Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek YüksekokuluYüklə 41.49 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü41.49 Kb.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Ders İçerikleri

Katalog No Ders Adı Kredi AKTS İçerik

9905005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2 2

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması

9406030 Halkla İlişkiler I 2 6

Halkla İlişkiler I dersi tarihsel süreçte ulaşılabilen kaynakları ve örneklerin üzerinde durulduğu, halkla ilişkilerin ilk kez bir disiplin olarak uygulanmaya başlandığı ülkeler ve Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamaları arasında ilişki kurma çabasıdır. Bu içerik üzerine inşa edilmeye çalışılan kuramsal boyut ilerideki görülecek kuramsal ve pratik halkla ilişkiler bilgileri için olması gereken zorunlu bir içeriktir.

9406017 İktisada Giriş 2 4

Temel Kavramlar Talep / Arz ve Piyasa Dengesi Esneklik (Talep Esnekliği, Arz Esnekliği, Fiyat kontrolleri) Tüketici Davranışı Teorisi (Bütçe Doğrusu, Kayıtsızlık Eğrileri, Tüketici Dengesi) Üretim Teorisi: Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem/Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu) Üretim Maliyetleri (Kısa Dönem Üretim Maliyetleri) Mal Piyasası (Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası, Oligopol Piyasası) Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı 9406032 İletişim 2 6 İletişim nedir?-İnsan iletişiminin özellikleri- Toplumsal/Kültürel Sistemler ve İletişimin İşlevleri-Sözlü ve Yazılı anlatım-Sözsüz iletişim-Örgüt İletişimi-Gruplar ve Grup İletişimi-Kişilerarası İletişim-Kültür ve İletişim-Kitle İletişimi

9903309 İngilizce I 2 2

Greeting, Meeting with people To be (am/is/are), Subj. Pron., The Alphabet, Spelling, Countries / Nationalities, Prep. (from) Classroom Objects, (a/an) Who/What/Where/How? Imperatives Poss. Adj. , Poss ‘s,Family, Numbers, Jobs How old? Have got / has got Whose? Prepositions of place (in/on/at) Possessions a/an/the Telling the time Places (near) Description of a room Colours Some/any/no There is/are Countable/Uncountable Nouns Homes/Rooms Lessons / Objects Singular/Plural Nouns Days/Months Can/Can’t Prep. of Time (in/on/at) Adj. /Adv. Ability Food/Drink Shopping Cafe situations Prices

9907003 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 3

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim. 9406033 Temel Hukuk 2 5 Hukuk kavramı, hukuk kaynakları, hukuk dalları, Türk yargı sistemi, Yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler, kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, miras kavramı, mülkiyet, borç kavramı 9901005 Türk Dili I 2 2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

9905006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları 9406036 Genel İşletme 2 3 Temel işletme kavramları ,İşletmelerin Amaçları,işletmenin çevresi ve sınıflandırılması,kuruluş çalışmaları,işletme fonksiyonları

9406031 Halkla İlişkiler II 2 6

Halkla İlişkilerde kullanılan yöntem ve araçların tümü görsel materyal kullanılarak kuram ile uygulama arasındaki kopukluk giderilmeye çalışılır. Diğer taraftan halkla ilişkilerde önemli olan kriz yönetimi yer alır. Ayrıca son yıllarda giderek daha önemli hale gelen destek etkinlikler ya da sponsorluk uygulamaları ve siyasal arenadaki lobicilik ve yöntemleri de yer alır

9903310 İngilizce II 2 2

Favourite sports and sports facilities Present Simple (+) Time Expressions Frequency Adverbs/ Routines / Action Verbs Present Simple (-), (?) When/Why/What time? How often? Hobbies films survey to direction like + -ing, want + to, go to Ordinal Numbers Free Time Activities Favourites “to” (Direction) “What is the weather like?” Seasons Present Con. (+), (-), (?) Time Expressions Prep of Movement (into/out of /up/ down/ through) Clothes Transport (by/on) much/many/ a lot of/ a few How much/How many Prep of Place (next to/near/under/behind/in front of) Animals / Parts of animals must/mustn’t Rules Past Simple was/were (+), (-), (?) Birthdays There was/were Time Expressions Prep (on/in)Meals,Tv programmes

9406034 Kitle İletişim Kuramları 2 5

Kitle Nedir? Kitle kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi, Kitle iletişim teorileri ile ilgili araştırmalar, Sanayi devrimi sonrası dünya tarihi ve iletişim sosyolojisi açısından değerlendirilmesi, Kitle iletişim modellerinin sınıflandırılması, Temel iletişim modellerine giriş, 9406035 Pazarlama Yönetimi 2 5 Pazarlama anlayışı, hedef pazar stratejileri ve seçimi, tüketici davranışları, pazarlamanın çevresi, pazarlama karması elemanları 9406004 Reklamcılık 2 5 Reklamcılığın tanımı, tüketim toplumu, reklamın amaç ve türlerinin tanıtımı, etkililiği ve reklam yayın sistemlerini incelemek.

9901006 Türk Dili II 2 2

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

9406011 Araştırma Yöntemleri 2 3

Bilimsel araştırma türleri, alan araştırması, örneklem teknikleri, ölçme ve ölçekler, veri elde etme teknikleri

9406040 Avrupa Birliği 2 3

Avrupa Birliği düşüncesinin ortaya çıkması, tarihsel süreç içerisinde birliğin geçirdiği değişim. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı. AB’nin ana organlarının görev ve yetkileri. AB’de karar alma süreci. Birliğin şleyiş yapısı. AB parlamentosu, AB Komisyonu, Konseyi, Adalet Divanı ve Sayıştay’ın görev ve yetkileri. Avrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. KAvrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini oluşturan bazı önemli anlaşmalar. Maastricht Antlaşması. Maastricht’in önemi ve teşkilat yapısına getirdiği değişiklikler. Kopenhag Anlaşmasının içeriği. Kopenhag kriterleri. Birliğe üye olmak isteyen devletlerin yerine getirecekleri yükümlülükler. Lüksemburg ve Helsinki Zirveleri ve bu zirvelerde alınan kararlar. Nice Zirvesi. Bu zirvede alınan kararlar. Türkiye AB ilişkileri. AB anlaşmaları bağlamında Türkiye’nin yükümlülükleri. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesiyle birlikte AB ilişkilerinde yaşanan değişme. Gümrük Birliği’nin ekonomik etkileri. Türkiye AB ilişkilerindeki son gelişmeler.

9406020 Davranış Bilimleri 2 3

Davranış kavramı, davranış düzlemi kavramı, davranış bilimleri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, ihtiyaç kavramı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, statü, sosyal statü ve rol kavramları, davranışla ilişkileri, kültür kavramı ve öğeleri, iletişim kavramı, etkileyen faktörler, grup kavramı, normları, türleri, liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları, motivasyon kavramları, motivasyon araçları, etkileri, monotonluk kavramı, nedenleri ve çözüm önerileri, işletmelerde çalışma koşulları ve birey davranışı üzerindeki etkileri, organizasyonel yurttaşlık kavramı.

9733027 Diksiyon ve Beden Dili 2 3

Konuşma kavramı, konuşmayı bozan etkenler; iyi bir konuşmacının nitelikleri; konuşma eyleminin dört temel ögesi; diksiyon kavramı, diksiyonun amaçları ve yararları; ses özellikleri, üslûp özellikleri; beden dili; konuşma türleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması; yazılı anlatımın temel nitelikleri ve aşamaları; yazılı anlatımın unsurları ve kaynakları; paragraf türleri, yazılı anlatımda konuya başlama teknikleri; yazılı anlatımda düşünceleri sıralama teknikleri; yazılı anlatımda düşünceleri geliştirme teknikleri; sözlü anlatım türleri (nutuk, panel, sempozyum, mülakat); sözlü anlatım türleri (konferans, açık oturum, röportaj, seminer). 9406053 Doğa Turizmi 2 3 Doğa turizmi yaparken dikkat edeceği konuları öğrenir alet ve edavatları tanır ve doğa turizmiyle ilgili detayları öğrenir.

9406005 Fotoğrafçılık 2 4

Fotoğraf makinası mekanizmasının nasıl çalıştığının anlaşılması. Fotoğraf makinası çeşitleri, bölümleri ve aparatlarının öğrenilmesi. Fotoğraf çekiminde kullanılan ışık teknikleri ve fotoğraf üzerindeki etkisinin öğrenilmesi. Fotoğrafta kullanılan kompozisyon çeşitlerinin tanıtılması. Fotoğrafta çekiminde kullanılan çekim tekniklerinin anlatılması.

9406038 Girişimcilik ve Kobi 2 3

Girişimcilik süreci, özellikleri, becerileri, uluslararası ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere ilişin kuruluş, fizibilite çalışmaları ile sorun ve çözüm önerileri. KOSGEB tarafından geliştirilen “Girişimcilik Uygulama Çalışmaları”nın gerçekleştirilmesi

9733023 Halk Oyunları 2 3

Türkiye'de oynanan halk oyunlarının bölgelere göre yayılması ve türlerinin bilinmesi. Halk oyunlarında ( Eklemlere göre ) kullanılan temel hareketler. Başın yapmış olduğu, Vücudun yapmış olduğu, kollar ve bacakların yapmış olduğu hareketler. Oyun figürlerinin başlangıç hareketlerine göre isimlerinin öğretilmesi.( Basma, çökme, dönme, sıçrama, zıplama ,sekme) Oyun müziklerinin öğretilmesi ve müzik yapısıyla figür özelliğini birleştirmek..

9406037 Halkla İlişkiler Kampanyası 2 3

Öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir.

9406013 İnsan Hakları 2 3

İnsan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi… İnsan haklarının sınıflandırılması, I. Kuşak haklar, II. Kuşak haklar, III. Kuşak haklar, İnsan haklarının uluslararası planda korunması… Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Belgeleri.. İnsan haklarının bölgesel planda korunması… İnsan haklarının ulusal boyutta korunması… insan hakları ve demokrasi ilişkisi…

9406019 Mesleki Yabancı Dil 2 3

Konuşma, Dinleme, Anlama,Yazma, Okuma, Telefon Cevaplama, Telefonla Arama Yapma Aranılan Kişinin İşyerinde Bulunmaması Aranılan Kişinin Müsait Olmaması Randevu Alma, Randevu Verme, Randevunun İptali, Teyidi, Ertelenmesi, Otel Reservasyonları, Reservasyonun Teyidi, Reservasyonun İptali, İlgili Yazışmalar, Havayolu Reservasyonları, Reservasyonun Teyidi, İptali. Yanlış Numara Çevirme, Yanlış Arama İle Karşılaşma Problemleri, Yönetici İçin Telefonla Arama Yapma, Numaranın Meşgul, Yanlış, Bozuk Olması Durumları, Mesajlar, Mesaj Alma-Verme, Mesaj Formu Kullanımı, Telefon İle İlgili Örnek Diyaloglar, Haftalık İş Çizelgeleri ve İş Programları, Seyahat Programı

3323009 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 3

Müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında yer alan temel kavramsal olguların benimsetilmesi, müşteri kavramının incelenmesi ve farklı boyutlarıyla öğrencilere algılatılması, müşteri analiz bağlamında yer alan temel teknik analiz teknikleri ile müşteri ilişkilerinin işletme amaçları doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla gerekli strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 9406052 Okuma Atölyesi 2 3 Bu dersin içeriği, edebi metinlerin okunması ve incelenmesidir.

9406028 Proje I 2 2

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

9406042 Sektörel Uygulamalar 2 3

Sektör ve alt sektörün tanımlanmasını bilir. Sektöre ilişkin hukuksal düzenlemeler yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünün özellikleri kavrar. Sektördeki sorunları bilir ve çözüm önerileri getirir. 9406021 Siyaset Bilimi 2 3 Siyasetin tanımı, karakteristik özellikleri, siyasetin çevresi, siyaset biliminin tarihsel kökenleri, yeni siyaset biliminin doğuşu, siyasal iktidar kavramı, meşruluk teorileri, elitist teoriler, parti sistemleri, siyasal katılma, kamuoyu, baskı grupları... 9406041 Sosyal Medya 2 3 Sosyal medya uygulamalarının pazarlama karması ile etkileşimli ilişkisi üzerinde durulacak, sosyal medya yönetimi unsurları ve etkin sosyal medya yönetiminin nasıl olması gerektiği incelenecektir.

9747080 Staj 0 6

Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve uygulama becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.

9747078 Toplumsal Sorumluluk Projeleri 2 3

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır.

9406039 Tüketici Davranışları 2 3

Özellikle sosyal psikoloji ve kognitif bilim perspektifinden irrasyonel ve rasyonel davranışlarını açıklamaktır 9747043 Çalışma Psikolojisi 2 3 Çalışanlarla iş çevresi koşulları arasındaki uyumun sağlanması açısından iş analizi, iş gören seçimi, iş gören eğitimi ve performans değerlemesi süreçlerinin psikolojik boyutları. İş çevresi koşulları ve bireysel sonuçları. İşin fiziksel,sosyal ve iç çevre koşulları ile çalışma sürelerine ilişkin koşullar. iş stresi, tatminsizlik, saldırganlık, tutumlar, bireysel güdüler, iletişim ve etkileşimde bireysel becerilerin rolü. 9733025 Edebi Metinler 2 3 Çeşitli edebî türlere ait metinleri oluşturan öğeler.

9733028 Görgü ve Sosyal Davranış Kuralları 2 3

Görgü ve Sosyal Dvranış Kuralları dersi çeşitli kaynaklardan yararlanılarak; ülkemizin değerleri ve bugünkü toplumsal yapısı göz önünde tutularak hazırlandı. Günümüzün çağdaş insanı için görgü sadece bir takım davranış kurallarından ibaret olamaz. dolayısıyla bu derste "görgü" kavramı, kurallar bütünü olarak ele alınmayıp insan ruhunu inceleştiren, derinleştiren, insanın karşısındaki insanları anlayıp doğru iletişim kurma yollarını gösterecek, kendisine ve başkalarına duyduğu saygıyı arttıracak bilgiye ve farkındalığa sahip olmayı ifade eder.

9406018 Görs.İlet.ve Web Tasarım 2 3

Bu çerçevede teknik olarak gelişmiş, iyi iletişim kurulan estetik web sayfası yapma.

9406045 Halkla İlişkiler Ölçme Değerlendirme 2 4

Ölçümleme modelleri, halkla ilişkiler aktivitelerinin ölçümlenmesi ile ilgili fikir ve eleştirilerle, ölçümleme araştırma metotları ve ölçümleme uygulamalarını içermektedir. 9406010 İletişim Hukuku 2 3 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel yasaları (Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu vs.) ile, kişilerin veya kurumların herhangi bir kitle iletişim faaliyeti esnasında hak kaybı yahut zedelenmesi yaşamalarının sonuçlarını ve ilgili yaptırımların anlatılmasıdır.

3323010 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 3

İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi, gerekçesi, kapsamı, organizasyon yapısı, amaçları ve işlevleri ve çalışma ilkeleri; insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi. 9406048 Marka Yönetimi 2 3 Markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır. 9406009 Medya ve Medya Planlama 2 3 Günümüzde kullanılan medyalar ve medya planlamada kullanılan yöntem ve terimler

9406029 Proje II 2 2

Proje kavramı, projenin özellikleri, proje yönetimi, proje yöneticisinin projedeki rolü; proje gruplarının ve grup yöneticisinin belirlenmesi, proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar; proje konusunun seçimi; proje sınırlarının ve hedeflerinin belirlenmesi; proje kaynaklarının belirlenmesi; projede işbölümü, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi; projenin uygulanması ve izlenmesi; projenin raporlandırılması; projenin sunumu.

9406047 Reklam Fotoğrafçılığı 2 3

Bu ders çekim uygulamaları ve teorik anlatım içerir. Cam, gıda, tekstil, kozmetik, portre gibi konuların çekim setleri üzerinde uygulamalar yapılır. Dersin teorik bölümünde ise reklam fotoğrafı ve moda fotoğrafının tarihi, rengin insan psikolojisine etkileri, reklam fotoğrafın temel unsurları anlatılır. 9406046 Reklam Kampanyaları 2 3 Bir reklam kampanyası yaratma ve uygulama süreci detaylı bir biçimde incelenecek ve öğrencilere başarılı/iyi bir reklam kampanyasının nasıl olduğunu anlama ve analiz etme becerisi verilmeye çalışılacaktır. 9406049 Sağlık İletişimi 2 3 Sağlık iletişimi hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, sağlık iletişimi kuramları ve uygulamalarını ele almaktadır. 9733021 Satranç 2 3 Satranç oyununun kurallarının öğretilmesi, diziliş, açılışlar, taşların işlevi, hareketleri ve çeşitli hamlelerin satranç tahtasında uygulamalı öğretilmesi.

9406023 Sosyoloji 2 3

1.) Toplumun yapısını bir bütün olarak kavramak. 2.) Toplum yaşamının oluşumunu, koşullarını, işleyişini ve değişimini objektif bir şekilde anlamak. 3.) toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları, ekonomik, politik, sosyal, dinsel, ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inançları; tüm bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri; tüm bu unsurlardaki değişmeleri ön yargısız uygulamak.

9406051 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 3

Toplumsal cinsiyet kavramının tartışılması, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar, Feminist Yaklaşımlar, Hukuk, Üretim, Aile, Eğitim, Siyaset, İşgücü Piyasası, Popüler Kültür, Toplumsal İletişim, Dil ve Sanat konularında toplumsal cinsiyetin incelenmesi ve konuya dair okumaların gerçekleştirilerek tartışılması

9747079 Toplumsal Sorumluluk Projeleri 2 3

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır.

9406050 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2 3

Toplum, toplumsal yapı kavramlarını öğrenmek, toplumsal yapının parçalarını öğrenmek, toplumsal yapı kuramlarını bilmek, Türkiyenin Toplumsal yapısı hakkında araştırmalar yapmak 9406016 Yönetim Organizasyon 2 3 Yönetim ve organizasyon kavramları; yönetici ve lider kavramları; yönetim kademeleri, yönetsel beceriler ve karar verme; bilim öncesi yönetim uygulamaları; klasik, neoklasik, modern ve postmodern yönetim düşünce ve uygulamaları; yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme fonksiyonları.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə