Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 237.24 Kb.
səhifə4/4
tarix15.12.2017
ölçüsü237.24 Kb.
1   2   3   4

Veselý, Rudolf, Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. století, Praha: Karolinum 1991.

Waardenburg, Jacques (ed.), Muslim Perceptions of Other Religions: A Historical Survey, Oxford - New York: Oxford University Press 1999.

Waardenburg, Jacques, Muslims and Others: Relations in Context, Berlin - New York: Walter de Gruyter 2003.

Wheatcroft, Andrew. Nevěřící. Praha: BB/art 2006.Internetové zdroje

http://www.dhimmitude.org/archive/by_lecture_10oct2002.htm [26. 3. 2010].

http://www.new1.dli.ernet.in/data1/upload/insa/INSA_1/20005abc_133.pdf [28. 3. 2010].

The Jewish Virtual Library:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rif.html [28. 3. 2010].

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_06432.html [9. 4. 2010].

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0009_0_09396.html [1. 4. 2010].

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0001_0_00857.html [6. 4. 2010].

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13047.html [5. 4. 2010].Jewish Encyklopedia:

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=610&letter=L&search=lucena [31. 3. 2010].

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=183&letter=S [30. 3. 2010].

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=18&letter=N [31. 3. 2010].

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=412&letter=G&search=granada [7. 4. 2010].

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=87&letter=B&search=habus [1. 4. 2010].Zdroje obrazové přílohy

mapa č.1


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taifas2.gif

mapa č. 2

http://www.islamicspain.tv/For-Teachers/maps/Spain%20Almoravid%20Color.jpg

mapa č. 3

http://dspace.dial.pipex.com/suttonlink/almoravid.gif

mapa č. 4

http://www.islamicspain.tv/For-Teachers/maps/Spain%20Almohad%20Color.jpg

mapa č. 5

http://dspace.dial.pipex.com/suttonlink/almohad.gif

11. Resumé

Práce se zabývá vymezením postavení jinověrců (dhimmí) za vlády dynastií Almorávidů a Almohádů v  11. – 13. století na území Španělska a severní Afriky. Nejprve je vymezen pojem dhimmí, popsán vzájemný vztah jinověrců s muslimy, včetně jejich práv a povinností v muslimském státě. Následně se zabývám postavením jinověrců před obdobím vlády obou dynastií. Zde je větší část věnována významným židovským osobnostem Samuela ibn Nagrely a jeho syna a událostem s nimi spjatými. Příchod dynastie Almorávidů a poté následně Almohádů znamenal velkou změnu pro postavení jinověrců. Jejich situace se stále více zhoršovala. Začalo jejich utlačování a objevují se první perzekuce, jejichž nejhorším projevem byly nucené konverze a násilné vystěhovávání. Tyto události pak měly za následek hromadné emigrace jinověrců. Postavení židů a křesťanů a míra jejich pronásledování byly i přes jisté podobnosti v průběhu tohoto období poněkud odlišné. Důvodem byla historická situace a také samotný postoj muslimů vůči oběma náboženstvím. Důsledkem vlády Almorávidů a Almohádů bylo nakonec výrazné oslabení, v některých případech přímo zničení komunit jinověrců na popisovaném území.

Klíčová slova: jinověrci, židé, křesťané, mozarabové, islám, Almorávidé, Almohádé, mezináboženské soužití, Španělsko, severní Afrika, Maghrib, 11. – 13. století, násilné konverze

12. Abstract

This bachelor thesis deals with definition of the position of Dhimmi during the rule of the Almoravid and Almohad dynasties in the eleventh and twelve centuries in Spain and northern Africa. At first is defined term Dhimmi, described mutual relationship of Dhimmi and Muslims, including their rights and obligations in muslim country. Then I deal with the position of Dhimmi before period of the rule of both dynasties. The bigger part is concerned about important jewish persons of Samuel ibn Naghrela and his son and events adherent to them. The coming of the Alomravid dynasty and after that the Almohad dynasty meant big change of the position of Dhimmi. Their situation was getting worse. Their oppressions and first persecutions began, which the worst of them were forced conversions and violent emigrations. These events then resulted in mass emigrations of Dhimmi. The position of Jews and Christians and degree of their persecutions were despite some similarity during this period different. The reasons were historical situation and also attitude of Muslims towards both religions. The result of the rule of the Almoravids and Almohads was in the end pronounced weakening, in some cases even destruction of communities of Dhimmi in described territory.

Keywords: Dhimmi, Jews, Christians, Mozarabs, islam, Almoravids, Almohads, interreligious coexistence, Spain, northern Africa, Maghrib, 11. – 13. century, forced conversion

13. Obrazová příloha

mapa č. 1 - Taifská království

mapa č. 2 – území Almorávidů v Maghribumapa č. 3 – území Almorávidů ve Španělskumapa č. 4 – území Almohádů v Maghribumapa č. 5 – území Almohádů ve Španělsku

1 Mendel, Miloš, „ jinověrci“, in: Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, s. 573.

2 Korán 2/62.

3 Korán 5/51.

4 Cahen, Cl., „Dhimma“, in: EI2, vol. 2, C - G, Leiden: E. J. Brill 1965, s. 227 – 231.

5 Korán 9/29.

6 Zakát – jedná se o almužnu, což je jeden z pěti pilířů islámu. Musí ho odvádět každý dospělý muslim, jehož majetek převyšuje určitou stanovenou hodnotu.

7 Mendel, Miloš, „ daň z hlavy“, in: Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, s. 531.

8 Lewis, Bernard, The Jews of Islam, Princeton: Princeton University Press 1984, s. 25- 39.

9 http://www.dhimmitude.org/archive/by_lecture_10oct2002.htm [26. 3. 2010].

10 Lewis, Bernard, cit. d., s. 25 - 37.

11 Ibid., s. 43.

12 Ibid., s. 43.

13 Lewis, Bernard, cit. d., s. 28.

14 Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 2006, s. 15.

15 Korán 3/64.

16 Kropáček, Luboš, cit. d., s. 17 - 18.

17 Korán 4/44.

18 Korán 16/118.

19 Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 2000, s. 36 – 37.

20 Kropáček, Luboš, cit. d., s. 18.

21 Korán 5/82.

22 Tauer, Felix, Svět islámu: dějiny a kultura, Praha: Vyšehrad 2006, s. 29.


23 Lewis, Bernard, cit. d., s. 32 - 33.

24 Hadís 866, Zahrady spravedlivých: Sbírka výroků proroka Muhammada, Praha: AMS 2008, s. 292.

25 Hadís 867, Zahrady spravedlivých: Sbírka výroků proroka Muhammada, Praha: AMS 2008, s. 292.

26 Lewis, Bernard, cit. d., s. 33 – 41.

27 Lewis, Bernard, cit. d., s. 59 - 61.

28 Ibid., s. 32.

29 Eustache, D., „Idrísids“, in: EI2, vol. 3, H - Iram, Leiden: E. J. Brill 1971, s. 1035 – 1037.

30 Le Tourneau, R., „Fás“, in: EI2, vol. 2, C - G, Leiden: E. J. Brill 1965, s. 818 – 821.

31 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_06432.html [9. 4. 2010].

32 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rif.html [28. 3. 2010].

33 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_06432.html [9. 4. 2010].

34 Veselý, Rudolf, Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. století, Praha: Karolinum 1991, s. 21 – 22.

35 V arabštině nazývaná mulúk at-tawá´if, což můžeme přeložit jako králové částí, skupin, ve smyslu geografickém a do španělštiny to poté bylo převzato jako reyes de taifas.

36 Wasserstein, D. J., „Mulúk al-tawá´if“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 551 – 554.

37 Hitchcocok, R., „Al-Síd“, in: EI2, vol. 9, San - Sze, Leiden: E. J. Brill 1997, s. 533 – 534.

38 Což znamená adoptovaný, původně z arabského maulá – klient. Byli známí ale také pod kastilským označení muladí.

39 Odvozeno z arabského musta´rib, což znamená poarabštěný.

40 Kaufmann, Hans, Maurové a Evropa, Praha: Panorama 1982, s. 141 - 143.

41 Chalmeta, P., „Mozarab“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 246 – 249.

42 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=610&letter=L&search=lucena [31. 3. 2010].

43 Lewis, Bernard, cit. d., s. 90 - 91.

44 V Evropě známo jako Categories of nations.

45 http://www.new1.dli.ernet.in/data1/upload/insa/INSA_1/20005abc_133.pdf [28. 3. 2010].

46 Nagid - titul představeného židovské komunity v muslimských zemích.

47 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=183&letter=S [30. 3. 2010].

48 Lewis, Bernard, cit. d., s. 87.

49 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0009_0_09396.html [1. 4. 2010].

50 http://www.fordham.edu/halsall/source/ha-nagid.html [1. 4. 2010].

51 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=18&letter=N [31. 3. 2010].

52 Lewis, Bernard, cit. d., s. 45.

53 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=18&letter=N [31. 3. 2010].

54 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=412&letter=G&search=granada [7. 4. 2010].

55 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=87&letter=B&search=habus [1. 4. 2010].

56 Etymologie slova je nejasná, nejčastěji se odvozuje od slov: ti, kteří obývají ribát. Ribát můžeme popsat jako muslimská pevnost a zároveň klášter, v níž žili bojovníci, kteří z něj šířili islám. Např. učenec Ibn Izárí však tvrdí, že se jedná o odvozeninu, která znamená: uskupit se k boji a objevuje se dokonce i v Koránu (3/200).


57 Kennedy, Hugh, Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus, Londýn – New York:Longman 1996, s. 161.

58 Chalmeta, P., „Al-Murábitún“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 583 – 591.

59 Kennedy, Hugh, cit. d., s. 184.

60 de Cenival, P., „Marrákush“, in: EI2, vol. 6, Mahk - Mid, Leiden: E. J. Brill 1991, s. 588 – 598.

61 de Cenival, P., „Marrákush“, in: EI2, vol. 6, Mahk - Mid, Leiden: E. J. Brill 1991, s. 588 - 598.

62 Fukahá (sg. fakíh) – muslimští duchovní zabývající se právní vědou.

63 Lewis, Bernard, cit. d., s. 155 – 166.

64 Kennedy, Hugh, cit. d., s. 175.

65 Ibn Abdun, The Markets of Seville, in: Constable, Olivia Remie, Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Rources, Philadelphia: University of Pennsylvania 1997, s. 178.

66 Ibn Adun, The Markets of Seville, in: Ye´or, Bat, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Cranbury: Associated University Presses, 1985, s. 187.

67 Ibn Abdun, The Markets of Seville, in: Constable, Olivia Remie, cit. d., s. 178.

68 Ibn Adun, The Markets of Seville, in: Ye´or, Bat, cit. d., s. 187.

69 Ibid., s. 187.

70 Ibid., s. 187.

71 Fatwa - nábožensko - právní doporučení islámského duchovního.

72 Chalmeta, P., „Mozarab“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 246 – 249.

73 Barton, Simon & Peter Linehan (eds.), Cross, Crescent and Conversion: Studies on Medieval Spain and Christendom in Memory of Richard Fletcher, Leiden – Boston: Brill, 2008, s. 167.

74 Chronica Adefonsi Imperatoris, kniha II, část 205, http://libro.uca.edu/lipskey/chronicle.htm [2. 4. 2010].

75 Johnson, Paul, Dějiny židovského národa, Praha: Rozmluvy 1995, s. 177.

76 Al-Ghazzálí - známý v Evropě jako Algazel, byl muslimský filozof, soudce, jeho nejvýznamnější dílo je Vyvracení filozofů.

77 Hopkins, J. F. P., „Ibn Túmart“, in: EI2, vol. 3, H - Iram, Leiden: E. J. Brill 1965, s. 958 – 960.

78 al-Muwahhidún znamená vyznavači jedinosti boží, zkomolením tohoto slova Evropany pak vznikl onen název Almohádé.

79 Mahdí – mesiáš, který přijde na konci věků, stane se vůdcem obce věřících a nastolí spravedlnost.

80 Kennedy, Hugh, cit. d., s. 197 – 209.

81 Chalmeta, P., „Mozarab“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 246 – 249.

82 Shatzmiller, M., „Al-Muwahhidún“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 801 – 807.

83 de Cenival, P., „Marrákush“, in: EI2, vol. 6, Mahk - Mid, Leiden: E. J. Brill 1991, s. 588 – 598.

84 Shatzmiller, M., „Al-Muwahhidún“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 801 – 807.

85 Brann, Ross, Power in the Portrayal: Representations of Jews and Muslims in Eleventh- and Twelfth – Century Islamic Spain, Princeton - Oxford: Princeton University Press 2002, s. 121.

86 Žalozpěv Avrahama ibn Ezry, in: Brann, Ross, cit. d., s. 122. Dílo v anglickém jazyce zní:

Woe, like a woman in labor I cry out for the community of Sijilmasa,

A city of eminent scholars and sages whose brilliance eclipsed the darkness. …

O woe! The entire community of Fez is naught

Where is the protection of the community of Tlemçen, its glory melted away?

I raise a bitter wail for Ceuta and Meknes …

One Sabbath day, its sons´ and daughters´ blood shed like a water.


87 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=412&letter=G&search=granada [7. 4. 2010].

88 Žalozpěv Avrahama ibn Ezry, in: Brann, Ross, cit .d., s. 121 – 122. Dílo v anglickém jazyce zní:

My eyes weep like ostriches on account of Lucena! …

But the day came when her people were banished and she became like a widow, …

I shave my head and weep bitterly for the exile of Seville –

For its nobles are corpus and thein sons captives,

They elegant daughters handed over to a foreign religion.


How was Cordoba plundered and become like the desolate sea?

There sages and great men died in famine and

Not a Jew besides me is left in Jaen or Almeria.

Majorca and Malaga are without sustenance89 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0001_0_00857.html [6. 4. 2010].

90 Johnson, Paul, cit. d., s. 177.

91 M. Shatzmiller, M., „Al-Muwahhidún“, in: EI2, vol. 7, Mif - Naz, Leiden: E. J. Brill 1993, s. 801 – 807.

92 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=412&letter=G&search=granada [7. 4. 2010].

93 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13047.html [5. 4. 2010].

94 Lewis, Bernard, cit. d., s. 102.


95 Lewis, Bernard, cit. d., s. 84.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə