Kira sözleşmesiYüklə 54,44 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü54,44 Kb.
#47676

KİRA SÖZLEŞMESİI- TARAFLAR  1. KİRALAYAN : Orman Genel Müdürlüğü ( OGM )

(Kiraya Veren) Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü

(Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:24 BURDUR)


  1. KİRACI : …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………
II- KİRA KONUSU

Burdur İli Merkez İlçeye bağlı Gökçebağ Köyü sınırları içinde 333.661 m² Devlet Ormanı üzerinde bulunan ( 39 pafta 5655 parsel ) ve Orman Genel Müdürlüğü Özel Bütçe Sabit Kıymetlerine alınan eski Burtrak Traktör fabrikasının kurulduğu 333.661 m² saha ve üzerinde bulunan 18 adet 26.037,48 m² kapalı alanlı bina ve tesisi ile 59.626 m² yol ve otoparktan oluşan tesislerin ve müştemilatının fabrika kuruluş amacına uygun olarak traktör, ön yükleyici v.b. üretmek amacıyla 29 (yirmidokuz) yıl süreyle kiralanmasıdır. Kira konusu yerin koordinatları ekte belirtilmiştir.III- KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KULLANILMA ŞEKLİ
Kiralanan taşınmaz ve müştemilatı: Kiralanan üzerinde; traktör, ön yükleyici v.b. üretmek ve mevcut tesisler ile müştemilata kalıcı ilaveler yapmamak şartıyla, konuyla ilgili makine üretim tesisleri ve teçhizat kurmak, mevcut tesislerin bakım onarım ve tadilatlarını yapmak ve üretilen ürünleri pazarlamak üzere kullanılacaktır.

Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeden doğan haklarını ve belirtilen gayrimenkulleri üçüncü şahıslara devir ve sözleşmeyi ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen kiralayamaz, gayrimenkulleri amaç dışında kullanamaz, kullandıramaz.


IV- TARAFLARIN BİRBİRLERİNE YAPACAKLARI İHBAR VE İHTARLAR
Taraflar birbirlerine yapacakları ve hukuki sonuç doğuracak her türlü ihbar, ihtar ve irade beyanlarını imza karşılığı veya noter aracılığı ile belirtilen adreslere yaparlar.

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

V- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kiracı, Orman Genel Müdürlüğünün iş bu sözleşme metninde yer alan gayrimenkullerini, Burtrak Traktör Fabrikasının kuruluş amaç ve faaliyetleri içerisinde kalmak şartıyla; Traktör, ön yükleyici v.b. üretim amaçlı olarak kullanacaktır. Yapılacak yatırım veya faaliyetlerin belirtilen amaca uygunluğunun denetimi OGM’ye aittir. OGM bu denetimi kuracağı bir komisyon veya görevlendireceği diğer birimleri kanalıyla yapabilecektir.

b) Kiracı, yapacağı yatırım, tesis ve ıslah çalışmalarına ilişkin her türlü izin ve ruhsatı, izin ve ruhsatın özelliğine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden almak zorundadır. Kiralayan, bu izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu değildir. İzin ve ruhsat alınmamasından dolayı gelebilecek her türlü cezai sorumluluk kiracıya aittir.

c) Kiracı, kiralamış olduğu arazi üzerindeki bina-tesis, yol ve otopark, enerji nakil hattı, kanalizasyon, telefon hattı, kanallar v.b gibi sabit tesisleri teslim aldığı şekilde korumayı, idame ettirmeyi, gerekli bakımları sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu bina ve tesisatlarda yıkılma tehlikesi geçirenler veya zaman içerisinde yıprananlar kiracı tarafından tamir ettirilir. Herhangi bir binanın yıkım kararını vermeye OGM yetkilidir. İzinsiz yapılan yıkım ve her türlü tadilatlar için bu sözleşmenin XI. Maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Arazi üzerindeki ENH, yol, su ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinde kanuni mecburiyetin dışındaki değişiklikler OGM’nin iznine tabidir.

d) Kiralanan gayrimenkul ve eklentileri ile mütemmim cüzleri üzerinde kiracının hata ve kusurundan doğan hasarlara karşılık olarak OGM’nin tazmin talebi saklıdır.

e) Kiracı, kiralanana üçüncü şahısların tecavüz etmesi halinde, gerekli önleyici tedbirleri yasal çerçevede almak ve durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

f) Kiracı, kiralayanın üçüncü şahıslara karşı gayrimenkul mal hukukundan veya bina ve inşaat malikinin veya kanundan doğan sorumluluklarının karşılığı olan tazminat borcunu üstlenir.

g) Kiracı, kiralanana dahil gayrimenkulleri başkasına kiralayamaz, devredemez, bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Kiracının bunları yapabilmesi OGM’nin iznine tabidir.

h)Üçüncü şahıslara karşı gayrimenkul ve tesislerle ilgili her türlü kira, intifa, sulh, ibra ve feragat yetkisi sadece OGM’ye aittir.

i) Kiracı, kira dönemi içerisinde doğabilecek adli, idari ve mali yükümlülükleri kabul eder. Yapacağı faaliyetler ile diğer iş ve işlemlerine ait Sosyal Güvenlik primi, vergi, fon, harç, stopaj ve her türlü mali ve cezai yükümlülükler kiracıya aittir. Kira döneminin sona ermesi bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

k) Kiracının, kiralanan gayrimenkul üzerinde yapacağı faaliyetlerin Burtrak traktör fabrikası amaç ve faaliyetlerine uygunluğunun tespiti ve denetimi OGM’ye aittir. Aykırılığın OGM’ce tespit edilmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı da OGM’indir.

l) Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı faaliyetlerin denetimi sırasında talep edilen her türlü bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. OGM ve Sayıştay’ca yapılacak denetim ve incelemelere esas olmak üzere ilgili kişilerden bilgi ve belge almaları hususlarında yardımcı olunacak, bu çalışmalar için kendilerine gerekli ortam sağlanacaktır.

m) OGM’ye bağlı Burdur Orman İşletme Müdürlüğündeki 39 pafta 5655 parsel de kayıtlı 333.661 m2 saha üzerinde bulunan gayrimenkuller ve bunlara ait altyapı tesislerinin, yer üstü yapılarının, gayrimenkule ait mütemmim cüz ve eklentilerinin kiracı tarafından bütün unsurları ile birlikte her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak OGM’ye iadesinden kiracı sorumlu olacak ve iade işleminde OGM tarafından kiracıya devir ve teslim işleminde izlenen yol uygulanacaktır.

n) Kiracı OGM’nin adını ve amblemini hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Kiracı kiraya konu gayrimenkullerin mevcut fiziki durumunu önceden görerek devralmıştır. Kiracı sözleşme tarihinden sonra tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile hiçbir maddi talepte bulunmayacaktır.

o) Kiracı kiralanan üzerinde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı, kanunların zorunlu kıldığı sigortaları OGM lehine yaptıracaktır.

p) Kiracı, kiralanana ait çevre temizlik vergisi, mevzuattan doğabilecek ödemesi gereken diğer ödemeler ve yükümlülükleri de yerine getirecektir.

r) Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

s) Kiracı, kiralanan alanın sınırları dışında herhangi bir kullanım ya da tasarrufta bulunamaz.

t) Kiracı kiralanan taşınmazlar için gerekli olan elektrik, su, doğalgaz v.b. gibi abone kayıtlarını kendi adına yaptıracaktır. Kira süresi sonunda tüm aboneliklerin borcu kapatılacak ilgili idarelerden borcu yoktur yazısı alınarak kiralanan yer idareye teslim edilecektir.

u) Kiraya konu genel alanın üzerindeki orman ağaçları idarenin izni olmadan azaltılmayacak ancak artırılabilecektir.


VI- KİRALAYANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  1. FESİH HAKKI :

Kanunun öngördüğü ve bu sözleşme ve bu sözleşmenin ek ve tadillerinde gösterilen ihlal hallerinde kiralayanın fesih hakkı vardır. İş bu sözleşme hükümlerine ve eklerine müspet ve menfi aykırılık halleri fesih sebebidir. OGM, aykırılığı öğrendiği tarihten itibaren en kısa zaman içerisinde aykırılığın giderilmesini ihtar eder ve işin mahiyetine uygun bir süre tayin eder. OGM tarafından aykırılığın giderilmesi ihtarı ve uygun süre tayin edilmemesi ne kadar süre geçerse geçsin zımni muvafakat olarak kabul edilemez, defi olarak kullanılamaz.

Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi üzerine OGM ihbarsız fesih hakkını ve tahliye talebini kullanır. Sözleşmeden doğan tazminat, cezai şart talep ve teminatları paraya çevirme hakları saklıdır.


2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

a) OGM kiracı aleyhine kiralananın ayni ile ilgili olarak üçüncü şahıslarca açılan davalara gerek gördüğü takdirde müdahil olmak, kiralanan için açılan bu davada kullanılmak üzere gerekli bilgi ve delilleri vermek zorundadır.

b) OGM kiralananla ilgili olarak gayri menkul hukukundan doğan ihtilafların giderilmesi için gerekli gördüğü takdirde üçüncü kişiler aleyhine dava açar.


VII- KİRA BEDELİ VE ÖDENMESİa) Kira bedeli ilk yıl için ……………….. TL. dir

b) Kira bedeli her yıl TÜİK’nca belirlenen Üretici Fiyatları Endeksine (ÜFE, Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) göre artırılacaktır.

c) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı XI. Maddede belirtilen cezai şarta maruz kalır. Bu süre hiçbir şekilde 2 ayı geçemez. Bu sürenin bitiminde de kiracının ödeme yapmaması durumunda sözleşme fesih edilir. Teminatlar (Kesin ve Ek) ceza olarak irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminatlar kiracının borcuna mahsup edilemez. OGM’nin kira ve sözleşmeden doğan diğer alacakları hükmen tahsil edilir.

d) Tespit olunun kira bedeli net olup, kesilen faturaya KDV ilave edilerek OGM’ye ödenecektir.

e) Kira bedeli her takvim yılı başından 15 Ocak tarihine kadar peşin ödenecektir. Kira sözleşmesinin OGM tarafından haklı feshi veya kiracının haksız feshi halinde kira döneminin tamamlanmasına kadar geçecek süre için peşin ödenen kira bedeli geri istenemez.

f) Kira dönemi takvim yılı başından önceki bir zamanda başlatılır ise, kira ihalede belirlenen yıllık kira bedeli üzerinden, takvim yılı başına kadar geçecek süre için hesaplanarak alınır. Kati teminat ise kira sözleşmesinin X. Maddesinde belirtilen şekilde alınır. Müteakip yılın başlaması ile yeni kira dönemi başlayacağından kira bedeli bir önceki döneme ait kirada geçen aylar için Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen o aylara ait toplam ÜFE oranında artırılarak yeni dönem kira bedeli tespit edilir. Müteakip kira dönemleri için iş bu kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

g) Yıllık kira bedelinin %5’i tutarındaki ağaçlandırma bedeli her yıl, kira bedeli ödeme dönemlerinde Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Gelir Hesabı T.C. Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi TR720001000132362953185003 nolu hesabına yatırılacaktır.

VIII- KİRA SÜRESİ VE SONA ERMESİa) Kira süresi; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak teslim tarihinden itibaren 29 yıldır. Kira müddeti sonunda, o an için mevcut bulunan yasaların uygun olması ve OGM’nin uygun görmesi halinde yeni sözleşme yapılarak kiracılık ilişkisi devam ettirilebilir. Ayrıca kiracının ölümü halinde kanuni mirasçılarının kiracılık ilişkisini sürdürme yönündeki talepleri OGM’ce kabul edildiği takdirde aynı şartlarda kendileri ile sözleşme yapılır.

b) ……. / ….. / ………. tarihinden başlayan her takvim yılı bir kira dönemidir.

IX- TASFİYEa) Kira sözleşmesinin her ne sebepten olursa olsun sona ermesi ile 7 (yedi) gün içinde işletme faaliyeti durdurularak kiralanan, kiralayana teslim edilir.

b) Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zararlar tespit edilir, bu zararların sonradan ortaya çıkması halinde kiracının sorumluluğu devam eder.

c) Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zarar ve ziyanlara karşılık, kiralayan tarafından kiracının hak ve malları üzerinde hapis hakkı vardır.

d) Kira süresi sonunda kiracının tespit edilen bütün borçları ödendikten sonra teminat serbest bırakılır.

e) Kira süresi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

X- TEMİNATLAR
a) Kiracı, bir yıllık kira bedelini peşin olarak ve ihale bedelinin %6’sı olan kesin teminat (her yıl ÜFE (Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranına göre artırılarak) ile, ifaya eklenen cezai şart ve tazminat borcu karşılığı, olabilecek her türlü zarar ve hasarlara karşılık olmak üzere bina ve tesislerin demirbaş kayıt bedeli olan 725.804,00 TL. tutarında ve her yıl ÜFE (Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranına göre artırılan ek teminatı, OGM’ce kabul edilecek gayrikabili rucü, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin ve ek teminat mektubunu en geç bu sözleşme imzalanmadan önce idareye verecektir.

b) Alınan teminatlar zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her takvim yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içerisinde (a) maddesinde belirtilen teminat miktarına tamamlanacaktır. Aksi takdirde ifaya eklenen cezai şart için alınan teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek irat kaydedilecektir.

c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76’ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren kiracı, 15 gün içinde kesin teminatları yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir.

d) Kiracı ………………………………………………………………………….. firmasını temsile yetkiliAdı Soyadı
Adresi
T.C. Kimlik No

1.


2.

bu sözleşmeden doğan ve doğacak olan bütün borçlarından OGM’ye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

e) Kiracı şirket ise; şahısların hisselerini devralanların kira borcundan dolayı OGM’ye karşı müteselsilen sorumlu olacaklarına dair taahhütname vermeleri zorunludur


XI- CEZAİ ŞART
a) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı, geciken kira bedelinin her ayı için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı öder.

b) Kiracı, bina, tesis ve varlıklar üzerindeki tadilat ve değişiklikleri V. maddede belirtilen yükümlülükler çerçevesinde yerine getirmediği takdirde bedeli OGM’ce tespit ve takdir edilmek üzere cezai şart olarak öder.

c) Kiracı OGM’ye yüklenemeyen bir nedenle sözleşmeyi, uygun olmayan bir zamanda mücbir sebepler dışında haksız fesheder ise, toplam teminat (Kesin+Ek Kati) tutarını cezai şart olarak öder.

d) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmazın idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %1’i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.XII- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİTaraflarca kararlaştırılan bu sözleşme Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün onayından sonra noter tarafından tasdik edilerek yürürlüğe girer. Noter masrafları, her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir. Sözleşmenin onaylanmasından sonra takibini Burdur Orman İşletme Müdürlüğü yürütür.

XIII- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ


İş bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğması muhtemel ihtilafların hal mercii Burdur Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

XIV- KİRALANANIN DEVİR VE TESLİMİKira konuları sözleşmenin yürürlük kazanmasından sonra OGM’ce oluşturulacak bir komisyon tarafından tutulacak tutanak ve protokol ile teslim edilir. Bu tutanak ve protokol sözleşmenin ekidir.
Kiralayan ( Kiraya Veren ) taşınmazı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.
İş bu sözleşme 14 maddeden ibaret olup 3 nüsha olarak ..../..../....... tarihinde tanzim edilerek taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşme ihale şartnamesi ile birlikte hüküm ifade eder. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuat hükümleri uygulanır.


KİRALAYAN

KİRACI

(Kiraya Veren)
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
EKLER

:

1- Arazi, Bina ve Tesislere Ait Koordinatlı Gayrimenkul Listesi

2- Fabrika Arazisi Planı ( 2adet )

3- İlan Metni

4- İhale Şartnamesi


Yüklə 54,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin