarı aşan analiz girdilerinden açıklama istenileceğinin belirtildiği, analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, işçilikler için açıklama istenildiği anlaşılmıştır.           

            İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında ve teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenilecek iş kalemlerine yer verildiği ayrıca iş kalemlerinin alt analizlerinde açıklama istenilecek ve açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği görülmüştür.

 

27.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararında sınır değerin 31.356.262,53 TL olarak hesaplandığı, bu aşamadaki geçerli tekliflerin www.kik.gov.tr adresindeki “yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına girilmesi sonucunda da aynı sonuca ulaşıldığı dolayısıyla sınır değerin idare tarafından doğru hesaplandığı anlaşılmıştır. 

            İdare tarafından, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden TB-01, TB-02, TB-04, TB-15, TB-18, TB-23 iş kalemlerinin açıklanması istenilmiştir.

 

a)İhale üzerinde bırakılan istekli olan Okyanus Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde; 

Açıklama istenilen “TB-01 Açıkta kazı yapılması ve Nakli” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdi miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücretin üzerinde, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu nakliye bedelinin üzerinde açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

Açıklama istenilen “TB-02 Barajlarda silindirle sıkıştırılmış beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücretin üzerinde açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı, “Kırmataş” ve “Konkasör Kumu” girdileri hariç analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgiye açıklama kapsamında yer vermediği, 

            “Kırmataş” ve “Konkasör Kumu” girdilerinin açıklamaları kapsamında Abdullah Alemdar İnş. San A.Ş. den proforma fatura alındığı, proforma faturada meslek mensubunun iletişim bilgilerini gösterir kaşe ve Türmob kaşesi olduğu, proforma faturanın altında yer alan ibarenin “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yazıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ifadeye doğru şekilde yer verilmediği, maliyet/satış tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği anlaşıldığından alınan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı dolayısıyla söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

Açıklama istenilen “TB-04 Barajlarda açıkta beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, iş kaleminin tamamı için Su Yüklenim İnş. Ltd. Şti. den alınmış fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifi üzerinde meslek mensubunun iletişim bilgilerini gösterir kaşe ve Türmob kaşesi olduğu, fiyat teklifinin sonunda yer alan ibarenin “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yazıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ifadeye doğru şekilde yer verilmediği, maliyet/satış tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği anlaşıldığından alınan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı diğer taraftan idarenin anılan iş kalemi için analiz düzenlediği ve bu analiz formatını ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere verdiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunması gerektiği, anılan isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde 3’üncü kişilerden fiyat teklifi alarak açıkladığı, fiyat teklifinde iş kaleminin girdilerinin tamamına dair bilgilere yer verilmediği dolayısıyla sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, 

            Açıklama istenilen “TB-15 Baraj imalatları bünyesine giren çimento” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere göndermiş olduğu analiz formatında anılan iş kalemi için “çimento bedeli nakliye dahil(proforma faturadan)” denildiği, anılan isteklinin de söz konusu iş kalemine ait açıklamaları kapsamında Aşkale Çimento San. T.A.Ş. dan alınmış proforma fatura sunduğu, proforma faturanın sonunda yer alan ibarenin “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yazıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ifadeye doğru şekilde yer verilmediği, maliyet/satış tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği anlaşıldığından alınan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı dolayısıyla sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

            Açıklama istenilen “TB-18 Enjeksiyon deliği açılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, iş kaleminin tamamı için Jeomir Mühendislik-Müşavirlik-Reklam’dan alınmış fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifi üzerinde meslek mensubunun iletişim bilgilerini gösterir kaşe ve Türmob kaşesi olduğu, idarenin anılan iş kalemi için analiz düzenlediği ve hem ihale dokümanında hem de aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere bu analizi gönderdiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunması gerektiği, anılan isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde 3’üncü kişilerden fiyat teklifi alarak açıkladığı, fiyat teklifinde iş kaleminin girdilerinin tamamına dair bilgilere yer verilmediği dolayısıyla sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,           

Açıklama istenilen “TB-23 Yolarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücretin üzerinde açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine yer vermediği anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı ihale üzerinde bırakılan istekli olan Okyanus Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

b)Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde;

 

Açıklama istenilen “TB-01 Açıkta kazı yapılması ve Nakli” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu nakliye bedelinin üzerinde ve karayollarının formülünü kullanarak açıkladığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış olan rayiçleri kullandığı, söz konusu rayiçleri poz numaraları ile belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesindeki açıklama gereği söz konusu rayiçlere ilişkin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu, 

Açıklama istenilen “TB-02 Barajlarda silindirle sıkıştırılmış beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelinin toplamını idarenin belirlemiş olduğu nakliye bedelinin üzerinde ve karayollarının formülünü kullanarak açıkladığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış olan rayiçleri kullandığı, söz konusu rayiçleri poz numaraları ile belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesindeki açıklama gereği söz konusu rayiçlere ilişkin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin sunulmasına gerek olmadığı, anılan listede Karayollarının yayımladığı rayiçlere ilişkin de poz numaraları ile belirtmek suretiyle kullandığı girdilere yer verdiği anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu,

 

Açıklama istenilen “TB-04 Barajlarda açıkta beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu mesafeden fazla ve karayollarının formülünü kullanarak açıkladığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış olan rayiçleri kullandığı, söz konusu rayiçleri poz numaraları ile belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesindeki açıklama gereği söz konusu rayiçlere ilişkin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu, 

Açıklama istenilen “TB-15 Baraj imalatları bünyesine giren çimento” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, idarenin söz konusu iş kalemine ait analizde çimento bedeli nakliye dahil proforma fatura ile açıklama yapılabileceğini düzenlediği, anılan isteklinin söz konusu iş kalemini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.008/2D poz numaralı Çimento Bedeli ve Karayollarının 09.001/K poz numaralı Çimentonun taşınması, boşaltılması ve istifi rayiçlerini kullandığı ve analizde poz numaraları ile birlikte belirttiği, nakliye mesafesi Gümüşhane çimento fabrikasından alındığı ve 90 km olarak hesaplandığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu,

 

Açıklama istenilen “TB-18 Enjeksiyon deliği açılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit açıkladığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış olan rayiçleri kullandığı, söz konusu rayiçleri poz numaraları ile belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesindeki açıklama gereği söz konusu rayiçlere ilişkin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu, 

            Açıklama istenilen “TB-23 Yolarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit açıkladığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış olan rayiçleri kullandığı, söz konusu rayiçleri poz numaraları ile belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesindeki açıklama gereği söz konusu rayiçlere ilişkin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşıldığı, nakliye bedelini ise Karayollarının 07.005/K-1(Nakliye-Kazının depoya taşınması) ve 07.004/K (Yarma ve yan ariyet kazılarının taşınması) poz numaralarını kullanarak açıkladığı ve idarece öngörülen nakliye tutarından fazla nakliye tutarı öngördüğü anlaşıldığından söz konusu iş kalemi için yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.           

c)Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Abu Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde;

 

            Açıklama istenilen iş kalemlerinden TB-01, TB-02, TB-04 ve TB-23 numaralı iş kalemleri için bir tane proforma fatura ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, TB-15 numaralı iş kalemi için bir adet proforma fatura ve TB-18 numaralı iş kalemi için de bir adet proforma fatura sunduğu, 

            Dört iş kalemi için sunmuş olduğu proforma faturanın Mehmet Akif Ersoy İnş. Taah. Pet. Ür. Güv. Hiz. Mad. ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti.den alındığı, faturada SMMM’nin iletişim bilgilerinin olduğu kaşe ve TÜRMOB kaşesinin olduğu, proforma faturanın altında yer alan ibarenin “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yazıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ifadeye doğru şekilde yer verilmediği, maliyet/satış tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği ancak proforma faturanın ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, düzenlenen tutanağın Mehmet Akif Ersoy İnş. Taah. Pet. Ür. Güv. Hiz. Mad. ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan proformanın eki 10.12.2015 tarih ve 2015/22 sayılı maliyet/satış tutarı tespit tutanağı olduğu, söz konusu tutanağın Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlenen standart forma uygun olmadığı, ayrıca anılan dört iş kaleminin her biri için idare tarafından ayrı ayrı analiz düzenlendiği ve bu analiz formatlarının hem ihale dokümanı kapsamında hem de aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere verildiği dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatlarında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunmaları gerektiği ancak anılan isteklinin sunmuş olduğu proforma faturada söz konusu girdilerin tamamına ilişkin açıklamalara yer verilmediği anlaşıldığından anılan isteklinin TB-01, TB-02, TB-04 ve TB-23 numaralı iş kalemlerine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

            Açıklama istenilen “TB-15 Baraj imalatları bünyesine giren çimento” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere göndermiş olduğu analiz formatında anılan iş kalemi için “çimento bedeli nakliye dahil(proforma faturadan)” denildiği, anılan isteklinin de söz konusu iş kalemine ait açıklamaları kapsamında Aşkale Çimento San. T.A.Ş.dan alınmış proforma fatura sunduğu, proforma fatura üzerinde proforma faturada Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ibareye yer verilmediği, proforma faturada meslek mensubuna ilişkin herhangi bir kaşe ve imza bulunmadığı anlaşıldığından alınan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı,


Yüklə 226,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə