Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiyaYüklə 0.55 Mb.
səhifə3/8
tarix08.06.2018
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
 1. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiymətinin tərifi hansı variantda düzgün verilib?

 1. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti—təcrübə yolu ilə tapılmış və doğru qiymətə yaxınlaşdığı üçün onun yerinə istifadə edilə bilən fiziki kəmiyyətin qiymətidir

 2. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti—təcrübə yolu ilə müqayisə edilmiş fiziki kəmiyyətin qiymətidir.

 3. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti— müqayisə nəticəsində təyin edilmiş fiziki kəmiyyətin qiymətidir.

 4. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti—təcrübə zamanı fiziki kəmiyyətin dəyişən qiymətidir.

 5. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti—təcrübə yolu ilə tapılmış fiziki kəmiyyətin sabit qiymətidir.
 1. Təcrübə yolu ilə tapılmış və doğru qiymətə yaxınlaşdığı üçün onun yerinə istifadə edilə bilən fiziki kəmiyyətin qiyməti necə adlanır?

 1. həqiqi qiyməti

 2. doğru qiyməti

 3. cihazın göstəricisi

 4. nominal qiymət

 5. cihazın variasiyası
 1. Ölçmənin tərifi hansı variantda düzgün verilib?

 1. Ölçmə— xüsusi texniki vasitənin köməyi ilə təcrübə yolu ilə fiziki kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır.

 2. Ölçmə—xüsusi texniki vasitənin köməyi ilə fiziki kəmiyyətin qiymətinin yoxlanılmasıdır.

 3. Ölçmə — müqayisə zamanı fiziki kəmiyyətin təyin edilmiş qiymətinin tapılmasıdır.

 4. Ölçmə— xüsusi tədqiqatlarla müəyyən edilmiş fiziki kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır.

 5. Ölçmə— təcrübədən əldə edilmiş fiziki kəmiyyətin qiymətinin yoxlanılmasıdır.
 1. Məhsulun istehsalından tutmuş satış prosesindəki mərhələdə əmtəə məhsullarına və eləcə də istismar prosesindəki onlara dair bütün iqtisadi xarakteristikaları müəyyən edən göstəricilər necə adlanır?

 1. Iqtisadi göstəricilər

 2. Məhsulun texniki göstəriciləri

 3. Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri

 4. Məhsulun iqtisadi göstəriciləri

 5. Məhsulun texniki- iqtisadi göstəriciləri
 1. Məhsulun keyfiyyətini xarakterizə edən göstəricilər necə adlanır?

 1. keyfiyyət göstəriciləri

 2. kəmiyyət göstəriciləri

 3. iqtisadi göstəriciləri

 4. texniki- iqtisadi göstəriciləri

 5. texniki göstəriciləri


 1. Fiziki kəmiyyəti miqdarca qiymətləndirmək üçün metrologiyada hansı anlayışlar qəbul edilmişdir?

 1. Ölçü və qiymət

 2. Ölçü vahidi

 3. Doğru qiymət

 4. Həqiqi qiymət

 5. Ölçmə xətası
 1. Ölçülən kəmiyyətin ədədi qiyməti nədən asılıdır?

 1. ölçü vahidinin seçilməsindən

 2. ölçü vahidindən

 3. ölçmə cihazından

 4. ölçmə qurğusindan

 5. ötürmə ədədindən
 1. Kimyaçılarln təkidi ilə Beynəlxalq vahidlər sisteminə neçənci əsas vahid daxil edildi?

 1. yeddi

 2. altı

 3. üç

 4. dörd

 5. beş
 1. Ölçmələrin növ müxtəliflikləri nəyə görə fərqlənirlər?

 1. ölçülən obyektlər haqqında dəqiq informasiyanın alınma üsuluna görə

 2. ölçülən obyektlər haqqında tez informasiyanın alınma üsuluna görə.

 3. dəqiq informasiyanın alınma üsuluna görə.

 4. ölçülən obyektlər haqqında xətasız informasiyanın alınma üsuluna görə.

 5. ölçülən obyektlər haqqında xəta ilə informasiyanın alınma üsuluna görə.
 1. Hansı ölçmə ilə insanlar ölçülən obyekt haqqında tez, lakin aşağı dəqiqliklə məlumat alır?

 1. orqanoleptik

 2. evristik

 3. bilavasitə

 4. vasitəli

 5. birgə
 1. İntiusiyaya əsaslanan ölçmələr necə adlanır?

 1. evristik

 2. orqanoleptik

 3. bilavasitə

 4. vasitəli

 5. birgə
 1. Hər bir ölçmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 1
 1. Verilən ölçmə vasitəsi ilə ölçülməyən, lakin bu ölçmə vasitəsi ilə alınan ölçmə nəticəsinə təsir göstərən parametrlər necə adlanır?

 1. Təsiredici faktorlar

 2. Əsas xətalar

 3. Əlavə xətalar

 4. Gətirilmiş xətalar

 5. Çıxış parametri
 1. Müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsi necə adlanır?

 1. Ölçmə cihazı

 2. Ölçmə çeviricisi

 3. Ölçmə qurğusu

 4. İnformasiya ölçmə sistemləri

 5. ölçmə sistemləri
 1. Ölçmədə istifadə edilən və normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olan texniki vasitə necə adlanır?
 1. Ölçmə vasitələri

 2. İnformasiya ölçmə sistemləri

 3. Ölçmə çeviricisi

 4. Ölçmə qurğusu

 5. ölçmə sistemləri
 1. Xüsusi texniki vasitənin köməyi ilə təcrübə yolu ilə fiziki kəmiyyətin qiymətinin tapılması necə adlanır?

 1. Ölçmə

 2. Müqayisəetmə

 3. yoxlama

 4. Attestasiya

 5. Sertifikatlaşdırma
 1. Metrik sistemə keçmə konvensiyası ilk dəfə neçə ölkə nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır?

 1. 17

 2. 11

 3. 9

 4. 12

 5. 7
 1. Metrik sistemə keçmə konvensiyası ilk dəfə neçənci ildə ölkə nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır?

 1. 1875

 2. 1791

 3. 1698

 4. 1694

 5. 1781
 1. Bir neçə kəmiyyətin haslinin ölçü vahidi hansı düsturla müəyyən edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ; 4. 26,98;
 1. Bir neçə kəmiyyətin haslinin ölçü vahidi hansı düsturla müəyyən edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. 26,98;
 1. Beynəlxalq vahidlər sisteminin optimal variantı neçənci ildə formalaşıb?

 1. 1954

 2. 1871

 3. 1875

 4. 1889

 5. 1760
 1. Bir neçə kəmiyyətin haslinin ölçü vahidi hansı düsturla müəyyən edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Bir neçə kəmiyyətin nisbətinin ölçü vahidi hansı düsturla müəyyən edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. 1799-cu ildə platindən düzəldilmiş metr etalonu necə adlandırılmışdır?

 1. Arxiv metri

 2. Həqiqi metr

 3. Doğru metr

 4. Etalon

 5. Metr etalonu
 1. Hər hansı n dərəcədən qüvvətə yüksəldilmiş kəmiyyətin ölçü vahidi hansı düsturla müəyyən edilir?

 1. ; ; 2. ;

 3. ;

 4. ;
 1. Beynəlxalq təcrübi temperatur şkalası BTŞ-90 neçənci ildə qəbul edilib?

 1. 1989

 2. 1972

 3. 1971

 4. 1869

 5. 1875
 1. Kütlə vahidi kiloqramın ilk prototipi neçənci ildə hazırlanmışdı?

 1. 1889

 2. 1781

 3. 1691

 4. 1785

 5. 1769
 1. Kütlə vahidi kiloqramın ilk prototipinin ölçüsü necə götürülmüşdür?

 1. Diametri və hündürlüyü eyni olan silindir

 2. Diametrinin ölçüsü fərqli olan silindir

 3. Hündürlüyünün ölçüsü bərabər olan silindir

 4. Hündürlüyünün ölçüsü fərqli olan silindir

 5. Diametrinin ölçüsü bərabər olan silindir


 1. Bir saylı ölçmə nəticəsi hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;


 1. Çox saylı ölçmə nəticələrinin orta hesabi qiyməti hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi kəmiyyətlərin neçə növü var?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Ayrı-ayrı sonlu qiymətlər alan təsadüfi kəmiyyət necə adlanır?

 1. Diskret

 2. Fasiləsiz

 3. Diskret və Fasiləsiz

 4. Analoq

 5. Kəsilməz
 1. Müəyyən intervalda bütün qiymətləri alan təsadüfi kəmiyyət necə adlanır?

 1. Fasiləsiz

 2. Diskret və Fasiləsiz

 3. Analoq

 4. Kəsilməz

 5. Diskret
 1. Təsadüfi xəta hansı təsadüfi kəmiyyətə aiddir?

 1. Fasiləsiz

 2. Diskret və Fasiləsiz

 3. Analoq

 4. Kəsilməz

 5. Diskret
 1. Təsadüfi xətalar özlərini necə biruzə edirlər?

 1. Ölçmə seriyasında

 2. Analoq cihazlarla

 3. Rəqəmli cihazlarla

 4. Analoq - rəqəm çeviricisi ilə

 5. Rəqəmli - analoq çeviricisi ilə
 1. Diskret təsadüfi kəmiyyətlər hansı paylanma qanun ilə verilə bilər?

 1. İnteqral paylanma

 2. Diferensial

 3. Normal

 4. Styudent

 5. Puasson
 1. Təsadüfi kəmiyyətin mümkün olan qiymətlərinin ehtimalları cəmi neçəyə bərabərdir?

 1. 1

 2. 5

 3. 4

 4. 3

 5. 2
 1. Ayrı-ayrı ölçmə nəticələrinin pylanma funksiyaları hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;


 1. Aparılan təcrübə həmin hadisənin hökmən baş verməsi ilə nəticələnirsə belə hadisə necə adlanır?

 1. mümkün olan

 2. əsas olmayan

 3. mümkün olmayan

 4. əsas

 5. Kompleks
 1. Ehtimalın normal paylanma qanununa görə təsadüfi kəmiyyətin paylanma sıxlığı hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. ;

 2. ;

 3. ;
 1. ;

 2. ;
 1. Aparılan təcrübə həmin hadisənin baş verməsi ilə nəticələnmirsə belə hadisə necə adlanır?

 1. mümkün olmayan

 2. əsas

 3. mümkün olan

 4. əsas olmayan

 5. Kompleks
 1. Ehtimalın normal paylanma qanununa görə paylanma funksiyası hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. ;
 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;
 1. X təsadüfi hadisəsinin yaranma ehtimalı hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təcrübənin sayı çox olduqca, hadisənin yaranma tezliyini necə adlandırırlar?

 1. statistik ehtimal

 2. mümkün olan

 3. mümkün olmayan

 4. əsas

 5. Kompleks


 1. X təsadüfi hadisəsinin yaranma tezliyi hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ; 1. Ölçmələrin sayı çoxaldıqca tezlik nəyə yaxınlaşır?

 1. Ehtimala

 2. Ölçülən kəmiyyətin doğru qiymətinə

 3. Orta hesabi qiymətə

 4. Ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinə

 5. Orta hesabi qiymətin kvadratına
 1. Təcrübənin sayı çox olduqca, hadisənin yaranma tezliyi nəyə yaxınlaşır?

 1. hadisənin yaranma ehtimalına

 2. Orta hesabi qiymətə

 3. Riyazi gözləməyə

 4. Dispersiyaya

 5. Orta kvadratik meyletməyə
 1. Fasiləsiz təsadüfi kəmiyyətlər üçün başlanğıc momentlərin yaranmasının ümumi qaydası necədir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Sabit a ədədinin riyazi gözləməsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Rıyazi gözləmə əsasən hansı simvolla işarələnir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi kəmiyyətlərin cəbri cəminin riyazi gözləməsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Bir-birindən asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlərin hasilinin riyazi gözləməsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi kəmiyyətin onun riyazi gözləməsindən meyletməsinin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir?

 1. Sıfra

 2. Vahidə

 3. Orta hesabi qiymətə

 4. Ölçülən kəmiyyətin doğru qiymətinə

 5. Ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinə
 1. Təsadüfi kəmiyyətin onun riyazi gözləməsindən meyletməsinin riyazi gözləməsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Sabit a ədədinin dispersiyası hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Dispersiya əsasən hansı simvolla işarələnir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Bir-birindən asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlərin cəbri cəminin dispersiyası hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Bir-birindən asılı olan iki təsadüfi kəmiyyətin cəbri cəminin dispersiyası hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi kəmiyyətin onun riyazi gözləməsindən meyletməsinin riyazi gözləməsi hansı variantda düzgün verilib?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Təsadüfi xətalar özlərini göstərmə formasına görə neçə növdə olur?  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə