Kamu ihale kurul karariYüklə 226,03 Kb.
səhifə4/4
tarix18.01.2018
ölçüsü226,03 Kb.
#38893
1   2   3   4

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.…” hükmü,

 

            Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.(2) Bu tutar;

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahilhakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden,

ç) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

d) Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden,

e) Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

f) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden,

belirlenir.

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

…” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3)İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6)İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(3)Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.(4) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.

(5) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işe ilişkin iş deneyimini gösteren belge tutarı, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir. Bu tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.” hükmü,

 

İdari Şartname'nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartnamenin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.6’ncı maddesinde “11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi - Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı olan Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin iş deneyimini tevsik amacıyla “Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Limited Şirketi” adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü-Balıkesir tarafından düzenlenmiş, “Çanakkale-Çan Karakoca Göleti ve Sulaması” işine ait, 1998 yılı birim fiyatları ile 1.300.648,79 TL belge tutarlı yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu görülmüştür.

 

İhaleyi yapan idare olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğünün iş deneyim belgesini düzenleyen idare olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğu yazışmadan, Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin 1.227.366,03 TL (1998 Birim Fiyatları ile) tutarının Gölet inşaatına ait olduğu anlaşılmıştır. 

İdari Şartname düzenlemeleri ve özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesi  dikkate alındığında, Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi - Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı olan Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin, iş ortaklığı olarak ihaleye sunmuş oldukları teklifin en az %80’i oranında iş deneyim belgesi sunması gerektiği, iş ortaklığı olarak ihaleye 29.579.175,00 TL teklif sundukları, sunulan teklifin %80’inin 23.663.330,00 TL olduğu, Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, benzer işe uygun olan “Gölet İnşaatı”na ilişkin tutarın güncellenmesi sonucunda elde edilen tutarının 23.663.330,00 TL’den fazla olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak: 

     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

            Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü, 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikâyet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

 

“Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü, 

          Aynı Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

          (2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

          (3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

 

12.01.2016 tarihli komisyon kararıyla Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi - Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı olan Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin tutarının İdari Şartnamede istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan karar üzerine Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi tarafından iş deneyim tutarlarının yeterli olduğu, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği yönünde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, diğer taraftan başvuru sahibi istekli olan Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin anılan komisyon kararında belirtilen diğer hususlardan olan, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin sunmuş oldukları açıklamaların mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, 

İdarenin, birinci komisyon kararına yönelik yapılan şikâyetlere verdiği cevapta, Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin iddiasını, sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle reddettiği, Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin iddiasına yönelik ise tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi kararı aldığı,

 

Başvuru sahibi istekli Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin, itirazen şikâyet dilekçesine, idareye şikâyet dilekçesinde yer verdiği aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiasına ek olarak Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi - Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı olan Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddiasını ve Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin iş deneyim tutarının yeterlik kriterini sağlamadığı iddiasını, şikâyet dilekçesi sonrasında idare tarafından alınan karar üzerine hak kaybına uğradığı iddiasıyla doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusu olarak eklediği anlaşılmıştır. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde doğrudan Kuruma başvuru yapılabilecek haller dışında, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği, başvuru sahibi isteklinin 18.01.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuruda  “Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi - Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı olan Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği” iddiasına yer vermediği, 08.02.2016 tarihinde idareye ikinci şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu iddiaya ikinci başvuruda yer verdiği, ancak başvuru tarihinden sonra, idarenin şikayeti cevaplama süresi olan 10 günlük süre dolmadan,  idarenin cevap süresi beklenmeden 08.02.2016 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır. 

            Başvuru sahibi istekli’nin 4’üncü iddiası kapsamında yapılan inceleme neticesinde,

 

            Maşuk Akduman-Biroğlu İnş.Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları iş deneyim belgeleri incelendiğinde, 

            Pilot ortak olan “Maşuk AKDUMAN”, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Maşuk AKDUMAN adına düzenlenmiş, “Alpaslan I Barajı ve Hes İnşaatı” işine ait, 562.537,27 TL (1994 yılı birim fiyatları ile) tutarlı iş denetleme belgesi sunduğu görülmüştür.

         

          Özel ortak olan Biroğlu İnş.Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP 15.Bölge Müdürlüğü tarafından “Maşuk Akduman-Biroğlu İnş. Hafriyat Nak. Tur. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı” adına düzenlenmiş, “YAS Besleme Bentleri” işine ait, 18.806.836,80 TL tutarlı yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu, söz konusu belgede Biroğlu İnş.Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti.nin %49 ortakla özel ortak olduğu, buna bağlı olarak anılan firmanın yeterlik kriteri olarak sunmuş olduğu iş deneyim tutarının 9.215.350,032 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari Şartname’de “11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak kabul edilecektir” denilerek Tebliğin A.VIII. grubundaki işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, söz konusu iş ortaklığında özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin “YAS Besleme Bentleri” işine ait olduğu, “Bent”lerin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A.IX. grubunda yer aldığı, dolayısıyla özel ortak olan Biroğlu İnş. Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

          Söz konusu iş ortaklığının özel ortağı olan Biroğlu İnş. Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı dolayısıyla mevzuat gereği pilot ortağın İdari Şartnamede istenilen iş deneyim tutarının tamamını, özel ortağın ise %40’ını sağlaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Maşuk Akduman-Biroğlu İnş.Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 33.473.414,80 TL teklif sundukları, teklifin %40’ının 13.389.365,92 TL olduğu anlaşılmıştır. 

          Pilot ortak olan Maşuk AKDUMAN’ın, sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu, güncellenmiş tutarının 191.305.665,82 TL olduğu, sunulan iş deneyim belgesinin İş Denetleme belgesi olduğu, mevzuat gereği İş Denetleme belgelerinin beşte bir oranında değerlendirmeye alınabileceği, güncellemiş tutarın beşte birinin 38.261.133,164 TL olduğu, İdari Şartname düzenlemesine göre Özel Ortağın benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunması durumunda pilot ortağın en az sunulan teklif tutarına eşit tutarda iş deneyim belgesi sunması gerektiği, söz konusu İş Ortaklığında pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının sunmuş oldukları teklif tutarından fazla olduğu, dolayısıyla Pilot Ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının güncellenmiş tutarının İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmıştır.

 

          Özel ortak olan             Biroğlu İnş.Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, kendilerine ait olan 9.215.350,032 TL kısmının güncellenmiş tutarının 10.923.112,60 TL olduğu, dolayısıyla benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunan özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının teklif tutarlarının %40’ından az olduğu için yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılmış olup Maşuk Akduman-Biroğlu İnş. Hafriyat Nak. Turz. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sunan Okyanus Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi, Abu Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi, Abm Yol İnşaat Turizm Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Genel İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Türen İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm. Maden. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle, Maşuk Akduman-Biroğlu İnş. Hafriyat Nak. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarlarının İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması, yeterlik kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin sınır değer hesaplanırken dikkate alınmadan yeniden sınır değer hesaplanması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi. 

 


Hamdi GÜLEÇ

Başkan


 

Şinasi CANDAN

II. BaşkanOsman DURU

Kurul ÜyesiErol ÖZ

Kurul Üyesi 

Köksal SARINCA

Kurul ÜyesiDr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul ÜyesiHasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi 

Mehmet ATASEVER

Kurul ÜyesiOğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi 

 

 Formun Altı
Yüklə 226,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin